لامپ ها-سيگنال خبر دهنده

برای نشان دادن حالت قطع يا وصل يک مدار از لامپ ها-سيگنال خبر دهنده استفاده می شود. معمولا اين لامپها با ولتاژ 220 ولت کار می کنند ود ارای قدرت 2 وات می باشند رنگ اين لامپها معمولا زرد و قرمز و سبز می باشد.

 کنتاکتور های کمکی در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

اين کنتاکتور مانند کنتاکتهای قدرت بوده و دارای چندين کنتاکت باز و بسته فر مان می باشد. کنتاکتور های کمکی در مدار به عنوان کنتاکتورهای واسطه در قسمت فرمان مورد استفاده قرار می گيرند و به هيچ وجه در مدار قدرت از انها استفاده نمی شود زيرا کنتاکتهای ان تحمل جريانهای بالا را ندارند در صورتی که در مدار قدرت از انها استفاده شود در زمان کوتاهی کنتاکتهای ان ذوب شده و از بين می رود اين کنتاکتور ها از نظر اصول کار و ساختمان داخلی شبيه کنتاکتور های قدرت يا اصلی بوده و تنها تفاوت ان در ساختمان کنتاکتهای انها می باشد.

کنتاکتورهای کمکی را در نقشه ها با حرف (d) نشان می دهند و بر روی پلاک انها حر وف (AC 11) قيد می شود شکل زير کنتاکتور کمکی را نشان می دهد.

فيوز ها در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده: 

در کليد تاسيسات الکتر يکی برای جلو گيری از صد مه ديدن و معيوب شدن وسايل و يا قطع کردن دستگاههای معيوب از شبکه که بر اثر عوامل مختلف از قبيل نقصان عايق بندی ضعف استقامت الکتر يکی يا مکانيکی و يا ازدياد بيش از حد جريان مجاز (اتصال کوتاه) وسايل حفاظتی مختلف به کار می رود .

اين وسايل بايد طوری انتخاب شوند که در اثر اضافه بار و يا اتصال کوتاه در کوتاهترين زمان ممکن و قبل از اين که صد مه ای به سيمها و تجهيزات الکتر يکی شبکه برسد مدار قسمت معيوب را قطع کنند. يکی از اين وسايل حفا ظتی فيوز است (شکل الف) فيوزها از نظر زمان قطع بر حسب منحنی ذوب سيم حرارتی داخل انها به نوع کند کار و تند کار تقسيم می شوند. فيوزها ی تند کار دارای زمان قطع کمتر از فيوز های کند کار بوده و به همين دليل در مصارف روشنايی به کار می روند. فيوز های کار دارای زمان قطع طولانی تری بوده در نتيجه برای راه اندازی مو تور های الکتريکی به می روند. تحمل جريان راه اندازی موتور در حدود 3 تا 7 برابر جريان نامی است که بر روی کليه فيوز ها جريان نامی انها نو شته می شود که اين جريان کمتر از جريان ما کزيمم تحمل فيوز است.

فيوزها در انواع فشنگی اتوماتيک ( الفا ) مينياتوری بکس کار دی ( تيغه ای ) شيشه ای يا کار تريج و فيوز های فشار قوی ساخته می شوند. در شکل ( ب ) چند نمونه از اين فيوز ها نشان داده شدن است. معمولا فيوز ها يی که در مدار قدرت به کار می روند مدار کنتاکتور را در مقابل اتصال کوتاه محافظت سيمهای رابط مدار را نيز به عهده دارند.

بنابراين در مدار ها يی که مثلا فيوز 25 امپری به کار می رود ممکن است در مدار فر مان انها از سيم يک يا يک و نيماستفاده شود. بنابراين لازم است مدار فرمان با فيوز جداگا نه ای حفا ظت شود .

فيوز های اتو ما تيک يا الفا نوعی فيوز خود کار است که عبور جر يان بيش از حد مجاز از ان با عث قطع مدار می شود و می توان دوباره شستی ان را به داخل فشرد تا ارتباط بر قرار گردد. بعضی از فيوز های خود کار دو عمل جريان زياد وبار زياد را در مدار ها کنترل ميکنند و پس ار قطع شدن با يد مدت کمی صبر کرد تا دوباره شستی مر بوط به ان را فشار داد تا مدار را وصل کند. در فيوز های اتوماتيک دو عنصر مغناطيسی و حرارتی وجود دارد که قسمت مغنا طيسی ان اتصال کوتاه يا جريان زياد و قسمت حرارتی ان (بی متال ) بار زياد (افزايش جر يان تدر يجی ) را قطع می کند.

کليد مينياتوری در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

نوعی فيوز اتوماتيک است که از نظر ساختما ن داخلی شبيه فيوز الفا است و از سه قسمت رله مغناطيسی ( رله جريان زياد زمان سريع ) رله حرارتی يا رله بی متال (رله جريان زياد تاخيری) و کليد تشکيل شده است. اين مجمو عه را کليد موتور نيز می نامند.

اين کليد ها در دو نوع L و G ساخته شده است نوع L در مصارف روشنايی به کار می رود و تند کار است (Light) و نوع G برای راه اندازی وسايل موتوری به کار می رود و کند کار است اين کليد در انواع تک فاز –دو فاز = وسه فاز ساخت می شود.

درجدول بعد دو ستون اول سطح مقطع سيمهای مسی و ا لومينيومی بر حسب ميلی متر مربع داده شده است.

گروه اول : سيمهای تک رشته ای تاسه سيم در يک لوله – سيمهای رشته ای کابل مانند در لوله .

