شيرهای مغناطيسی

شيرهای مغناطيسی ، از اين وسايل به عنوان شير اتو ما تيک برای کنترل خروج ما يعا ت از مخزنهایو لوله ها استفاده می شود.

ساختمان داخلی ان به اين صورت است که دارای يک سيم پيچ است که زمانی که سيم پيچ با وصل جريان به ان تحرک می شود . اهرمی را که با عث بسته شدن شير شده است جذ ب داخل بو بين شده و باعث می شود که شير باز شده و ما يع از داخل ان عبور کند با قطع بر ق از بو بين به وسيله فنر اهرم ازاد شده در نتيجه شير بسته شده و به حالت او ليه بر می گردد شکل زير نمای شير مغنا طيسی را نشان می دهد .

چشمهای الکتريکی ( سنسورها ) در شيرهای مغناطيسی :

نوعی کليد فرمان دهنده الکترو نيکی است که بدون بر خورد فيز يکی با دست يا هر وسيله ديگر توسط سيستم چشم الکتر يکی از فا صله حداقل يک ميلی متر و حد اکثر 8 متر عکس العمل نشان داده و فرمان صادر می کند و

توسط رله ای که در داخل ان به کار رفته است کنتا کتها يی باز يا بسته می کند ودر نتيجه مدار مورد نظر را راه اندازی می نما يد از اين کليد بيشتر در کار خا نجات صنعتی و خطوط توليد مانند ابليمو سازی نوشابه سازی وشير پاستوريزه و غيره استفاده می شود .

رله زمانی ( تايمر ) و انواع ان در شيرهای مغناطيسی :

يکی از وسايل فر مان دهنده در مدار های کنترل اتو ما تيک رله ز مانی می باشد که وظيفه کنترل مدار را برای مد ت زما ن معينی به عهده دارد . به عبارت ديگر رله های  زما نی در زمانهای تنظيم شده بر روی انها کنتا کتهايی را به طور اتو ماتيک باز يا بسته می کنند و می توانند به طور اتو ما تيک قسمتهايی از مدار را خاموش وقسمتهای ديگر را روشن نما يند .رله های زمانی مختلف سا خته می شو ند که عبارتند از :

 

الف ) رله زمانی موتوری يا الکتر ومکا نيکی .

ب) رله زما نی الکترو نيکی .

ج) رله های ز ما نی نيو ما تيکی ( با فشار هوا ) .

د) رله های زما نی بی متال يا حرارتی .

ه) رله های زمانی هد رو ليکی .

الف )رله زمانی موتور ی يا الکتر ومکانيکی در شيرهای مغناطيسی :

اين نوع رله از يک موتور کو چک تشکيل شده است که از طريق چرخ دنده يک ديسک را تا مقابل ميکر و

سو ئيچ می چر خاند و می تواند مو جب قطع يا وصل مدار شود معمو لا از رله های موتوری برای تنظيم زمانهای از يک د قيقه تا 24 ساعت استفاده می شود .

سا ختمان داخلی تايمر موتوری در شيرهای مغناطيسی :

محل ديسک در لحظه شروع به کار قابل تنظيم است و پس از تنظيم زمان ان ( توسط زائد ه خارجی ) و تغذ يه تا يمر موتور با دور ثابت به گردش در می ايد و با گردش موتور زمان تايمر شروع می شود . پس از گردش با بر خورد با زائد ه ديسک متوقف می شود وبه ميکرو سو ئيچ داخلی فرمان می دهد و کنتا کتهای تا يمر عمل می کنند و به طور اتو ما تيک قطع می شوند و موتور از کار می افتد زمان وصل اين وصل اين رله ها از دهم ثانيه به طور دائم قابل تنظيم است . شکل مقابل سا ختمان داخلی و طا هری نمای فنی رله موتوری ( الکترو مکانيکی )

را نشان می دهد .

ب)رله زمانی الکتر ونيکی در شيرهای مغناطيسی :

از تايمرهای الکترونيکی برای تنظيم زما نهای کمتراز يک ثانيه تا چندين ثانيه استفاده می شود در سا ختمان اين

تايمر ها از مدارات و اجزاء الکتر ونيکی استفاده شده است معمولا از تايمر های الکتر ونيکی بيشتر برای مدارات ستاره- مثلث اتو ما تيک و چراغهای را هنما و چشمک زنها وبه طور کلی مدار های فرمان که نياز به تعيين زمان کوتاه دارند است استفاده می شود .

ج) رله های زمانی نيوما تيکی ( با فشار هوا ) در شيرهای مغناطيسی :

در اين تا يمر از خاصيت ذخيره سازی و فشر د گی هوا استفاده می شود به اين تر تيب که رله در مو قع رها شدن خيلی راحت رها می شود . وقتی که بوبين تحريک قسمت متحرک را جذ ب می کند اهرم قطعه ای که به شکل دم اهنگر ی است فشار خواهد داد .

هوای داخلی دم از طريق سوپا پ يک طرفه خارج می شود وقتی که بوبين از تحريک خارج می شود فنر د م را منبسط می کند . دم از طر يق سوپاپ تنظيماز هوا پر می شود . سرعت انبساط د م در رابطه با پيچ تنظيم فرق می کند . وقتی که د م به حالت عادی بر گشت کنتا کتهاعمل می کنند . بنابر اين به وسيله ميزان کردن پيچ تنظيم عمل کردن کنتا کتها را می توان تغيير داد .اين زمان سنج شبيه تايمر موتور ی است با اين تفاوت که زمان سنج موتوری پس از تنظيم ووصل بوبين ان به ولتاز شروع به کار می کند ولی زمان سنج نيوماتيکی پس از قطع بو بين ان از ولتاژشروع به کار می کند .شکل زير نمای ظا هری تايمر نيو ما تيکی را نشا ن می دهد .

