نقشه مسير جريان 

1) نقشه مسير جريان :

يکی از مهمتر ين نقشه ها يی که در مدار های با کنتا کتور به کار می رود نقشه مسير جر يان است . اين نقشه مشخص کننده تمام ا تصالات الکتر يکی بين د ستگا ههای مو جو د در طرح بوده و با استفاده از ان می توان به

را حتی ا صول کار و تر تيب مدار فر مان را در ک کرده و عملا اتصالا ت را از روی ان انجام داد .

2)  نقشه سيمها يا نقشه خارجی  در نقشه مسير جريان :

از نقشه سيمها يا نقشه خارجی برای مشخص کردن د ستگا ههای الکتر يکی ما نند موتور ,ميکرو سو يچ , شستی و غيره که خارج از تا بلو فر مان قرار می گيرد و اتصال انها به تا بلو فر مان قرارمی گيرد و اتصال انها به تا بو فرمان استفاده می شود . اين نقشه مهمترين نقشه ضميمه برای مو نتا ژ تا سيسات الکتر يکی است ودر ان ,  وسايلی که بايد به تر مينا لهای تا بلو فر مان اتصال يابند و در خارج از تا بلو فر مان هستند نيز تر سيم می شود . معمولا در اين نقشه برای سادگی تک تک سيمهای اتصال را تر سيم نکرده و بلکه انها را به صورت يک دسته (يک خط ) سيمها را در داخل يک پرانتز می نو يسند و همچنين در ابتدا و انتها ی ان نيز تک تک سيمها را با شماره مشخص

می کنند . هنگام مو نتاژ نيز سيمهای اتصال در دسته های جدا از هم ويا توسط کابل کشيده می شود . ودر قسمت بالا ی انها نيز شماره سيمها از روی مسير جر يان ورودی تر مينال مربو ط نو شته می شود .

3)  نقشه مونتاژ در نقشه مسير جريان :

برای اجرا و سيم کشی مدار قدرت و مدار فر ما ن , اغلب از نقشه مسير جر يان که شرح ان قبلا داده شده استفاده

می شود . در تا سيسات و مدار های الکتر يکی گسترده , علاوه بر نقشه مسير جر يان , از نقشه مو نتاژ نيز استفاده

می شود , برای تر سيم نقشه مو نتاژ شکل ظا هری هر يک از دستگا های را با در نظر گر فتن مو قعيت مکانی انها در داخل تابلو , رسم کرده و اتصا لات داخلی بين هر يک از انها رسم می شود . برای نما يش هر يک از دستگا هها از علا ئم

اختصاری انها نيز می توان استفاده کرد . ليکن بايد به طر يقی انها را تر سيم کرد که بتوان هر يک از تر مينا لهای دستگاه را همان طور که در روی تابلو نصب شده ا ند , نشان داد .

5) نقشه ترمينالها در نقشه مسير جريان :

اين نقشه مشخص می کند که چه عنا صری از داخل تا بلو به تر مينا لهای واسطه تا بلو و صل می شو د در اين نقشه شماره تر مينا لها و دستگا های که به تر مينا ل وصل می شوند نشان داده می شود .

6) نقشه اتصال حقيقی در نقشه مسير جريان :

در ک و طرز کار مدار از روی نقشه حقيقی بسيار مشکل می با شد اين نقشه های د يگر است و صورتی کلی از مدار و دستگا ههای موجود در ان را نشان می دهد :

7) نقشه مدار قدرت در نقشه مسير جريان “

ان قسمت از مدار حقيقی را که انرژی الکتر يکی را از شبکه در يا فت و به مصرف کننده منتقل می کند و جريان جذ ب شده مو تور را از خود عبور می دهد مدار قدرت می نا مند . در نقشه های صنعتی مدار قدرت با لوازم و سايل الکتريکی جهت اندازه گيری و کنترل مدار همراه هستند .

چگو نگی انتخاب فيوز در مدار ها يی که با کنتا کتور همراه می با شند :

در مدار های با کنتا کتور در مدار قسمت مدار قدرت به منظور حفا ظت مدار در برابر اتصال کو تاه از فيوز فشنگی استفاده می کنيم و برای هر فاز يک فيوز جدا گانه قرار داده می شود .طريقه انتخاب اين فيوز به اين صورت است که جريان فيوز را دو برابر جريان نامی مو تور انتخاب می کنيم . به عنوان مثال برای يک مو تور سه فاز که روی پلا ک ان 10 امپر نو شته شده است از سه عدد فيوز 20 امپری استفاده می کنيم . در مدار فر مان برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه از يک فيوز مينياتوری 6 امپر يا 10 امپر استفاده می شود .

