حفاظت از سيستم های الکتريکی و اشخاص

حفاظت از سيستم های الکتريکی

حفاظت از سيستم های الکتريکی و اشخاص، عبارت است از اقداماتی که با يد در تاسيسات الکتريکی به عمل اورد تا اينکه خطرات ناشد از جريان برق باعث صدمه زدن به اشخاص حيوانات دستگا هها مولدها و مصرف کننده ها و سيم های حامل جريان نگردد.

انواع خطا های ناشی از جريان برق

خطاهای ناشی از جريان برق به سه دسته زير تقسيم می شود که عبارتند ا

1- اتصال بدنه :

عبارت است ازاتصال يکی از سيم های حامل جريان به بدنه فلزی دستگا ههای

2) اتصال کوتاه

عبارت است از اتصال دو سيم لخت به يکديگر که نسبت به هم دارای اختلاف پتا نسيل با شند مانند اتصال فاز و نول يا اتصال دو فاز غير همنام به يکد يگر

3) اتصال زمين :

عبارت است از اتصال يکی از سيم های حامل جريان به زمين . شکل زير اين سه نوع اتصال را نشان می دهد .

1) حفاطت سيم ها و کابلها :

در تاسيسات الکتريکی کليد سيم ها و کابلها بايد در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت شوند .برای حفاظت سيم در برابر اضافه بار می توان از کليد های حرارتی (بی متال )ويا فيوز های ذوب شونده (فشنگی ) استفاده کنيم .به طور کلی برای حفاظت سيم ها و کابلها در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار می توانيم از کليد فيوزهای مينيا توری استفاده نما ئيم زيرا فيوز های مينيا توری چون دارای دو عنصر حرارتی و مغنا طسی هستند می توانند مدار را هم در مقابل اتصال کوتاه وهم در مقابل اضافه بار حفاظت البته تو جه داشته با شيم در انتخاب فيوز بايد متناسب سطح مقطع و جريان مجاز سيم ها يا کابل باشد با استفاده از جدول جريان نامی فيوز ها با توجه به سطح مقطع هاديها می توانيم با دقت فيوز مناسب را برای هادی انتخاب نما ئيم . برای انتخاب صحيح فيوز ويا کليد حرارتی با توجه به جريان مدار سطح مقطع سيم را با استفاده از جدول ( الف )پيدا نموده و سپس با مراجعه به جدول (ب ) جريان نامی کليدها ويا فيوز ها می شود.

سطع مقطعmm 2 گروه 1الومينيوم گروه 2مس                  الو مينيوم گروه 3مس             الومينيوم
(A) (A) (A) (A) (A) (A)
75/ 015/1 _12_ ___ 131620 ___ 162025 ___
5/246 212735 162127 273647 212937 344557 273545
101625 486588 385169 6587115 516860 78104137 6182107
355070 110140_ 86110_ 143178220 112140173 168210260 132165205
95120150 ___ ___ 265310355 210245280 310365415 245285330
185240300 ___ ___ 405480555 320380435 475560645 375440510
400500 __ __ __ __ 770880 605690

گروههای 1و2و3 در زير مشخص شده است : VDE در جدولهای الف وب طبق قو ا نين

گروه 1: سيم های تک رشته تا سه سيم در يک لوله سيم های رشته ای کابل مانند در لوله .

گروه 2 :سيم های رشته ای کابل مانند خارج از لوله سيم های متحرک .

گروه 3:سيم های تک لا در فضا ی ازاد (حداقل فا صله سيم ها به اندازه قطر سيم )

مقدار جريان فيوز برای حفاظت در مقابل جريان اضافی در صورتيکه درجه حرارتی محيط 25 درجه سانتی گراد باشد

سطح مقطع سيممسی                 الومينيومی جريان نامی فيوز حفاظت کننده سيمگروه 1                     گروه 2                    گروه 3
mm        2 mm        2 (A) (A) (A)
75 / .15/1 __5/2 _(10)6(15)10 (10)10(15)10(20)15 (15)10(20)15(25)20
5/246 4610 (20)15(25)20(35)25 (25)20(35)25(50)35 (35)25(50)35(60)50
101625 162535 (50)35(60)50(80)60 (60)50(80)60(100)80 (80)60(100)80(125)100
3550_70 50_70_ (100)80(125)100(   )100_ (125)100(160)125(160)125(225)160 (160)125(200)160(200)160(260)200
_95_120_150 95_120_150_ ______ (200)160(260)200(300)225(300)225(200)225(350)260 (225)200(300)225(260)225(350)260(300)260(430)300
_105240_300 185240_300400 _____ (300)260(350)300(430)350( – )350( – )430 (350)300(430)350(500)430(-)430( – )500
400500 500_ __ __ ( – )600( – )700

جريان نامی وسيله حفاظت (a,b) در مواردی که با يستی از کابل استفاده نمودنيز می توان از جداول

بار اضافی را بدست اورد. بايد تو جه نمود که جدوال انتخاب فيوز برای محيط با درجه حرارت 25 درجهسانتيگراد تهيه شده و در صورت بالا بودن درجه حرارت محيط با يستی از فيوز هائی با نمره کو چکتراستفاده نمود . زيرا در درجه حرارتهای بالاتر جريان مجاز سيم ها کم می شود در نتيجه با يستی با  درصد مجاز جريان سيم های جدول (الف )(C)  توجه به جريان مجاز جديد فيوز انتخاب نمود جدولرا در درجه حرارتهای مختلف نشان می دهد .

سطح مقطع 5/1 *4 5/2*4 4*4 6*4 10*4 16*4 mm 2
NYYNY KY 25 35 35 63 80 100 A

( 1-7-a (  جدول

جريان نامی حفاظت کننده اضافه باريککابل در هوای ازاد 20 سانتيگراد

سطح مقطع 5/1*4 5/2*4 4*4 6*4 10*4 16*4 mm      2
NYYNYKY 20 25 35 35 63 80 A

(1-7- b  جدول )

درجه حرارت محيطبه سانتی گراد 30 35 40 45 50 55
مقدار درصد مجاز جريان سيم های جدول (5- 1) 92% %85 75% %65 53% % 38

( 1-7- c جدول )

(1-7- d )  می توان از جدول NYYو NKBA برای کابل های

درجه حرارت 5 10 15 20 25 35 35
درصد ضريت %مجاز 115 110 105 100 94 88 82

معمولا در محلهای مسکونی مانند منازل برای حفاظت سيم های رو شنايی از فيوزهای 10 امپری وبرای حفاظت سيم پريزهای تکفاز از فيوز 16 امپری استفاده می شود. در سيم کشی داخل کانالها که سيم ها و کابلها به صورت گروهی کنار يکديگر قرار می گيرند جريان مجاز نسبت به حالت عادی کاهش پيدا می کند. مطابق استاندارد اگر سه کابل داخل يک کانال باشند جريان مجاز انها 0.8 واگر شش کابل به صورت کروهی داخل يک کانال باشند جريان مجاز انها 75. 0 امپر جريان مجاز اوليه خواهد بود  به عنوان مثال اگر شش رشته سيم نمره 5 .2 با جريان مجاز 27 امپر در داخل يک کانال قرار گيرد جريان مجاز انها به مقدار زير کاهش می يابد :

تک رشته

Ie 2.5=27A

جديد يا شش رشته

Ie=27*0.75=20A