استاندارد بین المللی کمپرسور – ماشین های گازی و کار کننده با هوای فشرده

استاندارد بين المللي  ISO 3857/1 در  استاندارد بین المللی کمپرسور

 كمپرسورها ،‌ ابزارها و ماشين هاي پنوماتيكي ( گازي و كاركننده با هواي فشرده )

واژگان استاندارد بین المللی کمپرسور – قسمت اول : عمومي

پيش گفتار درجه حرارتها در استاندارد بین المللی کمپرسور

ISO : (سازمانهاي بين المللي براي استاندارد كردن ) فدراسيوني براي استانداردهاي ملي است . پيشرفت و توسعه استانداردهاي بين المللي از طريق كميسيونهاي تكنيكي ISO انجام مي گيرد . هر عضوي كه به موضوعي كه در كميسيون تكنيكي تنظيم شده علاقمند باشد مي تواند آن را در آن كميسيون بيان كند . سازمانهاي بين المللي دولتي و غيردولتي در ارتباط با ISO نيز در امور شركت مي كنند.

پيش نويس استانداردهاي بين المللي كه توسط كميسيونهاي تكنيكي انتخاب مي شوند قبل از پذيرش آنها به عنوان استانداردهاي بين المللي توسط هيات ISO براي تاييد در بين اعضاء منتشر مي شوند .

استاندارد بين المللي ISO 3857/1 توسط كميسيون تكنيكي ISO/TC 118 ، كمپرسورها ، ابزارهاي گازي و ماشين هاي گازي توسعه يافت و در JULY 1975 در بين اعضا انتشار يافت .

 استاندارد بین المللی کمپرسور توسط اعضاي كشورهاي زير تاييد شد :

استراليا                           فرانسه                            اسپانيا

Austria                       آلمان                             سودان

بلژيك                            Hangory                      Switzerland

برزيل                             هند                               تركيه

بلگاريا                            مكزيك                           ايالت King Dom

Czech Oslovakia         رم

فنلاند                             افريقاي جنوبي

هيچ عضوي با تاييد اسناد موافقت نكرد .

كمپرسوها ، ماشين هاي outils et گازي

كمپرسورها ،‌ابزارهاي گازي و ماشين ها .

لغات :

قسمت 1درجه حرارتها در استاندارد بین المللی کمپرسور : عمومي

 

حدود و زمينه ي كاربرد استاندارد بین المللی کمپرسور

اين استاندارد بين المللي اولين قسمت واژگان مربوط به كمپرسورها ، ابزارها و ماشين هاي گازي را تشكيل مي دهد. كه به مفاهيم ، علائم و واحدهاي اصلي مي پردازد . قسمت دوم به كمپرسورها و قسمت سوم با ابزارها و ماشين هاي گازي مي پردازد .

1-  فشار ها

1-1-  فشار اتمسفري : فشار مطلقي از اتمسفر زير صفر اندازه گيري مي شود .

2-1-  فشار اندازه گيري (نمونه) : اين فشار با مبدأ قرار دادن فشار اتمسفري اندازه گيري مي شود .

3-1-  فشار مطلق : اين فشار با مبدأ قرار دادن صفر مطلق . با مبدأ قرار دادن خلأ مطلق سنجيده مي شود و با                                                                                           جمع جبري فشار اتمسفري و فشار نمونه gauge برابري مي كند . (فشار استاتيك يا فشار كلي)

4-1-  فشار استاتيك : فشار اندازه گيري شده در يك  شاره در چنين شرايطي كه تاثير در سنجش ندارد بوسيله سرعت شاره توليد مي شود .

5-1-  فشار ديناميك : اگر انرژي سرعت جريان در گاز يا جريان هوا در سرعت يكسان به فشار كامل و بدون اتلاف تبديل شود منتج به افزايش فشار ميشود .

در توليد PC2/2 فشار يكسان است ، جائيكه P چگالي مشاوره و سرعت جريان است .

6-1-  فشار كل : حاصل جمع فشار استاتيك و فشار ديناميك

كه شرايط شاره را در  جريان انرژي شاره اي كه به فشاري بدون اتلاف وقت تبديل مي شود ،‌ تعيين مي كند در يك حالت ساكني از شاره فشار استاتيك و فشار كل از نظر كمي برابرند .

