سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

الف) انجام بازرسيهای لازم قبل از راه اندازی :

1- بررسی سطح روغن در قسمتهای مختلف در سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

اولین نکته در سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری بزرگ، 24 ساعت قبل از راه اندازی، سيستم روغنکاری اين پمپها را بايستی به راه انداخت تا از عدم وجود مشکل در مسير روغنکاری اطمينان حاصل نمود.

در اين پمپها قسمتهای مختلفی که نياز به روغنکاری دارند عبارت هستند از crank caseو gear box و در مواردی که سيستم انتقال قدرت مجهز به کلاچ است،کلاچ نيز بايستی روغنکاری شود.کمبود روغن منجر به خشک کار کردن اين قسمتها و فرسايش سريع آنها خواهد شد و زياد بودن بيش ازحد روغن منجر به سرريز شدن روغن از آنها می گردد.

جهت روانکاری هر کدام از اين قسمتها در پمپهای پلانجری بزرگ از سيستم روغنکاری گردشی استفاده می کنند که درسيکل های بسته و با استفاده از پمپ جابجايی مثبت عمل تزريق روغن را به قسمت های مورد نياز انجام می دهند.توسط پمپ روغن از مخزن روغن،پمپاژ صورت گرفته و روغن پس از روانکاری قسمت مربوطه به داخل مخزن روغن فرستاده شده واين سيکل مرتبا تکرارمی شود. جهت خنک کردن روغن از کولر ها استفاده می شود.در پمپهای پلانجری کوچک،سيستم رونکاری گردشی وجود ندارد و بدنه جعبه دند ه هايا همان gear boxو در مواردی که سيستم انتقال قدرت مجهز به کلاچ است،کلاچ نيز بايستی روغنکاری شود. کمبود روغن منجر به خشک کار کردن اين قسمتها و فرسايش سريع آنها خواهد شد و زياد بودن بيش از حد روغن منجر به سرريز شدن روغن از آنها می گردد. جهت روانکاری هر کدام از اين قسمتهادر پمپهای پلانجری بزرگ از سيستم روغنکاری گردشی استفاده می کنند که در سيکل های بسته و با استفاده از پمپ جابجايی مثبت عمل تزريق روغن را به قسمت های مورد نياز انجام می دهند. توسط پمپ روغن از مخزن روغن،پمپاژ صورت گرفته و روغن پس از روانکاری قسمت مربوط به داخل مخزن روغن فرستاده شده و اين سيکل مرتبا تکرار می شود.جهت خنک کردن روغن ازکولرها استفاده می شود در پمپهای پلانجری کوچک،سيستم روانکاری گردشی وجود ندارد وبدنه جعبه دنده ها يا همان gear boxوcrank caseبه عنوان مخزن روغن عمل می کند.در اين صورت قسمتهايی که در تماس مستقيم با روغن هستند مستقيما توسط روغن،روانکاری می شوند وبرای روانکاری قسمتهای ديگر که در تماس با روغن نيستند ازپمپ کوچکی که نيروی محرک خود را از سافت محرک ويا متحرک gear boxمی گيرد،استفاده می شود. بنابراين در پمپهای پلانجری کوچک قبل از راه اندازی بايستی از کافی بودن levelروغن در بدنه اطمينان حاصل نمود .

2- در سرويس قرار دادن مسيرهای ورودی و خروج سيال به داخل lantern ring جهت روانکاری وخنک کردن سيستم packingمعمولا از lanternاستفاده می شود و جريانی از سيال را که آب يا روغن می باشد،به داخل آن مب فرستند .قبل از راه اندازی پمپ بايستی از باز بودن مسير مزبور و روانکاری مناسب packingاطمينان حاصل نمود.

3- اطمينان از جهت چرخش صحيح موتور در سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

در صورتی که پمپ موقتا از سرويس خارج می شود و مشکلی در موتور و سيستم انتقال قدرت وجود ندارد،نيازی به چک جهت گردش موتور نخواهد بود.در صورتی که به علت ايجاد مشکل در سيستم انتقال قدرت و موتور،اين قسمتها نياز به تعمير داشته باشند، بعد از رفع مشکل و قبل از اتصال موتور وسيستم انتقال قدرت بايستی جهت چرخش موتورچک شود.جهت چرخش موتور بايستی با جهت چرخش نشان داده شده برروی پوسته پمپ يکی باشد.در پمپهای پلانجری جهت چرخش بر روی عمل رانش و مکش سيال تاثيری نداشته وتاثير برعکس چرخيدن

الکترموتور بر روی چرخ  دنده ها خواهد بود.البته ذکر اين نکته ضروری است تاثير داشتن يا نداشتن جهت چرخش بر روی جعبه دنده به نوع طراحی بستگی دارد.به طور مثال همانطور که قبلا هم گفته شد در پاره ای موارد سيستم جعبه دنده خود مجهز به يک پمپ کوچک داخلی است که عمل روانکاری قسمتهای مختلف را انجام می دهد.برعکس چرخيدن چرخ دنده ها باعث می شودکه عمل روانکاری توسط پمپ مربوطه به درستی انجام نشده که می تواند منجر به فرسايش يا قفل شدن چرخ دنده ها وديگر قسمتهای مورد نياز به روانکاری شود.