گروه دوم :سيمهای رشته ای کابل مانند خارج از لوله – سيمهای متحرک .

گروه سوم : سيمهای يک لا در فضا ی ازاد ( حداقل فاصله سيمها به اندازه قطر سيم ).

بايد توجه داشت که جدول انتخاب فيوز برای محيط با درجه حرارت 25 درجه سا نتيگراد تهيه شده و در صورت بالا بردن حرارت محيط با يستی از فيوز هايی با نمره کوچکتر استفاده شود زيرا در درجه حرارتی بالا تر جريان مجاز سيمها کم می شود و در نتيجه بايستی با توجه به جريان مجاز جديد فيوز انتخاب کرد. اعدادی که در داخل پرانتز نوشته شده اند حداکثر جريان نامی فيوز را نشان می دهند.

سطح مقطعسيم جريان نامی فيوز حفاظت کننده سيم
مسی الو مينيومی گروه 1 گروه 2 گروه 3
mm           2 mm            2 (A) (A) (A)
75/015/1 5/2 (10)6(15)10 (10)10(15)10(20)15 (15)10(20)15(25)20
5/246 4610 (20)15(25)20(35)25 (25)20(35)25(50)35 (53)25(50)35(60)50
101625 162535 (50)35(60)50(80)60 (60)50(80)60(100)80 (80)60(100)80(125)10
3550_70 50_70_ (100)80(125)100(  )100_ (125)100(160)125(160)125(225)160 (160)125(200)160(200)160(260)200
_95_120_150_ 95_120_150_ ______ (200)160(260)200(300)225(300)225(200)225(350)260 (225)200(300)225(260)225(350)260(300)260(430)300
105240_300 185240_3004 ______ (300)260(350)300(430)350(- )350( -) 430 (350)300(430)350(500)430( _ )430( – )500
400500 500_ __ __ ( – )600( – )700

مقدار جريان فيوز برای حفاظت در مقابل جريان اضافی با 25 درجه سانتيگراد حرارت محيط

ميکروسوئيچها يا ليميت سوئيچها (کليد های محدودکننده ) در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

از اين کليد در مدار های فرمان برای کنترل و محدود کردن حرکت قسمتهای مکانيکی تعيير جهت حرکت ودر تايمر ها و شناور ها به عنوان کليد قطع يا وصل استفاده می شود و در انواع فشار ی و قرقره ای در دسترس می باشد. ساختمان داخلی ميکرو سوئيچها مانند استارت استو پهای عاری می باشد تنها تفاوت ان با استارت استوپ در قسمت دسته انست که استارت استوپ نياز به فشار دست دارد اما ميکرو سوئيچها در اثر برخورد قسمتهای مکانيکی دستگا هها با انها کار می کنند. ميکرو سوئيچها در انواع استارت استوپ به صورت تکی و دوبل ساخته می شوند نمای مداری انها چنين است :

1- کليد محدود کننده فشاری انتهايی                             4- کليد محدود کننده قرقرهای يک طرفه از چپ

2-کليد محدود کننده قرقر ه ای                                    5-کليد محدود کننده قرقره ای دو طرفه

3-کليد محدود کننده قرقر ه ای از راست                         6- کليد محدود کننده ا نتنی دو طرفه

کليد های تابع فشار ( کليد های گازی ) در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده : 

اين کليد ها برای کنترل فشار گاز داخل مخازن و کپسولها و کمپروسور ها و همچنين برای تنظيم فشار اب داخل لوله ها و خاموش کردن اتو ماتيک الکترو موتورهای محرک اين دستگا هها مورد استفاده قرار می گيرند . عامل فرمان اين کليد فشار گاز يا مايع داخل مخزن است که بر صفحه داخلی کليد اثر کرده و نيرويی به ان وارد می اورد اين نيرو مو جب تحريک کليد شده و کنتا کت بازی را بسته و يا کنتا کت بسته ای را باز نموده و يا به صورت دوبل هر دو عمل را همزمان انجام می دهد نيروی برگشت اين کليد ها مانند استارت استوپ يک فنر می با شد . نمونه ساده اين کليد ها کليد اتو ما تيک پمپ اب و کمپرو سورهای باد می با شد شکلهای زير چند نمونه از انها و نمای کليد تابع فشار را نشان می دهند  :

کليد های شناور در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

برای کنترل سطح اب و يا مايعات داخل مخازن و استخرها مورد استفاده قرار می گيرد . ساختمان اين کليد از يک وزنه تعادل و يک گوی شناور تشکيل شده است هنگامی که قسمت شناور با تعيير سطح مايع داخل مخزن تعيير مکان می دهد ميکرو سو ئيچ داخل کليد عمل کرده و مو جب قطع و وصل مدار می شود .

کليد های تابع درجه حرارت  در لامپ ها-سيگنال خبر دهنده :

نوعی رله حرارتی است که در برابر درجه حرارت محيط حساس می باشد وعمل می کند اين وسيله در دستگاه های صنعتی کاربرد فراوان دارد و وظيفه تعادل حرارتی دستگاهها را بر عهده دارد در صورتی که درجه حرارت تنظيم شده بيشتر از ميزان معلوم شود کليد عمل کرده و باعث باز يا بسته شدن يک کليد می شود.

کليد های تا بع در جه حرارت بيشتر در وسايل حرارتی و برودتی ما نند شو فاز يخچال و چيلر و همچنين انبار های دارويی وغذايی می با شد. شکل زير نمای کليد های تا بع درجه حرارت را نشان می دهد.