د) رله زمانی حرارتی ( تا ةمر حرارتی ) در شيرهای مغناطيسی :

اين نوع تا يمر با استفاده از خاصيت بی متا ل کار می کند ودر انواع : الف – رله حرارتی ذوب شونده ب- رله حرارتی بی متال ج – رله حرارتی منعکس کننده ميله ای سا خته می شوند . زما نی که جريان از بی متال عبور می کند گرم شده و پس از مدتی در اثر تغيير شکل عمل کرده و مدار راقطع يا وصل می کند . دقت اين نوع تايمر زياد نبوده واب وهوای محيط بر روی ان اثر می گذارد . بنابر اين به طور کلی رله های زمانی را می توان به دو دسته تقسيم کرد .

:(ON-DELAY) 1)رله تاخير در وصل در شيرهای مغناطيسی

 به رله ای گفته می شودکه بايد به رله انژی داده شود  سپس رله عمل کرده و کنتا کتی را باز يا بسته می کند مثل رله زما نی موتور ی .

( OFF-DELAY): 2)رله های تاخير در قطع در شيرهای مغناطيسی

به رله ای گفته می شود که بهد از قطع شدن انرژی عمل کرده و کنتا کتی را باز يا بسته می کند مثل رله زما نی نيوما نيکی.

5) رله های زما نی هيدروليکی در شيرهای مغناطيسی :

در اين رله ها از سيستم هيدرو ليکی جهت تا خير در مدار استفاده شده است . طرز کار ان طوری است که وقتی که جريان برق به رله وصل می شود مقدار یروغندر داخل رله جابه جا می شود برای باز گشت روغن به محل اوليه زمانی لازم است که اين زمان را به عنوان زما ن تايمر مورد استفاده قرار می دهند اين رله ها را درمدار های مختلف به کار می برند .

شناسايی کنتاکتهای رله زما نی :

رله های زمانی دارای چندين کنتا کت باز و بسته فرمان هستند که با تحريک شدن بو بين رله اين کنتا کتها عمل کرده و ما ننداستار ت و استوپ باعث قطع ووصل مدار ها ودر نتيجه فرمان اتو ما تيک می شوند علا مت بوبين رله های زمانی در مدار های فرمان ما نند شکل روبرو می با شد :

نکته مهم :

توجه داشته با شيم که مدارهای فرمان که در انها از رله زمانی استفاده شده است بايدبه گونه ای طراحی شوند که بعد از عمل رله سريعا بو بين ان از مدار خارج شود زيرا در صورتی که بوبين رله های زمانی برای مدت طولانی به ولتاژ وصل باشد صدمه ديده واز بين میرود شکل روبرو نمای مداری يک رله زمانی وکنتا کتهای ان را نشان میدهد :

ترموستات در  شيرهای مغناطيسی :

ترمو ستات نوعی رله حرارتی است که در مقابل درجه حرارت محيط حساس بوده و عمل می کند . اين وسيله در دستگا های مختلف صنعتی کاربرد فراوان دارد و وظيفه تعادل حرارتی دستگاه را به عهده دارد درصورتی که درجه حرارت از حد تنظيمی فراتر رود کليد عمل کرده يک کنتا کت باز را می بندد ويا  يا کنتا ت کنتا کت بسته ای را باز می کند . از تر مو ستات بيشتر در وسايل حرارتی و برودتی مانند شوفاژ يخچال چيلر استفاده می شود . کنتا کتهای بسته و باز رله زمانی در مدار فرمان به صورت شکلهای روبرو نشان داده می شوند :

کليد های تا بع دور ( کليد گريز از مرکز ) در شيرهای مغناطيسی :

کليد های تابع دور در الکتر وموتور جهت خارج کردن سيم پيچ کمکی از مدار استفاده می شود . سا ختما ن انها از يک محور و دو وزنه که توسط يکفنر حول محورحرکت می کند با کم و زياد شدن سرعت محور موتور با وسيله چرخنده  وزنه های دو طرف به اين ترتيب طوق روی محور حرکت می کند و باعث قطع و وصل کليد می شود . شکلهای زير

(a-b-c )

فتوسل:

وسيله ای است که نسبت به نور حساس بوده و با بر خورد شعا عهای نوری به صفحه ان باعث افزايش مقاومت اهمی يک مقاومت نوری می شود در اين حالت مدار را قطع می کند. با کاهش نور مقاومت اهمی مقاومت نوری کم شده و ما نند يک هادی عمل می کند. در اين حالت و لتاژ ی را به رله داخل ان رسا نده ومو جب وصل شدن رله می گردد در داخل رله يک کليد باز وجود دارد که با تحريک رله جريان را از خود عبور داده در واقع کنتا کت باز بسته می شود . از اين عملکرد فتو سل می توا نيم برای روشن خاموش کردن لا مپها ی معابر و محو طه مر اکز بزرگ ما نند کار خانجا ت مدارس بيمارستا نها وغيره استفاده کنيم. امروزه معمولا فتو سلها را در مسير بوبين کنتا کتور ها قرار داده و ولتاژ تغذيه لامپها را از مدار قدرت کنتا کتور می گيرند شکل روبرو طريقه قرار دادن فتوسل را در مسير بو بين يک کنتاکتور نشان می دهد.

نکته مهم :

فتو سلها بايد در نقا طی نصب شوند که نور روز مستقيما به انها بتابد و تا جا يی که امکان دارد سايه هيچ وسيله ای روی ان نيفتد.