4- چک level سيال در سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

Levleسيال موجود درمنبعی که پمپاژ از آن صورت می گيرد راچک کرده و ازکافی بودن آن اطمينان حاصل کنيد.چک level سيال از طريق level indicatorها انجام می شود .

5- اطمينان از باز بودن شيرهای ورودی و خروجی موجود در لوله های مکش و رانش قبل از راه اندازی پمپ بايستی از باز بودن شيرهای موجود در لوله ورودی و خروجی پمپ اطمينان حاصل کنيد هر چند که پمپهای پمپهای جابجايی دارای شير اطمينان يا همان valve reliefدر لوله خروجی هستند اما از آنجا اين پمپها در فشارهای بالايی استفاده می شوند،بسته بودن شير خروجی خصوصا در مواردی که شير اطمينان خود دچار مشکل شده و سهوا چک نمی شوند می تواند بسيار خطرناک باشد.بنابراين در هنگام راه اندازی پمپهای جابجايی مثبت تاکيد می شود که قبل از راه اندازی از باز بودن شيرهای ورودی و خروجی اطمينان حاصل شود.

6- انجام اقدامات لازم در صورت نياز به راه اندازی پمپ با فشار کم در سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

بهتر است که درهنگام درسرويس قرار دادن،پمپ ا فشار کم راه اندازی شود تا بار زيادی در ابتدای راه اندازی به موتورواردنشود.از اين رو جهت حصول اين هدف روشهای مختلفی اتخاذ می شود.پمپهای dosingکه جهت تزريق حجم معينی از سيال به سيستم استفاده می شوند،مجهز به استروک جهت تنظيم دبی می باشند،قبل از راه اندازی استروک حدودا روی صفر تنظيم می شود.داين صورت بعد از روشن کردن موتور،پلانجر تقريبا فاقد حرکت بوده وموتوربا loadکم کار می کند.در پمپهای پلانجری بزرگ غالبا مسير bypassوجود دارد که جهت راه اندازی پمپ با فشار کم از آن استفاده می کنند.در اين صورت شير by pass بايستی به طور کامل باز باشد و شير خروجی بسته.خروجی bypass به داخل مخزنی که سيال از آن پمپ می شود فرستاده می شود .

ب) راه اندازی در سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

1- روشن کردن موتور

2- افزايش فشار خروجی و تنظيم دبی در مقدار مورد نياز

همانطور که قبلا گفته شد،در هنگام در سرويس قرار دادن پمپ بهتر است که پمپ با فشار کم راه اندازی شود.دو حالت وجود داشت.1- پمپ پلانجری بزرگ 2- پمپ dosingپمپهای dosing مجهز به استروک می باشند. همانطور که قبلا گفته شد استروک تقريبا بر روی صفر تنظيم می شود بعد از راه اندازی بايد آرام آرام استروک را افزايش دهيد تا به ميزان دبی مورد نياز بهره برداری برسيد .

در پمپهای پلانجری بزرگ همانطور که قبلا گفته شد بايستی شير خروجی بسته بوده و مسير by passباز باشد،با بستن شير by passبه آرامی فشار خروجی را افزايش دهيد. قبل از بستن کامل شير bypass شير خروجی را باز کنيد.

در حقيقت با بستن شير by passفشار بالا رفتن جريان برگشتی از by pass به داخل مخزن قطع و به لوله خروجی تزريق می شود .

اگر درحين بهره برداری نياز به تغيير دبی باشدبايستی به شرح ذيل عمل نمود:

يکی از روشهای افزايش ياکاهش دبی ،تغيير سرعت دورانی موتور می باشد .در صورتی که موتور dcباشد اين عمل امکان پذير است.درپمپهای پلانجری به مسافتی که پلانجری درداخل سيلندر طی می کند استروک می گويند.با افزايش ويا کاهش استروک می توان حجم مايع جابجا شده را نيز افزايش يا کاهش داد.در پاره ای موارد در صورتی که امکان تغيير دور در موتور وجود نداشته باشد،تنظيم دبی از طريق تنظيم استروک انجام پذير است .

