استاندارد بريتانيايي

استاندارد بريتانيايي

BRITISH STANDARD                   BS- EN

                                                        764:1995

کمیته استاندارد سازی اروپا – استاندارد بریتانیا

استاندارد بريتانيايي

تجهيزات فشار

واژه شناسي و نشانه ها

فشار ،‌دما ،‌ درجه

استاندارد اروپائي 1994 : EN 764 استاندارد بريتانيايي را داراست .

سازمانهاي شركت كننده

كميته اروپايي استاندارد سازي (CEN) ، كه اين استاندارد تحت نظارت آن تدوين شده است ،‌ سازمانهاي استاندارد ملي كشورهاي ذيل را دربرمي گيرد :

اتريش Oesterreiches Normungsinstitut

بلژيك                موسسه استاندارد سازي بلژيك

دانمارك Dansk Standard

فنلاند Suomen Standardisoomisliito

فرانسه               اتحاديه استاندارد سازي Francaise

آلمان                 موسسه استاندارد سازي Deutsches

يونان                  سازمان استاندارد سازي Hellenic

ايسلند                موسسه تكنولوژيك ايسلند

ايرلند                 موسسه استاندارد ملي ايرلند

ايتاليا  Enta Nazionale Italiano  Di  Unificazione

لوكزامبورگ         Inspection Du Travail Et Des Mines

هلند موسسه استاندارد سازي هلند

نروژ  Norges Standardiseringsforbund

پرتغال موسسه Portugues Da Qualidade

اسپانيا   Asociacion Espanola De Normalizacion Y Certificacion

سوئد  Standardiseringskommissionen I Sverige

سوئيس اتحاديه استاندارد سازي سوئيس

بريتانيا  موسسه استانداردهاي بريتانيا

اين استاندارد بريتانيايي كه با هدايت هيئت مهندسي (E/-) آماده شده است ،‌ تحت نظارت هيئت استاندارد انتشار يافت و در 15 ژانويه 1995 عرضه گرديد .

                      اصلاحيه هاي مطرح شده از زمان انتشار در استاندارد بريتانيايي

موضوع مطرح شده

تاريخ

اصلاحيه شماره

BSI 1995 : مراجع BSI ذيل با كاركردن روي اين استاندارد مرتبط است :

كميته مرجع PVE/1 طرح براي پيشنهاد 92/77556DC

محتويات                                                                                                                صفحه

سازمانهاي شركت كننده در    استاندارد بريتانيايي                                             درون پوشش جلويي

پيشگفتار ملي                                                                                 i

 پيشگفتار                                                                                                 2

 متن 764 EN                                                                               3

ضميمه ملي NA (خبري) كميته هاي مسئول                                        درون پوشش پستي

ضميمه ملي NB (خبري) مراجع مختلف                                              درون پوشش پستي

پيشگفتار ملي در استاندارد بريتانيايي

اين استاندارد بريتانيايي توسط كميته فني PVE1 ، ظروف فشار ،‌ آماده شده و صورت انگليسي EN 764 است : تجهيزات فشار سال 1994 واژه شناسي و نشانه ها – فشار ،‌ دما ،‌ درج ، توسط كميته استاندارد سازي اروپا (CEN) انتشار يافت .

EN 764 : به عنوان نتيجه مباحث بين المللي ايجاد شد كه بريتانيا نقش فعالي در آن داشت . تطابق با استاندارد بريتانيايي به خودي خود از تعهدات قانوني مبرا نيست .

استاندارد اروپايي       EN794

NORMEEURUPEENE   ژوئيه 1994

EUROPAISCHE NORM

توضيحات استاندارد بريتانيايي : تجهيزات فشار ، فشار ،‌ دما ،‌ درجه ،‌ واژگان

تجهيزات فشار – واژه شناسي و نشانه ها – فشار ، دما ، درجه

اين استاندارد اروپائي در تاريخ 1994/7/22 توسط CEN تصويب شد . اعضاي CEN موظف شدند قوانين داخلي CEN/CENELEC را كه براي بدست آوردن اين استاندارد اروپايي وضع شده انجام دهند . ( حالت استاندارد ملي بدون هيچ  تغييري )

تا به امروز فهرست ها و مراجع كتاب شناسي مرتبط با چنين استانداردهاي ملي با ارائه درخواست به مسئول مركزي يا هر عضو ديگر CEN ممكن است بدست آيد .

