حفاظت دستگاه های الکتريکی

حفاظت مصرف کننده ها و دستگاه های الکتر يکی

حفاظت دستگاه های الکتريکی ، مصرف کننده ها و دستگاههای الکتريکی بايد درمقابل خطاهای احتمالی از قبيل اتصال کوتاه واضافه بار حفاظت شوند . در اينجا نيز برای حفاظت دستگا ههای و مصرفی کننده ها در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی و برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه از فيوز های ذوب شونده يا مغناطيسی استفاده میشود برای مصرف کننده هاو دستگا ههای برقی خانگی از کليد فيوزهای مينيا توری استفادهمی کنند و به اين وسيله هم در مقابل اضافه بار وهم در مقابل اتصال کوتاه انها را حفاظت می نمايند. در مورد الکتر وموتورها و خصوصا الکتروموتورهای سه فاز برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه از فيوزهای فشنگی وبرای حفظت در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی که شکل ان در زير داده شده است استفاده می شود . بهتراست هميشه الکتروموتور های سه فاز به وسيله مدار های کنتا کتوری راه اندازی شوند تادر صورت قطع يکی از فازها به وسيله رله حرارتی دو فاز ديگر نيز قطع شوند تا موتور به صورت دو فاز کار نکرده و مو جب سو ختن ان نشود .

1-دکمه قطع

2- دکمه وصل

3-قطع کننده حرارتی

4- قطع کننده مغناطيسی

5-کنتا کتهای ورودی

6-کنتا کتهای خروجی

کليدموتور در حفاظت دستگاه های الکتريکی :

اين کليدها برای موتورهای روتور قفسه ای با جريان نامی تا 100 امپر با يستی تحمل تا هشت برابر جريان نامی را داشته با شند بدون انکه کنتا کتهای انها ذوب شده يا صدمه ای ببينند . قسمت حفاظت کننده حرارتی اين کليدها که موتور را در مقابل اضا فه بار حفاظت می کند قابل تنظيم بوده و می تواند در مقابل اضافه باری از 05 .1 تا 10 برابر جريان نامی موتور قطع نمايد . اخيرا از حفاظت کننده های (10KW) حرارتی نيمه هادی نيز استفاده می شود که بخاطر بالا بودن هزينه در موتورهای بالای

استفاده از کليد موتور برای کليد موتور های دائم کار خودکار ويا انهائی که از دور فرمان می گيرند ويا مستقيما به پريزوصل می شوند ضروری است .

در بعضی موارد از يک نوع کليد حفاظتی می شود که فقط دارای قطع کننده حرارتی بوده و موتور را در مقابل بار اضافی حفاظت می کند (شکل زير )در اين صورت جهت حفاظت موتوردر مقابل اتصال کوتاه بايستی از فيوز استفاده نمود . (جدول زير )

 

 قطع کننده حرارت بالاترين مقدار برای فيوز
تند کار کند کار
 [A]3/ 0 تا2/06/0 تا 3/01 تا 6/06/1 تا 15/2تا6/1 5/ 24 تا5/26 تا 410 تا 616 تا 10 [A]22461020252550

 

 [A]____610101625

 

در صورتی که برای حفاظت موتور فقط از فيوز استفاده شود می تواناز جدول زير فيوز منا سب را بر مبنای جريان نامی موتور بدست اورد .

جدول انتخا ب فيوز کند کار برای موتورهالی که مستقيما به شبکه وصل می شوند

 

 قدرت نامی موتور ولتاژ220 ولت ولتاژ380 ولت
جريان نامی موتور جريان نامی فيوزدر اتصال جريان نامی موتور جريان نامی فيوزدراتصال
KW         PS            so [A] [A]            [A] [A] [A ]      [A]
0/2          0/3        0/690/33       0/45       0/710/5          0/7        0/750/8          1/1        0/78 1/31/92/53/7 4                   24                  24                  46                  4 7/01/11/42/1 2                  22                  22                  44                  4
1/1  1/5          0/831/5    2/0            0/832/2          3/0        0/833/0          4/0        0/84 4/46/08/711/5 6                  610               616              1020              16 2/63/55/06/6 4                  46                  410                610            10
4/0          5/5        0/855/5          7/5        0/857/5           10         0/8511            15         0/86 14/5202739 25               2035              2535              3063              50 8/511/515/522 16             1020            1625             2035             25
15            20         0/8722         30         0/8830       40         0/8840            550/88 2575103163 80            63100        80100          100160          160 30446079 50             3563              5080             63100        80

 

در مورد موتور هائيکه به صورت ستاره –مثلث راه اندازی می شوند اجزای حفاظت کننده روی کليدحفاظت موتور جريان سيم پيچهای را کنترل می کنند. اين جريان 58 .0 جريان نامی موتور می باشدکه با تنظيم ان روی کليد موتور در موقع راه اندازی نيز حفاظت می شود. در اين طريقه حفاظت  موتور هنوز به شبکه Z,Y ,X اشکالی وجود دارد که وقتی کليد حفاظت موتور مدار را قطع کند سرهای وصل است واگر کسی بخواهد کليد حفاظت را وصل نمايد ممکن است توجه نکند که موتور در حالت مثلث می باشد وبا وصل کليد موتور صدمه ببيند برای جلو گيری از اين اشکال کليدهای ستاره مثلثی همراه با کليد حفاظت موتور ساخته شده که همز مان در صورت قطع رله کليد را به صفر می برد و امکان وصل موتور در حالت مثلث از بين می رود.