Gas Testing  تست گاز

تست Co2 Testing در تست گاز

دي‌اكسيد كربن به همراه ناخالصي‌هاي معيني در هوا وجود دارد. روش‌هاي گوناگوني براي آزمايش درجه خلوص دي‌اكسيد كربن وجود دارد تا دي اكسيد كربن  به طور موثري در كارخانه‌هاي جداسازي هوا استفاده شود.

– آزمايش درجه خلوص CO2 با استفاده از برج Wittemann Stripping

 • · CO2 به مايع تبديل مي‌شود و سپس به داخل برج سبك‌گيري Wittemann ريخته مي‌شود.
 • · CO2 مايع از ميان بستر فشرده بخصوصي جاري مي‌شود.
 • · بخار خالص CO2 به طرف بالا حركت مي‌كند.
 • · بخارهاي خالص گازهاي ميعان‌ناپذير را از مايع جدا مي‌كند
 • · بخار سبك‌گير خالص CO2 در برج سبك‌گيري جديدي مجدداً تقطير مي‌شود.
 • · گازهاي ميعان‌ناپذير (تراكم‌ناپذير) از طريق يك شير كنترل تخليه مي‌شوند
 • · CO2مايع خالص توسط نيروي گرانشي به مخزن‌هاي ذخيره جاري مي‌شود.
 • · بخار خالص را مي‌توان با استفاده از پمپ‌هاي جابجايي محوري كه داراي پره‌هاي قابل اطميناني هستند ارسال كرد.

آزمايش درجه خلوص CO2با استفاده از دستگاه Haffmans در تست گاز

 • · يك ظرف شيشه‌اي كه با محلول سود سوزآور پر شده است.
 • · يك بورت شيشه‌اي كه روي يك صفحه زردرنگ كه با كادميوم آبكاري نشده باشد، نصب شده است
 • · شيرهاي تفلوني
 • · ورقه پلاستيكي‌ نشكن

آزمايش CO2 با استفاده از CPT در تست گاز

 • · گاز  CO2نمونه را انتخاب كنيد.
 • · اجازه دهيد كه گاز توسط سود سوزآور جذب شود.
 • · دستگاه آزمايش را واژگون كنيد.
 • · درصد حجم ناخالصي‌ها روي درجه‌بندي بورت گاز مشاهده مي‌شود.
 • · سود سوزآور در ظرف شيشه‌اي باقي مي‌ماند.

تست هيدروژن Hydrogen Testing در تست گاز

هيدروژن بطور گسترده در آشپزي، گرم كردن آب، گرم كردن فضا، توليد جريان الكتريسته، جوشكاري و برش، و ساخت و تصفيه مواد شيميايي ديگر استفاده مي‌شود. هيدروژن به همراه ناخالصي‌هاي گوناگوني در هوا وجود دارد. از جمله رايج‌ترين ناخالصي‌هاي موجود در گاز هيدروژن شامل اكسيژن، آرگون، نيتروژن تنها به همراه مقادير اندكي از بخار آب، الكتروليت و ذرات جامد مي‌باشند.

گاز هيدروژن گاز ايده‌آلي براي مولدهاي توربيني كه ظرفيت بالايي دارند، مي‌باشد. ميزان بازدهي مولدهاي توربيني رابطه مستقيمي با درجه خلوص هيدروژن دارد. بدين‌ترتيب، آزمايش و كنترل درجه خلوص نيتروژن به عنوان امر مهمي در بازدهي و ايمني ژنراتور و پايين آوردن هزينه‌هاي اجرايي در هر مگاوات محسوب مي‌شود.

هيدروژن بر طبق نيازهاي شخصي و صنعتي تصفيه مي‌شود. هيدروژن خالص را مي‌توان به چندين روش بدست آورد.

استفاده از دستگاههاي شوينده (Scrubbers) براي تصفيه ذرات و Kotl

گاز هيدروژن را مي‌توان به سادگي از طريق گذراندن آن از ميان يك ستون آب تصفيه كرد.

دستگاه تصفيه باز تركيب كاتاليزوري براي خارج كردن O2

در اين فرايند گازهاي هيدروژن و اكسيژن به نسبت 1 به 2 با يكديگر تركيب مي‌شوند. اين فرايند در دماي اتاق انجام مي‌گيرد و با افزايش درصد اكسيژن درجه حرارت كاتاليزور نيز افزايش مي‌يابد.

كاتاليزورهاي مورد استفاده از فلزهاي گروه پلاتين هستند كه روي سطح آلومينيوم نصب شده‌اند و اين‌ها در بخشي از لوله‌اي قرار گرفته‌اند كه جريان‌هاي گاز هيدروژن از آن عبور مي‌كند.