اين استاندارداروپايي در سه نسخه رسمي وجود دارد . ( انگليسي ، فرانسوي ، آلماني ) . نسخ در هر زبان ديگر به صورت ترجمه با مسئوليت يك عضو CEN به زبان خودش انجام شده و به اطلاع مسئول مركزي كه وضعيت مشابهي به عنوان يك عضو رسمي داشته باشد خواهد رسيد . اعضاي CEN اعضاي استانداردهاي ملي اتريش ‌،‌ بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا ، لوكزامبورگ ، هلند ،‌ نروژ ، پرتقال ، اسپانيا ،‌ سوئد ، سوئيس و بريتانيا هستند .

CEN

كميته اروپايي براي استاندارد سازي

COMITE EMOPEEN DE NORMALIATION

EMOPAINCHES KOMITEE FUR NORMUNG

پيش گفتار

طبق قطعنامه ي BST 244/1990 ، اين استاندارد اروپائي توسط CEN/TC54 آماده شده ، ظروف فشار غيرمشتعل ، كه به مسئوليت آن با BSI است .

CEN/TC 54 تصميم به اعطاي طرح نهايي براي انتخاب رسمي با قطعنامه 19/1922 گرفته است . نتايج مثبت بود .

تعاريف مطرح شده شامل دستورالعمل هايي درباره چگونگي بدست آوردن ارزشهاي اين كميت ها نيستند . دستورالعمل هايي كه تاكنون مورد نياز بوده ، به استانداردهاي  ديگري تعلق داشته است (مثل تجهيزات خاص).

آزمايش فشار مي تواند اشكال مختلفي داشته باشد : آزمايش آبي يا بادي ، آزمايش مقاومت ،‌ آزمايش كنترل بارگيري ، آزمايش مهر و موم ، آزمايش محك ، آزمايش انفجار و غيره . هر يك با مراحل خاص خود ، مايع ، آزمايش فشار و غيره . توضيحات مفصل ومتمايز و قوانين متعلق به استانداردهاي مناسب بوده و ممكن است شامل توضيحات لغات نيز باشد .

در استانداردهاي واژه شناسي عمومي حال حاضر ، تنها واژه بنيادي (آزمايش فشار ) تعريف شده است . واژه كاركردن بيش از اين حد در واژه ي فشار مجاز a موجود نيست چرا كه باعث سوء تعبير مي شود . استاندارد كنوني حاوي اين نكته است كه طرح دستورالعمل شورا EC كه مرتبط با تجهيزات فشار است اصلاحاتي را با توجه به سند III/3561/90-EN vev.5  انعكاس مي دهد .

اين استاندارد اروپايي ممكن است حالت يك استاندارد ملي را داشته باشد ،‌ هر يك حداكثر تا ژانويه 1995 و توسط يك موضوع مشابه يا يك حواله و همچنين استانداردهاي ملي مغاير حداكثر ، ژوئن 1997 كنار گذاشته خواهند شد.

تاريخ كنار گذاشتن استانداردهاي ملي مغاير ممكن است با تصميم CEN جهت انطباق با تاريخ 1 تمام مرحله انتقال دستورالعمل هاي EC صورت مي پذيرد .

مطابق با قوانين داخلي CEN/CENELEC ، كشورهاي ذيل موظف به انجام اين استاندارد اروپايي هستند : اتريش ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا ، لوكزامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانيا ،‌ سوئد ،‌ سوئيس و بريتانيا .

محتويات                                                                                                صفحه

طرح                                                                                 3

مراجع نمونه                                                                       3

كليت ها                                                                            3

تعاريف و نشانه ها                                                                3

واژگان (خبري) ضميمه A                                                      6

لغت نامه (خبري) ضميمه B                                                              10

روابط بين كميت هاي فشار (خبري) ضميمه C                            11

1. طرح

اين استاندارد اروپايي واژه ها و نشانه هاي اساسي مورد استفاده براي تجهيزات فشار را با توجه به فشار ، دما ، ودرجه تعريف مي كند . به جز مورد ظروف فشار مطابق با دستورالعمل اتحاديه اروپا 87/404/EEC و استانداردهاي مرتبط .

تذكر1: علاوه بر واژه هاي مورد استفاده در سه زبان رسمي CEN ( انگليسي ، فرانسوي ، آلماني ) اين استاندارد اروپايي در ضميمه A واژه هاي معادل به زبانهاي دانماركي ،‌ هلندي ، فنلاندي ،‌ يوناني ، ايسلندي ،‌ ايتاليايي ، نروژي ،‌ پرتقالي ، اسپانيايي و سوئدي را نيز ارائه داده است . اين هماهنگي تحت مسئوليت اعضاي مخصوص اين كشورها انتشار يافته است . به هر حال ، تنها واژه ها و تعاريف ارائه شده در زبانهاي رسمي مي توانند به عنوان تعاريف و واژه هاي EN مورد بررسي قرار بگيرند .

