استاندارد بين المللي ISO 7183

ویژگی های خشک کن های هوای فشرده

خشك كن هاي هواي فشرده

پيش گفتار:

ISO (سازمان بين المللي استاندارد) فدراسيون جهاني اعضاي استانداردها است (اعضاي ISO). كار اماده سازي استانداردهاي بين المللي از جمله خشک کن های هوای فشرده معمولا توسط كميته ي فني ISO صورت مي پذيرد.هر عضو علاقمند به موضوعي كه براي آن كميته اي فني وجود داردحق دارد در آن كميته مطرح شود. سازمان هاي بين المللي ،دولتي و غير دولتي كه با ISO ارتباط دارند نيز در اين كار شركت مي كنند.

طرح استانداردهاي بين المللي كه ازطرف كميته هاي فني پذيرفته شده براي تصويب به اعضاسپرده مي شودالبته قبل ازاين كه آن هارابه عنوان استانداردهاي بين المللي درهيئت ISO بپذيرند.پذيرش اين استانداردها مطابق بامراحل ISOصورت مي گيردكه حداقل به 75 درصد ازآراي اعضا نيازدارد.

استانداردبين المللي ISO 7183 توسط كميته فني ISO/TC 118 ،كمپرسورها،ابزارهاوماشين هاي بادي آماده شد.

مصرف كنندگان بايدتوجه كنندهمه ي استانداردهاي بين المللي هرازچندگاهي موردبررسي قرارگرفته وهرمرجع مرتبط بااستانداردبين المللي ديگرآخرين ويرايش ان است مگرشرايط ديگري حاكم شود.

محتوا خشک کن های هوای فشرده :

1.طرح وموضوع درخواست

2.بخش ها

3.مرجع ها

4.تعاريف

5.انواع خشك كن هاي هواي فشرده

6.شرايط مرجع (درجه بندي استاندارد)وپارامترهاي درجه بندي اجرايي

7.ويژگي

8.اطلاعاتي براي مقايسه ي اجرايي

9.اندازه گيري وازمايش اجرا

10.بخش هاي پذيرفته شده ازارزشهاي درجه بندي شده

ضمايم خشک کن های هوای فشرده :

A .فرم گزارش آزمايش

B .سيستم ازمايش ويژه براي خشك كن هاي هوا

C.فشاراشباع وتراكم بخارآب خالص

خشك كن هاي هواي فشرده- ويژگي ها وآزمايش:

1.طرح و زمينه ي درخواست خشک کن های هوای فشرده

اين استانداردبين المللي شرايط مرجع،روش هاي ازمون پذيرش ومهمترين ويژگي هاي اطلاعاتي خشك كن هاي متفاوت راشرح مي دهد.

كاركردن خشك كن هاي هواي فشرده دردامنه ي فشارموثر(معيار)16 /0 تا40 MPa (6/1 تا400 bar ) عملي است به جز:

a .انواع جذب مايع

b .خنك كردن باخنك كننده هاي بعدي

c .فشاربيش ازحد

2)بخش ها در خشک کن های هوای فشرده

استفاده ي عمومي ازبخش هاي SI (بخش هاي سيستم بين المللي(ISO 1000 )كه دراين استانداردبين المللي ارائه شده پيشنهادمي گردد.

به هرحال،

برخي بخش هاي SI پذيرفته شده درISO كه باتمرين موردقبول درزمينه ي هوايي تناسب داردنيزاستفاده مي شودكه درجدول1 نمايش داده شده اند.

جدول 1 –واحدهاي غير SI در خشک کن های هوای فشرده

تعريف

نشان واحد

نام واحد

اندازه گيري

1bar=105 =pa

bar

بار

فشار

1L=1dm3

L

ليتر

درجه

1min=603

1h=60min=3600s

min/h

دقيقه/ساعت

زمان

3.مرجع در خشک کن های هوای فشرده

ISO 131 .اصوات – اصطلاح حجم فيزيكي صدا درهوا

ISO 266.اصوات – فركانس هاي ارجح تربراي اندازه گيري ها

ISO 1000،واحدهاي SI وپيشنهادهايي براي استفاده ي مضاعف ازآنهاوديگرواحدهاي خاص

ISO 1217 ،كمپرسورهاي جانشين – آزمايشات پذيرفته شده

ISO 1219 ،اجزاوسيستم هاي قدرت مايع – نشانه هاي گرافيكي

ISO 5167 ،اندازگيري جريان مايع باصفحات سوراخ ،سرلوله هاولوله هاي Venturi كهك درمجراهاي مدورو متقاطعي فعال هستند.

