استاندارد سيستم بين المللى متري ( The SI -system )

از سال 1964 ،SI  به عنوان استانداردي سوئدي درحوزه كميت ها و واحدها بوده و اطلاعات پايه اي رامي توان در
SIS 01 61 18 ( اصول كلي و قوانين نوشتاري ) وSIS 01 61 26  ( پيشوندها براي واحدهاي چندگانه ) وSIS 01 61 32
( واحدهاي سيستم بين المللى متري ، فرعي و واحدهاي اضافي ) بدست آورد.

واحدها به چهار گروه متفاوت تقسيم مي شوند :

واحدهاي اصلي

واحدهاي مكمل

واحدهاي فرعي

واحدهاي اضافي

اگر پيشوندي (ميكرو ، ميلي ،كيلو ، مگا و غيره ) قبل از يك واحد قرار گيرد ، اين واحد تشكيل شده يك واحد مركب ناميده مي شود .

واحدهاي اصلي ، مكمل، فرعي و اضافي همگي واحدهاي SI ناميده مي شوند و واحدهاي مركبي كه توسط واحدهاي  SI تشكيل مي شوند ، ‌واحدهاي موجود در استاندارد سيستم بين المللى متري  ناميده مي شوند .

واحدهاي اصلي ، از جمله واحدهاي مستقل و تثبيت شده اي هستند كه تمامي واحدهاي ديگر را مي توان در آنها بيان كرد .

هفت واحد اصلي در  استاندارد سيستم بين المللى متري وجود دارد :

واحد طول متر m
واحد جرم كيلو گرم kg
واحد زمان ثانيه s
واحد جريان الكتريكي آمپر A
واحد دما كلوين K
واحد شدت نور شمع cd
واحد مقدار ماده مول mol

واحد هاي مكمل واحدهايي هستند كه داراي طبيعتي پايه اي مي باشند ، ‌ولي جزء گروه واحدهاي اصلي يا واحدهاي فرعي قرار نمي گيرند .

SI دو واحد مكمل وجود دارد در 

واحد زاويه مسطحه راديان rad
واحد زاويه فضايي استراديان sr

واحدهاي فرعي از توان يا مضربي از توان هائي كه بر طبق قوانين فيزيكي از يك يا چند واحد اصلي  و/ يا واحد هاي مكمل براي ايجاد ارتباط بين واحدهاي مختلف تشكيل مي شوند .

در جدول زير 15 واحد فرعي قيد شده است ، ‌اين واحدها داراي نام خاص خودشان مي باشند :

واحد هاي اضافي : چندين واحد در خارج از SI وجود دارند ، ‌كه اگر چه مي توان براي آنها واحدهاي معادل در SI به وجود آورد ولي به دلايلي نمي توان آنها را حذف كرد .تعدادي از اين واحدها كه به همراه واحدهاي SI مورد استفاده قرار
مي گيرند ، ‌واحدهاي اضافي ناميده مي شوند .

همچنين چهار واحد اضافي ديگر نيز وجود دارند كه عمدتا در حوزه فيزيك و ستاره شناسي كاربرد دارند . تمام اين واحدهاي اضافي توسط هيئت بين المللي مقياسهاي پويدز (CIPM) در سال 1969 تصويب  شد ه اند و به همراه واحدهاي SI مورد استفاده قرار مي گيرند .

جدول زير شامل واحدهاي اضافي مي باشد كه كاربرد تكنيكي دارند :

واحدهاي مركب : يك واحد مركب توسط يك واحد SI يا يك واحد اضافي به همراه يك پيشوند تشكيل مي شود ، كه اين پيشوند در توان 10 ضرب مي شود .

تعداد چهارده مورد از اين پيشوندها كه در استاندارد بين المللي پيشنهادات معرفي شده اند در جدول ذيل ارائه شده است .