تذكر2: اين استاندارد اروپايي قوانين ديگر انتشارات را ( با مراجع مورخ يا غير مورخ ) با هم تركيب مي كند . اين مراجع استاندارد در مكانهاي مناسب موجود در متون و انتشاراتي كه ازاين پس فهرست مي شوند قرار مي گيرند . براي مراجع مورخ ،‌ اصلاحيه هاي بعدي يا اصلاح هر يك از سه انتشارات در مورد اين استاندارد اروپايي قابل اجرا هستند البته تنها زماني كه با اصلاحات يا تغييراتي در آن تركيب شوند . براي مراجع غير مورخ ، ويرايش نهايي انتشارات به درخواست ها ارجاع داده ميشود .

ISO 31-0 كميت ها و واحد ها – اصول كلي

3. كليت ها

3-1-  كليه ي فشارهاي مايع ارجاع داده ( به جز 4.13 , 4.6 , 4.4 ) مرتبط فشار اتمسفر هستند . ( يعني اينها فشارهاي معيار هستند . ) در نتيجه ، خلأ با يك ارزش منفي طراحي مي شود .

3-2-  نشانه هاي ارائه شده در اين فرم مورد نياز ISO 31-0 هستند ، موارد بالا نيز ممكن است مورد نياز واقع مي شوند .

3-3-  پسوندهاي اضافي مانند min يا max ممكن است ضروري باشند .

4. تعاريف و نشانه ها

تعاريف و نشانه هاي ذيل به تجهيزات فشار نسبت داده مي شوند :

1-4-  تجهيزات فشار : تجهيزات تمايل به حفظ يك تمايل فشار بين محيط هاي مجزا دارد . (pressure equipment )

2-4-  بخش : يك فضاي مايع واحد درون يك واحد از تجهيزات فشار (compartment)

3-4-  جزء : بخشي از تجهيزات فشار يا مجموعه كه هنگام محاسبات مي تواند به عنوان يك عضو جداگانه مورد بررسي قرارگيرد .  (component)

4-4-  فشار مطلق : فشاري كه براي آن مقدار صفحه مرتبط با خلاء مطلق است . absolnte pressur .

5-4-  فشار معيار : فشاري كه مقدار آن برابر تفاوت جبري بين فشار مطلق و فشار اتمسفر است .

طبق تعريف ، فشار معيار ممكن است به عنوان مثال براي يك بخش « در خلأ جزئي» يا « زير خلأ» منفي باشد .

6-4-  فشار متفاوت : فشاري كه براي آن مقدار جبري برابر با تفاوت فشار در دو سطح يك جزء (component) است .

تذكر : فشار معيار يك مورد بخصوص از فشار متفاوت است .

7-4-  فشار اجرايي PO: فشار مايعي كه طي شرايط اجرايي خاص به وجود مي آيد .

8-4-  دماي اجرايي To: دماي مايعي كه طي شرايط اجرايي خاص به وجود مي آيد.

9-4-  فشار مجاز Ps: محدوديتي درباره فشار اجرايي كه در حالت عادي در رأس هر يك از بخش هاي تجهيزات فشار وجود دارد و براي دلايل امنيتي اختصاص مي يابد . (2و3 )

10-4- دماي مجاز Ts : محدوديتي درباره ي دماي اجرايي كه براي دلايل امنيتي اختصاص مي يابد .

11-4- فشار طراحي شده Pd : فشاري در راس هر يك از بخش هاي تجهيزات فشار كه براي محاسبه فشار  هر جزء انتخاب مي شود .

12-4- دماي طراحي شده Td : دمايي كه براي محاسبه دماي هر جزء انتخاب مي شود . (4)

13-4- فشار محاسبات Pc(6): فشار متفاوت كه به منظور محاسبات يك جزء مورد استفاده قرار مي گيرد . (5).

1) اين مكان به عنوان نقطه مرجعي براي محاسبه تاثيرات بخش استاتيك مايع مربوطه اختصاص مي يابد . البته مواردي وجود دارند كه در آنها مكانهاي ديگري بايد اختصاص يابد .

2) مكانهاي فشار هاي محدود يا دماهايي كه ضرورتي براي هماهنگ بودن ندارند .

3) مطابق با شرايط اجرايي يك يا تعداد بيشتري از مجموعه هاي مجاز دما ،‌ فشار ممكن است اختصاص يابند كه شامل مجموعه هايي براي شرايط استاندارد و استثنايي مي باشند .

