ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز

  • · اكسيژن
  • · نيتروژن
  • · آرگون
  • · كربن

 ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز gas unit conversion tools

تبديل واحد اندازه‌گيري co2 unit conversion

در جدول زير: CO2 مايع در فشار 21.42 اتمسفري و دماي 1.7°F و CO2 جامد در دماي 109.25°F اندازه‌گيري مي‌شود.

Scf (فوت مكعب استاندارد) گاز در فشار 1 اتمسفري و دماي 70°F اندازه‌گيري مي‌شود.

Nm3 (متر مكعب نرمال) گاز در فشار 1 اتمسفري  و دماي 0°C اندازه‌گيري مي‌شود.

مايع در فشار 1 اتمسفري و دماي جوش اندازه‌گيري مي‌شود.

جامد مايع گاز وزن
فوت مكعب(cuu ft) ليتر(I) گالن(gal) مترمكعب(Nm3) فوت مكعب(scf) كيلوگرم(kg) تن(t) پوند(Ib) 1 پوند
0.010246 0.4469 0.11806 0.2294 8.741 0.45336 0.0005 1 1 پوند
20.49 893.9 236.1 458.8 17483 907.2 1 2000 1 تن كوچك
0.226 0.986 0.2603 0.5058 19.253 1 0.0011023 2.205 1 كيلوگرم
0.0011723 0.05113 0.013508 0.02628 1 0.05189 0.1144 Scf 1 گاز
0.04468 1.948 0.5146 1 38.04 1.9772 0.00218 4.359 Nm3  1 گاز
0.08678 3.785 1 1.9431 74.04 3.842 0.0044235 8.47 1 گالن مايع
0.02293 1 0.2642 0.5134 19.562 1.0151 0.0011185 2.238 1 ليتر مايع
1 43.6 11.518 22.38 852.8 44.25 0.0488 97.56 1 فوت مكعب (جامد)

ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز

تبديل واحد اندازه‌گيري آرگون Argon Unit Conversion

 در جدول زير:

Scf (فوت مكعب استاندارد) گاز در فشار 1 اتمسفري و دماي 70°F اندازه‌گيري مي‌شود.

Nm3 (متر مكعب نرمال) گاز در فشار 1 اتمسفري و دماي 0°C اندازه‌گيري مي‌شود.

مايع در فشار 1 اتمسفري و دماي جوش اندازه‌گيري مي‌شود.

مايع گاز وزن
ليتر(I) گالن(gal) متر مكعب(Nm3) فوت مكعب(scf) كيلوگرم(kg) پوند(Ib)
0.3255 0.086 0.2543 9.671 0.4536 1 1 پوند
0.7176 0.18957 0.5605 21.32 1 2.205 1 كيلوگرم
0.03366 0.008893 0.02628 1 0.0469 0.1034 1  فوت مكعب گاز
1.2802 0.3382 1 38.04 1.784 3.933 1 متر مكعب گاز
3.785 1 2.957 112.5 5.276 11.63 1 گالن مايع
1 0.2642 0.7812 29.71 1.3936 3.072 1 ليتر مايع
651 172 508.6 19342 907.2 2000 1 تن كوچك

 ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز

تبديل واحد اندازه‌گيري نيتروژن Nitrogen Unit Conversion

 در جدول زير:

CO2 مايع در فشار 21.42 اتمسفري و دماي 1.7°F، CO2 جامد در دماي 109.25°F اندازه‌گيري مي‌شود.

Scf (فوت مكعب استاندارد) گاز در فشار 1 اتمسفري و دماي 70°F اندازه‌گيري مي‌شود.

Nm3 (متر مكعب نرمال) گاز در فشار 1 اتمسفر و دماي 0°C اندازه‌گيري مي‌شود.

مايع در فشار 1 اتمسفر و دماي جوش اندازه‌گيري مي‌شود.

مايع گاز وزن
ليتر(I) گالن(gal) متر مكعب(Nm3) فوت مكعب(scf) كيلوگرم(kg) پوند(Ib)
0.5606 0.1481 0.3627 13.803 0.4536 1 1 پوند
1.2349 0.3262 0.7996 30.42 1 2.205 1 كيلوگرم
0.04065 0.01074 0.02628 1 0.03286 0.07245 1  scf گاز
1.5443 0.408 1 38.04 1.2506 2.757 1 Nm3 گاز
3.785 1 2.447 93.11 3.06 6.745 1 گالن مايع
1 0.26642 0.6464 24.6 0.8083 1.782 1 ليتر مايع
1121 296.2 725.4 27605 907.2 2000 1 تن كوچك

 ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز

تبديل واحد اندازه‌گيري اكسيژن Oxygen Unit Conversion

 در جدول زير:

Scf (فوت مكعب استاندارد) گاز در فشار  1 اتمسفر و دماي 70°F اندازه‌گيري مي‌شود

Nm3 (متر مكعب نرمال) گاز در فشار 1 اتمسفر و دماي 0°C اندازه‌گيري مي‌شود.

 مايع در فشار 1 اتمسفر و دماي جوش اندازه‌گيري مي‌شود.

مايع گاز وزن
ليتر(I) گالن(gal) متر مكعب(Nm3) فوت مكعب(scf) كيلوگرم(kg) پوند(Ib)
0.3977 0.105 0.3174 12.076 0.4536 1 1 پوند
0.8767 0.2316 0.6998 26.62 1 2.205 1 كيلوگرم
0.0329 0.008691 0.02628 1 0.03756 0.08281 1  فوت مكعب گاز
1.2528 0.331 1 38.04 1.4291 3.151 1 Nm3 گاز
3.785 1 3.025 115.1 4.322 9.527 1 گالن مايع
1 0.2642 0.7983 30.38 1.1417 2.517 1 ليتر مايع
794.5 209.9 635 24160 907.2 2000 1 تن كوچك