ISO 5388 ،كمپرسورهاي هواي ساكن – قوانين امنيتي وكدتمرين.

ISO 5389 ،توربوكمپرسورها – كدآزمايش اجرايي .1 )

ISO 5941 ،فشارهاي پذيرفته شده براي ماشين ها،ابزارهاي بادي وكمپرسورها

IEC انتشارات 51،پيشنهاداتي براي فعاليت مستقيم نشان دهنده ي ابزارهاي اندازگيري الكتريكي وگزينه هاي مربوط به آن

IEC انتشار651 ،ميزان سطح صدا

4.تعاريف در خشک کن های هوای فشرده

1.4.محتواي رطوبت(گرم درمترمربع): حجم آب وبخارآب نسبت به درجه ي كلي

2.4.غلظت بخار(گرم درمترمربع):نسبت حجم بخارآب به درجه ي كلي

تذكر:غلظت بخاردرابتدا(رطوبت مطلق)ناميده مي شدوبراي توصيف واژه” بارگيري  آب “مورداستفاده قرارمي گرفت يعني محتواي آب ماده خشك كننده كه به عنوان نسبت حجم مطرح است.

تذكر:نمايش نسبت بخاردرواحدهاي ميليون(PPM )پيشنهادنمي شود.زماني كه واحدهايي درميليون مورداستفاده قرارمي گيرند(درنقطه ميعان بسيارپايين)بايددقيقاذكرشودكه نسبت درجه است يانسبت حجم.

4.4 .فشارنسبي(ميلي بار):فشارمطلق كه توسط هرجزيي درتركيب استخراج مي شود.

5.4 .فشاراشباع(ميلي بار):فشاركلي كه درآن هواي مرطوب دريك دماي خاص مي توانددريك موازنه ي خنثي باسطح ساده يك فازفشرده ي خالص(آب يايخ)دردماي مشابه وجودداشته باشد(ضميمه B )

6.4 .فشارنسبي بخار:نسبت فشارنسبي (ميلي بار)بخارآب به فشاراشباع(ميلي بار)دردماي يكسان

تذكر:فشارنسبي بخاراغلب رطوبت نسبي ناميده مي شود.

7.4.غلظت نسبي بخار:نسبت غلظت واقعي بخارآب(گرم درمترمربع)به مقداراشباع آن(گرم درمترمربع)

درفشارودماي يكسان

8.4.نسبت بخارنسبي:نسبت رابطه ي بخارآب واقعي به نسبت بخاراشباع دردماي يكسان

تذكر:نسبت بخارنسبي پيش ازاين «درجه اشباع خوانده مي شد» ،در خشک کن های هوای فشرده

9.4.نقطه ميعان(درجه سلسيوس):بخارمربوط به يك فشارخاص كه درآن بخارآب متراكم مي شود

1.9.4.نقطه ميعان اتمسفر:نقطه ميعاني كه درفشاراتمسفراندازگيري مي شود.

تذكر:نقطه ميعان اتمسفرنبايددرارتباط باخشك كردن هواي فشرده استفاده شود.

2.9.4.نقطه ميعان فشار:نقطه ميعاني كه درفشارواقعي كه بايدذكرشوداندازگيري مي شود.

1.2.9.4.ارزش اسمي،نقطه ميعان فشار،نقطه ميعان بدست آمده ازيك خشك كن كه معمولاتحت شرايط ذكر

شده فراتر نمي رود.

