طراحی تابلو های فشار ضعيف

به طور کلی تابلوهای برق به دو دسته عمده تقسيم می شوند :

 

1- تابلوهای فرمان الکتريکی :

طراحی تابلو های فشار ضعيف همان مدار های راه اندازی موتور های الکتر يکی به وسيله کنتا کتور ميبا شند که برای تغيير حالت قطع و وصل موتور های الکتر يک از انها استفاده می شود . در اين تابلو ها عناصر ی ما نند کنتا کتورها فيوز ها و رله ها به عنوان عناطر داخل تابلو و عناصری مانند استارت استوپها لامپهای سيگنال کليد قطع کننده اصلی و دستگاههای اندازه گيری به عنوان عناصر خارجی تابلو و ترمينالها ی

که ارتباط بين عناصر داخلی و خارجی مصرف کننده ها هستند به عناصر واسطه معروف هستند .

تابلوهای فرمان رابه دو روش فرم کاری و کانال پلا ستيکی و سيم افشان ساخته و به بازار عر ضه می کنند .

2- تابلوهای توزيع انرژی الکتريکی :

تابلو های توزيع به دو دسته سه فاز وتکفاز تقسيم می شوند که در صفحه بعد نمونه هر دو تابلو نشان داده شده است به طور کلی در طراحی تا بلوهای توزيع انرژی الکتر يکی به اين نکته مهم توجه داشته باشيم که فيوز های فرعی به هيچ وجه نبايد بزرگتر از فيوز اصلی و يا برابر ان باشد زيرا در اين صورت

در زمان بروزاتصال کوتاه قبل از قطع فيوز های فرعی فيوز اصلی قطع می شود . بنا براين توجه داشته باشيم که فيوز های فرعی هميشه بايد کوچکتر از فيوز اصلی باشند شکل صفحه بعد يک تا بلو ی توزيع

تکفاز را با فيوز ها ی مينياتوری نشان می دهد :

در طراحی تابلو های توزيع سه فاز معمولا برای هر فاز از يک شين مسی (تسمه های مسی به ضخامت 5 ميليمتر و به عرض 1 تا 3 سانتی متر ) استفاده می شود . سه فاز اصلی را به وسيله کا بل به کليد صفر يک 1 -0 داخل تابلو وصل نموده و سه فاز خروجی کليد را به سه شين وصل می کنيم معمولا برای اينکه شين ها به بد نه فلز ی تابلو اتصال نکند انها را روی مقره های چينی نصب کرده و به وسيله پيچ مهره روی بدنه فلزی تابلو نصب می نمايند .( شکل زير يک نوع مقره را نشان می دهد )سپس به تعداد فيوز های هر فاز به وسيله مته شين را سوراخ نموده و به وسيله پيچ ورودی فيوز ها را به ان ارتباط می دهند و خروجی تمام فيوزها را به تر مينال داخل تابلو که در زير شين ها نصب می شود وصل می کنند و با توجه به نياز می توانيم از ان برای تغذيه مصرف کننده های سه فاز وتکفاز استفاده کنيم . در اين تابلو معمولا سه امپر متر برای سه فاز و يک ولت متر و يک کليد ولت برای اندازه گيری ولتاژخطی وفازی روی قسمت بالا ی تابلو نصب می شود اين دستگاههای اندازه گيری در مسير ورودی شين ها و خروجی کليد صفر يک 1- 0 نصب می شود.