تنظيم استروک به صورت دستی يا اتوماتيکی انجام می شود .

ج) انجام بازرسهای لازم بعد از راه اندازی در سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

1- بررسی پمپ و الکتروموتور و سيستم انتقال قدرت از نظر صدای غير عادی و ارتعاش

پمپ و الکتروموتور و سيستم انتقال قدرت از نظر صدای غير عادی بلافاصله بعد از راه اندازی بايد بررسی شوند.در صورت وجود ارتعاش و صدا اپراتور می بايست با استفاده از تجربيات خود و بخش trouble shooting اين نرم افزارايرادمربوطه راشناسايی وحل نمايد.برای پلانجری باقطر بيشتر از 58 ميلی متر،چک ولوهای ورودی و خروجی سيلندر بزرگ هستند. بنابراين باز و بسته شدن آنها درحين بهره برداری از پمپ با صدا همراه خواهد بود.البته بايستی ذکر نمود از آنجا که صدای ايجاد شده در شيرها ريتم منظمی دارد و مرتبا تکرار می شود،اين صدا از صدا های ديگر ايجاد شده در پمپ که به علت مشکلی در آن ايجاد می شود،قابل تشخيص است .

2- بررسی  سيستم آب بندی از لحاظ نشتی در سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

سيستم آب بندی پمپهای پلانجری معمولا شامل lantern ringمی باشد. همانطور که قبلا گفته شد جريانی از سيال که معمولا از آب يا روغن می باشد به داخل آن جهت روانکاری فرستاده می شود. کمی نشتی از سيستم آب بندی که در حقيقت همين سيال ورودی به lantern ring می باشد،بدون مانع است. حکم بستن گلند می تواند منجر به ايجاد اصطکاک زياد درلاييها شود وگرمای ايجاد شده به علت اصطکاک می تواند از طرفی موجب سوختن و خراب شدن لايی شود واز طرفی منجر به قفل شدن پلانجر درآن و افزايش توان مصرفی موتور شود.

3- بررسی وضع کلی پمپ از نظر فشار،درجه حرارت ، شيرها و آمپر مصرفی در سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

پمپ متناوب احتياج به مراقبت زيادتری نسبت به پمپهای گريز از مرکز دارند. بايد مواظب روغن کاری و فشار ورودی و خروجی مايع بود. سطح روغن در قسمتهای مورد نياز بايد بررسی شود تا از رسيدن روغن به تمام نقاط اطمينان حاصل شود. همچنين جريان روغن را بايد بررسی نمود تا از روغنکاری کامل قطعات متحرک اطمينان حاصل نمود.ازاين رودرپاره ای موارددرسيستمهای گردشی روغن که برای پمپهای پلانجری بزرگ استفاده می شود،flow meterدرمسيرروغن نصب می شود.يکی ازمشکلات شايع درارتباط باآمپرمصرفی نوسانات آمپر خواهدبود.درحالت واقعی در هر پالس ،آمپر کمی نوسان داردامااين نوسانات نبايدازمقدار ذکر شده در document  پمپ مربوطه بيشتر باشد.

4- اگر چند ثانيه بعد از راه اندازی،پمپ از مايع پر نشد موتور را خاموش کنيد و به بررسی علت بپردازيد. بررسی کنيد که آيا امکان نشتی از سيستم آب بندی، لوله مکش و اتصالات وجود دارد يا خير؟ فيلتر يا استرينر را تعويض ويا تميز نماييد.از عدم انسدادو گرفتگی در لوله مکش اطمينان حاصل کنيد .

از سرويس خارج کردن پمپ های پلانجری :

1- خاموش کردن موتور و قفل کردن آن

2- بستن شيرهای ورودی و خروجی موجود در لوله مکش ورانش

3- در صورتی که پمپ نياز به تعميرات دارد،بايستی پمپ رااز مواد پمپ شونده تخليه کنيد در صورتی که سيال داغ است ابتدا بگذاريد تا سرد شود و سپس عمل drainingرا انجام دهيد. اگر سيال در صورت سرد شدن يا راکد ماندن در داخل پمپ منجمد می شود ويا تشکيل رسوب می دهد سيال را به صورت داغ تخليه کنيد ولی نکات ايمنی لازم را در حين تخليه سيال داغ رعايت کنيد .جهت تخليه پمپ بايستی،مسيرهای draining موجود در لوله خروجی و ورودی پمپ باز شود. در پاره ای از مورد نياز به شستشوی پمپ بعد از تخليه آن نيست مانند پمپاژ سيالات رسوب زا بعد از تخليه پمپ از مسيرهای Draining،پمپ را با يک سيال خنثی می شورند تا سيال پمپ شونده ازتمامی قسمتهای داخلی پمپ خارج شده ودرپمپ تشکيل رسوب ندهد.پس از تخليه پمپ کليه مسيرهای

گرم کننده پمپ و همچنين مسيرهای ورود به خروج سيال به داخل lantern ringرا از سرويس خارج کرده و از پمپ جدا کنيد .