دستگاه تصفيه غشاء نقره‌اي پالاديوم

با عبور دادن هيدروژن از ميان آلياژهاي پالاديوم مي‌توان به نيتروژن بيش از حد خالص دست يافت. پالاديوم شديداً نسبت به هيدروژن نفوذپذير است. اين فرايند شامل مراحل زير است:

 • · جذب- جمع‌آوري جامد، مايع يا گازها در سطح يك جامد يا مايع.
 • · يونيزاسيون- تجزيه به يونهاي مثبت و منفي با استفاده از گرما، انرژي الكتريكي، اشعه يا واكنش شيميايي، تجزيه الكتروليتي.
 • · انتشار (Diffusion) – فرآيندي كه در آن ذرات مايع، گاز يا جامد به علت جنبش‌هاي خودبخودي حاصله از اعمال حرارت با يكديگر مخلوط مي‌شوند و در مواد حلال از يك ناحيه بالاتر به ناحيه‌اي با غلظت پايين‌تر حركت مي‌كنند.
 • · پيوند مجدد (Reassociation) – تشكل يونها با يكديگر
 • · واجذبي- فرايند خارج كردن ذرات جذب شده از سطح جامد يا مايع.

· تجزيه- تجزيه يك الكتروليت به يونهاي با بارهاي مخالف در تست گاز

فرايند تصفيه هيدروژن توسط غشاءهاي آلياژ پالاديوم به درجه حرارت تقريباً 800°C تا 200°C و اختلاف فشار در غشاء بين 3 تا 12 بار نياز دارد. اين يك روش خيلي جالب و پرهزينه‌اي براي خارج كردن همزمان آب و اكسيژن از هيدروژن است.

خشك‌كن‌هاي هيدروژن براي خارج كردن رطوبت در تست گاز

 • · دستگاههاي تركيب كننده (Coale Scers) اين دستگاهها به اين منظور طراحي شده‌اند كه ذرات فوق ميكروسكوپي را با يكديگر تركيب مي‌كنند و قطرات بزرگتري تشكيل مي‌دهند كه نسبت به نيروي گرانشي حساسيت داشته باشند. ذرات كوچكتر توسط انتشار (diffusion) خارج مي‌شوند و ذرات بزرگتر توسط مكانيسم دريافت (inter ception) و بزرگترين ذرات توسط تأثير مستقيم اينرسي (inertial) خارج مي‌شوند.
 • · خشك‌كن‌هاي تبريدي- اين دستگاهها گاز را سرد مي‌كنند و آن را از طريق تقطير تا نقطه ميعان پاييني خشك مي‌كنند. اين خشك‌كن‌ها از كمپرسورهايي با موتور الكتريكي و مايع‌هاي مبرد استفاده مي‌كنند و طرز كار اين خشك‌كن براساس طرح انبساط ژول توماس است.

خشك‌كن‌هاي حاوي ماده خشك‌كننده Desiccant Dryer در تست گاز

اين خشك‌كن‌ها بخار آب را از گاز توسط تماس با ماده‌اي شيميايي جذب مي‌كنند. Drierite يكي از خشك‌كننده‌هاي رايج است. هنگامي كه ماده خشك‌كننده بخار آب را جذب مي‌كند رنگش تغيير مي‌كند و سپس اين ماده خشك‌كننده از طريق گرما دادن خشك مي‌شود.

آزمايش آرگون Argon Testing در تست گاز

آرگون بطو رايج در كاربردهاي بسته‌بندي استفاده مي‌شود. آرگون موجود در هوا داراي ناخالصي‌هاي گوناگوني است. از جمله شايع‌ترين ناخالصي‌هاي موجود در آرگون شامل آب و مقادير اندكي اكسيژن، نيتروژن و هيدروژن مي‌باشد. آرگون به منظور مصارف صنعتي بايد تحت آزمايش قرار گيرد تا آرگون خالصي توليد گردد.

آزمايش آب در تست گاز

براي آزمايش مقدار آب موجود در آرگون:

 • · 24,000ml از گاز نمونه را از يك لوله جذب آب عبور دهيد.
 • · جريان گاز را تنظيم كنيد، لازم است كه گاز به مدت 60 دقيقه از لوله عبور كند.
 • · افزايش وزن لوله جذب از 1.0mg تجاوز نمي‌كند.

تست اكسيژن، نيتروژن، هيدروژن در تست گاز

مقدار اكسيژن، نيتروژن و هيدروژن موجود در آرگون با استفاده از روش رنگ‌نگاري گاز Gas Chromatography تعيين مي‌شود.

 • · گازهاي اكسيژن، نيتروژن و هيدروژن را بطور مجزا تزريق كنيد.
 • · حجم گازها و شرايط عمليات را تنظيم كنيد.
 • · به گونه‌اي كه تحليل‌گر قادر باشد هر يك از عناصر را با حساسيتي حدود 0.1 Ml/l شناسايي و جدا كند.
 • · اين تحليلگر با استفاده از استانداردهاي مدرج سازي ويژه‌اي در فواصل تقريبي درجه‌بندي مي‌شود.
 • · سپس مخلوط گاز را تزريق كنيد.
 • · در رنگ‌نگار (Chromatogram) سطح كلي هيدروژن، نيتروژن و اكسيژن نبايد از 10% كل حجم گاز  مورد آزمايش بيشتر باشد.