اقتصاد در کمپرسور

اقتصاد در کمپرسور

اقتصاد در کمپرسور

4-1 اقتصاد  ( Economy )

4-1-1 هزينه هاي توليد هواي فشرده ( Costs for compressed production )

4-1-1-1 بررسي كلي ( General )

4-1-1-2 تخصيص هزينه ها ( Apportioning costs )

4-2 فرصت هايي براي صرفه جويي ( Opportunities for saving )

4-2-1 توان مورد نياز ( Power requirement )

4-2-2 فشار كاري ( Working pressure )

4-2-3 مصرف هوا ( Air consumption )

4-2-4 روش كنترل ( Regulation method )

4-2-5 كيفيت هوا ( Air quality )

4-2-6 بازيافت انرژي ( Energy recovery )

4-2-7 نگهداري ( Maintenance )

4-2-7-1 تجهيزات كمكي ( Auxiliary equipment )

4-3 عوامل اقتصادي ديگر ( Other economic factors )

4-3-1 بررسي كلي ( General )

4-3-2 هزينه چرخه عمر ( LCC )

اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروهها، سازمانها و حتی ملتهاست.

یک اقتصاد برآیند کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمهای قانونی و همینطور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند را تعیین می‌نمایند. برخی فرهنگها اقتصادهای مولدتری را به وجود می‌آورند و لذا ارزش یا GDP بیشتری را تولید می‌کنند.