پسوندها در برینگ

شرکت رول آرت فعالیت خود را در امور واردات و توزیع انواع برینگ در سال 1354 آغاز نموده و با بیش از سی سال سابقه در این زمینه ارائه دهنده رسمی محصولات SKF , RHB , THK در ایران میباشد  

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت رول آرت وارد شوید

پسوندها  Suffixes

همانگونه كه در مبحث «اطلاعات كلي در مورد برينگ» در صفحه 59 عنوان شد اكثر برينگها علاوه بر شماره اصلي كه بيانگر نوع و اندازه ابعاد آن است داراي پسوند نيز مي‌باشد. كه هر پسوند معرف ويژگي خاصي در طراحي داخلي يا بيروني برينگ است. از آنجائي كه اين علائم و مفاهيم آنها تابع استاندارد خاصي نبوده و از طرف هر سازنده به طور مستقل تعيين مي‌شود در اين كتاب به ذكر پسوندهاي معرفي شده از طرف SKF اكتفا مي‌گردد. تعريف علائم كاربردي از طرف ساير سازندگان برينگ در برنامه بعدي و در يك مجلد جداگانه قرار دارد.

A : اصلاحات داخلي در طراحي اصلي و اوليه برينگ. مفهوم اين پسوندها بستگي به نوع و سري برينگ دارد و بعضي مواقع بعد از يك دوره مشخص حذف مي‌شود اما در مورد بعضي از برينگ‌هايي كه در طراحي خود از تنوع زياد برخوردارند، بطور ثابت در شماره برينگ قرار مي‌گيرد.

مثال :

4210 A : عدم وجود شيار ساچمه‌خور در بلبرينگ‌هاي شيار عميق دو رديفه.

7056 A : زاويه تماس 30 در بلبرينگ تماس زاويه‌اي يك رديفه.

AC : زاويه تماس 25 در بلبرينگ‌هاي يك رديفه تماس زاويه‌اي.

AS : سوراخهاي مخصصوص روانكاري در حلقه بيروني رولبرينگ‌هاي سوزني (اعداد اضافي نشاندهنده تعداد سوراخها هستند).

ASR : شيار و سوراخهاي مخصوص روانكاري در حلقه بيروني رولبرين‌هاي سوزني (اعداد اضافي نشاندهنده تعداد سوراخها هستند).

/AXX(X) : حرف A همراه با يك عدد دو يا سه رقمي نشاندهنده حالتهاي خاص در طراحي داخلي برينگ است.

: B 1. اصلاحات داخلي در طراحي اصلي و اوليه برينگ كه مفهوم آن بستگي به نوع و سري هر برينگ دارد و گاهي اوقات بعد از يك دوره مشخص حذف مي‌شود. (نوع معمولي و اوليه آن ساخته مي‌شود) اما در بعضي از برينگ‌هايي كه در طراحي خود از تنوع زياد برخوردارند بطور ثابت در شماره برينگ قرار مي‌گيرد.

مثال :

7210 B : زاويه تماس ْ40 در بلبرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه.

3210 B : زاويه تماس بزرگ در رولبرينگ‌هاي مخروطي.

: B 2. لبه يكپارچه بيروني در حلقه بيروني رولبرينگ‌هاي مخروطي كه با K شروع مي‌شوند.

BIR : شيار غلتك محدب در رولبرينگ‌هاي سوزني.

/Bxx(x) : حرف B همراه با يك عدد دو يا سه رقمي نشاندهنده حالتهاي خاص در طراحي داخلي برينگ است.

: C 1. اصلاحات داخلي در طراحي اصلي و اوليه برينگ. مفهوم آن بستگي به نوع و سري هر برينگ داشته و بعضي مواقع بعد از يك دوره مشخص حذف مي‌شود. (نوع معمولي و اوليه آن ساخته مي‌شود). اما در بعضي برينگ‌ها كه در طراحي خود از تنوع زياد برخوردارند بطور ثابت در شماره برينگ قرار مي‌گيرد.

7210 C : زاويه تماس ْ15 در بلبرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه.

22310 C : حلقه داخلي بدون لبه، غلتك‌هاي متقارن، حلقه راهنماي غيرثابت و قفسه پرسي در رولبرينگ‌هاي بشكه‌اي.

: C 2. بلبرينگ‌هاي ايگرگ با سطح بيروني تخت. نظير : YET205C (نوع معمولي اين نوع برينگها داراي سطح بيروني منحني‌الشكل هستند).

CA : 1. دو لبه يكپارچه در حلقه داخلي و پنجره ساچمه ماشينكاري شده در رولبرينگ‌هاي بشكه‌اي با پسوند C.

2. مشخصه‌اي در بلبرينگ‌هاي يك رديفه تماس زاويه‌اي كه آنها را براي نصب چندتايي در كنار يكديگر مناسب مي‌سازد. دو بلبرينگي كه اين پسوند را داشته باشند مي‌توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و يا پشت سر هم نصب شوند. در حالتيكه جفت برينگها بصورت پشت به پشت يا روبرو باشد يك مقدار لقي داخلي محوري وجود خواهد داشت.