10.4.سرعت جريان خشك كن:سرعت جريان گازمتراكم مربوط به شرايط استاندارداتمسفركه درفشارمطلق 1بارودماي 20 درجه سانتي گرادوجوددارد(ISO 1217  )

1.10.4.سرعت حجم درورودي خشك كن:حداكثرحجم جريان هواكه توسط خشك كن پذيرفته مي شود(تحت

شرايط موجوددر10.4 )شامل هواي موردنيازبراي توليدمجدد،اهداف خنك كردن ياواردكردن فشار

2.10.4.سرعت حجم درخروجي خشك كن:حداكثرجريان حجم هواي خارج شده ازيك خشك كن(تحت شرايط

10.4)كه قابل استفاده باشد(يعني هواي پاك،جريان هاي آب فشارواردكننده وخنك كننده كه كاهش يافته اند)

11.4.خشك كن:ماده اي باتوانايي حفظ آب بدون تغييرموقعيت،به عنوان مثال،ژل سيليكاSio2،الومينيوم فعال شدهAl2O3.بنابراين اين واژه شامل موادآب شونده نمي شود.

12.4.جذب سطحي:فرآيندفيزيكي كه طي آن مولكول هاي گازيابخاربه سطح جامدمي چسبند.

13.4.واجذبي:راه اندازي آب حفظ شده توسط يك خشك كن.

1.13.4.توليدمجدد:واجذبي وآماده سازي خشك كن براي قادرساختن آن براي ورودبه مرحله جديد.

14.4.جذب سطحي:فرآيندجذب يك ماده به ماده ديگربه طوري كه ماده جذب شده ازلحاظ فيزيكي ناپديدگردد.

1.14.4.جذب سطحي مايع:خشك كردن هواياگازبه وسيله يك خشك كن مايع(بعنوان مثال،تري اتيلن گلوكول يااسيدسولفوريك).

2.14.4.نم پذيري:فرايندي همزمان كه درآن يك ماده جامدقابل حل،آب جذب كرده وتبديل به مايع مي شود.

15.4.خشك كردن ازطريق خنك كردن:روش مايع كردن بخشي ازبخارهاي قابل تراكم ازطريق كم كردن دما

16.4.خشك كردن ازطريق فشاربيش ازحد:روش خشك كردن هوابارساندن آن به فشاري بالاترازفشارشرايط كار

5.انواع خشک کن های هوای فشرده

1.5.خشک کن های هوای فشرده از نوع خشك كن هاي جذب كننده

1.1.5.خشك كن هاي هواي فشرده كه بخارآب راازهواي فشرده استخراج مي كندجايي كه جذب كننده به طورشيميايي بابخارآب تركيب شده وواردمحلول مي شود.محلول آبكي تخليه مي شودوجذب كننده به طور

معمول دوباره ايجادنمي شود.

1.1.1.5.خشك كننده مايع

2.1.1.5.موادآب شونده

2.5.خشک کن های هوای فشرده از نوع خشك كن هاي جذب سطحي

1.2.5.خشك كن هاي هواي فشرده كه بخارآب راازهواي فشرده ازطريق جذب وچسبيدن به مولكول هاي فازمايع ياگازبه سطح يك جامداستخراج مي كند.جذب كننده مي تواندباحذف آب جذب شده دوباره توليدشود.

1.1.2.5.عدم گرما:توليدمجددازطريق هواي خشك شده وغيرگرم وپخش شده ي قبلي بدست مي آيد.

2.1.2.5.گرمايش مستقيم:توليدمجددازطريق اجزاي گرم كننده به كاربرده شده ياجاگرفتن دريك خشك كن صورت مي پذيرد

3.1.2.5.گرمايش هوايي كه مجدداتوليدشده:توليدمجددازطريق عبورهواي محصورگرم شده ازيك خشك كن صورت مي پذيرد

4.1.2.5.توليدمجدد:ازطريق جذب سطحي وجذب غيرسطحي صورت مي پذير

3.5.خشک کن های هوای فشرده از نوع خشك كن هاي خنك كننده

1.3.5.خشك كن هاي هواي فشرده كه بخارآب رابوسيله خنك كردن بايك جريان خنك كننده استخراج مي كند.

1.1.3.5.آب خنك شده:خشك كردن باخنك كردن هوادريك متغيرگرماوبااستفاده ازمايع خنك شده صورت مي پذيرد

2.1.3.5.توده جذب كننده گرم:خشك كردن ازطريق خنك كردن غيرمستقيم دريك ذخيره گرمايي صورت مي پذيرد.

