دستگاه سوخت رسانی

انژکتورها

ابزار مخصوص : 6643 برای بيرون آوردن – انژکتورهای جديد  (KBEL) بکار ميرود . (شکل 53)

هنگام نصب انژکتور اول واشر لاستيکی را روی آن قرار داده و بعد پايه نگهدارنده انزکتور و مهره آنرا ببنديد و مهره را با آچار بوکس 17 و فشار 5 کيلوگرم متر با 50 نيوتن متر سفت کنيد . (شکل 54)

دستگاه خنک کننده TD120F

****************************

اينترکولر در دستگاه سوخت رسانی

کاراينترکولر در ارتباط با ازدياد درجه حرارات موتور بررسی ميگردد . در صورتيکه درجه حرارت موتور بالا ميرود ممکن است بعلت گرفتگی مجاری بين را دياتور

واينتر کولر باشد .

روش تميز کردن در دستگاه سوخت رسانی

شلنگ های اينتر کولر را باز کرده و آنها را با در پوش مناسبی مسدود نمائيد تا در صورت احتياج به شستشو سمت خارج از نفوذ آب بقسمتهای داخلی جلوگيری شود . آب رادياتور را باز کنيد بسمت های قسمت بالا  و پيچ های تنظيم را باز کرده ويادگير پروانه را بيرون بياوريد. رادياتور و اينترکولر را ميتوانيد با اندازه ای که جهت بازديد يا تميز نمودن کافی باشد از يکديگر جدا کنند.

برای تميز نمودن لابلای پرده ها از محل های رفيق ضدچربی استفاده نموده و هرگز از فشار آب يا فشار باد (هوای فشرده ) برای تميز نمودن آنها استفاده نکنيد .

رادياتور وانيترکولر را در موقع جمع کردن از قسمت عقب همسطح کنيد . درصورتيکه گرفتگی بين پره ها زياد است و با سانی تميز نمی شود بايستی را دياتور واينترکولر را از هم جدا کنيد ولی در نظر داشته باشيد که حتی در اين موقعيت هم برای تميز کردن لابلای پرده ها از بکار بردن هوای فشرده يا فشار آب خود داری نمائيد .

بازديد و تعمير توربو شارژ (سوپر شارژ ) در موتورهای TD120F در دستگاه سوخت رسانی

آزمايش اينترکولر در رابطه با صدمه ديدن سوپر شارژ از اهميت خاصی برخورداراست در صورتيکه نشت روغن يا قطعات فلزات ريز مانند تکه های شکسته شده پروانه هوای

سوپر شارژ با فشار بداخل اينترکولر رانده شده باشد اقدامات زير بايستی انجام گردد.

1- لوله ها وشلنگ های مربوط را تا اينترکولر به دقت بازديد نمائيد ودر صورتيکه اثری از نشت روغن در اين مسير يا در داخل اينترکولر ديده ميشود بايستی اينترکولر را با زنموده وداخل آنرا با محل پاک کننده مناسبی تميز نمائيد .

2- در صورتيکه پره های پروانه هوای سوپر شارژ شکسته وقطعات شکسته آن جدا شده اند اينترکولر بايستی بوسيله فشار سنج بطريق زير آزمايش گردد .

آزمايش اينترکولر بوسيله فشار سنج

******************************

ابزار مخصوص : 6652-6653فشار سنج 6662 در دستگاه سوخت رسانی

قبل از شروع آزمايش بايستی فشار سنج را بطريق زير آزمايش نمائيد .

1- فشار سنج را به لوله هوای فشرده وصل نموده و فشار آنرا بوسيله تکمه

کم کننده فشار روی فشار 100 کيلو پاسکال (يک کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ) تنظيم نمائيد ضمنا ” دقت کنيد که تکمه کم کننده فشار را ميتوانيد بوسيله ضامن آن قفل کنيد .