CAB : غلتك‌هاي سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقي شكل در رولبرينگ‌هاي بشكه‌اي كه پسوند CA دارند.

CABC : شيار غلتك اصلاح شده (براي ايجاد اصطكاك كمتر) در رولبرينگ‌هاي بشكه‌اي كه پسوند CAB دارند.

CAC : شيار غلتك اصلاح شده (براي ايجاد اصطكاك كمتر) در رولبرينگ‌هاي بشكه‌اي كه پسوند CA دارند.

CB : مشخصه‌اي در بلبرينگ‌هاي يك رديفه تماس زاويه‌اي كه آنها را براي نصب چندتايي در كنار يكديگر مناسب مي‌سازد. دو بلبرينگي كه اين پسوند راداشته باشند مي‌توانند به صورت روبرو، پشت به پشت يا پشت سر هم نصب شوند. در حالتيكه جفت برينگ‌ها بصورت پشت به پشت يا روبرو باشد لقي محوري بيشتري نسبت به نوعي كه پسوند CA دارند خواهد داشت.

CC : 1. شيار غلتك اصلاح شده (براي ايجاد اصطكاك كمتر) در رولبرينگ‌هاي بشكه‌اي كه پسوند C دارند.

2. مشخصه‌اي در بلبرينگ‌هاي تك رديفه تماس زاويه‌اي كه آنها را براي نصب چندتايي در كنار يكديگر مناسب مي‌سازد. دو بلبرينگي كه اين پسوند را داشته باشند مي‌توانند به صورت روبرو، پشت به پشت يا پشت سرهم نصب شوند. در حالتيكه جفت برينگ‌ها بصورت پشت به پشت يا روبرو باشد لقي محوري بيشتري نسبت به نوعي كه پسوند CB دارند خواهد داشت.

/CLN : كاهش در تلورانس حلقه و پهناي رولبرينگ‌هاي مخروطي (متعلق به كلاس 6x استاندارد ISO).

/CL0  : كلاس دقت 0 استاندارد ISO.

/CL00 : كلاس دقت 00 استاندارد ISO.

/CL3 : كلاس دقت 3 استاندارد ISO.

/CL7A : كيفيت استاندارد SKF براي برينگ‌هاي پينيون.

در رولبرينگ‌هاي مخروطي كه با پيشوند K شروع مي‌شوند.

/CL7C : كيفيت مخصوص SKF براي برينگ‌هاي پينيون.

/CN : لقي داخلي نرمال. اين پسوند با يكي از حروف L,M,H نشاندهنده اينست كه دامنه لقي نصف شده و با حرف P مشخص مي‌كند كه دامنه لقي متغير است.

مثال :

/CNH : نيمه بالايي لقي نرمال.

/CNM : لقي يك چهارم مياني لقي نرمال (يك چهارم در بالا و يك چهارم در پايين ميانگين حد لقي نرمال).

/CNL : نيمه پائيني لقي نرمال.

/CNP : نيمه بالايي لقي نرمال و نيمه پائيني لقي C3.

/C1  : لقي داخلي، كمتر از C2.

/C2 : لقي داخلي كمتر از نرمال

/C3 : لقي داخلي بيشتر از نرمال

/C4 : لقي داخلي بيشتر از C3

/C5 : لقي داخلي بيشتر از C4

براي درك مفاهيم هر يك از حروف P,L,M,H كه بدنبال پسوندهاي فوق بيايند به توضيحاتي كه براي پسوند CN داده شده است مراجعه شود.

حرف P هميشه به دنبال هر پسوندي بيايد حد پايين لقي را مشخص مي‌كند.

/C6 : توليد صداي كمتر از حدنرمال، اكنون اين پسوند با Q6 جايگزين شده است.

/C7 : توليد صداي كمتر از C6. اكنون اين پسوند با Q5 جايگزين شده است.

/C01 : كاهش تلورانس براي دقت بيشتر در چرخش حلقه داخلي.

/C02 : كاهش بيشتر تلورانس براي دقت در چرخش حلقه داخلي نسبت به C01.

/C03 : كاهش تلوراني براي دقت بيشتر در چرخش حلقه بيروني.

/C04 : كاهش بيشتر تلورانس براي دقت بيشتر در چرخش حلقه بيروني نسبت به C03.

/C05 : C01 + C03

/C06 : C02 + C03

/C07 : C01 + C04

/C08 : C02 + C04

/C10 : كاهش تلورانس قطر داخلي و قطر بيروني. در برينگ‌هايي كه سوراخ داخلي آنها مخروطي است اين پسوند فقط به قطر بيروني مربوط مي‌شود.

/C20 : تلورانس قطر داخلي كمتر از C10

/C30 : كاهش تلورانس قطر داخلي، به سمت حد حداقل استاندارد.