3.1.3.5.توسعه مستقيم:خشك كردن ازطريق تبخيرخنك كننده ودريك سرعت بالادرون لوله هاي تغييردهنده ي گرماصورت مي پذيرد.

4.1.3.5.تبخيركننده آب روبي:خشك كردن ازطريق تبخيرخنك كننده ازسطح استخردرون يك محفظه بسته صورت مي پذيرد.

4.5.خشک کن های هوای فشرده از نوع خشك كردن ازطريق تركيب سيستم هاي متعددصورت مي پذيرد.

6.شرايط مرجع (درجه بندي استاندارد) و پارامترهاي درجه بندي اجرايي در خشک کن های هوای فشرده

1.6.شرايط مرجع(درجه بندي استاندارد)وپارامترهاي درجه بندي اجرايي درتعريف نحوه ي كارخشك كن هواونيزمقايسه يك نوع ازخشك كن باانواع ديگرضروري هستند.

شرايط مرجع درجدول 2 بخش غيرقابل تغييرهروضعيتي رامطابق باISO 7183 تشكيل مي دهد،انتخابA ياB نيزبايدذكرشود.

پارامترهاي درجه بندي اجرايي درجدول3 ،دومين بخش قابل تغييرچنين وضعيتي راتشكيل مي دهد.

                     جدول2 .شرايط مرجع در خشک کن های هوای فشرده

 

مقاومت

 

                              درجه

انتخابB                                 انتخابA

واحد

كميت

1   –   /+

38

35

C

دماي ورودي

%  7  -/+

7

7

bar

فشارورودي

2  –  / +

38

35

C

نقطه ميعان فشارورودي

3  –  / +

38

25

C

دماي هواي خنك كننده ورودي

3  –   /  +

30

25

C

دماي آب خنك كننده ورودي

3  –  / +

38

25

C

دماي هواي محصور

                                          جدول3.پارامترهاي درجه بندي اجرايي در خشک کن های هوای فشرده

 

درجه

واحد

كميت

خاص

C

نقطه ميعان فشارخروجي

خاص

L/S        يا   m3/s

جريان هواي خروجي

خاص

bar

فروكش كردن فشاردربرابرخشك كن

خاص

Hz

فركانس قدرت الكتريكي

7.ويژگي در خشک کن های هوای فشرده

اطلاعات مندرج درجدول 4 ،(زمانيكه عملي باشد)بايدهنگام بازرسي يك خشك كن هواي فشرده ذكرشود.ساير

اطلاعات مرتبط مانند ويژگي هاي انفجاري،منطقه ي خطر،وغيره نيزبايددرنظرگرفته شود.

جدول4 .اطلاعات خاص و مورد استفاده در خشک کن های هوای فشرده

تذكرات

توضيحات

واحد

نشانه

توصيف

مقدار

نوع كمپرسور(به عنوان مثال كمپرسورهاي توربوياجايگزين) ، نوع روغن زدن(غيرروغني ،حداقل روغن كاري يااغشته به روغن) ونوع خنك كننده(هوا،آب ،روغن) ذكرگردد

 

  

 

     _

     

 

_

 

 

 

     نوع كمپرسور

7.0

جزييات بايددرباره فواصل اجرايي (دوره اي) وجايگاه خشك كن هوادريك سيستم لوله اي هواي فشرده ارائه شود

مداوم / متناوب

    _

      _

روش اجرايي دستگاه كمپرسور

       7.1

درجه دريافت كننده هواذكرگردد

 

      L/m3

    V     

درجه دريافت كننده هوا

       7.2

حداكثردرجه هواي فشرده پذيرفته شده توسط خشك كن تحت شرايط مرجع شامل هواي موردنيازبراي توليدمجدد،واردكردن فشارياخنك كردن

 

m 3/s    يا    L/S

    qv 1

سرعت جريان درجه هوامرتبط باشرايط جذب مطابق با1.10.4

       7.3

فشارهواي ورودي بايددرنظرگرفته شود

 

       bar

   1P  

فشارموثر(معيار)هواي فشرده

       7.4

دماي هواي فشرده درورودي يك خشك كن نحوه اجرايي آن راتحت تاثيرقرارداده وبايدذكرگردد

 