4) طي عمر تجهيزات فشار بارگيريها وابسته به زمان بوده و توسط تاثيرات تركيب يافته ي فشار ،‌ دما وديگر عوامل تعيين مي شود . براي تجهيزات پيچيده خيلي از موارد مانند بارگيري ها ممكن است نياز به بررسي داشته باشند ،‌ بارگيريهاي حاكم الزاما آن دسته از بارگيريها نيستند كه در زمان و مكان مشابهي اتفاق مي افتند . زماني كه خسارت هاي تجمعي ممكن است در دامنه خزش ايجاد شوند ، انتخاب شرايط طراحي شده ممكن است تحت تاثير قرار گيرند .

5) بسته به جزء يا شرايط اجرايي ، فرآيند طراحي ممكن است توسط يك يا تعداد بيشتري از مجموعه دماها / فشارهاي محاسبه شده اداره شود .

6) در فرمول هاي محاسبه پسوند “C” ممكن است حذف شوند .

14-4- دماي محاسبه Tc  : دماي مورد استفاده براي محاسبات يك جزء .

15-4-  فشار آزمايش Pt : فشاري كه در آن تجهيزات براي اهداف آزمايش اختصاص مي يابند .

16-4- دماي آزمايش Tt : دمايي كه در آن آزمايش فشار تجهيزات فشار انجام مي شود .

17-4- جمع آوري : بيشترين مقداري كه با آن فشار ممكن است از حدمجاز فراتر رود Ps ، ( زماني كه يك وسيله مطمئن در حال كاركردن است . )

18-4- درجه Y : درجه دروني يك بخش ، شامل درجه سرلوله هاي اولين ارتباط (فلانش ، جوشن ،‌ لحيم ) بوده و عاري از درجه ي ساختارهاي دروني (ضربه گيرها ،‌ مخلوط كن ها ) است .

ضميمه A (خبري) لغت نامه

نشانه هاي زباني مطابق با ISO 639 هستند :

Da : Danish  دانماركي

Greek  : el يوناني

Spanish  :es اسپانيايي

French  :fr فرانسوي

Italian :it ايتاليايي

Norwegian :no  نروژي

Swedish  :sv سوئدي

German : de آلماني

English  :en انگليسي

Finnish  :fi فنلاندي

Icelandic   :is ايسلندي

Dutch  :nl هلندي

Portuguese  : pt پرتغالي

ضميمه B (خبري)

كتاب شناسي

كد ISO 639 براي نمايش اسامي زبانها

دستوراالعمل شورا در تاريخ 25 ژوئن 1987 درباره هماهنگ سازي قوانين وضعيت اعضا مرتبط با ظروف فشار ساده (87/404/EEC) .

ضميمه C (خبري )

روابط بين كميت هاي فشار (فشارهاي مثبت ) (1).

4-  براي اطلاعات بيشتر مرتبط با سيستم هاي امنيتي ،‌ يك استاندارد در حال آماده شدن در CEN/TC54/WG F ) است .

2-  به طور معمول اين حاشيه صفر است يعني Ps = Pdاما در برخي موارد ( به عنوان مثال در جمعي از قطعات متعدد تجهيزات با ارزش هاي متفاوت Pdبراي برخي از قطعات تجهيزات ارزش Ps ممكن است كمتر از Pd باشد .

شكل :C.1 روابط بين كميت هاي فشار

ضميمه ملي NA (خبري)

كميته هاي مسئول

مشاركت بريتانيا در آماده سازي اين استاندارد اروپائي مورد اعتماد كميته فني بوده PVE/I‌، ظروف فشار ، كه طي آن اعضاي زير ارائه مي شوند :

كميته فني ادارات مشاركت كننده

اتحاديه پيمانكاران مهندسي شيمي بريتانيا

اتحاديه گاز فشرده بريتانيا

شركت گاز بريتانيا

اتحاديه انجماد سازي بريتانيا

اداره بازرگاني و صنايع (مهندسي مكانيك و بخش تكنولوژي صنعتي (mmt)

اتحاديه برق

شوراي صنايع انرژي

تجهيزات مهندسي و اتحاديه استفاده كنندگان مواد

بازرسي امنيت و سلامتي

كميته مستقل بيمه هاي مهندسي

موسسه مهندسان شيمي

موسسه مهندسان مكانيك

اتحاديه گاز LP  .

