سرويس قرار دان پمپهای external gear

الف – انجام بازرسيهای لازم قبل از راه اندازی

1-تعيين جهت چرخش موتور قبل از اتصال پمپ به الکتروموتور در سرويس قرار دان پمپهای external gear

موتور را روشن کنيد.يک يادو بار آن را روشن و خاموش کنيد برای اين که از جهت چرخش صحيح آن،عدم وجود ارتعاش ،صدا،…اطمينان حاصل شود.اين کار درحضور برق کار انجام می شود.چک موتور در صورتی که پمپ برای تعميرات باز شده و دوباره نصب می شود الزامی است و اين کار برای پمپهايی که به طور موقت از سرويس خارج می شوند و نياز به تعميرات ندارند،الزامی نيست.اکثر پمپهای دنده ای راست گرد هستند،اگر از سمت موتور به پمپ نگاه شود،محور در جهت عقربه های ساعت می چرند.جهت چرخش پمپ معمولا بر روی پوسته پمپ نشان داده می شود . جهت چرخش تعيين کننده ورودی و خروجی پمپ نيز می باشد. اگر از سمت موتور به پمپ نگاه شود،در جهت عقربه های ساعت بچرخد دهانه خروجی در سمت راست و درصورتی که درخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد،دهانه خروجی در سمت چپ خواهد بود.

2- نظارت بر alignmentکردن که توسط تعميرات انجام می شود.

از هم محوری شافت پمپ و موتور اطمينان حاصل کنيد.عدم هم محوری ما بين شافت موتور و پمپ،منجر به فرسايش قطعات داخلی از قبيل چرخ دنده ها،سطوح داخلی پوسته،سيستم آب بندی،بيرينگها و در نهايت خرابی  پمپ خواهد شد.

در سرويس قرار دان پمپهای external gear

3- پيش گرم کردن پمپ

مواد پمپ شونده پمپ های gearاغلب دارای ويسکوزيته بالايی هستنداز اين رو اين مواد به صورت گرم پمپ می شوند.اگر عمل مکش به يکباره صورت گيرد چون سيال داغ است،احتمال شوک حرارتی به علت گرم شدن سريع پوسته و اجزای داخلی پمپ وجود دارد که درنهايت منجر به اطجاد خرابی در پمپ می شود ويا به علت تغيير ناگهانی دما و شوک حرارتی ايجاد شده هم محوری ما بين شافت پمپ و موتور از بين رفته و misalignment اتفاق بيفتد ويا شافت قفل شود.پمپهايی که سيالات گرم را پمپاژ می کنند مجهز به سيستم گرم کننده ای هستند که به دور پوسته قرارمی گيرد.جهت پيش گرم کردن پمپ بايستی مسيرهای بخارياسيال داغ باز باشد تاپوسته به تدريج گرم شود .

4- حصول اطمينان از بازبودن شيرهای ورودی و خروجی

5- حصول اطمينان از عدم گير داشتن شافت

در صورتی که امکان چرخاندن شافت پمپ وجود دارد،شافت پمپ را با دست به آرامی بچرخانيد برای اين که از عدم گير داشتن آن اطمينان حاصل کنيد.از طرفی چرخاندن شافت با دست به آرامی باعث ميشود که سيال پمپ شونده کاملا،دنده ها،شافت و بيرينگهای داخل وسطوح مکانيکال سيال را در برگيرد و آن هارا از حالت خشکی در آورد و عمل روانکاری را انجام دهد.

در سرويس قرار دان پمپهای external gear

6-اطمينان از نصب فيلتر يا استرينر در سرويس قرار دان پمپهای external gear

فيلتر ياstrainerموجود در لوله مکش را چکش را چک کنيد و در صورت گرفتگی،آن را تميز ويا تعويض کنيد.البته بايستی ذکر نمود که فيلتر واسترينر بعد از آين که پمپ جهت تعميرات باز می شود بازرسی شده و در صورت نياز تميز يا تعويض می شود. درمورد پمپهای کمکی که بايستی سريعا درسرويس قرارگيرند چک کردن فيلتر يا استريز انجام نمی شود .

7-در صورتی که برای روانکاری بيرينگهای خارجی از روغن استفاده شود،levelروغن مورد نياز آنها را چک کنيد .