       C

    t 1

دماي هواي فشرده

       7.5

اگرخشك كن بلافاصله بعدازخنك كننده كمپرسورنصب شود،هواي فشرده ممكن است اشباع فرض شود.به هرحال اگرخشك كن درجريان پاييني دريافت كننده هواياشبكه لوله ي جدا ازخنك كننده نصب شودبايداندازگيري گردد

 

       C

      Tpd1 

نقطه ميعان فشارمربوط به هواي ويژه

       7.6

      _

 

       bar

    Dp

فروكش كردن فشاردربرابرخشك كن

       7.7

توليدكننده بايدنوع ومقدارروغن كمپرسورراكه درورودي خشك كن انتظارمي رودذكركند

 

      g/m3

    _

وجودروغن درهواي فشرده

       7.8

هرگونه آلودگي آلوده كننده هاي تشديدكننده بايدذكرگردد

 

       _

    _

اجزاي تشديدكننده درهوا

7.9      

 

 

آب  /   هوا

       _

    _

خنك كننده

      7.10

دماي خنك كننده بايدذكرشود

 

       C 

      Tc1       

دماي خنك كننده

      7.11

هرگونه اجزاي تشديدكننده دريك خنك كننده بايدذكرشود

 

      _

      _

كيفيت خنك كننده

    7.11.1

 

 

         bar

      _

فشارخنك كننده

    7.11.2

هنگام طراحي خشك كن هواجايگاه دريافت كننده هوامهم بوده وبايدذكرگردد

قبل وبعدازدريافت كننده

        _

     _

جايگاه خشك كن هوا

      7.12

ذكرممكان خشك كن (به عنوان مثال مناطق داخلي،خارجي وخطر)ضروري است

مدخل ها  /  مخرج ها

        _

     _

مكان خشك كن

   7.13   

هرگونه شرايط محصورخاص بايددراستعلام ذكرگردد

 

        _

      _

شرايط محصور(حداكثروحداقل)

   7.14

براي درنظرگرفتن ولتاژ،فركانس وتعدا د فازها

 

        _

     _

قدرت دردسترس

   7.15

تذكر:عمرمفيدخشك كن هاوجايگاه هاي فيلترهامهم است.اين موضوع درهرصورت فراترازكنترل توليدكننده است.زمانيكه عمران هابافروكش كردن فشارومحتواي آب ،روغن وآلوده كننده هاي جامددرهواي فشرده تحت تاثيرقرارمي گيرد .

8.اطلاعاتي جهت مقايسه اجرايي در خشک کن های هوای فشرده

اطلاعاتي كه براي مقايسه هاي اجرايي وپذيرش فني بايدذكرگردددرجدول5 فهرست شده است

جدول5 .اطلاعات توليدكننده براي مقايسه اجرايي در خشک کن های هوای فشرده

تذكرات

واحد

نشانه

توضيح

جزييات خاص با توجه به اجرا و نوع / طرح خشك كن هواي فشرده بايد مانند ويژگي هاي تجهيزات موجود در ليست ارائه گردد

      _

     _

نوع خشك كن هواي فشرده

جزييات مربوط به روش اجراي خشك كن هواي فشرده بايد تهيه گردد به عنوان مثال،اجراي مداوم/اجراي on /  off (براي خشك كن هاي خنك كننده )،اجراي جايگزين (درباره ي خشك كن هاي جذب سطحي ) جزيياتي چون اتوماتيك ، نيمه اتوماتيك و غيراتوماتيك

     _

    _

روش اجرايي خشك كن هواي فشرده

     S

     _

زمان چرخه

ميزان هواي خارج شده از يك خشك كن تحت شرايط مرجع (يعني بعد از حداكثر هواي تراوش،هواي خشك كننده وجريان هواي خنك )كاهش يافته است

   L/S      يا

      s  / m 3

         qv 2

سرعت جريان هواي مربوط به شرايط جذب

توليد كننده در صورت نياز بايد توده جريان را از روي جريان هوا ميزان ارزش دريك مناقصه محاسبه شود

       Kg/s

         qm 2

جريان توده هواي فشرده (درصورت نياز)

