برد کنترل کمپرسور یا برد کنتلر دیجیتال الکترونیکون که به اسم PLC نیز شناخته میشود مخفف عبارت Programable Logic Controller به معنی کنترل کننده های منطقی و قابل برنامه ریزی است. دستگاه PLC را می توان به یک کامپیوتر شبیه کرد. اما با این فرق که برای منظور خاصی برنامه ریزی شده است.

خرید برد کنترل کمپرسور


برد کنترل کمپرسور یا دیجیتال الکترونیکون ، PLC مخفف عبارت Programable Logic Controller به معنی کنترل کننده های منطقی و قابل برنامه ریزی است. دستگاه PLC را می توان به یک کامپیوتر شبیه کرد. اما با این فرق که برای منظور خاصی برنامه ریزی شده است.

ادامه مطلب