7-1-  فشار بحراني : فشار محدود فوق الذكر كه هيچ وقفه يا پيوستگي ندارد بدون توجه به درجه حرارت در بين فاز گاز و فاز مايع مشاهده مي شود .

8-1-  فشار كاهيده : خارج قسمت فشار مطلق و فشار بحراني مطلق .

9-1-  عامل تراكم پذيري :z يك عامل بدون بعد حالت واقعي گاز را ازحالت درست آن معين مي كند . كه از طريق فرمول اين طور بيان مي شود :  Z =   PVm

        RT

كه :

= P فشار

= Vmحجم مولار (مولي)

= R عدد ثابت گاز مولي

= T دماي ترموديناك

2- درجه حرارتها در استاندارد بین المللی کمپرسور

1-2-  دماي استاتيك : درجه حرارتي كه در يك شاره در چنين شرايطي اندازه گيري مي شود و اثري روي سنجش / اندازه گيري ندارد از طريق سرعت توليد مي شود .

2-2-  دماي ديناميك : اگر انرژي سرعت شاره گاز يا هوا در سرعت يكسان به طور كامل و بدون اتلاف به انرژي                                    گرمايي تبديل شود منجر به افزايش دما / درجه  حرارت ميشود .

3-2-  دماي كل : حاصل جمع دماي استاتيك و ديناميك است كه شرايط درجريان انرژي شاره اي كه به گرمايي بدون اتلاف تبديل مي شود تعيين مي كند . در حالت ساكني از شاره يا جسم سيال FLUID ، دماي استاتيك و دماي كل از نظر كمي برابرند .

درجه حرارتها در استاندارد بین المللی کمپرسور

4-2-  دماي بحراني : دماي مفيد و محدود فوق الذكر بي وقفه و بدون توجه به درجه  حرارت (بدون بستگي دانستن به حرارت ) در بين فاز گاز و فاز مايع مشاهده مي شود .

5-2-  دماي كاهيده : نسبت دماي ترموديناميك شاره به دماي ترموديناميك بحراني .

جدول 1- علائم و واحدها در استاندارد بین المللی کمپرسور

ديگر واحد بها ي سودمند

واحد si

Dimensions

علائم

كميت

شماره منبع در

Iso 38572

شماره منبع در

Iso/r311

Mm2

M2

L2

A

ناحيه

1-4.1

1/ml/mm3

M3

L3

V

حجم

1-5.1

M3/mol

m-1l3

V

حجم جرم ويژه

3-4.1

S

L3n-1

Vm

حجم مولار

8-6.1

h/min/ms

m/s

T

T

زمان

1-6.1

Km/h

m/s

Lt-1

C

سرعت سير اوليه

1-10.1

Rad/s

Lt-1

U

سرعت ثانويه

1-10.1

s-l

t-1

W

سرعت زاويه اي

1-8.1

Min-1

T -1

N

دوران

2-3.2

فركانس

T,g,mg

kg

M

M

جرم

3-1.1

Kg/1

Kg/m3

Ml -3

P

جرم چگالي

3-2.1

°C

(-)

درجه سليوس

4-2.1

K

(-)

t

ترموديناميك

4-1.1

درجه حرارت

pa

ml-1t -2

P

فشار

3-11.1

Mj,kj,kw,h

J

Ml2t-2

W

كار

3-22.1

Mw,kw

W

Ml2t-3

P

قدرت نيرو

3-23.1

Kj/kg

j/kg

L2t-2

wm

انرژي ويژه  حجم

11-6

j/1/kw.h/m3

j/m3

ml-1t-2

wv

انرژي ويژه حجم

11-6

Kg/h

Kg/s

Mt-1

Qm

سرعت جريان جرم

M3/h,m3/min,1/s/ml/s

M3/s

L3t-1

Qr

سرعت جريان جرم

11-3

درجه خلوص

E

حجم تولرانس مربوط

11-4

درجه خلوص

N

نمايي براي عمل POLT TRO PIC

11-5.2

Kj/(k.mol)

j/(k.mol)

Ml2t-2  -1n-1

R

در نمودار P:V عدد ثابت گاز مولي

8-33.1

درجه خلوص

Z

عامل تراكم پذيري

1-1.9

درجه خلوص

N

كارايي

11-7

درجه خلوص

Mau

راس عدد ماخ

11-1.10

12-6

درجه خلوص

ضريب فشار

11-4.7

درجه خلوص

E

ضريب حجمي

11-7.5

Mm

M

L

D

قطر بيروني impellor

11-1.5

mm

M

L

D

قطر مركز عمل impellor

11-1.5

1) پيوست را ببنديد .