دما بايد اندازگيري شود

         C

         t 2

دماي هواي فشرده خشك

اگرخشك كن با فيلترهاي درست تحويل گرد دبايد درفروكش كردن فشارمحاسبه شود

       bar

         Dp

فروكش كردن فشاردربرابرخشك كن

حداكثرنقطه ميعان فشاربايدبراي شرايط اجرايي ذكرگردد

      C

           pd t

بالاترين ميزان نقطه ميعان فشارتحت تاثيرشرايط اجرايي

                    _

       C

         pd  t

نقطه ميعان فشاردرخواست شده توسط خريدار

                    _

L/S

       2   qvc

جريان خنك كننده

        _

KW

P

ملزومات انرژي:قدرت الكتريكي درپايانه هاي خشك كن شامل تمام اجزا(فن هاي هواي خنك كننده)حداكثر،متوسط

                          _

           L/S

    ا فت   qv

آب تراوش،افت تخليه وغيره حداكثرومتوسط

                         _

            L/S

(يا kg/h )

مصرف بخار

                   _

       bar

C

_

شرايط بخار

فشار

دما

فشار،كيفيت دماي ورودي وافزايش دمابايدذكرگردد

         L/S

qv

آب (براي خنك كردن مطابق بادماي خنك كننده كه درهمه ي تغييردهنده هاي گرمايي موجوددرخشك كن استفاده مي شود)

                        _

         dB

       _

سطح صداي خشك كن هوا

تذكر:هنگام انجام مقايسه هاي اجرايي ، علاوه بر شرايط مرجع (جدول2 ، شامل A وB )و پارامترهاي درجه بندي اجرايي (جدول3 )،اطلاعات اضافي بايد دردسترس باشد- جدول4 آن دسته از مواردي را كه ممكن است مرتبط باشد نمايش مي دهد.

9.اندازگيري و آزمايش اجرا در خشک کن های هوای فشرده

1.9.شرايط آزمايش در خشک کن های هوای فشرده

براي بدست آوردن نتايج معتبر آزمايش ، شرايط اجراي مداوم موردنيازاست (فشار هواي ورودي ،دماي ورودي، نقطه ميعان فشار ورودي و غيره ).اين شرايط بايد در گزارش آزمايشات مطرح گردد.آزمايش بايد در شرايط اجرايي ارائه شده در جدول2 انجام گردد).اطلاعات اجرايي بايد با پارامترهاي درجه بندي اجرايي انتخاب شده مقايسه گردد(همراه با بررسيهاي كافي كه براي اندازگيري مقاومت ابزار ارائه مي گردد)

2.9.تبديل نتايج آزمايش در خشک کن های هوای فشرده

شرايط ازمايش و نتايج آن گاهي دقيقا با شرايط مرجع و پارامترهاي درجه بندي اجرايي منتخب مطابقت ندارد.جزييات دقيق تبديل بايد بين مصرف كننده و تهيه كننده مورد توافق باشد.

3.9.گزارش آزمايش در خشک کن های هوای فشرده

فرم گزارش آزمايش در ضميمه A ارائه شده است.

4.9.سيستم ازمايش براي خشك كن هاي هوا در خشک کن های هوای فشرده

نمودار سيستم ويژه آزمايش براي خشك كن هاي هوا (شكل1 ) و توضيحاتي درباره نشانه هاي مورد استفاده درضميمه B ارائه شده اند.

5.9.فشار اشباع و تراكم بخار آب خالص در خشک کن های هوای فشرده

مطالب استخراج شده از جداول هوا شناسي Smithson و دفتر ملي استانداردها و شوراي تحقيقات ملي كانادا

درون جدول بخار در ضميمه B ارائه شده اند.

6.9.اندازگيري تجهيزات و دقت در خشک کن های هوای فشرده

1.6.9.جريان

ميزان جريان بايد با دقت %3 +/- اندازگيري شود ، به عنوان مثال :

a.با مقدار جريان تنظيم شده

b.با مخرج هايي مطابق با ISO 5167 و نيز با مخرج هايي مطابق با ISO 1217 .ضميمهE .

c.با مشاهده ي زمان مورد نياز براي پر كردن مخزن درجه مشخص(تنها براي مايعات)

2.6.9.دما در خشک کن های هوای فشرده

دما بايد با دقتي معادل +/-1K محاسبه شود

3.6.9.فشار و فروكش كردن فشار در خشک کن های هوای فشرده

فروكش كردن فشار در فشار كلي بين ورودي و خروجي نوعي اتلاف است.اين فروكش كردن ها اگر خشك كن با فيلترهاي كامل تحويل داده شود بايد ذكر گردد .

