مقتضیات تهویه دراتاقک کمپرسور

COMPRESSED AIR MANUAL BOOK

راهنمای هوای فشرده

.

بخش چهارم : اقتصاد

4-1           اقتصاد  ( Economy )

4-1-1                هزينه هاي توليد هواي فشرده  ( Costs for compressed production )

4-1-1-1              بررسي کلي ( General )

4-1-1-2              تخصيص هزينه ها  ( Apportioning costs )

 

4-2                             فرصت هايي براي صرفه جويي  ( Opportunities for saving )

4-2-1                      توان مورد نياز ( Power requirement )

4-2-2                      فشار کاري ( Working pressure )

4-2-3                      مصرف هوا  ( Air consumption )

4-2-4                      روش کنترل  ( Regulation method )

4-2-5                      کيفيت هوا ( Air quality )

4-2-6                      بازيافت انرژي  ( Energy recovery )

4-2-7                      نگهداري  ( Maintenance )

4-2-7-1              تجهيزات کمکي ( Auxiliary equipment )

 

4-3                             عوامل اقتصادي ديگر ( Other economic factors )

4-3-1                      بررسي کلي ( General )

4-3-2                      هزينه چرخه عمر ( LCC )

 

بخش پنجم : محاسبات

5-1           مثال ، برآورد ظرفيت تاٌسيسات هواي فشرده ( Example of dimensioning compressed air installations )

 

5-2           داده هاي ورودي ( Input data )

5-2-1                مقتضيات ( Requirement )

5-2-2                شرايط محيطي ( برآورد ظرفيت ) ( Ambient conditions ( dimensioning ) )   

5-2-3                موارد متفرقه  ( Miscellaneous )

 

5-3                      انتخاب اجزاء تشکيل دهنده ( Component selection )

5-3-1                برآورد ظرفيت کمپرسور ( Dimensioning the compressor )

5-3-2                فرضياتي براي محاسبه مستمر ( Assumption for the continued calculation )

5-3-3                برآورد ظرفيت حجم مخزن ذخيره هوا ( Dimensioning of the air receiver volume )

5-3-4                برآورد ظرفيت خشک کن Dimensioning of the dryer )   (

5-3-5                فرضياتي براي محاسبه مستمر ( Assumptions for the continued calculation )

5-3-6                محاسبات کنترل ( Control calculations )

 

5-4                    اندازه گيري هاي ديگر ( Other dimensioning )

5-4-1                محاسبه کميت آب تقطير ( Condensation quantity calculation )

5-4-2                مقتضيات تهويه در اتاقک کمپرسور ( Ventilation requirement in the compressor room )

 

5-5                    ( ضميمه 1 ) در ارتفاع بالا ( ( Addition 1 ) At high altitude )

5-6                     ( ضميمه 2 ) خروجي متناوب ( ( Addition 2 ) Intermittent output )

 

5-7                     ( ضميمه 3 ) بازيافت انرژي آب بردي ( ( Addition 3 ) Water borne energy recovery )

5-7-1                فرض ( Assumption )

5-7-2                محاسبه جريان آب خنک کننده در مدار بازيافت انرژي

5-7-3                تعادل انرژي در مبدل حرارتي بازيافت ( Energy balance across the recovery heat exchanger  )

5-7-4                جمع آوري پاسخ ( Compilation of the answer )

 

5-8                    ( ضميمه 4 ) افت فشار در سيستم لوله کشي ( ( Addition 4 ) Pressure drop in the piping )

بخش ششم : کميت ها ، واحدها و نمادها

6-1         استاندارد سيستم بين المللى متري   ( The SI -system )

 

6-2           نمادها نقشه کشي‌ ( Drawing symbols )

 

6-3           نمودارها و جداول ( Diagrams and tables )

 

6-4           گردآوري استاندارها و اصطلاحات رايج  ( Compilation of current standards and norms )

6-4-1                قوانين و استانداردهاي مربوط به ايمني ( Safety related regulation and standards )

6-4-1-1              ايمني دستگاه ( Machine safety )

6-4-1-2              ايمني فشار ( Pressure safety )

6-4-1-3              محيط ( Environment )

6-4-1-4              ايمني الکتريکي ( Electrical safety )

6-4-2                اصطلاحات و استانداردهاي تکنيکي ( Technical related standards and norms )

6-4-2-1        استاندارد سازي ( Standardization )

6-4-2-2                مشخصات  ( Specification )

6-4-2-3              مقياسها ( Measurements )

مقتضیات تهویه دراتاقک کمپرسور ” مقتضیات تهویه دراتاقک کمپرسور ” مقتضیات تهویه دراتاقک کمپرسور “مقتضیات تهویه دراتاقک کمپرسور ” مقتضیات تهویه دراتاقک کمپرسور ” مقتضیات تهویه دراتاقک کمپرسور