/C40 : تلورانس قطر بيروني، كمتر از C10

/C50 : كاهش تلورانس قطر خارجي به سمت حد حداقل استاندارد.

/C60 : C20 + C50

/C70 : C20 + C40

/C80 : كاهش تلورانس ارتفاع در برينگ‌هاي كف گرد.

/C15 : C10 + C05

/C18 : C10 + C08

/C78 : C70 + C08

نمونه‌هايي از تركيب كلاسهاي تلورانس دو رقمي كه در آن تلورانس براي دقت ابعاد و چرخش برينگ كاهش يافته است.

/C023  : C02 + C3

/C102 : C10 + C2

/C153 : C15 + C3

/C182 : C18 + C2

/C783 : C78

/C483 : C48 + C3

مثالهايي از تركيب كلاسهاي تلورانس C دو رقمي با كلاسهاي لقي C يك رقمي.

D : 1. اصلاحات در طراحي اصلي و اوليه برينگ. مفهوم اين پسوند بستگي به نوع و سري مختلف برينگ‌ها دارد و بعضي مواقع بعد از يك دوره مشخص حذف مي‌شود اما در برينگ‌هايي كه در طراحي خود از تنوع زياد برخوردارند بطور ثابت در شماره برينگ قرار مي‌گيرد.

مثال در پسوندها در برینگ :

3310 D : حلقه داخلي دو تكه و زاويه تماس ْ45 در بلبرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه.

K40x45x17 D : مجموعه غلتك‌هاي سوزني و قفسه دو تكه.

D : 2. حلقه داخلي دوتايي (منظور مجموعه حلقه داخلي به همراه دو رديف غلطك و پنجره ساچمه است) يا حلقه بيروني دو شياره در رولبرينگ‌هاي مخروطي دو رديفه كه پيشوند K دارند.

/DB : دو بلبرينگ شيار عميق يا تماس زاويه‌اي يا رولبرينگ مخروطي كه براي نصب به صورت پشت به پشت جفت شده باشند. حروفي كه بلافاصله بعد از DB مي‌آيند بيانگر مقدار لقي يا بار اوليه جفت برينگ در موقع نصب مي‌باشد. در مورد رولبرينگ مخروطي اگر از رينگ‌هاي فاصله‌گذار بين حلقه‌هاي خارجي يا داخلي دو برينگ به نحوي استفاده شود كه يك تركيب متداول نباشد اين خصوصيت به وسيله يك عدد دو رقمي كه ما بين DB و حروف فوق‌الذكر قرار مي‌گيرد بيان مي‌شود. علائم مشخص كننده لقي و بار اوليه بصورت زير هستند :

A : بار اوليه سبك (در بلبرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي).

B : بار اوليه بيشتر از A (در بلبرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي).

C : بار اوليه بيشتر از B (در بلبرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي).

CA : لقي محوري كم (در بلبرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي و شيار عميق).

CB : لقي محوري بيشتر از CA (در بلبرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي و شيار عميق).

CC : لقي محوري بيشتر از CB (در بلبرينگ‌هاي شيار عميق).

CG : لقي صفر (رولبرينگ‌هاي مخروطي).

C … : لقي محوري مخصوص بر حسب .

GA : بار اوليه سبك (در بلبرينگ‌هاي شيار عميق).

GB : بار اوليه بيشتر از GA (در بلبرينگ‌هاي شيار عميق).

G … : بار اوليه مخصوص بر حسب daN.

/DF : دو بلبرينگ شيار عميق يا تماس زاويه‌اي يا رولبرينگ مخروطي كه براي نصب به صورت روبرو جفت شده باشند. براي درك شماره‌هاي تكميلي كه نشاندهنده مقدار لقي داخلي، بار اوليه يا استفاده از رينگ فاصله‌گذار هستند. به توضيحاتي كه در مورد DB داده شده است مراجعه شود.

/DG : دو بلبرينگ تماس زاويه‌اي كه براي نصب به صورت پشت به پشت، روبرو يا پشت سر هم جفت شده باشند اطلاعات تكميلي در مورد لقي و بار اوليه همان توضيحات ذكر شده در مورد DB است.

DH : برينگ كف گرد يك طرفه با دو واشر محفظه.

DHP : DH + DP

DP : قطر سوراخ داخلي واشر محفظه كوچكتر از استاندارد (استاندارد اوليه).

/DR : دو بلبرينگ شيار عميق يا رولبرينگ استوانه‌اي، به گونه‌اي جفت شده باشند كه بار بطور يكنواخت روي آنها توزيع شود.

DS : 1. برينگ كف گرد يك طرفه با دو واشر شافت.

2. مجموعه شياردار غلتك‌هاي سوزني و قفسه در پسوندها در برینگ .

/DT : دو بلبرينگ شيار عميق يا تماس زاويه‌اي يا رولبرينگ مخروطي كه براي نصب به صورت پشت سر هم جفت شده باشند. اعدادي كه مشخص كننده حالتهاي گوناگون استفاده از حلقه فاصله‌گذار در رولبرينگ‌هاي مخروطي هستند در قسمت DB توضيح داده شده است.