4- در صورتی که پمپ نياز به تعميرات ندارد و موقتا ار سرويس خارج می شود اگر سيال رسوب زا نباشد نياز به تخليه پمپ نبوده و کليه مسيرهای گرم کننده پمپ و مسير سيال ورودی و خروجی از lantern ringبايستی در سرويس باقی بماند.اگر سيال رسوب زا باشد پمپ را کاملا تخليه نموده ودر صورت امکان آن را با يک سيال خنثی بشوريد.

ثبت پارامتر ها و بازرسيهای لازم

دمای سيال پمپ شونده،فشار خروجی وورودی پمپ،levelسيال موجوددرمنبعی که پمپاژ از آن صورت می گيرد،

دبی پمپ،آمپر مصرفی،اختلاف فشار دو سر استرينر در صورت وجود سيستم روغن کاری گردشی برای crank caseوgear boxاز پارامترهای مهم درپمپهای پلانجری می باشند که دربرگه ای به نامlog sheet در ساعات نوشته شده،توسط بهره بردار در سايت ياداشت می شود. ثبت دبی توسط کنترل روم انجام می شود .

همزمان با ثبت پارامترهادر Log sheet بايستی بازرسيهای ذيل را انجام داد:

1- بررسی سيستم آب بندی از لحاظ نشتی 

همانطورکه قبلا گفته شددرپمپهای پلانجری جهت روانکاری Packingاز lantern ringاستفاده می شودو جريانی ازسيال به داخل آن فرستاده می شودکه معمولا آب ياروغن می باشد.کمی نشتی آب ياروغن از packingبدون مانع است . بازرسی سيستم آب بندی به ويژه در چند ساعت اوليه بعد از راه اندازی بسياز حائز اهميت است.ازعدم انسداددرمسيرهای ورودی وخروجی بهLantern ringجهت روانکاری مناسب packingاطمينان حاصل کنيد .

2- بررسی پمپ از نظر صدا و ارتعاش

در صورت وجود صدای غير عادی از پمپ ويا وجود ارتعاش،اپراتور می بايست با استفاده از تجربيات خود ويا بخش Trouble shootingاين نرم افزار ايراد مربوطه را شناسايی کند .

3- چک levelروغن

در صورتی که سيستم روغنکاری crank caseو gear boxاز نوع سيستم گردشی روغن نمی باشد و از پوسته آنها به عنوان مخزن ذخيره روغن استنفاده می کنند،بايستی levelروغن در اين قسمتها درهنگام ثبت پارامترها توسط اپراتور بازرسی شود.چک levelاز طريق gageموجود برروی پوسته ويا sigh glassها امکان پذير است در سيستمهای گردشی روغن levelروغن مخزنی که پمپهاژ از آن صورت می گيرد بايستی چک شود.

نکات ايمنی

1- جهت چک کردن دمای بيرينگ الکتروموتور که از روی پوسته الکتروموتور صورت می گيرد،پوسته الکتروموتور را توسط پشت دست لمس کنيد تا در صورت وجود اتصال در بدنه،دچار برق گرفتگی نشويد .

2- در هنگام بهره برداری از پمپ دقت کنيد که حفاظ کوپلينگ نصب شده باشد،عدم نصب حفاظ می تواند باعث صدمات شخص بهره بردار شود.

3- قبل از انجام تعميرات بر روی پمپ در محل سايت،موتور را خاموش و قفل نماييد.اگر  پمپ در هنگام باز کردن،ناگهان شروع به کار کند،موجب صدمات بدنی خواهد شد.

4- اگر پمپ سيالی داغ را پمپهاژ می کند وبرای تعميرات نياز به تخليه آن وجود دارد،ابتدا صبر کنيد تا سيال خنک شود وسپس آن را تخليه کنيد .اگر سيال در صورت خنک شدن جامد می شود،بايستی سيال را به صورت داغ تخليه نمود ولی درهنگام تخليه ازوسائل استحفاظی مناسب برای اين منظور استفاده کنيد.