6-1 نمادها نقشه كشي‌ ( Drawing symbols ) در استاندارد سيستم بين المللى متري 

6-1 نمودارها و جداول ( Diagrams and tables )در استاندارد سيستم بين المللى متري

K 488 نقطه جوش
Bar 66/37 فشار بحراني
K 52/132 دماي بحراني
Kg / 225/1 وزن بخصوص
K 61/57 نقطه انجماد
J / ( kg x K ) 1/287 ضريب ثابت گاز
( dimensionless ) 564/28 وزن مولي
ظرفيت گرمايي
kj / ( kg x K ) 004/1 فشار ثابت
( dimensionless ) 40/1 ضريب ظرفيت بخصوص گرما
m x s 29/340 سرعت صدا
W / ( m x k ) 025/0 رساناي گرمايي

چند ضريب ثابت فيزيكي براي هواي خشك در سطح دريا  ( P = 1/013 bar   وt = 15 ºC   )

6-1 گردآوري استاندارها و اصطلاحات رايج

( Compilation of current standards and norms )

در اينجا ، اصطلاحات و استانداردهاي رايج ( 1997) مربوط به حوزه هواي فشرده را گردآوري كرده ايم . گردآوري مربوط است به قوانين سوئدي ، ‌اما در بيشتر موارد ، ‌اين اصطلاحات در كشورهاي ديگر نيز به كار برده مي شوند . استانداردهاي فهرست شده همگي ، ‌به جزء ‌چند مورد ،‌ اروپايي و بين المللي هستند . معمولاً براي بازار امريكا اسناد Pneurop  به همراه نشر CAGI صادر مي گردند .

اين مهم است كه هميشه با گروه منتشر كننده اين استانداردها همگام باشيد تا از آخرين انتشار استفاده نمائيد ، مگر آنكه نياز/ تقاضا به انتشار خاصي ارجاع نمايد .

6-4-1 قوانين و استانداردهاي مربوط به ايمني ( Safety related regulation and standards )

6-4-1-1 ايمني دستگاه ( Machine safety )

دستورالعمل EU ،‌ EEG /392/89 ،‌دستورالعمل ماشين آلات : در سوئد اين دستور العمل به عنوان قانون 93:10
AFS( اصلاح شده به عنوان 94:48 AFS ) شناخته شده است . هيئت ملي ايمني شغلي و قوانين سلامت سوئد براي
ماشين آلات

: EN1012ـ1مقتضيات ايمني كمپرسورها و پمپ هاي خلاء

Del 1 :    كمپرسورها

: EN1012ـ2مقتضيات ايمني كمپرسورها و پمپ هاي خلاء

:   Del 2پمپ هاي خلاء

6-4-1-2 ايمني فشار ( Pressure safety )

87/404/EEG     دستور العمل ‌مخازن ساده فشار . در سوئد اين دستور العمل به عنوان قانون AFS 93:41 I
( اصلاح شده به عنوان 94: 53 ) شناخته شده است . هيئت ملي قوانين سلامت و ايمني شغلي سوئد براي مخازن ساده فشار

76/767/EEG      دستور العمل قانون مربوط به مخازن فشار و روشهاي بازرسي را در بر مي گيرد .

97/23/ EG        دستور العمل  براي تجهيزات فشار ( از سال 1999ـ11ـ29 به كار مي رود )‌

AFS 86 : 9        ( اصلاح شده به عنوان AFS 94:39 ) هيئت ملي ايمني شغلي و قوانين سلامت سوئد براي مخازن فشار و تجهيزات ديگر فشار .

EN 764 تجهيزات فشار ـ اصطلاحات و نمادها ـ فشار، دما

EN 286-1مخازن ساده فشار ضد حريق كه براي نگهداري هوا يا نيتروژن طراحي شده اند .

قسمت 1      : طراحي ، توليد و آزمايش.

EN 286-2    مخازن ساده فشار ضد حريق كه براي نگهداري هوا يا نيتروژن طراحي شده اند .

قسمت 2      : مخازن فشار سيستمهاي ترمز هوايي و كمكي براي وسايل نقليه موتوري و يدكي هاي آنها

EN 286-3    مخازن ساده فشار ضد حريق كه براي نگهداري هوا يا نيتروژن طراحي شده اند .

قسمت 3     : مخازن فشار فولادي كه براي تجهيزات ترمز هوايي و تجهيزات بادي كمكي براي وسايل نقليه ريلي در خط آهن طراحي شده اند .

EN286-4    مخازن ساده فشار ضد حريق كه براي نگهداري هوا يا نيتروژن طراحي شده اند .

قسمت 4     :  مخازن فشار آلياژ آلومينيوم كه براي تجهيزات ترمز هوايي و تجهيزات بادي كمكي براي وسايل نقليه ريلي در خط آهن طراحي شده اند .

