شناسايی کنتاکتهای رله حرارتی :

شناسايی کنتاکتهای رله حرارتی، هر رله حرارتی سه کنتاکت قدرت می با شد اين کنتا کتها معمولا به خروجی کنتاکتها قدرت کنتاکتور وصل می شود وجريا ن ورودی به سيم پيچهای الکتروموتور از داخل انها عبور می نمايد شکل زير کنتاکتهای قدرت يک رله حرارتی دردرمدار تکفاز وسه فاز را نشان میدهد .

همچنين هر رله حرارتی دارای دو کنتاکت باز وبسته فرمان می با شد کنتاکت بسته ان در حالت عادی وصل بوده وجريان را از خود عبور می دهد اين کنتاکت در مدار فرمان کنتاکتور ودر  زير فيوز فرمان قرار می گيرد و کنتاکت بلز که در حالت عادی قطع می با شد در مسير يک لامپ خبر دهنده يا يک ا ژير قرار می گيرد .

نحوه کار اين دو کنتاکت به اين صورت است که هرگاه در اثر عبور جريان اضافی هر کدام از سه کنتاکت قدرت قطع شودبه همراه خود کنتاکت بسته را قطع کرده و کنتاکت باز را بسته يا وصل می کند در نتيجه کنتاکت بسته موجب قطعکامل برق به موتور می گردد و از صدمه د يدن ان جلوگيری می کند و کنتاکت باز اژير را به صدا در اورد و وجود اشکالواضافه بار در مدار خبر میدهد . برای اينکه کنتاکتهای رله به حالت اوليه بر می گر دند شستی روی رله به حالت اوليهخود بر گشته و اژير نيز قطع شود . از اين شستی برای ازمايش سالم بودن رله نيز استفاده می شود .

شکلها ی زيرکنتاکتهای باز و بسته رله حرارتی همراه با شمار ه های مشخصه انها را نشان می دهد و شستی قرمز رنگی که بر رویرله ها نصب شده کليد RESETريست )نام دارد .

ب) رله مغناطيسی در شناسايی کنتاکتهای رله حرارتی :

از اين رله برای حفا ظت ما شينها ی الکتر يکی در مقابل ا تصال کوتاه استفاده می شود ساختمان داخلی اين رله ها ازيک سيم پيچ تشکيل شده است که به ازای يک جريان مشخص بو بين يا سيم پيچ خاصيت مغناطيسی پيدا کرده وموجب قطع برق می گردد. رله های مغناطيسیدر دو نوع سه فاز وتکفاز در دسترس می با شند و نمای مدار ان طبقشکل روبرو می با شد .

ج) رله حرارتی – مغناطيسی در شناسايی کنتاکتهای رله حرارتی :

اين رله ها تر کيبی از دو رله حرارتی و مغنا طيسی می با شند و مدار را هم در مقابل اضا فه بار و هم در مقابل اتصالکوتاه حفاظت می کنند .نمونه اين رله ها کليد فيوز مينيا توری می با شند که در انواع سه فاز و تک فاز وجود دارندبه طور کلی تمام وسا يل حفاظتی اعم از فيوز ها و رله ها به صورت سری در مدار نصب می شو ند و در مداراتالکتر يکی انها را با حرف (C)نشان می دهند . شکلها ی رو برو نما ی فنی کليد يا رله مغناطيسی را نشان می د هد و شکل روبرو شکل رله مغناطيسی را نشان می د هد .

راه اندازی الکترو مو تو ر ها ی سه فاز بو سيله کنتا کتورها :

تعريف کنتاکتور :يک کليد الکتر و مغنا طيسی است که با فرمان جر يان کم مدار های قدرت با جريا نها ی بالا را راهاندازی می کند مزايا ئی که باعث می شود در راه اندازی ما شينهای الکتر يکی به جای کليد های دستی

(اهرمی .غلطکی و زبا نه ای ) از کنتا کتورها استفاده کنيم به شرح زير است :

 

1) کنترل و فرمان از راه دور ماشين به وسيله کنتا کتور امکان پذير است .

 

2) از خطرات نا شی از راه افتا دن مجدد ما شينهای که در اثر قطع نا گها نی برق از کار می افتند جلو گيری می شود .

 

3) به وسيله کنتا کتور ا مکان قطع و وصل ما شينهای الکتريکی از چند ين نقطه امکان پز ير می با شد .

 

4) عمر مکا نيکی کنتا کتور نسبت به ساير کليد ها خيلی بيشتر است .

 

5) امکان مدار فرمان اتو ما تيک به وسيله کنتا کتور امکا ن پذير است .

 

6) حفاظت دستگاهها و ماشينهای الکتريکی به وسيله کنتاکتور مطمئن تر و ايمن تر است .

ساختمان و طرز کار کنتاکتور در شناسايی کنتاکتهای رله حرارتی :

کنتا کتور تشکيل شده است از يک اهنر با ی الکتر يکی که يک قسمت از هسته ان متحر ک بوده و به وسيله فنری ازقسمت ثا بت جدا نگه داشته می شود ويک سری کنتاکت عا يق شده از يکد يگر به ان متصل می با شد که به همراهقسمت متحرک حرکت می کنند . در قسمت ثابت يک سری کنتاکت ديگر قرار گرفته اند . هنگا ميکه از سيم پيچ بوبينکنتاکتور جريانی عبور می کند تو سط نيروی مغنا طيسی کنتاکتهای ثابت و متحرک روی يکد يگر فشرده می شوند . درهمان حالت فنر بين دو قسمت هسته فشرده می شود اما ز ما نيکه ولتاژ بو بين قطع شود ويا از حد معمول کمتر گرددنيرو ی فنر موجب باز شدن کنتاکتها بصورت اتو ما تيک از يکد يگر می شود .عکس اين حالت نيز صادق است يعنی درحالت بدون جريان بودن بو بين کنتاکتور يک سری از کنتا کتهای ثابت و متحرک به يکد يگر وصل هستند و زما نيکهجريان به بو بين کنتاکتور وصل می شود ار تباط بين کنتا کتها قطع می شود پس نتيجه می گيريم که کنتا کتهايی راکه با وصل بو بين و فشرده شده فنر بين دو قسمت هستند به يکديگر وصل می شوند کنتاکتها يی باز و کنتاکتهايی کهبا وصل بو بين به برق از يکد يگر جدا می شوند را کنتا کتهای بسته می گو يند .

حلقه های اتصال کوتاه روی هسته بو بين کنتاکتور ر (حلقه فراژه )  در شناسايی کنتاکتهای رله حرارتی :

روی قسمت ثابت هسته بوبين کنتا کتورها دو عدد حلقه بسته ( اتصال کوتاه ) قرار گرفته است کار اين دو حلقه ايناست که يک ميدان مغنا طيسی خود ا اقايی کرده و در واقع مانند ثا نو يه ترانسفورما تور عمل می کنند . ميدانمغنا طيسی توليد شده بوسيله اين دو حلقه سبب می شود تا از نو سا نات و لرزش هسته متحرک جلو گيری به عملايد و کنتاکتور هنگام کار ا يجاد سر و صد ا نکند . شکلهای روبرو (الف و ب ) چگو نگی مسير فوران حاصل در هستهمغنا طيسی کنتا کتور را نشان می دهند .

در صورتی که مدار تغذيه بو بين کنتاکتور قطع شود در اثر نيروی فنری که داخل کليد قرار دارد اتصالات بر قرارمی شود و دوباره به حالت اول باز می گردد .