8- چک level سيال در سرويس قرار دان پمپهای external gear

Levelسيال موجود در منبعی که پمپاژ از آن صورت می گيرد را چک کرده و از کافی بودن آن اطمينان حاصل کنيد.چک کردن levelسيال از طريق انواع indicator  level  ها انجام می شود.

ب-راه اندازی

1- روشن کردن موتور در سرويس قرار دان پمپهای external gear

2- انجام هواگيری در سرويس قرار دان پمپهای external gear

در سرويس قرار دان پمپهای external gear

مسيرتخليه هوا،جهت انجام هواگيری باز شده و زمانی که سيال شروع به خارج کردن ازآن نمود،آن راببنديد.جهت تخليه هوا از شير هواگيری که درلوله خروجی پمپ تعبيه شده،استفاده می کنند.پمپ های gearبر تخليه پمپهای سانتريفوژقادر به پمپاژسيالات با درصد هوا هستند،اما برای محافظت تجهيزات ديگر موجود در سيستم که سيال پس ازپمپاژ وارد آنها می شودخصوصا درمواردی که ازپمپ های gearجهت تزريق روغن استفاده ميشود،

بايستی هوای موجود در سيال را از طريق شير هواگيری تخليه نمود .

3- افزايش يا کاهش دبی در سرويس قرار دان پمپهای external gear

درصورت نياز به تغييردبی توجه کنيدکه در پمپهای دنده ای هرگز تنظيم دبی را با شير discharge و suction انجام ندهيد. يکی از روشهای تغييردبی،تغيير سرعت پمپ می باشد. در صورتی که محرک پمپ،توربين ويا موتور DC باشدتغيير سرعت امکان پذير است اما در بيشتر موارد امکان تغيير سرعت وجود ندارد. در اين صورت تنظيم دبی از طريق مسير By passدر لوله dischargeصورت می گيرد.با بازکردن و بستن  شير by passمی توان به دبی مورد نظر رسيد.مقدار مورد نياز  پروسس به لوله خروجی رفته و مقدار اضافی از طريق مسير by passبه داخل مخزن اوليه سيال برمی گردد.تنظيم شير by passمی تواند به صورت دستی ويا اتوماتيکی باشد.خروجی bypassبايدبه مخزنی که سيال ازآن پمپ می شودبرگردد و نه به دهانه مکش پمپ،چون اين امر موجب گرم شدن سيال پمپ شونده می شود.در مواردی که امان باز گشتن خروجی به منبع وجود

در سرويس قرار دان پمپهای external gear

ندارد بايد حداقل ده برابر قطر لوله مکش از ورودی پمپ فاصله گرفته و خروجی Bypassوارد آنجا شود.

ج-انجام بازرسيهای لازم بعد از راه اندازی

1- بازرسی پمپ از نظر ارتعاش ،صدا،فشاروآمپر در سرويس قرار دان پمپهای external gear

پمپ را از ارتعاش،صدا،فشاروآمپر مصرفی چک کنيد.اگر شرايط غيرعادل وجود داشت پمپ را سريعامتوقف کنيد.به صدای چرخ دنده هاوبيرينگها گوش دهيد و مطمئن شويد که صدای غير عادی از آن بيرون نمی آيد.

2- چک دمای بيرينگهای پمپ و الکتروموتور در سرويس قرار دان پمپهای external gear

دمای بيرينگ ها را مرتبا چک کنيد.برای چک دمای بيرينگهای الکتروموتور از پشت دست استفاده کنيد.در صورتی که امکان گذاشتن دست بر روی housingبيرينگ های پمپ وجودداردواين امرخطرناک نيست،با گذاشتن دست بر محل قرار گرفتن بيرينگ ها اين کار را انجام دهيد درغيراينصورت از ترمومتر استفاده کنيد.

دمای قابل قبول،حدود 20درجه بيشتر از سيال پمپ شونده می باشد.دمای پوسته نيز به طريق مشابه يعنی با گذاشتن دست برروی آن چک شود،درصورت گرم شدن بيش ازحد پوسته ,مشکل ريشه يابی شود.درصورتی که اطمينان داريدکه سيال پمپ شونده داغ است،جهت چک دماهيچ گاه ازدست استفاده نکنيد وازابزارهای موجود مانند ترمومترها برای اين منظور استفاده کنيد.