فشار و فروكش كردن فشار بايد با دقت ± %35 BAR , ±7 BAR محاسبه شود .

9-6-4- نقطه ميعان فشار در خشک کن های هوای فشرده

نقطه ميعان فشار ( 4-9-2 ) بايد درخروجي خشك كن محاسبه شود . ابزار اندازه گيري استفاده شده بايد دقت نمايش داده شده در جدول 6 را دارا باشد .

جدول 6. دقت اندازه گيري نقطه ميعان

دقت

دامنه ي نقطه ميعان °C

100- تا پايين تر از 40-

40- تا پايين تر از 10-

5% ±

10- و مقادير بالا

 تذكر : اگر روش اندازه گيري مورد تقاضاي يكي از طرفين باشد بايد توصيف شود .

9-6-5- قدرت الكتريكي در خشک کن های هوای فشرده

قدرت الكتريكي وارد شده ، شامل تمام قسمت هاي خشك كن ، بايد در آزمايش مصرف قدرت الكتريكي شامل شده و با وات متر اندازه گيري شده محاسبه گردد ، يا در مورد موتورهاي الكتريكي سه فاز مطابق با روش دو وات متر صورت مي پذيرد . ابزار بايد مطابق با انتشارات EC/51 حداقل متعلق به كلاس 1 ( درجه 1 ) باشد. نمودار گردشي براي روش دو وات متر در شكل 2 نمايش داده شده است .

9-6-6- ديگر ملزومات در خشک کن های هوای فشرده

مصرف ،‌ بخار ،‌ آّب و غيره كه براي اهداف كاري مورد نياز است بايد مطابق 9-6-9- محاسبه شود .

9-6-7- خشك كن هاي خنك كننده در خشک کن های هوای فشرده

قدرت كلي ورودي به يك واحد كامل بايد مطابق با 5-6-9- و طي يك دوره ي مناسب محاسبه شود .

9-6-8- خشك كن هاي بدون گرما در خشک کن های هوای فشرده

ميزان هواي تراوش و افت تخليه همراه ، ملزومات انرژي به هنگام اجرا و تحت شرايط كاري مداوم بايد محاسبه شود.

9-6-9- خشك كن هاي گرمايي در خشک کن های هوای فشرده

زمانيكه الكتريسيته ، بخار ، آّب داغ و غيره به عنوان منابع توليد مجددگر ، مورد استفاده باشد مصرف انرژي بايد به صورت كيلووات ساعت طي يك چرخه ي كامل خشك كردن و زمان چرخه ي ذكر شده گزارش شود . سرعت جريان تراوش و مصرف كلي هواي تراوش نيز بايد ذكر گردد .

9-6-10- آزمايش كلي

واحد تحت فشار بايد درباره مقاومت در برابر خسارت و كمبود بررسي شده و نتايج درگزارشي مطابق با قوانين ملي مرتبط درج گردد .

9-6-11- سطح صدا

اگر سطح صداي توافق شده بين توليد كننده و مصرف كننده مورد نياز باشد پيشنهاد مي شود كه سطح صدا را با استفاده از اولين نوع دستگاه اندازه گيري سطح صدا مطابق با انتشارات IEC , 651 محاسبه شده و نتايج در فرم پيشنهاد شده در ISO 131 و با استفاده از فركانس هاي پذيرفته شده در ISO 266 ارائه شود .

9-6-12- آزمايش پذيرفته شده

ميزان و بهاي هر نوع آزمايش بايد طي مذاكراتي بين توليد كننده و مصرف كننده در زمان قرارداد بايد مورد توافق قرار گيرد .

10- خطاهاي پذيرفته شده از معيارهاي درجه بندي شده

10-1- سرعت جريان قابل استفاده يك خشك كن جديد ، هنگام خارج شدن نقطه ميعان فشار درجه بندي شده و كار در شرايط ويژه ، نبايد از معيار درجه بندي شده كه بيش از5% است پايين تر باشد .

