Flushing seal system

Flushing  به شش روش آوردن سيال به محفظه آب بندی يک پمپ سانتريفوز جهت خنک کاری گفته می شود .

اين شش روش عبارت هستند از :

  • Discharge recirculation line
  • Suction recirculation line
  • Clean liquid from out side source
  • Barrier or buffer fluid
  • Jacketing
  • Quenching

محفظه ای که آب بندی مکانيکی در آن قرار دارد کوچک است . با چرخش شافت،قسمتهای دوار مکانيکان سيل به چرخش در آمده،گرما در محفظه مکانيکال سيل ايجاد خواهد شد دو سطح rotating face &stationary face با لايه ای نازک از روانساز که معمولامايع پمپ شونده می باشد از هم جدا می شوند اگر به نحوی لايه روانساز از بين سطوح خارج شود،در اين صورتface rotating face &stationary مستقيما با هم در تماس بوده و گرما در سطوح دوار ايجاد خواهد شد در صورتی که حرارت ايجاد شده به نحوی از مکانيکال سيل خارج نشود،مکانيکال سيل گرماخواهد شد از قسمتهای بسياری حساس به گرما،o-ring ها می باشند o-ring ها خراب شده و درست عمل نمی کنند بنابراين مکانيکال سيل نشتی خواهد داشت . برای جلوگيری از گرم شدن مکانيکال سيل از

Flushing seal system

سيستم flushing استفاده ميشود روشهای flushing مکانيکال سيل به طور مفصل در API شرح داده شده است .

1- discharge recirculation line

در اين روش يک line جهت انتقال مايع خنک کننده و شستشودهنده مکانيکال سيل از دهانه discharge گرفته می شود سيال پس از شستشو و خنک کاری يا از طريق يک line به دهانه  suctionفرستاده می شود و يا از سوراخهای متعادل کننده پروانه به دهانه suction برگشت داده می شود . سيال flushing فشاری اندازه فشار discharge خواهد داشت . امتياز اين روش در همين موضوع است يعنی از انجا که خط شستشو از discharge گرفته شده فشار مکانيکال سيل زيادمی شود با افزايش فشار مکانيکال سيل ،از بخار شدن سيال در بين سطوح جلوگيری شود . بخار شدن سيال موجود در بين سطوح دوار و ثابت ،باعث باز شدن سطوح و عدم عملکرد مکانيکال سيل خواهد شد. اما اين روش زمانی توصيه می شود که در داخل سطال مواد جامد وجود نداشته باشد چون در صورتی که در سيال ذرات جامد باشد،مواد جامد می تواند در بين سطوح مکانيکال وارد شده،باعث خرابی آن شود مواد جامد می تواند باعث خراشيدگی سطوح دوار و ثابت و فرسايش سرطع آنها و خرابی مکانيکال سيل شود.در اين صورت استفاده از flushing lineدر  cyclone separatorجهت جدا سازی مواد جامد توصيه می شود.

2- suction recirculation

  Flushing seal system

فشار محفظه آب بندی به پروانه پمپ و روشهای اتخاد شده جهت حذف نيروی محوری بستگی دارد. در جدول مقابل فشار محفظه آب بندی را باری حالتهای مختلف مشاهده می کنند:

پمپ دو مکشه (double suction) :

suction فشار محفظه آب بندی = فشار

در پمپهايی  با پرده هايی در پشت پروانه :

suction 25%+فشار (dischargeفشار suction – فشار محفظه آب بندی =(فشار

پروانه با سوراخهای متعادل کننده :

 suction10%+ فشار (discharge -فشار suction فشار محفظه آب بندی = (فشار

پمپهای عمودی :

discharge فشار محفظه آب بندی = فشار

برای پمپهای عمودی استفاده می شود Suction recirculation line.