(شکل 56)

2- شير اصلی فشار سنج را کاملا ” ببنديد در مدت دو دقيقه فشار نبايستی از مقداری که بوده پائين تر بيايد و در صورتيکه فشار سنج نتواند در اين مدت فشار را ثابت نگهدارد . فشار سنج درست نيست . (شکل 57)

آزمايش فشار در دستگاه سوخت رسانی

**************

1- لوله سوپر شارژ به اينترکولر را باز کرده و لولهرا بادر پوش 6652 مسدود ميکنيم . (شکل 58)

2- سر لوله ها را بوسيله يک مفتول محکم بهم نزديک نموده و بهم می بنديم که در هنگام آزمايش از يکديگر جدا نشوند .

3- شلنگ را از لوله مکش هوای باز کنيد و با در پوش شماره 6653 درآنرا ببنديد .

4- شلنگ فشار سنج 6662 را به لوله فشار باد تعميرگاه ببنديد و پيچ کم کننده فشار را تا آخر  باز کنيد و با ينوسيله مطمئن شويد که فشار اضافی ايجاد نميشود .

5- فشار سنج 6662 را به درپوش 6652 وصل کنيد شير اصلی فشار سنج را باز کرده و فشار را روی 70 کيلو پاسکال يا 7/0 کيلومتر بر سانتيمتر مربع تنظيم نمائيد .

(شکل 59)

6- شير اصلی فشار سنج را ببنديد در مدت يک دقيقه بايستی حداکثر 20 کيلوپاسکال فشار پائين بيايدو اگر فشار بيشتر پائين بيايد اينترکولر سالم نبوده وقابل قبول نيست .

7- در صورتيکه نشت هوا وجود داشته باشد چندين بار آزمايش را تکرار کنيد. بهترين راه آزمايش دستگاه برای مشخص نمودن محل نشت آزمايش با آب و صابون ميباشد که در عين حال بايستی شلنگ ها و اتصالات فشار سنج را نيز آزمايش نمود.

8- فشار سنج و مفتول را باز کرده و سرلوله ها و  شلنگ ها را بهم می بنديم .

تعويض اينترکولر در دستگاه سوخت رسانی

******************

ابزار مخصوص : 6615

1- پنجره جلو را باز کرده و اطاق را برگردانيد

2- بست های شلنگ دستگاه خنک کننده به اينترکولر را باز کنيد .(شکل 60)

3- پنچ های پائين و بالای نگهدارنده کونراتور گاز (رادياتور اينترکولر ) را باز کنيد

(شکل 61)

4- کوندانسور را بلند کرده و بگذاريد همانطور آويزان بطرف راست باقی بماند و دقت کنيد

که لوله های دستگاه خنک کننده زياد خم نشده و تحت فشار قرار بگيرند.

5- جک را زير سپر قرار داده و پيچ های نگهدارنده سپر را با آچار بوکس 19 باز کنيد بعد جک را پائين آورده و سپر را بيرون بياوريد و در صورتيکه روی سپر چراغهای اضافی

بسته شده سپر را روی پايه ای قرار دهيد .

6- شيلنگ ها را بداخل اطاق فشار داده و شلنگ ها را از لوله ها باز کنيد . (شکل 62)

 

7- شيلنگ سمت چپ کولر را با آچاررينگ 10 ميليمتری باز کنيد . (شکل 63)

8- شيلنگ سمت راست اينترکولر را با آجار بوکس 13 و آچار رينگ 13 باز کنيد .

9- پيچ های زير نگهدارنده اينترکولر را ميتوانيد از داخل سوراخ های زير رام باز کنيد . (شکل 64)

10- ابزار 6615 را به جرثقيل سقفی وصل نموده واينترکولر بوسيله تسمه ای به سر

 ديگر ابزار ببنديد .(شکل 65)

11- اينترکولر را انقدر بلند کنيد که پايه زير آن در بالای رام جلو قرار گيرد .

12- پايه ها و لاستيک های زير دو طرف اينتر کولر را باز کرده و بيرون بياوريد .(شکل 66)

13- اينترکولر را بلند کرده و جرثقيل را آزادو در حاليکه جلو آن ايستاده ايد آنرا بطرف سمت راست و عقب فشار داده و کم کم آنرا بلند کنيد و بطرف بيرون بياوريد .

14- اول سمت راست و بعد تمامی اينترکولر را به پشت ميله کاپوت برده و جرثقيل را به بالای ابزار 6615 وصل کنيد .