نکته : انتخاب فيوز فرمان هيچ ار تباطی با فيوز مدار قدرت ندا شته و هميشه در مدار فر مان فيوز 6A يا 10A کا فی می با شد

جدول حروف و علائم اختصا ری مورد استفاده در مدار های کنتا کتوری

اجرای مدار حروفمشخصه مثال
کليد اصلی a جداکننده – کليد بار – کليد مغناطيسی موتور – کليد قدرت
شستی (کليد کمکی b شستی –کليد فرمان – کليد انتخاب کننده – کليد فشار
کليد مغناطيسی ( کنتا کتور ) c کليد مغنا طيسی
کليد مغناطيسی کمکی d کنتا کتور کمکی – رله زمانی – رله کمکی از راه دور
حفاظت بطور کلی e فيوز – بی متال – رله محافظ
مبدل اندازه گيری f مبدل انداره گيری – مقاومت پيشوند و موازی
وسايل اندازه گيری g ولت متر – امپر متر – وات متر – کسينو س فی متر
خبر کننده h صوتی – روشنايی – زنگ اخبار – بوق – لامپ خبر – عقربه خبر
خازن و بوبين k همه نوع خازن و بو بين در مدار
ماشينهای الکتريکی m ژنراتور- موتور – ترانسفور ماتور
يک سو کننده و با طری n همه نوع يک سو کننده و باطری ( اکو لا موتور )
لامپهای تقويت کننده p لامپ خلا – لامپ گاز ی – لامپهای تقويتی
مقاومت و تنظيم کننده سريع r مقاومت سری – مقاومتهای محافظ – مقاومت ترمز – بار –تحريک
وسايل مکا نيکی متفر قه s مغناطيسی – موتور – شير مغنا طيسی ( الکتريکی )
چند عضو با هم N مخلوط کردن عضوهای مدار از a تا s
در صورتی که چند بار از يک عضو مشابه مدار تکرار شود شماره گذاری ميکنندمثلا                 a            a          a                                    m          m        m
اتصال کليد های مغنا طيسی ( کنتا کتور ها ) حرف مشخصه اجراء مدار بر طبق استاندارد دين 407719 المانی

به علت اينکه کنتا کتورها را بيشتر برای راه اندازی الکتر و موتور ها به کار می بر ند اشنا يی با پلاک نصب شده روی موتو رها لازم است . شکل روبرو پلاک يک موتور اسنکر ون را نشان می دهد

1)MACHINESAZI TABRIZ
2)3   MOT             TYPE 100/ 28-2
3)   /YFRAM      B3   NO-  20/6982
50HZ          220/380V      4)3 KW
R.P.M          2850                   5)10 . 9/6 .22A
3.4KG         SOLE     1        0.87                     6)COS
P33                                 7)

1) مشخص کننده کار خا نه سا زنده ان است .

2) موتور سه فاز شماره ای که کارخانه سازنده , نوع و مشخصات فنی الکتر موتور را در کا تا لو گهای خود اعلام می کند و برای خريد انتخاب الکتر و موتور مورد استفاده قرار می گيرد .

3) اين موتور می تواند به صورت مثلث يا ستاره کار کند . طريقه نصب موتور افقی بوده و مطابق استا ندارد شماره

6782 /20 به کار می رود .

4) قدرت موتور سه کيلو وات بوده و برای اتصال مثلث ( ∆ ) با ولتاز خطی 220 ولت و اتصال ستاره با ولتاژ 380 ولت و فر کا نس 50 هر تز کار می کند .

5) در اتصال مثلث با ولتاژ کار 220 ولت جر يان جذب شده موتور 22/6 امپر است . تعداد دور موتور 2850 دور در دقيقه است .

6)ضريب قدرت نامی موتور (COSø=0.87) ودر درجه استاندار د عايقی موتور E و وزن ان 4 . 3 کيلو گرم اس

 

7)حرف P33 مشخص کننده درجه حفاظت بدنه نسبت به نفوذ اب است .

علائم :

کشورهای صنعتی دارای استا ندار د های مختلف هستند برای مثال تر مهای المانی با کلمات VDE-DIN  تر مهای

فرانسوی با UTE-NF  ترمهای انگليسی با B.S  و ترمهای کا نا دايی با G.S.A  نمايش داده می شود . کليه وسايل با حروف و علا متهايی مشخص می شوند که طبق استا ند ارد VDE  المان در اين فصل مورد بررسی قرار می گيرند .

 

1) شمای مدار فرمان معمولا از طرف چپ به طرف راست شماره گذاری می شود .

 

2)ماشينها ی الکتر يکی ( موتور – ترنسفور ما تور – کنتا کتور ها ) بايد از نظر واحد و يا حروف مشخص شوند مانند VA-W-VA –V  و غيره …

 

3)نوع کابل يا سيم – نوع جريا ن عبور – فر کانس – ولتاژ شبکه 50HZ10KV  ≈ 3و حرف مشخصه سه فاز RST وجريان مستقيم N و P مثبت و منفی .

علا ئم اختصاری

مهمترين کنتا کتها يی که در مدار های الکتر يکی و مخصوصا در مدار های فر مان ˛ به کار می روند در شکل (A)  نشان داده شده است . در شکل (b) علا ئم اختصاری برای دستگا هها يی که در مدار های فر ما ن مورد استفاده قرار گرفته و با اتصال ولتاژ در دو سر انها ˛ باعث قطع و يا وصل کنتا کتها ˛ به کار انداختن دستگا هها ˛ دادن خبر و غيره …می شوند نشان داده شده است . در شکل (k)  علا ئم اختصاری برای دستگاهها يی که در قسمت قدرت يک مدار قرار می گيرند ˛ نشان داده شده است . قسمت قدرت يک مدار ˛ان قسمتی از ان عبور می کند . در شکل (F) مجدد ا علا ئم اختصاری تعداد از وسايلی که در قسمت فر مان يا قسمت قدرت يک مدار قرار می گيرند نشان داده شده است .