/D7 : شيار در حلقه بيروني بلبرينگ‌هاي شيار عميق جهت جا زدن كاسه نمدهاي لاستيكي يا فلزي. حلقه داخلي شيار ندارد.

/D8 : عدم وجود شيار در بلبرينگ‌هاي شيار عميق براي جا زدن كاسه نمد.

E : اصلاحات در طراحي اصلي و اوليه برينگ. مفهوم اين پسوند بستگي به نوع و سري برينگ دارد و بعضي مواقع بعد از يك دوره مشخص حذف مي‌گردد اما در برينگ‌هايي كه در طراحي خود از تنوع زياد برخوردارند بطور ثابت در شماره برينگ قرار مي‌گيرد.

مثال در پسوندها در برینگ :

6206 E : ساچمه‌هاي بزرگتر از اندازه معمول در بلبرينگ‌هاي شيار عميق.

NUP314 E : غلتك‌هاي بزرگتر و با تعداد بيشتر نسبت به طراحي اوليه در رولبرينگ‌هاي استوانه‌اي.

29320 E : غلتك‌هاي بزرگتر و به تعداد بيشتر و افزايش قدرت تحمل بار محوري نسبت به طراحي اوليه رولبرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه.

/EP5 : افزايش دقت موردنياز در برخي موتورهاي الكتريكي معين.

/Exx(x) : حرف E همراه با دو يا سه عدد نشاندهنده حالتهاي خاص در طراحي داخلي برينگ است.

F : قفسه ماشينكاري شده فولادي يا چدن گرافيك كروي. انواع مختلف اين قفسه‌ها با ذكر يك عدد مشخص مي‌شوند.

FA : تمركز قفسه F بر حلقه بيروني.

FB : تمركز قفسه F بر حلقه داخلي.

FE : قفسه فولادي ماشينكاري شده براي رولبرينگ‌هاي سوزني.

FMA : قفسه فولادي ماشينكاري شده براي رولبرينگ‌هاي سوزني.

FP : قفسه ماشينكاري شده فولادي يا چدن گرافيت كروي كه داراي جا ساچمه برقوكاري شده باشد. اين قفسه‌ها ممكن است روي حلقه داخلي يا بيروني متمركز شده باشد.

-2F : بلبرينگ‌هاي ايگرگ با فلينجر در دو طرف.

-2FF : بلبرينگ‌هاي ايگرگ با فلينجر توپر در دو طرف.

G : بلبرينگ ‌يك رديفه تماس زاويه‌اي كه براي نصب به صورت دوتايي آماده شده باشد. دو برينگي كه اين پسوند را داشته باشند مي‌توانند بصورت پشت به پشت، روبرو يا پشت سر هم نصب شوند. در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت برينگ مقداري لقي محوري خواهد داشت.

GA : بلبرينگ يك رديفه تماس زاويه‌اي كه براي نصب دوتايي روبرو يا پشت به پشت آماده شده باشد. كه در اين حالت جفت برينگ مقدار كمي بار اوليه بعد از نصب خواهد داشت.

GB : بلبرينگ يك رديفه تماس زاويه‌اي كه براي نصب دوتايي روبرو يا پشت به پشت آماده شده باشد. در اين حالت مقدار بار اوليه جفت برينگ از حالت GA بيشتر است.

GC : بلبرينگ يك رديفه تماس زاويه‌اي كه براي نصب دوتايي روبرو يا پشت به پشت آماده شده باشد. در اين حالت مقدار بار اوليه جفت برينگ از حالت GB بيشتر است.

GP : رولبرينگ سوزني كه از لحاظ توليد صدا كنترل شده باشد.

H : قفسه پرسي از فولاد سخت‌كاري شده.

/H : كاهش تلورانس قطر داخلي در رولبرينگ‌هاي سوزني بدون حلقه داخلي.

اعدادي كه بدنبال H مي‌آيند نشاندهنده دامنه تلورانس بر حسب  هستند نظير H + 20 + 27.

/HA : سخت‌كاري سطحي كل برينگ يا اجزاء خاصي از آن كه با ذكر اعداد زير همراه با HA جزء خاص مذكور مشخص مي‌شود.

0 : كل برينگ.

1 : حلقه‌هاي بيروني و داخلي.

2 : حلقه بيروني.

3 : حلقه داخلي.

4 : حلقه بيروني، حلقه داخلي و اجزاء غلتشي.

5 : اجزاء غلتشي.

6 : حلقه بيروني و اجزاء غلتشي.

7 : حلقه داخلي و اجزاء‌ غلتشي.

/HB : برينگي كه كل آن يا اجزاء خاصي از آن بينايت باشد. براي تشخيص اينكه كدام قسمت بينايتي شده است به علائم ذكر شده در پسوند HA مراجعه شود.