(شکل 67)

15- پايه اتصال و لاستيک های زير اينترکولر را ببنديد (آچارسوکس 17 ورينگ 13 )

16- اينتر کولر بطرف پائين آورده و پايه ها را در جای خود قرار داده ومهره های آنها را از زير ببنديد آچار سوکس 17 %

17- لوله ها شلنگ های سمت چپ و راست را به اينترکولر ببنديد (بوکس13 اورينگ 10) .

18- شلنگهای خنک کننده را بلوله های داخل اطاق بسته و بست هائی را که با آنها بسته بوديد برداريد .

19- سپر را بلند کرده و پيچ های آنرا بسته و سفت کنيد (بوکس 19)

20 پيچ های نگهدارنده پائين و بالای اينترکرلر ومحفظه انقباض اينترکولر را ببنديد . (بوکس 13)

21- بست شلنگ خنک کننده را به کنار اينترکولر ببنديد . (شکل 69)

22- لوله هاو شيلنگ های مختلف را از نظر نشتی بازديد و کنترل کرده و اطاق را بلند کرده و پايه های رادياتور را سفت می کنيم .

تعويض بليرينگ پولی پروانه در دستگاه سوخت رسانی

***************************

ابزار مخصوص : 2202-2266-2267-2783-6661-

قلاويز 5/2 *20

1- اطاق را بلند کرده و پايه تنظيم رادياتور را با آچار رينگ 24 باز ميکنيم .

2- پيچ های بادگير پروانه را با بوکس 13- باز کنيد .

3- پيچ های اتصال پروانه به پولی را باز کرده پروانه و باد گير پروانه را بيرون مياوريم (بوکس 16/9 اينج )

4- تسمه های پروانه را از روی شافت بيرون مياوريم .

5- خار فنری پولی پروانه را از روی شافت بيرون مياوريم. (شکل 70)

6- پيچ وسط ابزار 2002 را با پيچ وسط 2783 عوض کنيد .

7- ابزار 2266 را در داخل پولی قرار داده و با پولی کش 2002 پولی را بيرون بکشيد .

(شکل 71)

8- با ابزار 2267 بلبرينگ های پولی را در زير پرس بيرون بياوريد . (شکل 72)

9- بلبرينگ های نورا از گريس در صورت امکان ازگريس مخصوص بلبرينگ (شماره 97815)

پر کنيد .

10- بلبرينگ داخلی را با  ابزار 2267 طوری جا بزنيد که طرف بسته آن بطرف پائين قرار گيرد . (شکل 73)

11- سوراخ وسط بازوی پولی را با قلاويز 5/2*20 تقريبا ” بعمق 30 ميليمتر قلاويز بزنيد که اگر قبلا ” قلاويز پيشرو بزنيد کار راحت تر انجام خواهد گرفت . (شکل 74)

12- پيچ وسط ابزار 6661 را بوسط بازوی پولی پيچ کنيد . (شکل 75)

13- پولی را روی بازو قرا داده و ابزار 6661 را روی پيچ قرار داده و مهره آنرا با آچار رينگ 28 سقف ميکنيم و با بنوسيله تا حد ممکن پولی را در محل خود جا ميزنيم . (شکل 76)

14- ابزار را باز کرده و بوش واسطه بلبرينگ ها را درجای خود گذاشته و بلبرينگ خارجی پولی را طوری در جای خود ميگداريم که طرف بسته بلبرينگ بطرف خارج باشد بعد دوباره ابزار را روی بلبرينگ بسته و مهره ابزار را سفت ميکنيم تا بلبرينگ در جای خود قرار گيرد . (شکل 77)

15- خار فنری سربازوی پولی را در جای خود ميزنيم .

16- تسمه های پروانه را جا مياندازيم .

17- پروانه ويادگير پروانه را در جای خود می بنديم (آچار بوکس 16/9 اينج و 13)

18- با آچار رينگ 24 پايه تنظيم رادياتور را بسته وآنرا طوری تنظيم ميکنيم که  فاصله ای در حدوی /0تا 5/0 ميليمتر بين لاستيک و بادگير باقی بماند .

(شکل 78)