5- در صورتی که پمپ جهت پمپاژسيال گرم استفاده می شود،جهت تست دمای قسمتهای مختلف مانند بيرينگ های پمپ و الکتروموتور و پوسته پمپ از دست استفاده نکرده و از تجهيزات اندازه گيری دما مانند انواع ترمومترها استفاده کنيد .

6- جهت جلوگيری از صدمه به پمپ،تنظيم دبی را هيچ گاه از طريق شير مکش انجام ندهيد.در صورت ثابت بودن دور موتور،در پمپهای سانتريفوژ افزايش يا کاهش دبی از طريق باز و بسته کردن شير خروجی انجام می شود،در پمپهای دنده ای تنظيم دبی ازطريق باز و بسته کردن مسير by passانجام می شودودر پمپ های پلانجری افزايش يا کاهش دبی از طريق تنظيم استروک انجام می شود .

7- در لوله خروجی پمپها بايستی حتما فشار سنج نصب شده باشد و بهتر است که لوله ورودی نيز مجهز به فشار سنج باشد.فشار سنجها راطبق برنامه زمان بندی شده کاليبره کنيدتا عمکرددرستی داشته باشند،خصوصا برای پمپهای جابجايی که شير اطمينان آنها ممکن است بنا به دلايلی در زمان لازم کار نکند و لذا نياز به نظارت بر فشار الزامی است .

8- دست و پاهای خود را از قسمتهای دوار دور نگه داريد و اگر پمپ در حال کارکردن است از تماس مستقيم انگشتان با قسمت های دوار خود داری کنيد.

9- محوطه اطراف پمپ را خشک نگه داريد. اگر نشتی وجود دارد مرتبا آنرا خشک کنيد تا امکان لغزش و صدمات وجود نداشته باشد و هميشه بخاط داشته باشيد بخار آب ناشی از تبخير،باعث زنگ زدن و کاهش شديد طول عمر مفيد بيرينگها وديگر قطعات پمپ می گردد .

10- از آنجا که پمپ با الکتروموتور در تماس است،امکان برق گرفتگی  در هنگام تماس با پمپ وجود دارد. بايستی توجه کنيد که پمپ مجهز به earthing باشد .

11- اگر مشکل جدی برای پمپ بوجود آمد مانند نشتی فوق العاده زياد،سريعا پمپ را خاموش کرده و نسبت به رفع مشکل اقدام کنيد.حتی الامکان بايد سعی کنيد با همان شرايط به بهره برداری ادامه ندهيد چون ممکن است خرابی شديد پمپ و صدمات شخصی را به همراه داشته باشد.

12- قبل از اتصال کوپلينگ پمپ و موتور،جهت چرخش موتور را تعيين کرده و از آن اطمينان حاصل کنيد.

13- هرگز از پمپ در شرايط کاری غير از شرايط گفته شده در document تست شده است.بهره برداری از پمپ در شرايط بالاتر از شرايط ذکر شده،ممکن است باعث خرابی شديد پمپ و تجهيزات جانبی شود.

14- هميشه برای مقابله با آتش سوزی آماده باشيد .

15- از نصب علائم اخطار لازم در هنگام عمليات تعميرات در مکانهای مناسب اطمينان حاصل کنيد .

16- از روشهائی محوطه پمپ،جهت انجام عمليات و کارهای لازم بر روی پمپ اطمينان حاصل کنيد .

17- دقت کنيد که Tagو nameپمپ و الکتروموتور آن در محل مناسب قرا رداشته، شفاف و مشخص باشد .

18-از سالم بودن روکش کابلهای برق و وايررينگ و قرارداشتن آنها در conduitجهت جلوگيری از برق گرفتگی، اطمينان حاصل کنيد.

19- دقت کنيد که شيرهای اطمينان در پمپهای جابجايی مثبت طبق برنامه زمانبندی شده تست و کاليبره شوند 20- محوطه اطراف پمپ را بايد حتی الامکان تميز نگه داريد و از کثيف شدن محوطه به علت نشتی سيال ويا در حين تخليه پمپ جلوگيری کنيد. در صورتی که علارغم توجهات به عمل آمده محوطه کثيف می شود، بايستی محوطه اطراف پمپ را شست. جهت شستشو از آب و بخار استفاده می کنند. در صورتی که آب و بخار قادر به تميز کردن محل نباشدبايستی با حلال مناسب عمل شستشو را انجام داد. در صورتی که شستشو با حلال خطر ناک باشد، محل که سيال پمپ شونده برروی آن ريخته است را با شن و ماسه بپوشانطد تا خطر لغزيدن از بين برود.