/HE : برينگ يا قطعاتي از برينگ كه از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است.

براي تشخيص اينكه كدام قسمت از چنين جنسي است به اعداد ذكر شده در پسوند HA مراجعه شود.

/HM : برينگ يا قطعاتي از برينگ از مارتزيت. علائم ذكر شده در پسوند HA مشخص كننده اجزاء مارتزيتي هستند.

پسوندهاي HE, HB, HA در حالتهاي سخت‌كاري استاندارد و نرمال (از نقطه‌نظر مواد و روش) قيد نمي‌شوند.

/HT : برينگ پر شده با گريس دما بالا (تا Cْ130). مشخصات دقيقتر گريس به وسيله يك عدد دو رقمي بعد از HT بيان مي‌شود. هرگونه تغييري در مقدار استاندارد گريس موجود در برينگ (25% تا 35% فضاي خالي برينگ) با اضافه نمودن يكي از حروف زير به شماره اصلي مشخص مي‌گردد.

A : مقدار گريس كمتر از حد استاندارد.

B : مقدار گريس بيشتر از حد استاندارد.

C : مقدار گريس بيشتر از حد B (كاملاً پر)

مثال : 6210-2ZHT51B بلبرينگ شيار عميق 6210 با كاسه نمد فلزي در دو طرف و گريس مخصوص جهت دماي بالا، مقدار گريس بيشتر از حد استاندارد.

/HU : برينگ يا اجزاء برينگ از فولاد ضدزنگ سختي‌ناپذير. تشخيص اينكه كدام قسمت برينگ از چنين جنسي است به وسيله اعدادي كه در پسوند HA آورده شده است مشخص مي‌شود.

/HV : برينگ يا اجزاء برينگ از فولاد ضدزنگ سختي‌پذير. تشخيص اينكه كدام قسمت برينگ از چنين جنسي است به وسيله اعدادي كه در پسوند HA آورده شده است مشخص مي‌شود.

IS :  رولبرينگ سوزني با سوراخهاي روانكاري در حلقه داخلي. تعداد سوراخها به وسيله اعدادي كه به دنبال IS مي‌آيند مشخص مي‌شود.

J : قفسه پرسي از فولاد سخت‌كاري نشده. انواع مختلف آن از لحاظ مواد و طراحي به وسيله يك رقم مشخص مي‌شود.

/J : ارتعاش كمتر از حد نرمال در حلقه داخلي (مجموعه حلقه با غلتك و قفسه) رولبرينگ‌هاي مخروطي كه با K شروع مي‌شوند.

JA : قفسه پرسي از فولاد سخت‌كاري نشده، متمركز بر روي حلقه بيروني.

JBCS : قفسه فولادي جوشكاري شده در رولبرينگ‌هاي سوزني. (مجموعه غلتك‌هاي سوزني با قفسه).

JBS : قفسه فولادي جوشكاري شده در رولبرينگ‌هاي سوزني.

JE : قفسه پرسي از ورقه فولادي سخت‌كاري نشده، و فسفاته شده.

JR : قفسه مركب از دو واشر فولادي سخت‌كاري نشده كه بهم پرچ شده باشند.

JW : قفسه جوشكاري شده از فولاد سخت كاري نشده.

K : حلقه داخلي مخروطي با شيب 1 : 12

K30 : حلقه داخلي مخروطي با شيب 1 : 30

L : قفسه از آلياژ سبك ماشينكاري شده؛ طراحي و مواد مختلف اين نوع قفسه با ارقام مشخص مي‌گردد.

LA : قفسه از آلياژ سبك ماشينكاري شده، متمركز روي حلقه بيروني.

LB : قفسه از آلياژ سبك ماشينكاري شده؛ متمركز روي حلقه داخلي.

/LHT : برينگ محتوي گريسي كه در دماهاي پائين و بالا قابليت كاركرد دارد (از Cْ40 – تا Cْ+140) نوع گريس با ذكر يك عدد دو  رقمي بعد از KHT مشخص مي‌شود. هرگونه تغيير در مقدار استاندارد گريس _25% تا 35% فضاي خالي برينگ) به وسله حروفي كه در پسوند HT آورده شده است مشخص مي‌شود.

/LO : برينگ حفاظت شده توسط روغن با ويسكوزيته پايين. نوع روغن با ذكر ارقام اضافي مشخص مي‌شود.

LP : قفسه ماشينكاري شده از آلياژهاي سبك كه مته‌كاري يا برقوكاري شده باشد. اين قفسه‌ها ممكن است روي حلقه داخلي يا بيروني متمركز شده باشد.

LPS : قفسه ماشينكاري شده از جنس آلياژ سبك، داراي سوراخهاي مته‌كاري يا برقوكاري شده، متمركز روي حلقه‌هاي داخلي يا بيروني، با شيارهاي روانكاري روي سطح راهنما.

-LS : كاسه نمدي كه سطح تماس آن با حلقه‌هاي داخلي و خارجي كم است و در يك طرف برينگ قرار دارد.