2) اعداد و شماره هاي يوناني II ,I به قسمتهاي مربوط به اين استاندارد بين المللي برمي گردد.

3)كيفيت = N     دما =               زمان = T          درازا = L            جرم = M

جدول 2- حروفي كه به عنوان علائم استفاده مي شود در استاندارد بین المللی کمپرسور

واحد S1

كميت

علائم

M2

ناحيه

a

m/s

سرعت سير / اوليه

c

m

قطرمركز عمل impellor

d

m

قطر بيروني impellor

d

درجه خلوص

حجم تولرانس مربوط

e

kg

جرم

m

درجه خلوص

Tip mach number

Mau

درجه خلوص

نمايي براي عمل poly tropic در نمودار p.v

n

s.1

فركانس دوراني

n

pa

فشار

p

w

قدرت

p

Kg/s

سرعت جريان جرم

qm

M3/s

سرعت جريان جرم

qv

j/(k.mol)

عدد ثابت گاز مولار

r

s

زمان

t

k

دماي ترموديناميك

t

m/s

سرعت سير ثانوي

u

M3/kg

حجم جرم ويژه

v

M3

حجم

v

M3/mol

حجم مولي

vm

j

كار

w

j/kg

انرژي ويژه جرم

wm

j/m3

انرژي ويژه جرم

wv

درجه خلوص

عامل تراكم پذيري

z

درجه خلوص

كارايي

n

° C

دماي سليوس

q

Kg/m3

چگالي جرم

p

درجه خلوص

ضريب حجمي

p

درجه خلوص

ضريب فشار

y

Rod/s

سرعت سير زاويه اي

w

جدول 3- حروف الفبا و اعدادي كه به عنوان زيرنويس استفاده مي شود در استاندارد بین المللی کمپرسور

ملاحضات

معنا

علائم

علائم كمي اندازه گيري شده در نقطه ورودي استاندارد كمپرسور

علائم كمي اندازه گيري شده در نقطه خروج استاندارد كمپرسور

ويژگيهاي فشار ها و درجه  حرارتهاي اتمسفري

علائم كميت هاي ويژه در قرارداد

خصوصيات فشار ها و دماهاي بحراني

خصوصيات فشار ها و دماهاي ديناميك

خصوصيات سرعت جريان ويژه جرم انرژي و حجم صدا

خصوصيات حجم هاي مولار

خصوصيات يك فرآيند پلي تروپيك

خصوصيات فشار و دماي كاهيده

علائمي كه خواندن كميت ها را در طول تست نشان داده و يا آنها را

در شرايط تست از قبل تعيين مي كند.

خصوصيات يك فرآيند ايزونتروپيك

خصوصيات يك فرآيند ايزونرمال

خصوصيات سرعت جريان صدا / حجم و انرژي

موقعيت محدود/محصورشده

0

ورودي

1

تخليه / خالي كردن

2

مطلق

a

جذب شده

ab

محور

ar

اتمسفري

b

قراردادي

c

تقطير كردن

cd

بحراني

cr

ديناميك

d

موثر

e

ديد كلي

g

توليد

i

داخلي

in

جرم

m

مولار

m

مكانيكي

me

نرمال

n

پلي تروپيك

Pol

كاهيده

r

خواندن

r

استاتيك

s

ايزنتروپيك

s

كل

t

ايزونرمال

t

نظري / تئوري

th

مفيد

u

ثانوي

u

حجم

v

1. volume  : درجه صدا در استاندارد بین المللی کمپرسور

2. حجم در استاندارد بین المللی کمپرسور