6-4-1-3 محيط ( Environment )

Pneurop PN8NTCI ، كد ‌آزمايش سروصدا براي كمپرسورها ،‌ 536/EC/ISO 84 .

نيازهاي ميزان سروصدا براي ماشين آلات . استانداردي بخصوص براي اندازه گيري هاي صدا حاصل شده از ISO .

براي تخليه گازهاي خروجي از موتورهاي احتراقي تصميمي مطابق با “مرحله EU1 “اتخاذ مي شود .

6-4-1-4 ايمني الكتريكي ( Electrical safety )

FS 1994 : 9 -ELSAK     هيئت ملي قوانين ايمني الكتريكي سوئد براي مواد الكتريكي

FS 1994 :7 -ELSAK     هيئت ملي قوانين ايمني الكتريكي سوئد براي تاٌسيسات داراي جريان هاي سنگين

(‌معادل با  IEC 364  )

دستورالعمل EU  ، 89/336/EEG     قابليت  تطابق الكترو مغناطيسي

FS 1994 :5 -ELSAK     هيئت ملي قوانين ايمني الكتريكي سوئد براي قابليت تطابق الكترومغناطيسي

EN 60204-1     دستور العمل هاي ايمني الكتريكي ، ماشين آلات

EN 60439-1     جعبه كليد ولتاژ پايين و مجموعه جعبه كنترل

6-4-2 اصطلاحات و استانداردهاي تكنيكي ( Technical related standards and norms )

6-4-2-1 استاندارد سازي ( Standardization )

SS 1796            مجموعه اصطلاحات فن آوري هواي فشرده

ISO 3857-1          كمپرسورها ، ‌ابزارها و ماشين هاي بادي ـ فهرست لغات ـ قسمت 1 : بررسي كلي

ISO 3857-2           كمپرسورها ، ‌ابزارها و ماشين هاي بادي ـ فهرست لغات ـ قسمت 1 : كمپرسورها

ISO 5390             كمپرسورها ـ طبقه بندي

ISO 5941             فشارهاي ارجح در كمپرسورها ، ‌ابزارها و ماشينها

6-4-2-2 مشخصات ( Specification ) در استاندارد سيستم بين المللى متري

ISO 1217 SS      فن آوري هواي فشرده – كمپرسورهاي جابجايي ـ آزمايش هاي تحويل

ISO 5389          كمپرسورهاي توربيني – كد آزمايش كارآئي  ISO 7183 ـ 1 خشك كن هاي هواي فشرده

قسمت 1 : مشخصات و آزمايش در استاندارد سيستم بين المللى متري

ISO 7183-1         خشك كن هاي هواي فشرده

قسمت 2 : سنجشهاي كارآئي در استاندارد سيستم بين المللى متري

ISO 8010          كمپرسورهاي صنعت فرآيند ـ مارپيچي و انواع مرتبط ـ مشخصات و برگ دادها براي طراحي و ساختار آنها

ISO 8011          كمپرسورهاي صنعت فرآيند ـ نوع توربيني ـ مشخصات و برگ دادها براي طراحي و ساختار آنها

ISO 8012          كمپرسورهاي صنعت فرآيند ـ نوع پيستوني ـ مشخصات و برگ دادها براي طراحي و ساختار آنها

1ـ SS ISO 8573    هواي فشرده براي كاربرد كلي

قسمت 1 : آلاينده ها و طبقه بندي كيفيت . معيارهايي براي اجراي قوانين ملي كنوني سوئد به شرح ذيل وجود دارند :

اصطلاحات رايج مخزن فشار      1987

اصطلاحات رايج لوله گذاري      1978

اصطلاحات رايج مخزن هوا        1991

كه توسط استاندارد سازي مخزن فشار انتشار يافته ، ‌دستور العمل  EG ، 73/23/EEG دستورالعمل ولتاژ پايين

6-4-2-3 مقياسها ( Measurements ) در استاندارد سيستم بين المللى متري

ISO  8573-2     هواي فشرده براي كاربرد كلي

قسمت 2 : روش هاي آزمايش براي اندازه گيري مقدار روغن در هوا

(پيش نويس )‌      ISO 8573-3   هواي فشرده

قسمت 3 : اندازه گيري ميزان رطوبت

(پيش نويس )‌       ISO 8573-4   هواي فشرده

قسمت 4 : اندازه گيري ميزان ذرات جامد

استاندارد بين المللى متري