حلقه داخلي در اين حالت براي كاسه نمد شيار ندارد و كاسه نمد شامل يك واشر فولادي است كه با لاستيك ولكانيزه شده پوشش داده شده باشد.

-2LS : كاسه نمد نوع LS در دو طرف برينگ.

/4T : برينگ محتوي گريس مخصوص براي دماهاي پايين (تا Cْ-50). مشخصات گريس با يك عدد دو رقمي كه بعد از LT ذكر مي‌گردد مشخص مي‌شود. هرگونه تغييري در اندازه استاندارد گريس موجود در برينگ (25% تا 35% فضاي خالي برينگ) بوسيله يكي از حروف مشروحه در پسوند HT معين مي‌گردد.

M : قفسه ماشينكاري شده برنجي. انواع مختلف آن از نظر مواد و طراحي به وسيله يك عدد مشخص مي‌شود.

MA : قفسه ماشينكاري شده برنجي، متمركز روي حلقه بيروني.

MAS : قفسه ماشينكاري شده برنجي، متمركز روي حلقه بيروني، داراي شيارهاي مخصوص روانكاري.

MB : قفسه ماشينكاري شده برنجي، متمركز روي حلقه داخلي.

MBS : قفسه ماشينكاري شده برنجي، متمركز روي حلقه داخلي، داراي شيارهاي مخصوص روانكاري.

/MO : برينگي كه توسط روغن با ويسكوزيته متوسط محافظت شده باشد. ذكر يك رقم نوع روغن را مشخص مي‌كند.

MP : قفسه ماشينكاري شده برنجي با سوراخهاي مته‌كاري يا برقوكاري شده، متمركز روي حلقه داخلي يا بيروني.

MPS : قفسه ماشينكاري شده برنجي با سوراخهاي مته‌كاري يا برقوكاري شده، متمركز روي حلقه داخلي يا بيروني، با شيارهاي روانكاري بر روي سطوح راهنما.

MT : برينگ محتوي گريس دما متوسط (Cْ110 تا Cْ-30). نوع گريس با يك عدد دو رقمي بعد از MT مشخص مي‌شود. هرگونه تغيير در مقدار استاندارد گريس (25% تا 35% فضاي خالي برينگ). به وسيله يكي از حروف مشروحه در پسوند HT مشخص مي‌گردد.

N : جاي خار در حلقه بيروني برينگ.

NR : جاي خار و خار در حلقه بيروني برينگ (براي تثبيت محوري برينگ)

N1 : يك شكاف در لبه بيروني حلقه بيروني جهت تثبيت شعاعي برينگ.

N2 : دو شكاف قرينه نسبت به قطر، در لبه‌هاي بيروني حلقه بيروني جهت تثبيت شعاعي برينگ.

N4 : N + N2، در اين حالت شكاف تثبيت كننده در سمت مقابل جاي خار قرار دارد.

N6 : N + N2 در اين حالت شكاف تثبيت كننده در سمت جا خار قرار دارد.

P : 1. قفسه ساخته شده به روش قالبگيري تزريقي از پلاستيك تقويت شده با فيبر شيشه‌اي.

2. رولبرينگ بشكه‌اي با حلقه بيروني دو تكه در پسوندها در برینگ .

3. رولبرينگ پشت بند با سطح بيروني مسطح در پسوندها در برینگ .

PR : رولبرينگ بشكه‌اي با حلقه بيروني دوتكه و حلقه فاصله‌دهنده كاليبره شده بين دو نيمه حلقه بيروني.

/P4 : دقت چرخش و ابعاد مطابق كلاس 4 استاندارد ISO (دقيقتر از P5).

/P4A : دقت ابعاد مطابق كلاس 4 استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق كلاس 9 AFBMA.

/P5 : دقت چرخش و ابعاد مطابق كلاس 5 استاندارد ISO (دقيقتر از P6).

/P6 : دقت چرخش و ابعاد مطابق كلاس 6 استاندارد ISo.

/P43  : P4 + C3

/P52 : P5 + C2

/P62 : P6 + C2

/P63 : P6 + C3

نمونه‌هايي از تركيب كلاسهاي مختلف P براي افزايش دقت با كلاسهاي تك رقمي C براي لقي داخلي.

/PA9 : دقت چرخش و ابعاد مطابق كلاس AFBMA 9.

/PA9B : دقت ابعاد مطابق كلاس AFBMA 9 دقت چرخش بهتر از كلاس AFBMA 9 به پشت و دوتاي ديگر در جلوي هر يك از اين برينگ‌ها بصورت پشت سر هم. شماره‌هاي تكميلي جهت مشخص شدن لقي محوري و بار اوليه در قسمت پسوند DB توضيح داده شده‌اند.

