رفع عیب دیزل ژنراتور

معایب ومحل احتمالی و راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور

موتور روشن نمی شود یا به سختی روشن می شود. قبلا موارد زیر را بررسی کنید:

الف- لوله های سوخت، گرفتگی دارد.

ب- سوخت، در باک موجود نیست.

ج- در لوله های فشار ضعیف، هوا وجود دارد.

ه- فیلتر سوخت، بسته شده است.

و- پمپ اولیه، کار نمی کند.

– لوله ها را بررسی کرده و در صورت لزوم آن ها را با فشار هوا با سیم نازک پاک کنید – سوخت باک را بازدید کنید – مدار را هوا گیری کنید – در باک را باز کرده عمل سوخت رسانی را امتحان کنید -فیلتر را سرویس کنید. المنت معیوب را تعویض کنید – سوپاپ های پمپ یا فنر ان را کنترل کنید.

موتور می کوبد.

الف – لقی یاتاقانهای اصلی زیاد است.

ب-گژن پین سائیده شده است.

ج- رینگ ها شکسته اند.

د- کف پیستون را دوده گرفته است.

ه- تایپیت ها خوب کار نمی کند.

و- موتور، خیلی گرم است.

ز- روغن کاری، خوب انجام نمی شود.

ح- سوپاپ ها سفت هستند.

– اگر با بستن پیچ ها لقی گرفته نشود انها را تعویض نمایید – تعویض کنید – تعویض کنید – تمیز کنید – در صورت معیوب بودن انها را تعویض نماید – واتر پمپ را کنترل یا تسمه پروانه را سفت کنید – فشار روغن را کنترل و مدار روغن را سرویس کنید – با ریختن نفت چسبندگی را برطرف نمایید

دود خروجی سیاه رنگ است.

الف – سوخت زیاد است.

ب- فیلتر هوا کثیف است.

ج- زمان تزریق سوخت ریتارد است.

د- لقی سوپاپ ها کم است.

ه- سوپاپ های دود کاملا بسته نمی شود.

و- انژکتورها گرفتگی داشته یا فرسوده اند.

ز- محفظه ی احتراق یا شمع ها خیلی کثیف هستند.

– پمپ را تنظیم کنید – آن را سرویس کنید – پمپ را روی موتور با لوله ی سر کج تنظیم کنید – سوپاپ ها را در حالت گرم تنظیم کنید – اب بندی کرده و لقی انها را میزان کنید – انژکتورها را سرویس کنید – کربن گیری شود

دود خروجی آبی رنگ است.

الف- موتور روغن سوزی دارد.

ب- از راه راهنمای سوپاپ ها روغن می سوزاند.

– رینگ های پیستون فرسوده بوده و موتور نیاز به تعمیر اساسی دارد – لاستیک های ابندی راهنمای سوپاپ ها را بررسی کنید

دود خروجی سفید رنگ است.

الف – انژکتورها معیوب اند.

ب- فشار تراکم موتور کم است.

– انها را سرویس و تنظیم کنید – محل عیب را از رینگ ها با سوپاپ ها پیدا کنید و آن را مرمت کنید.

موتور زیاد گرم می کند.

الف-مقدار اب موتور کم است.

ب- پمپ آب خوب عمل نمی کند.

ج- مقدار سوخت تزریق شده در سیلندرها برابر نیست.

د- ترموستات خوب عمل نمی کند.

ه- واشر سرسیلندر آب بندی نمی کند.

و- رادیاتور گرفتگی دارد.

– اندازه ی اب را کامل تنظیم کنید – محور پمپ را تنظیم نموده و تسمه پروانه را سفت نماید و ان را در صورت فرسودگی تعویض کنید – پمپ را تنظیم کنید – ان را تعویض نماید – ان را تعویض نماید – ان را سرویس کنید

موتور نامنظم کار می کند.

الف- اسبک ها خوب کار نمی کند.

ب- پمپ اولیه خوب کار نمی کند.

ج- شانه گاز گیر می کند.

د- محور رگلاتور گیر می کند.

ه- محور رگلاتور لقی زیادی دارد.

و- فنرهای رگلاتور شکسته است.

ز- لحظه ی تزریق صحیح نیست.

ح- دور ارام منظم نیست.

-روغن کاری اسبک ها را کنترل کنید – سوپاپ های آن خراب است و یا هوا در مدار وجود دارد – ان را با روغن روان کنید – ان را ابتدا با نفت و سپس با روغن روان کنید – آن را تعویض کنید – آن را تعویض کنید – بازی بیش از اندازه کوپلینگ کنترل و برطرف شود – دور آرام را با پیچ تنظیم میزان کنید.