اداره ثبت lioyd كشتي راني

اتحاديه پيمانكاران توليد قدرت (BEAMALTD)

اتحاديه فرايند نصب

هيئن صنايع انجماد سازي

جامعه صنايع گاز بريتانيا

موسسه ي welding

ضميمه ي ملي NB  (خبري)

مرجع مخالف                                                                                استاندارد مطابق بريتانيا

انتشارات ارجاع داده شده                              گواهينامه BS5775 براي كميت ها ، واحدها و فروش ها

ISO 31-0                                                                 بخش :5 اصول كلي 1982

BSI : موسسه استاندارد بريتانيايي

BSI عضو ملي مستقل مسئول براي آماده سازي استاندارد بريتانيايي است . اين موسسه ديدگاه بريتانيا درباره استانداردها در اروپا و سطوح بين المللي را نشان مي دهد و توسط royal charter تركيب مي شود .

ملزومات قرارداد در استاندارد بريتانيايي :

يك استاندارد بريتانيايي شامل تمامي بخش هاي ضروري يك قرارداد نمي شود . استفاده كنندگان از استاندارد بريتانيايي مسئول درخواستهاي صحيح خود مي باشند .

بازنگري ها در استاندارد بريتانيايي

استاندارد بريتانيايي توسط اصلاحيه ها يا بررسيهاي مجدد به روز مي شوند . استفاده كنندگان از اين استاندارد ها بايد اطمينان حاصل كنند كه داراي آخرين اصلاحيه ها يا بررسي ها هستند شخصي كه موقع استفاده از اين استانداردها به يك اشتباه يا ابهام بر مي خورد بايد آن را بدون تاخير به اطلاع مدير كنترل كيفيت BSI برساند تا اين موضوع سريعا مورد بررسي قرار گيرد .

BSI: به اعضاء يك سرويس به روز كننده ي خصوصي بنام plus را پيشنهاد ميكند كه اطمينان مي دهد مشتركان به طور اتوماتيك آخرين ويرايشها و استانداردها را دريافت مي كنند .

استانداردهاي خريد در استاندارد بريتانيايي

سفارشات براي تمامي BSI ، انتشارات استانداردهاي خارجي و بين المللي بايد به اطلاع سرويس هاي مشتركان (اداره فروش در chis wick برسد ) :

تلفن : 7000 996 0181

فاكس : 7001 996 0181

در پاسخ به سفارشات بين المللي سياست BSI ، ارائه آن دسته از اجرائيه هاي BSI است كه به عنوان استانداردهاي بريتانيايي انتشار يافته است . مگر مورد ديگري درخواست شده باشد .

اطلاعاتي درباره استانداردها

BSI يك دامنه وسيع از اطلاعات را درباره استانداردهاي بين المللي اروپايي و ملي تهيه مي كند و اين كار را از طريق كتابخانه اش ، پايگاه اطلاعاتي خط استاندارد ، سرويس تكنولوژي اطلاعاتي (BITS) BSI و كمك فني به سرويس صادر كنندگان انجام مي دهند . با بخش اطلاعات در CHIS WICK تماس بگيريد :

تلفن : 7111 996 0181

فاكس : 7048 996 0181

اعضاي متعهد BSI با پيشرفتهاي استاندارد به روز شده و كسري هاي جزئي درباره قيمت خريد استانداردها دريافت مي كنند . براي توضيحات بيشتر درباره اين مزيت و مزاياي ديگر با سرويس مشتريان عضو CHIS WICK تماس بگيريد :

تلفن : 7002 996 0181

فاكس : 7001 996 0181

نسخه رونوشت در استاندارد بريتانيايي

رونوشت در همه ي انتشارات BSI وجود دارد وهيچ بخشي بدون اجازه قبلي در نسخه هاي BSI به شكل ديگري توليد نمي شود. اين موضوع مانع از استفاده آزاد در مورد اجرايي استاندارد جزئيات ضروري مانند نشانه ها و اندازه ، نوع يا طرح هاي درجه بندي كه بايد با شركت در برنامه كامپيوتري مورد استفاده قرار بگيرند نمي شود . اما زماني كه اين توضيحات بدون محدوديت در فرم چاپي موجود در برنامه هاي كامپيوتري و يا هر فرم ديگري دوباره توليد شوند مجوز در نسخ BSI بايد كسب شود و اگر اين مجوز اعطا شود درباره واژه هايي مانند حق امتياز خواهد بود . البته قبل ازاينكه محصول به فروش رسيده ، گواهي بگيرد يا براي كسب سود تجاري مورد بهره برداري قرار بگيرد . ملزومات درباره رونوشت بايد به مدير رونوشت در CHIS WICK ارائه شود .

استاندارد بريتانيايي“استاندارد بريتانيايي”استاندارد بريتانيايي”استاندارد بريتانيايي”استاندارد بريتانيايي”استاندارد بريتانيايي”استاندارد بريتانيايي”استاندارد بريتانيايي”