تعميرات جزئی پمپ ها

-تعويض و شستشو فيلتر ياstrainer

يکی ازدلايل افت فشارو دبی گرفتگی در فيلتر يا strainer است.بهترين روش برای تشخيص گرفتگی در strainer استفاده از دو فشار سنج است که قبل و بعد از strainerنصب می شود.در صورت گرفتگی دو فشار سنج اختلاف فشارزيادی رانشان می دهند،امادربيشترمواردفشارسنج جهت تشخيص گرفتگی strainerوجود نداردوتنهاروش تشخيص گرفتگی بازکردن فيلترو strainerمی باشد.فيلتر هاو strainerها معمولابه صورت دوتائی نصب می شوند.بنابراين درصورت گرفتگی آنها،ديگری درسرويس قرارمی گيردوفيلتر يا strainerمسدود،شده تعويض وياتميز می شوند .

   در Y-strainer،با باز کردن پيچهای کارو انتهايی، می توان مواد جامد انباشته شده را تخليه کرد و screen يا همان توری را تعويض و يا تميز نمود. در T-strainer با باز کردن فلانج اين عمل انجام شده و screen در آورده می شود،تعويض ويا تميز می شود.در هنگام تميز کردن basket,basket strainer به دقت برداشته شده و بوسيله يک برس مخصوص ويا غوله ورکردن basket،دريک حلال که حل کننده اين زرات باشد ،عمل تميز کردن کاری راانجام می دهند. روش ديگر جهت تميز کردن basketاستفاده از جريان شديد آب يا بخار جهت شستشو می باشد . هيچ گاه basketرا محکم تکان ندهيد و يا برروی ميز به آن ضربه نزنيد اين عمل باعث خراب شدن basketمی شود .Basket بلافاصله بعد از در آوردن بايد تميز شود. اين کار باعث  می شود که ذرات جامد به basket نچسبدو خشک نشود.چون بعد از خشک شدن ،پاک کردن آن سخت می شود .

  تعميرات جزئی پمپ ها

2- اضافه نمودن يا تعويض روغن در تعميرات جزئی پمپ ها

اپراتور موظف است که روغن مورد نياز برای بيرينگ را از نظر level و کيفيت مورد بررسی قرار دهد .

از طريق sight glass ويا عقربه ای که برروی housing بيرينگ نصب شده است .

level روغن تعيين می شود. برای level روغن يک حد مينيمم و ماکزيمم وجود دارد و بايد توجه که روغن موجود در بيرينگ ها در بين اين دو حد مجاز باشد. در صورت کم بودن روغن ،بيرينگ خشک کار کرده،داغ می کند وخراب خواهد شد. در صورتی که روغن زياد باشد،ياتاقانها،گرم خواهند شد .برای جلوگيری از گرم شده بيش از حد ياتاقانها ،از طريق محل تخليه روغن ،روغن اضافی را خالی کرده و سطح روغن به اندازه مناسب می رسد .تعويض و اضافه نمودن روغن در حالت کلی به عهده تعميرات است ولی در شرايط اظطراری،در صورتی که level روغن کاهش يابد،اپراتور می تواند برای اضافه کردن روغن به شرح ذيل عمل کند :

در صورتی که بيرينگ مجهز به sight glass باشد،اضافه کردن روغن از طريق sight glass انجام می شود و هرگز نبايد روغن کاری را از سوراخ venting موجود در بالای housing انجام داده در صورتی که نشانگر برروی housing باشد،اضافه کردن روغن از سوراخ venting صورت گيرد .

در بيرينگ ها بسته به نوع بيرينگ از روغن و گريس برای روغنکاری استفاده می کنند،در صورتی که روغنکاری با گريس انجام شود ، sight glassيا gage،برای نشان دادن سطح

    تعميرات جزئی پمپ ها

روغن وجود نداردوتعويض گريس بعدازيک دوره کاری ذکر شده در document،توسط تعميرات صورت می گيرد.

کيفيت روغن،مرتبا بايد ازلحاظ رنگ ولزجت بررسی شود.درصورتی که نيازبه تعويض روغن به علت تغييررنگ،

وجود ذرات جامد و تغيير لزجت (رقيق شدن روغن ) باشد، تعميرات اين کار را انجام خواهد داد.ابتدا روغن موجود در housingتخليه شده،سپس از سوراخ ventingروغن جديد به داخل آن ريخته می شود تا تمامی مواد جامد باقی مانده در housing،تخليه شده و housingتميز شده سپس draining بسته شده و housing را از روغن پرمی کنند.