 ز فضای مابين پشت پروانه و پوسته به پشت پروانه وارد می شود ازآنجا که   Discharge در پمپهاسيال از دهانه

 discharge پروانه های پمپهای عمودی فاقدسوراخهای متعادل کننده می باشند،فشاردرپشت پروانه فشار

خواهد داشت باقی ماندن سيال در محفظه آب بندی باعث افزايش دمای سيال خواهد شد و در صورتی که سيال پمپ شونده هيدروکربن باشد،افزايش دمای سيال موجب شکستن پيوندهای کربن هيدروژن و در نهايت تشکل کک

            Flushing seal system

خواهد شد کک تشکيل شده در بين سطوح دوار و ثابت مکانيکال سيل قرار گرفته،باعث خراشيدگی hard face،فرسايش سطوح و در نهايت نشتی مکانيکال سيل خواهد شد با توجه به فشار محفظه آب بندی که فشار discharge می باشد،استفاده از discharge recirculation با توجه به عدم اختلاف فشار محفظه آب بندی و discharge عملی نمی باشد برای اين منظور يک لاين از محفظه اب بندی خارج شده و به دهانه suction فرستاده می شود از اين رو سيال نشت کننده به پشت پروانه پس از عبور از مکانيکال سيل و شستشوو خنک کاری آن به دهانه suction فرستاده می شود .

3- clean liquid from out side source

اگرسيال پمپ شونده حاوی مواد جامد زيادی باشد،نمی توان ازخود سيال برای flushing استفاده نمود از اين رو از يک سيال خارجی وتميز جهت flushing استفاده می شود سيالی که جهت شستشو استفاده می شود می تواند آب تميز،يکی از مشتقات محصول پمپ شونده،سيالی سازگار با سيال پمپ شونده ويک حلال باشد .

4-barrier or buffer fluid

درپمپهايی که سيالات سمی راپمپاژ می کنند جهت جلوگيری از نشتی و اطمينان از عملکرد مکانيکال سيل،بجای استفاده از يک سيل،از سيلهای دو گانه يا mechanical double استفاده می شود در حقيقت سيل خارجی به عنوان پشتيبان سيل داخلی عمل می کند در بين دو سيل بايد سيالی وجود داشته باشد روانکاری سيل اول توسط سيال پمپ شونده وروانکاری سيل دوم توسط اين سيال صورت می گيرد سيال ما بين سيلها،از مخزن سيال آب بندی يا seal pot تامين می شود اگر فشار سيال ما بين

     Flushing seal system

سيلها از فشار مکانيکال سيل بيشتر باشد به آن barrier flow گفته می شود درصورتی که فشار سيال ما بين سيلها از فشار مکانيکال سيل کمتر باشد به آن buffer flow گفته می شود .

5-jacketing

برای پمپهايی که سيال با دمای بالا را پمپاژ می کنند، معمولا از jacket جهت جنک کاری مکانيکال سيل استفاده می شود که jacket به دور محفظه آب بندی قرار می گيرد. سيالی که جهت خنک کاری در jacket استفاده می شود بايستی فاقد مواد رسوب دهنده باشد زيرا تشکيل رسوب در jacket ميزان انتقال حرارت بين سيال خنک کننده  و مکانيکال سيل را کاهش می دهد .

6- quenching

برخی از مواد در دمای محيط به سرعت کريستاله می شوند کريستاله شدن سيال بر سطوح مکانيکال سيل و شافت،مانع حرکت و کار منظم اجزاء اب بندی می شوددر پمپهايی که سيال با دمای پايين را پمپاژ می کنند، امکان يخ زدن سيال درمکانيکال سيل وجود دارد. جهت مقابله با مشکلات ذکر شده از سيستم quenching استفاده می شود. درسيستم quenching يک line وارد seal plate و يا به عبارتی  همان قسمت از مکانيکال سيل که با هوای بيرون در تماس است شده و از داخل اين lineمعمولا بخار يا آب جهت گرم کردن مکانيکال سيل عبور داده می شود.