/QBT : چهار بلبرينگ شيار عميق يا تماس زاويه‌اي منطبق شده، دوتا بصورت پشت به پشت و دوتاي ديگر در يك طرف يكي از اين برينگ‌ها بصورت پشت سرهم. شماره‌هاي تكميلي جهت مشخص شدن لقي محوري و بار اوليه در قسمت پسوند DB توضيح داده شده‌اند.

QES: كيفيت مخصوص SKF براي برينگ مصرفي در موتورهاي الكترونيكي.

QE6: كيفيت استاندارد SKF براي برينگ مصرفي در موتورهناي الكترونيكي.

QFC: چهار بلبرينگ شيار عميق يا تماس زاويه‌اي منطبق شده، دوتا بصورت روبرو و دو تا هر يك در يك سمت يكي از برينگ‌ها بصورت پشت‌سرهم. شماره‌هاي تكميلي جهت مشخص شدن لقي محوري و بار اوليه در قسمت پسوند DB توضيح داده شده‌اند.

/QR : چهار بلبرينگ شيار عميق يا رولبرينگ استوانه‌اي منطبق شده جهت تحمل يكسان بار توزيعي شعاعي.

/QT : چهار بلبرينگ شيار عميق يا تماس زاويه‌اي منطبق شده براي نصب به صورت پشت سرهم.

/Q05 : ارتعاش بسيار كم.

/Q06 : ارتعاش كمتر از نرمال.

/Q5 : سطح ارتعاش بسيار پايين (جانشين C7)

/Q6 : سطح ارتعاش پايين‌تر از نرمال (جانشين C6)

/Q55 : Q5 + Q05

/Q66 : Q6 + Q06

R : لبه يكپارچه بيروني روي حلقه بيروني

RS : رولبرينگ سوزني با كاسه نمد لاستيكي در يك طرف، كاسه نمد از پلي اورتان با لاستيك مصنوعي، با يا بدون ورقه تقويت كننده فولادي.

-RS1 : كاسه نمد لاستيكي در يك طرف بلبرينگ، شامل يك واشر فولادي كه با لاستيك ولكانيزه پوشش داده شده باشد.

-RS2 : كاسه نمد لاستيكي در يك طرف بلبرينگ، شامل واشر فولادي كه با لاستيك ولكانيزه پوشش داده شده باشد.

2RS : كاسه نمد نوع RS در دو طرف برينگ.

-2RS1 : كاسه نمد RS1 در دو طرف برينگ.

-2RS2 : كاسه نمد RS2 در دو طرف برينگ.

2RS : رولبرينگ سوزني با كاسه نمد RS در دو طرف.

-RZ : كاسه نمد با طراحي خاص جهت ايجاد حداقل اصطكاك، در يك طرف بلبرينگ شامل يك واشر فولادي روكش شده با لاستيك ولكانيزه.

-2RZ : كاسه نمد RZ در دو طرف برينگ.

/Rxx(x) : حرف R همراه با دو يا سه عدد نشاندهنده حالتهاي خاص در طراحي داخلي برينگ است.

SM: رولبرينگ سوزني داراي گريس. ذكر دو رقم بدنبال SM نوع گريس را مشخص مي‌كند.

/SORT : سري تلورانس قطر غلتك‌هاي سوزني در رولبرينگ‌هاي سوزني. اعدادي كه به دنبال اين پسوند مي‌آيند مشخص كننده محدوده اين تلورانس هستند.

/SP : دقت مخصوص دقت ابعادي تقريباً مطابق با كلاس P5 و دقت چرخش تقريباً مطابق كلاس P4

/S0 : پايداري ابعاد حلقه‌هاي برينگ تا دماي Cْ+150

/S1 : پايداري ابعاد حلقه‌هاي برينگ تا دماي Cْ+200

/S2: پايداري ابعاد حلقه‌هاي برينگ تا دماي Cْ+250

/S3 : پايداري ابعاد حلقه‌هاي برينگ تا دماي Cْ+300

/S4: پايداري ابعاد حلقه‌هاي برينگ تا دماي Cْ+350

T: 1. قفسه از جنس رزين‌هاي فنلي تقويت شده.

2. سوراخ داخلي مخروطي در رولبرينگ‌هاي مخروطي سري K در  پسوندها در برینگ

TA: قفسه از جنس رزين‌هاي فنلي تقويت شده، متمركز روي حلقه بيروني.

TB: قفسه از جنس رزين‌هاي فنلي تقويت شده، متمركز روي حلقه داخلي.

/TBT: سه بلبرينگ شيار عميق يا تماس زاويه‌اي منطبق شده، دوتا بصورت پشت به پشت و سومي در يكي از طرفين به صورت پشت سرهم. شماره‌هاي تكميلي جهت مشخص نمودن لقي محوري و بار اوليه در قسمت پسوند DB آورده شده است.

/TFT: سه بلبرينگ شيار عميق يا تماس زاويه‌اي منطبق شده، دوتا بصورت روبرو و سومي در يكي از طرفين بصورت پشت‌سرهم. شماره‌هاي تكميلي مشخص كننده لقي محوري و بار اوليه در قسمت پسوند DB آورده شده است.

