سيکلون (cyclone separator)

جهت خنک کردن و تمطز کردن مکانيکال سيل،عمل flushing را انجام می دهند.يکی از روش های flushing،گرفتن يکline ازdischargeوانتقال سيال جهت شستشووخنک کاری به مکانيکال سيل می باشد.درصورتی که سيال تميز بوده وفاقدذرات جامدباشد،اين نحوه شستشو مفيدخواهدبودايجادمشکلی درمکانيکال سيل نخواهد کرد،درصورتی که ذرات جامد در داخل سيال وجود داسته باشد امکان گير کردن ذرات ما بين سطوح مکانيکال سيل وجود دارد.

ذرات جامد می تواند باعث خراشيدگی rotating faceو stationary faceفرسايش سريع آنها ونشتی مکانيکال سيل و خرابی آن شود و يا ما بين سطوح مکانيکال سيل و شافت گير کرده و باعث خراشيدگی شافت شود. بنابراين زمانی که سيال شستشو دهنده حاوی ذرات جامد است،بايد به نحوی آنها را حذف نمود . برای اين منظور از cycloneاستفاده ميشود .

مثلا در استاندارد plan,31APIجهت شستشو يک line از dischargeگرفته شده است سيال شستشو دهنده قبل ازورود به مکانيکال سيل وارد يک سيکلول شده،ذرات جامد آن حذف شده و سيال تميز جهت شستشو از سر سيکلول خارج می شود ذرات جامد آن حذف شده و سيال تميز شستشو از سر سيکلول خارج می شود.ذرات جامد از يک line که از انتهای سيکلول گرفته شده به دهانه suction  فرستاده ميشود.

 نحوه کارکردن سيکلول  بدين صورت است که سيال حاوی ذرات از قسمت بالای آن وارد سيکلول شده و به علت مخروطی بودن آن و چرخش گردابی سيال ،ذرات سنگين تر به سمت پايين و چسبيده به بدنه حرکت می کند و سيال تميز و سبک تر از وسط اين جريان

سيکلون (cyclone separator)

گردابی به طرف بالا حرکت کرده و از بالای سيکلول خارج شده و به داخل مکانيکال سيل فرستاده می شود .

برای اين که سيکلون بتواند ذرات جامد را حذف کند، ذرات جامد بايد چگالی معادل 2 برابرسيال را داشته باشند برای بيشتر پمپهايی که سيال هيدروکربنی را پمپاژ می کنند بجز درشرايط را اندازی اوليه که مواد جامد متعددی در لوله ها وجود دارد، در بقيه موارد بيشترين ماده جامد موجود در سيال،کک می باشد از مقايسه چگالی coke با سيالات هيدروکربنی مشخص است که سيکلون جهت حذف کک،مفيد نخواهد بود ولی برای پمپ هايی که از درياچه و يا چاه پمپاژ را انجام می دهند استفاده ازسيکلون با توجه به چگالی شن و ماسه وسنگ مفيد خواهد بود

فيلتر و strainer

ورود ذرات جامد به داخل پمپ می تواند باعث انسدادپروانه ،فرسايش شافت و پوسته و مشکلاتی از اين قبيل شو.د. برای جلوگيری از بروز مشکلات ذکر شده،با استفاده از فيلتر ياstrainer  مبادرت به حذف ذرات جامد از سيال می کنند . معمولا strainer در لوله suction و قبل از پمپ نصب می شود ولی  گاهی اوقات برای محافظت بيشتر از تجهيزاتی که بعد از پمپ قار دارند در لوله discharge نيز يک strainer نصب می شود .

تفاوت ميان فيلتر و strainer تنها به اندازه مش هايی استفاده شده بر می گردد . فيلتر برای حذف ذرات خيلی کوچک استفاده می شود ،در حاليکه strainer توانائی حذف ذرات بزرگتری را دارد.اگر ذرات جامد با چشم ديده نشوند،جهت حذف آنها بايستی از فيلتر استفاده کرد ودرصورتی که با چشم ديده شوند از strainer استفاده می کنند .

Dasket strainer از نظر ساختمانی شامل بدنه،basket و فلنج می باشد که جهت تميز کردن basket،فلنج باز شده و basket در آورده شده و شسته می شود .

در بين انواع strainer استفاده از Y-Strainer متداول تر است . با توجه به شکلش به اين نام ناميده می شود Y-strainer شامل يک محفظه است که يک توری مشبک کوچک (screen) در داخل آن قرار و در انتهايک cover وجود دارد که با باز کردن پيچ های آن ،مواد جامد انباشته شده در Strainer تخليه می شود.تعويض screen از اين محل انجام می پذيرد .سيال پس از ورود به deflect ,strainer  می شود ويابه عبارتی جهت آن تغيير می کند بنابراين در Y-Strainer،افت فشاری به علت تغيير جهت سيال ايجاد می شود .

فيلتر و strainer

T-strainer به علت شکل ظاهری اش به اين نام ناميده می شود .از لحاظ ساختمانی نيز شامل بدنه،screen و فلنج است که با باز کردن فلنج،تعويض و تميزی فيلتر صورت می گيرد . سيال پس از ورود به آن بر خلاف نوع Y مستقيم به حرکت خود ادامه می دهد و deflect نمی شود .

تفاوت ميان :T-Y strainer ,basket strainer

1-اگر ميزان ذرات جامد موجود در سيال کم باشد از T-strainer , Y strainer استفاده استفاده می شود ولی در صورتی که ميزان ذرات جامد زياد باشد ،بايستی از basket strainer  استفاده نمود .

2-Y-T strainer را به صورتی افقی و عمودی می توان نصب کرد،درحالی که basket strainer  فقط به صورت افقی نصب می شود،بنابراين basket strainer فقط در لوله های افقی استفاده می شود .

3- basket  strainer برای گرفتن ذرات جامد از مايعات استفاده می شود ولی Y-T strainer  را می توان برای گازها و مايعات استفاده کرد .

4- افت فشار ايجاد شده در Y- strainer ازbasket بيشتر است چون فضای آزاد Y-strainerاز basket کوچکتر است .