Slippage

در پمپهای دنده ای به پديده برگشت سيال از دهانه discharge به دهانه slippage , suction يا همان نشتی داخلی گفته می شود.نشتی داخلی باعث کاهش دبی خروجی پمپ می شود وبازده پمپ را کاهش می دهد .

امکان نشتی داخلی در 3 قسمت وجود دارد :

1- فضای بين نوک دنده ها وبدنه نگهدارنده دنده ها

2- فضای بين سطح دنده ها و در پوشهای جلو و عقب بدنه نگهدارنده

3- قسمتی از دنده ها که ما بين دهانه Dischargeو suctionقرار گرفته است.دقت شود که در پمپ gearانتقال سيال به صورت محيطی صورت می گيرد وسيال از فاصله بين دنده هامنتقل نمی شود.

نشتی داخلی به سرعت پمپهای دنده ای وابسته نمی باشد. يعنی اين که ميزان نشتی در rpm300ويا rpm500 ممکن است يکی باشد.

عوامل موثر برنشتی  داخلی عبارت هستند از :

1- نشتی داخلی رابطه مستقيم با تفاوت فشار خروجی ورودی پمپ دارد ويا به عبارتی با افزايش Dpميزان نشتی افزايش می يابد .

2- نشتی داخلی رابطه مستقيم بالقی های موجود ميان دنده ها و پوسته دارد،به عبارتی هرچه لقی بيشتر باشد،ميزان نشتی بيشتر است.فاصله مابين سطح دنده هاودر پوشها در حدود 0.0005 inنگه داشته می شود.برای اين منظوردرپاره ای ازمواردازصفحات برنجی که به آنها plate brassگفته شود،دردو طرف چرخ دنده ها استفاده می شود.در صورت افزايش لقی ،صفحات فرسايش يافته به راحتی تعويض می شود .

3- نشتی داخلی رابطه عکس با ويسکوزيته دارد. سيالات با ويسکوزيته بيشتر،قادر به اب بندی کردن 3 ناحيه ای که slippage ممکن است درآنها به وقوع بپيوندد هستند،به عبارتی می توانند با کاهش لقی موجب کاهش نشتی داخلی شوند.برای سيالات با ويسکوزيته بيشتر از 1000سانتی استوک،مقدار نشتی بسيار کم اما همچنان تاثير پذير از مقدار Dpاست.

کاويتاسيون

درپمپ های gearدر قسمت ورودی ،دنده ها از يکديگر فاصله گرفته و فضای خالی بين آنها زياد می شود.اين فضای خالی  درناحيه ورودی باعث ايجاد يک ناحيه کم فشار شده و به علت اختلاف فشار مابين اين ناحيه کم فشار وسطح مايع،سيال به داخل پمپ فرستاده می شود.زمانی که فشار محلی در نقطه ای از سيال پمپ شونده در پمپ کاهش يافته و از فشار بخار اشباع سيال دردمايی که سيال درحال پمپ شدن است کمتر شود،حبابهای بخار تشکيل می شوند.از انجا که کم فشار ترين نقطه در پمپ دند ه ای در همين محل ورودی است که دنده ها از يکديگر فاصله می گيرند،بنابراين درصورتی که فشار دراين ناحيه کم شود،حبابهای بخارتشکيل می شوند. اين حبابها همراه جريان سيال به صورت محيطی از فضای بين چرخ دنده ها و پوسته منتقل شده و بعد از رسيدن به ناحيه ای که فشار آن ازفشاربخاربيشترباشد،خواهند ترکيد.ترکيدن حبابها موجب ايجاد شوک و ضربه بر قسمتهايی که در آن می ترکد،می شود پديده کاويتاسيون با صدا،ارتعاش و خرابی قسمتهای داخلی همراه می باشد.

حبابهای بخار باعث ايجاد حفره هايی بر روی چرخ دنده ها و سطح داخلی پوسته می شوند . می توان با استفاده از مواد مقاوم تر و پوششهای محافظت کننده از اجزای داخلی پمپ محافظت نمود ولی اين روش روش مناسبی برای مشکل کاويتاسيون نخواهد بود.برای حل مشکل کاويتاسيون بايستی رابطه ما بين پمپ،سيستم وسيال پمپ شونده درک شود.

NPSH

مقداری که تعيين کننده وقوع يا عدم وقوع کاويتاسيون است عمق مکش مجاز يا NPSHav می باشد

کاويتاسيون

در حقيقت NPSHavتفاوت فشار کلی در دهانه مکش پمپ و فشار بخار سيال است .

NPSHave =P(total in suction)=Pv

 

فشار کلی در دهانه

معادله انرژی بين سطح سيال و دهانه مکش پمپ:

NPSHreqمی نيمم عمق مکش مجاز لازم برای اين که در پمپ کاويتاسيون وجود نداشته باشد،بوده ودر کاتالوگ سازنده پمپ مقدار آن داده می شود.برای جلوگيری از کاويتاسيون بايد:

NPSH ava>NPSHreq+2ft

در پمپهای gearبا افزايشNPSHava می توان از وقوع کاويتاسيون جلوگيری نمود.

افزايش NPSHava ازطريق افزايش فشار در سطح سيال درصورتی که پمپاژازيک مخزن بسته صورت گيرد،افزايش هد استاتيکی،کاهش عمق مکش ،خنک کردن سيال،کاهش افت فشارازمخزن تادهانه مکش از طريق افزايش قطر لوله،کاهش اتصالات و شيرها انجام پذير است.