/TG : سه بلبرينگ تماس زاويه‌اي منطبق شده براي نصب به يكي از صورتهاي TFT, TBT يا TT. شماره‌هاي تكميلي مشخص كننده لقي محوري و بار اوليه در قسمت پسوند DB آورده شده است.

TH : قفسه از جنس رزينهاي فنليك تقويت شده.

TN : قفسه پلاستيكي كه با روش ريخته‌گري در برينگ تزريق شده باشد. طراحيها و مواد مختلف با اعداد اضافي مشخص مي‌شوند.

/TR : سه بلبرينگ شيار عميق يا رولبرينگ استوانه‌اي منطبق شده جهت توزيع يكنواخت بار.

/TT : سه بلبرينگ شيار عميق يا تماس زاويه‌اي منطبق شده، براي نصب به صورت پشت سرهم.

/Txx(x) : همراه با دو يا سه عدد مشخص كننده حالتهاي خاص در طراحي داخلي برينگ است.

U : 1. بلبرينگ‌هاي خودتنظيم سريهاي 115 يا 116 بدنن بوش رزوه نشده در پسوندها در برینگ .

2. بلبرينگ ايگرگ بدون رينگ قفلي در پسوندها در برینگ .

3. رينگ قفلي براي بلبرينگ‌هاي ايگرگ بدون پيچ بي‌سر در پسوندها در برینگ .

/UP : دقت فوق‌العاده بالا، دقت ابعادي تقريباً مطابق P4 و دقت چرخش بهتر از P4.

/UPG : بلبرينگ يك رديفه شيار عميق با دقت فوق‌العاده بالا (UP) بمنظور نصب جفتي به صورتهاي روبرو، پشت به پشت يا پشت سرهم، كه در حالات روبرو و پشت به پشت مقدار كمي بار اوليه خواهد داشت.

/U2

/U4

etc

كاهش تلورانس پهناي كل رولبرينگ‌هاي مخروطي متريك.

V : برينگ بدون قفسه، پر از اجزاء غلتشي در پسوندها در برینگ .

/VGS : رولبرينگ سوزني يا استوانه‌اي، كه شيار غلتك حلقه داخلي پرداخت نهايي نشده است. (اين پسوند در رولبرينگ‌هاي استوانه‌اي با VU001 جايگزين شده است).

Vxxxx : V به همراه يك حرف و سه عدد نشاندهنده حالتهاي خاص در طراحي داخلي برينگ است.

VA : تغييراتي كه بمنظور كاربرد بخصوص در برينگ ايجاد شده است، نظير :

VA201 : برينگ براي واگن كوره‌ها.

VA301 : برينگ براي موتورهاي كششي.

VB : ابعاد بيروني اصلاح شده، بويژه شعاع يخ.

VE : اصلاحات در طراحي داخلي يا خارجي.

VQ : تلورانس‌هاي غيراستاندارد مربوط به دقت يا ابعاد.

VS : لقي داخلي غيراستاندارد در برينگ.

VT : روانكاري غيراستاندارد.

W : 1. بلبرينگ ايگرگ بدون سوراخهاي روانكاري.

2. رولبرينگ‌هاي مخروطي اينچي (پيشوند K) با جا خار در حلقه داخلي يا بيروني در پسوندها در برینگ .

/W : تلورانس 0/+0.050 mm پهناي رولبرينگ‌هاي مخروطي اينچي.

/WMxx(x) : WM همراه دو يا سه عدد نشاندهنده حالتهاي خاص در طراحي داخلي برينگ است.

/W20 : سه سوراخ روانكاري در حلقه بيروني برينگ.

/W26 : شش سوراخ روانكاري در حلقه داخلي برينگ.

/W33 : يك شيار و سه سوراخ روانكاري در حلقه بيروني برينگ.

/W33X : يك شيار و شش سوراخ روانكاري در حلقه بيروني برينگ.

/W513 : W26 + W 33

/W518 : W20 + W26

X : تغييرات در يك يا چند اندازه بيروني برينگ بمنظور تطابق كامل با استاندارد ISO.

Y : قفسه برنجي پرسي. طراحيهاي ديگر با ذكر يك عدد مشخص مي‌شوند.

YA : قفسه برنجي پرسي، متمركز روي حلقه بيروني.

Z : رولبرينگ‌هاي سوزني مركب با محفظه.

-Z : كاسه نمد فلزي در يك طرف برينگ.

-2Z : كاسه نمد Z در دو طرف برينگ.

-ZN : Z + N، كاسه نمد فلزي در سمت مقابل جاي خار.

-ZNR : Z + NR، كاسه نمد فلزي در سمت مقابل جاي خار.

-ZNB : Z + N، كاسه نمد فلزي در سمت جاي خار.

-2ZN : 2Z + N

-2ZNR : 2Z + NR

ZW : مجموعه دو رديفه غلتك‌هاي سوزني و قفسه.