10-2- نياز به انرژي كلي در يك خشك كن جديد ، تقسيم بر معيار متناسب قابل استفاده كه تحويل داده شده نبايد از مقدار محاسبه شده از اجراي درجه بندي شده كه بيش از 5% است فراتر رود .

10-3- فروكش كردن فشار در خشك كن كامل نبايد از معيار درجه بندي شده كه از 10%   بالاتر است فراتر رود .

ضميمه A

فرم گزارش آزمايش

اطلاعات ذيل به علاوه ي اطلاعات واضح ارائه شده در جداول 7و8  ، بايد مطابق با جدول 6 تهيه شده و توسط توليد كننده تاييد گردد .

1- مصرف كننده : ……………………….

2- نوع خشك كن : ………………………

3- شماره مدل : …………………………

4- شماره سريال : …………………….

5- شماره مرجع مصرف كننده : …………………

ملزومات ساختاري :

7- كدمخزن فشار : …………………………

8- كدهاي الكتريكي : ……………………

9- قوانين عملي اي ملزومات مصوب : …………………..

10- ديگر ويژگيها ( دريچه هاي امنيتي و غيره ) ……………….

ملزومات نصب :

11- رابطه قدرت الكتريكي : ………………….

12- سيم كشي كنترل داخلي ،‌ كنترل ولتاژ براي ابزارها و لامپ هاي سيگنال : ……………………….

13- رابطه براي هواي فشرده – اندازه و نوع : ………………………………….

14- رابطه براي آب خنك كننده – اندازه و نوع : ………………………………

15- اجزاي فرعي مورد نياز براي اجراي رضايت بخش : ( به عنوان مثال : فيلترها ) تغيير دهنده گرماي اضافي ، فن ها و غيره ) …………..

خشك كن نصب شده قبل و بعد از دريافت كننده هوا : ……………

فراهم كردن ابزار و گزينه هاي در دسترس

16- اندازه هاي فشار : …………………….

17- ترمومترها : …………………………

18- ابزارهاي نقطه ميعان : ……………….

19- لامپ هاي سيگنال : …………………..

20- ديگر گزينه ها ( كليدهاي فشار ،‌ كليد (اصلي و غيره) : ……………………..

21- نتايج آزمايش :

نتايج آزمايش براساس شرايط مندرج مطابق با A ÿ   يا     B ÿ

 (a آزمايش كلي : …………………………..

(b دماي ورودي هواي فشرده : ………………

(c دماي خروجي هواي فشرده : ……………..

(d نقطه ميعان فشار هواي فشرده : …………..

(e افت فشار در خشك كن : …………………

(f ملزومات انرژي : ………………………

(g سطح صدا : …………………………..

22- نام مسئول آزمايش : ………………….

23- تاريخ و امضاي طرفين : ……………..

ضميمه B

سيستم ويژه آزمايش براي خشك كن هاي هوا

شكل 1. سيستم ويژه آزمايش براي خشك كن هاي هوا

زير نويس شكل 1: اگر فيلترهاي پيشين و فيلترهاي پسين در يك خشك كن كامل باشد بايد ذكر شود .

زير نويس شكل 2: اندازه گيري قدرت در چرخه سيم كشي سه فاز با استفاده از دو وات متر .

نشانه گرافيكي

تعريف

استخراج شده از : ISO 1219

تنظيم كننده فشار يا دريچه كاهش دهنده ( كاهش دهنده فشار )

7.4.5

موتور الكتريكي

8.1.2

كمپرسور با ظرفيت ثابت ( هميشه يك مسير جريان )

6.1.3

مخزن تحت فشار

8.3.2

مخزن باز در برابر اتمسفر

 8.3.1

فيلتر يا ايجاد كننده لكه

8.5.1

خنك كننده

 8.6.2.1

فيلتر با نوار آبي به صورت كنترل غير خودكار

8.5.3.1

خشك كن هوا

8.5.4

دريچه فشار ( دريچه امنيت )

7.4.2

دريچه خاموش

7.6

اندازه فشار

10.1.1.1

ترمومتر

10.1.2.1

ميزان جريان

10.1.3.1

دريچه كم كردن فشار

7.5.1

ميزان نقطه ميعان يا رطوبت

ISO 7000-0224

جدا كننده