رله ها

2) رله ها :

دستگا ههايی هستند که ما نند فيوز برای حفاظت ما شينها ومدارات الکتريکی در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه به کارمی روند رله ها دارای انواع مختلفی هستندکه عبارتند از :

الف) رله ها ی حرارتی(بی متال) :

وسيله ای است جهت حفاظت الکترو موتورهای سه فاز و تکفاز در برابر اضافه بار ساختمانرله های حرارتی بسيار ساده بوده ا ين رله از دو تيغه فلزی غيرهمجنس که دارای ضريب انبساط طولی متفا وتی بودهو به وسيله نورد گرم روی يکد يگر پرس می شوند  تشکيل شده است اين دو فلز دارای ضريب انبساط حرارتی يکسان نبوده ودر نتيجه تغيير درجه حرارتی باعث خم شدن انها به سمت فلزی که ضريب انبساط کمتر ی دارد می گردداين خمش می تواند موجب قطع يک کليدشود وفاز مربوط را قطع نمايد در  رله های حرارتی عبور جريان از داخل بی متال موجب گرم شدن ان ودر نتيجه قطع مدار می شود شکلها ی زير حالت قطع و وصل اين رله ها را نشان میدهند :

مدت زمانی که طول می کشد تا در اثر اضافه بار رله حرارتی مدار را قطع کند بستگی به مقدار  اضافه بار و شرايط راهاندازی دارد بنابرا ين يک رله حرارتی منا سب طبق استاندارد بايد دارای شرايط نيز باشد :

1) دربار نامی و نرمال مدار را قطع نکند :

2) اگر جريان عبور به اندازه  %5بيشتر از مقدار تنظيم شده روی رله حرارتی باشد با يد در مدت زمان بيشتر از دوساعت مدار را قطع کند :

3 ) اگر جريان عبور ی از رله به اندازه %25  بيشتر از جريان تنظيم شده باشد در زما ن کمتر از دو ساعت مدار را قطعنمايد

4) اگر جريان عبور از رله 50%بيشتر از جريان تنظيم شده باشد بايد در زمان کمتر از دو دقيقه  مدار  را قطع کند :

5) اگر جريان عبور از رله حرارتی 6برابر جريان تنظيم شده باشد (مثلا در هنگام راه اندازی مو تور ها ی اسنکرون )

در حالتی که رله سرد است در راه اندازی معمولی در زمان بيشتر از دو ثانيه ودر راه اندازی سخت در زمان بيشتر ازپنج ثانيه مدار را قطع نمايد 

 

چگونگی تنظيم رله ها حرارتی :

رله های حرارتی برای جر يا نهای مختلف ساخته شده اند و دارای يک تنظيم می باشند که بوسيله پيچ تنظيم جريان انرابا توجه به جريان نامی الکترو موتو رها تنظيم می کنند به منظور حفاظت موتور دربرابر اضافه بار در موتورهايی کهبصورت مستقيم به شبکه وصل می شوند جريان رله حرارتی با يد برابر جريان نا می موتور باشد به عنوان مثال اگرجريان نامی مو تور ی 9امپور باشد بايد رله حرارتی 6تا10امپر را انتخاب نمود وانرا روی 9امپور تنظيم کرده : در راه اندازی ستاره _مثلث می توا نيم رله حرارتی را با حا لتهای زير در مدار قرار د هيم

 

1)اگر رله حرارتی فقط در نقطه Aقرار گيرد جريان ان برابر نا می موتور در اتصال مثلث تنظيم می شود

2) اگر رله حرارتی فقط در نقطه Bقرار گيرد جريان ان به نسبت 3/1√  يا 0.58جريان نامی موتور در اتصال مثلث تنظيم میشود .

3(اگر رله حرارتی به صورت دورله در نقاط BوC گيرد جريان رله ها برابر جريان نامی در اتصال مثلث تنظيم می شود.

شناسايی کنتاکتهای رله حرارتی :

هر رله حرارتی دارای سه کنتا کت قدرت می باشد اين کنتاکتها معمولا به خر وجی کنتاکتهای قدرت کنتاکتور وصلمی شود وجريان ورودی به سيم پيچهای الکتروموتور از داخل انها عبور می نما يد شکل زير کنتاکتهای قدرت  يک رلهحرارتی در مدار تکفاز و سه فاز می دهد همچنين هر رله حرارتی دارای دو کنتاکت باز و بسته فرمان می باشد کنتاکتبسته ان در حالت عادی وصل بوده و جريان را از خود عبور میدهد اين کنتاکتور ودر زير فيوز فرمان قرار می گيرد وکنتا کت بلز که در حالت عادی قطع می باشد در مسير يک ا ژير قرار می گيرد نحوه کار اين دو کنتاکت  به اين صورتاست که هر گاه در ا ثر عبور جريان اضافی هر کدام از سه کنتا کت قدرت قطع شود به همراه خود کنتا کت بسته را قطعکرده و کنتاکت باز بسته يا وصل می کند.در نتيجه کنتاکت بسته مو جب قطع کامل برق به موتو ر می گردد و از صدمهديدن ان جلو گيری می کند.