تست نيتروژن Nitrogen Testing

در تست نيتروژن به جاي سيم مسي از فسفر چسبناك و به جاي محلول كلريد آلومينيوم از آب استفاده مي‌شود. براي جذب اكسيژن از فسفر زرد و سفيد غوطه‌ور در آب استفاده مي‌شود تا پنتواكسيد فسفري تشكيل شود كه در آب قابل حل است. حجم گاز نيتروژن باقي مانده سپس در بورت اندازه‌گيري مي‌شود.

فسفر وقتي كه در معرض هوا قرار مي‌گيرد شديداً قابل احتراق است بنابراين گازي كه بيش از 7% اكسيژن داشته باشد نبايد از دستگاه تست فسفري گذرانده شود.

مراحل تست نيتروژن

 • · دريچه تست خلوص نيتروژن را گشوده و شير گاز را باز كنيد.
 • · قبل از تنظيم دماي گاز در علامت صفر بايد به گاز اجازه داده شود كه به مدت چند دقيقه در دماي اتاق باقي بماند زيرا در دماي اتاق سردتر است و وقتيكه گرم مي‌شود منبسط مي‌گردد.
 • · جريان گاز را تنظيم كنيد و اجازه دهيد كه گاز نمونه به مدت يك يا دو دقيقه از مخزن تصفيه به صورت حباب خارج شود.
 • · مطمئن شويد كه بورت، اتاقك واكنش و لوله اتصال تست كاملاً با آب پر شده‌اند.
 • · شير گاز را باز كنيد.
 • · سپس براي كنترل جريان نيتروژن شير ديگر را به آرامي باز كنيد و اجازه دهيد كه اكسيژن از بورت عبور كند.
 • · وقتي كه بورت تا زير علامت پاييني پر شد، شيرها را ببنديد.
 • · لوله گاز نيتروژن را باز كنيد و شير تست را ببنديد.
 • · با نگه داشتن بطري مدرج در سطح آب داخل بورت سطح گاز را تا علامت 100cc در بورت تنظيم كنيد.
 • · سپس به دقت هر دوي شيرها را باز كنيد تا گازها به صورت حباب از مخزن تصفيه خارج شوند.
 • · سطح مايع داخل بورت و بطري مدرج را تنظيم كنيد و توجه كنيد كه سطح مايع داخل بورت در چه درجه‌اي قرار دارد.
 • · اين درجه نشان دهنده درصد خلوص نيتروژن است.