3- بررسی سيستم آب بندی از لحاظ نشتی در سرويس قرار دان پمپهای external gear

برای سيستم آب بندی از نوع packingکمی نشتی لازم است.نشتی سبب خنک شدن packingها خواهد شد.محکم بستن گلندمنجر به فرسايش سريع packingهاوسوختن آنها،نشتی زيادوهمچنين افزايش توان مصرفی خواهد شد.درصورتی که سيستم آب بندی ازنوع مکانيکال سيل باشد،کمی نشتی از مکانيکال سيل درهنگام راه اندازی مانعی ندارد،اما اگر نشتی به طور دائم وجود داشت بايد علت ريشه يابی شود.

4- بعدازراه اندازی پمپ درصورتی که هواگيری به درستی انجام شود،30ثانيه بعدازراه اندازی بايستی فشار خروجی شروع به بالارفتن کرده وپمپاژ انجام شود.عدم پمپاژ سيال می تواندبه علت نفوذ هوابه داخل پمپ از طريق پوسته و اتصالات ويا به علت افت فشار ايجاد شده در لوله باشد.در اين صورت پمپ را خاموش کرده و نسبت به رفع مشکل اقدام کنيد.در خصوص دلايل عدم پمپاژ می توانيدبه قسمت عيوب و نحوه تشخيص مراجعه کنيد.

1- موتور را خاموش کنيد .

2- شير مکش و خروجی را کاملا ببنديد .

ذکريک نکته ضروری است که درلوله های ورودی وخروجی پمپ علاوه برشيرها مذکور،check valve نيز موجود است.از اين رودرپمپهايی gearدر صورتی که نيازبه تعميرات پمپ وجود ندارددرصورت وجودcheck valveدر ورودی و خروجی،الزامی به بستن شيرها نيست .

3- در صورتی که نياز  به تعميرات پمپ وجود دارد،پمپ را از مواد پمپ شونده تخليه کرده ودرصورت امکان جهت خارج کردن کامل سيال پمپ شونده از قسمتهای داخلی،از يک سيال خنثی جهت شستشوی پمپ استفاده کنيد. پمپهای دنده ای کوچک فاقد مسير drainingدر پوسته می باشند از اين رو جهت تخليه پمپ بايستی از مسير brainingکه در لوله ورودی يا خروجی وجود دارد استفاده نمود.در پمپهای دنده ای بزرگ در صورتی که مسير drainingدرپوسته تعبيه شده باشد draining ازآنجاانجام می شود.درغيراين صورت جهت تخليه آنهانيز بايستی

از مسير drainingدرلوله ورودی يا خروجی پمپ استفاده نمود .جهت تخليه سيال پمپ شونده،بهتر است که پمپ را به مدت چند ثانيه با شير drainingو suctionبسته به راه انداخت تا پمپ ازسيال به طور کامل تخليه شود.پليمرهای مذاب ويا سيالاتی که ويسکوزيته آنها در دمای معمولی بالاست به صورت گرم پمپاژ می شوند.در صورت راکد ماندن سيال در داخل پمپ،امکان جامد شدن آنها

در سرويس قرار دان پمپهای external gear

وجود دارد.دراين حالت سيال به صورت داغ تخليه می شودولی بايستی نکات ايمنی رادرهنگام تخليه سيال داغ رعايت نمود.پس از تخليه پمپ،مسير بخار يا سيال داغ که جهت گرم کردن پوسته استفاده می شود از سويس خارج گردد.

4- در صورتی که پمپ مجددادرسرويس قرارخواهد گرفت ونياز به تعميرات ندارد،نيازی به تخليه پمپ نيست.البته ذکر اين نکته ضروری است که اگر سيال در صورت راکدبودن در مدت زمانی که در سرويس نيست در داخل پمپ تشکيل رسوب دهد بايستی حتما پمپ را به طور کامل از سيال تخليه نمود.سيالات باويسکوزيته بالا به صورت گرم پمپاژ می شوند اگر اين سيالات در صورت راکد بودن در داخل پمپ تشکيل رسوب ندهند آنها را تخليه نکرده تنها گرم نگه می دارند.در دور پوسته،محفظه گرم کننده تعبيه شده که از آن بخاريا سيال داغ جهت گرم نگه داشت سيال پمپ شونده عبور می کند.دراين صورت حتما بايستی توجه نمودکه اين مسيرهادرهنگام خاموش کردن پمپ

در سرويس باقی بماند تا سيال در داخل پمپ جامد نشود.