(a کنتا کت باز (بسته شوند ه )                               i )کليد وصل

b )کنتا کت بسته (باز شونده )                               j )کنتا کت بسته ( باز شونده ) قطع کننده حرارتی ( بی متال )

C )کنتا کت پا لس دهنده                                    k )ماننده j با نگهدارنده

d )کنتا کت باز با تا خير در قطع                            I )کنتا کت بسته ( باز شونده ) مغنا طيسی

e )کنتا کت بسته با تا خير در قطع                       m ) شستی سويچی ( سو يچ اصلی )

F )تبديل                                                        n )کنتا کت باز ( بسته شو نده ) تايمر (با تا خير زمان بسته می          شود

g )شستی فشار و صل                                         o )کنتا کت بسته ( باز شو نده ) تايمر ( با تا خير زما نی باز می شود)

h )شستی فشار قطع                                           P )کنتا کت باز ( بسته شو نده ) تايمر ( با تاخير زمان باز می شود )

a)بو بين کنتا کتور                                             h )شير مغنا طيسی

b )رله با تا خير در وصل                                                   i )کو پلينگ مغنا طيسی

d )تايمر با موتور جريان متنا وب                               k )بوق

e )تايمر حرارتی                                                   I ) رله خبری با ز با نه

r ) قطع کننده جريان کار ( قطع کننده شنت )              m )نشان دهنده وضعيت مغنا طيسی

g )قطع کننده جر يان بی بار                                   n )لا مپ خبر

a )کليد سه قطبی (سه پل )                                    g )مانند f  با جهت ورودی جريان

b )قطع کننده حرارتی سه قطبی (سه پل )                    h )فيوز قدرت

c) قطع کننده مغناطيسی يک قطبی ( يک پل )                i )فيوز کت اوت

d )قفل مکا نيکی                                                      j )مبدل جر يان

e) کليد قدرت                                                           k )ولت متر

f )فيوز                                                                   I )کنتور

a )اتصال دايمی و تر مينال (مثلا تر مينا ل14 )               i )ترا نسفورما تور – مبدل ولتاژ

b )رديف تر مينال ( مثلا تر مينال 14 )                         j )خازن

c)عضوتحريک دستی ˛پايی ˛زبانه ای                             k )يکسو کننده

d )مقاومت ثابت اهمی                                              I ) باتری

e ) مقاومت اهمی قا بل تنظيم                                    m ) اتصال جد ا شدنی ( در داخل هم )

f )مقاومت اهمی ثابت                                                 n )اتصال لغز نده

g )مقاومت اهمی پله ای                                              o ) بدنه – محفظه

h )سيم پيچ سلف                                                       P ) زمين – اتصال زمين

شستی ها :

در مدار های با کنتا کتور اغلب برای دادن فر مان لحظه ای از شستی های ا ستفاده می شود که انواع شستی ها عبارتنداز :

1) شستی استارت START  :

شستی که پس از تحريک يا فشار دادن دو کنتا کت قطع را وصل می کند شستی استار ت نا ميده می شود. به عبارت ديگر شستی استارت در حالت عادی باز بوده با فشار دادن به صورت لحظه ای بسته می شود .

شکل زير نمای چند نوع شستی سلکتور ی و شستی قفل شونده را نشان می د هد .

همانطور که در شکل نشان داده شده است شستی ها بر چند نو عند که عبارتند از :

نوع( a ) = مخصوص با لا بر ها و جر ثقيلها ی سقفی .

نوع (b) = شستی چپگرد را ستگرد.

نوع( c) = شستی پدالی .

در شستی های استا رت با بر داشتن فشار از روی ان مجددا باز می شود در داخل دسته شستی استا رت يک

قرار گرفته است که موجب عمل ان می گردد. شستی استارت با شماره (3 و4) مشخص می شود و شکل فنی ان در مدار مانند شکل مقابل می با شد:

2) شستی استوپ (STOP) :

شستی که پس از تحر يک دو کنتا کت وصل را قطع می کند شستی استوپ نا ميده می شود يا به عبارت ديگر شستی استوپ در حالت عادی بسته است و با فشار دادن به صورت لحظه ای باز می شود. با برداشتن فشار دست روی ان مجددا بسته می شود. دو سر شستی استو پ را با شماره های (1و2) مشخص می کنند.

4) شستی استارت – استو پ يا دو بل: ( DOBLL-START –STOP)

با شستی دوبل به طور همزمان با فشار يک دکمه می توان عمل استارت و استوپ را انجام داد به عبارت ديگر استارت استوپ دوبل تشکيل شده است از يک شستی استارت و يک شستی استوپ که با همديگر هم محور شده اند. معمولا رنگ شستی های استارت سبز يا مشکی و رنگ شستی های استوپ قرمز می باشد.