شير اطمينان پمپ (relief valve)

در پمپهای سانتريفوز درصورت بسته بودن شير discharge ازطريق قرائت فشار discharge و مقايسه آن بامقدار shut of head می توان بسته بودن آن را مشخص نمود.اما در پمپهایgearفشار ماکزيمم تعريف نمی شود به عبارتی حد بالايی برای فشار در پمپی با قطعات سخت و با استحکام وجود ندارد.بنابراين بهره برداری از پمپ با شير dischargeبسته ويا ايجاد انسداد در لوله خروجی،سبب می شود که فشار سيال در داخل پمپ مرتبا افزايش يابد تا زمانی که موتور trip دهد ويا يکی از قسمتهای داخلی پمپ به علت فشار زياد خراب شود.از اين رو در پمپ های gearاز شير اطمينان يا همان relief valve جهت محافظت پمپ و لوله ها در مقابل فشار بيش از اندازه استفاده می شود.برخی سازندگان،شير اطمينان را جزءپمپ دانسته وآن را در بدنه پمپ به گونه ای نصب می کنند

که مايع رابه دهانه ورودی پمپ برگرداند.باز بودن شيراطمينان برای يک مدت طولانی و برگشت مايع به دهانه ورودی ازطريق شيراطمينان داخلی باعث بالارفتن درجه حرارت سيال می شودبرای حل مشکل فوق،شير اطمينان مستقل و درلوله خروجی نصب می شودوخروجی آن به مخزن اوليه سيال وصل می شود.شير اطمينان بايد نزديک به خروجی پمپ وقبل از شيرهای ديگرموجوددرلوله خروجی نصب شود.

دقت شود که خروجی هرگز نبايدمستقيما به پمپ برگشت داده شود.همانطور که گفته شداين امرموجب گرم شدن سيال پمپ شونده می شود.وجود شير مزبوراين امکان را فراهم می کند تا در صورت لزوم به بستن شير خروجی به طور موقتی،بدون خاموش کردن پمپ اين عمل انجام شود از بيشتر پمپهای دنده ای در دو جهت می توان استفاده نمود که اين عمل با تغييرجهت دوران موتور انجام می شود.برای تنظيم شير اطمينان داخلی درجهت عکس بايد در پوش انتهای پوسته باز شده و180درجه چرخانده شود تا شير اطمينان در قسمت خروجی پمپ قرار گيرد.اگر شير اطمينان خارجی باشد،در صورت نياز به استفاده ازپمپ دردو جهت،در لوله خروجی و درلوله ورودی 2شير نصب می شود و با توجه به جهت دوران پمپ و مسير خروجی از آنهااستفاده می کنند .

شير اطمينان پمپ

متداول ترين شيراطمينان مورداستفاده درپمپ های gear،شير فنرساچمه ای ياهمان poppet relief valve می باشد.اين شيرها از پاپت وفنرتشکيل می شوند.فشار فنر پاپترا درنشيمن گاه يا همان seatنگه می دارد.

زمانی که فشار پشت پاپت که همان فشار خروجی است از فشار وارد برجلوی پاپت ناشی از نيروی فنر بيشتر شود،پاپت از نشيمن گاه بلند شده وسيال وارد شير اطمينان شده واز آنجا به دهانه مکش فرستاده می شود ويابه مخزن برمی گردد.تنظيم شير اطمينان،از طريق پيچ تنظيم يا همان adiusting screwانجام می شود.در پمپ های gearفشار ماکزيمم قابل قبول با توجه به فشار کاری اجزاءداخلی پمپ و همچنين سيستم لوله کشی تعيين می شود.تنظيم شيراطمينان بايدبه نحوی باشد که در صورتی که فشار خروجی از فشار قابل برای شرايط بهره برداری بيشتر شودفشير اطمينان عمل کرده و از پمپ و سيستم محافظت کند.

باز و بسته کردن پيچ تنظيم به صورت دستی و با آچار انجام می شود. در صورتی که بخواهيم فشار خروجی پمپ افزايش يابد، بايستی نيروی وارد بر فنر را افزايش دهيم در اين صورت بايد پيچ تنظيم را بيشتر بست و بالعکس.