فیوز ها 

ب) فیوز های اتوماتيک يا الفا :

نوع ديگری از فيوز اتوماتيک است که عبور جريان بيش از حد مجاز از آن موجب قطع مدار می شود می توان اتصال دوباره شستی روی فيوز را به داخل فيوز فشار داد تا ارتباط برقرار شود اغلب فيورهای اتو ماتيک در دو حالت کوتاه و اضافه بار مدار را کنترل می کنند پس از قطع شدن اين فيوزها بايد زمان کوتاهی صبر کرد تا فيوز سرد شود و دوباره شستی ان را فشار داد تا مدار را وصل کند به طور کلی در فيوزهای اتوماتيک از دو عنصر حرارتی و مغناطیسی استفاده شده است که قسمت مغناطيسی را مقابل اتصال کوتاه و قسمت حرارتی مدار را در مقابل اضافه بار (افزايش تدريجی جريان) حفاظت میکند کاربرد اين فيوزها بيشتر در حفاظت سيستم برق مسکونی می باشد.

ج) فیوز ها ی مينياتوری :

نوع ديگری از فيوزهافيوز اتوماتيک است که به عنوان کليد نيز از آن استفاده مي شود به همين دليل به آن کليد فيوز مينياتور نيز گفته می شود ساختمان داخل ان شبيه فيوز اتوماتيک است و از سه قسمت رله حرارتی و رله مغناطيسی تشکيل شده است چون روی فيوز مينياتوری یک کليد قرار گرفته است که با استفاده از آن می تواند مانند يک کليد مدار را قطع و وصل نمود و در اصل اين کليد شبيه شستی روی فيوز اتوماتيک يا الفا عمل می کند اين فيوز نيز مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار حفاظت می نمايد با توجه به مرغوبيت سرعت عمل بهتر حجم کمتر و ارزانتر بودن قيمت و همچنين خاصيت کليد داشتن امروزه جايگزين فيوزهای الفا شده اند و در اغلب منازل و مکانها از اين فيوزها استفاده می شود فيوزهای مينياتوری در دو نوع سه فاز و تکفاز ساخته می شوند:

علامت اختصاری ان چنين است :

 د) فیوز های فشارقوی :

اين فيوزها برای جريان بالاتر از A 200 امپر مورد استفاده قرار می گيرند و در شبکه هايی با توان زياد از انها استفاده می شود اين فيوزها دارای دسته ای می باشند که توسط ان فيوزها را در جای خود قرار می دهند و يا خارج می کنند و بهان فيوز کش می گويند چنين فيوزهايی در تابلو ها با جريان و توان بالا مانند پستهای برق کارخانجات مورد استفاده قرار می گيرند و به انها فيوز کار دی نيز میگويند فيوزهای فشار قوی با توان و جريان بالا را با حرف NH نشان می دهد. فيوزهای فشارقوی با توان_جريان و ولتاژ بالا را با حروف HH نشان میدهند.