کتاب راهنمای هوای فشرده

کتاب راهنمای هوای فشرده

 

 موسسه مطالعات بین المللی اطلس کاسپین

کتاب راهنمای هوای فشرده با موضوع کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده و اصول کلی به زبان فارسی

 

http://books.google.com/books?id=WMC1vZ7uQ4AC