ثبت پارامتر ها وانجام بازرسيهای لازم

دمای سيال پمپ شونده،فشار خروجی ،اختلاف فشار خروجی ورودی ،levelسيال موجوددرمنبعی که پمپاژ ازآن صورت می گيرد،اختلاف فشارورودی وخروجی فيلتر پارامترهای مهم اين نوع پمپها می باشند که ازروی نشانگرهای مختلف قرائت و نهايتا دربرگه ای به نام log sheetدرساعات مشخصی توسط اپراتور ثبت می شوند. اختلاف فشارورودی وخروجی پمپ واختلاف فشار ورودی و خروجی فيلتر يا استرينردر پمپهای gearاستفاده شده درسيستم های روغنکاری گردشی حائز اهميت می باشند.انسداددرفيلترها يا استرينرها وعدم روانکاری مناسب ياتاقانها وديگر قسمتهای موردنياز به روانکاری درتجهيزات سنگين،موجب خشک کارکردن وخرابی سريع قطعات می شود.درسيستمهای گردشی روغن معمولابا استفاده از differential pressureاختلاف فشار دو سر فيلتر يا استرينر يادداشت می شود.درصورتی که عددقرائت شده ازمحدوده مجازذکر شده درlog sheet بيشتر بود بايستی نسبت به تعويض ياتميزی فيلتراقدام نمود.فيلترهاو استرينرها دومی رادرسرويس قرار داد و فيلتر يا استرينر اولی را تميز يا تعويض نمود.

از آنجائيکه پمپهای gearغالبا برای پمپاژ سيالاتبا ويسکوزيته بالا استفاده می شوند و اين سيالات نيز با دمای بالا پمپاژمی شوند،هرگونه کاهش دما می تواند منجر به سفت شدن سيال،افزايش توان مصرفی پمپ وساير مشکلات ديگر شود.در سيستمهای روانکاری گردشی،افزايش درجه حرارت روغن موجب کاهش لزجت آن می شود.از طرفی بازده پمپهای دنده ای رابطه مستقيم باويسکوزيته دارد.بنابراين پارامتردما بسيار مهم بوده و بايستی ثبت شود.ثبت دما از طريق نشانگر دما انجام می شود .

ثبت پارامتر ها و انجام بازرسيهای لازم

کاهش levelسيال می تواند منجر به مکش هوا به داخل پمپ و خشک کار کردن پمپ شود.هر چند که پمپهای gearقادر به پمپاژ سيال همراه بادرصدی هوا هستند اما وجود هوا خصوصازمانی که از پمپهای gear جهت تزريق روغن استفاده می شودمنجربه عدم روانکاری مناسب تجهيزات می گردد.چک levelسيال ازطريق نشانگرهای levelصورت می گيرد.

درصورتی که تفاوت فشارخروجی ورودی پمپ ازمقدارذکر شده درlog sheetکمتر باشد،اپراتور می بايست با استفاده از تجربيات خود ويا بخش عيوب و نحوه تشخيص مشکل مربوط را شناسايی و نسب به رفع آن اقدام کند.

علاوه بر ثبت پارامترها در log sheetبايستی بازرسيهای ذيل را همزمان با ثبت پارامترها انجام داد:

1- بررسی سيستم آب بندی از لحاظ نشتی در سرويس قرار دان پمپهای external gear

در صورتی که سيستم آب بندی از نوع packingباشدحدودا 10-8 قطره در دقيقه در پمپهای gearمانعی ندارد.مکانيکال سيل بايستی فاقد نشتی تنظيم گلندبايستی به طور دوره ای توسط تعميرات انجام شود برای اين که از نشتی زياد packingجلوگيری شود. تنظيم گلنداز طريق سفت  کردن پيچهای گلند انجام می شود اما بايستی دقت نمود که نباستی packingرا آنچنان محکم کرد که نشتی نداشته باشد.در صورت خرابی packing ها نسبت به تعويض کل آنها اقدام شود .

2- دنده هاوبيرينگهای پمپ و الکترموتور از نظر صداو ارتعاش بايستی بررسی شود.در صورت وجود ارتعاش و صدا اپراتور می بايست با استفاده از تجربيات خود و يا بخش عيوب و نحوه تشخيص اين نرم افزار مشکل مربوط را شناسايی و نسبت به رفع آن اقدام کند.