کوپلينگ ها

پمپ های سانتر يفوژ بجز پمپ های يکسره(closed pump) که شافت پمپ و موتور در آنها يکی است به موتور محرک خود بوسيله کوپلينگ متصل می شوند. در حقيقت حرکت دورانی موتور را به شافت پمپ منتقل کرده و باعث چرخش شافت و پروانه می شوند.قبل از اتصال کوپلينگ پمپ و موتور بايد از هم محوری شافت پمپ و موتور اطمينان حاصل کرد .

کوپلينگها به دو دسته صلب يا rigid coupling و انعطاف پذيريا flexible coupling

تقسيم می شوند درحالتی که نياز به همراستايی دقيق محورها باشد از کوپلينگ صلب استفاده می شود . کوپلينگهای انعطاف پذير،تا اندازه ای قادر هستند در صورت ايجاد نا همراستايی ما بين شافت پمپ و موتور آن را جبران کنند .

هم راستا نبودن محورها به 3 طريق اتفاق می افتد :

1-عدم هم راستايی به صورت جا به جايی محوری (offset misalignment)

اين حالت حالت زمانی اتفاق کهصفحات کوپلينگ پمپ و موتور موازی باشند ولی محور شافت ها در يک ارتفاع نباشند .

2-عدم هم راستايی زاويه ای (angular misalignment)

اين حالت زمانی اتفاق می افتد که محور هر دو شافت در يک ارتفاع و موقعيت است ولی فاصله  بين دو صفحه  از بالا به پايين تفاوت دارد.

کوپلينگ ها

3- ترکيب دو حالت 1و2

در اين حالت هر دو حالت 2و1 به هم وجود دارد.

الف) کوپلينگ صلب :

در حالتی که نياز به همراستايی بين محورها باشد ازکوپلينگ صلب استفاده می شود . صلب، ناهمراستايی بين محورها را هر چند کم نمی پذيرد برای اتصال، شافت پمپ و موتور بايد به دقت هم راستا شوند .

دونوع کوپلينگ صلب وجود دارد، يک نوع ازآن ازدو فلنج تشکيل شده که يکی روی شافت محرک (موتور )و ديگری روی شافت پمپ نصب می شود و بوسيله پيچ و مهره به هم بسته می شوند .

نوع ديگر،از دو نيم استوانه تشکيل شده که روی هم قرار گرفته و بوسيله پيچ و مهره بهم اتصال می يابند، انتقال گشتاور از شافت موتور به شافت پمپ بوسيله خارهای معمولی صورت می گيرد .

کوپلينگ انعطاف پذير :

کوپلينگ انعطاف پذير علاوه بر انتقال گشتاور ،وظيفه ساز گار کردن نا همراستايی محورها را به عهده دارند . نا همراستايی شافت ها به علت تغيير بار،تغيير دما،استارت ناگهانی يا توقف سريع به وجود می آيد.کوپلينگ های انعطاف پذير خودبه دو دسته تقسيم ميشوند .

          کوپلينگ ها

الف ) انعطاف پذير مکانيکی

به کوپلينگ هايی گفته می شود که انعطاف پذيری آنها به خاطر ساختمان مکانيکی آنها می باشد .

1- انعطاف پذير دنده ای (gear coupling)

به روی شافت پمپ و موتور 2 توپی نصب شده است که لبه های آن دندانه دار است اين دنده ها بوسيله يک بوش که می تواند2 تکه يا يک تکه باشد و دارای دندانه های داخلی است ،پوشانده می شود دندانه های چرخ دنده ها با دندانه های داخلی بوش درگير شده و انتقال گشتاور صورت می گيرد اتصال اين دو بوش بوسيله spacer صورت می گيرد .

 برای پمپ های متوسط و بزرگ با توجه به نوع استفاده و کيفيت روانکاری بعد از 2-1 سال نياز به روغنکاری مجدد دارد . اين نوع کوپلينگ بين 3 تا 5 سال و گاهی اوقات 10-5 سال می توان بودن نياز به تعميرات کار کند . درصورتی که بوش از جنس پلاستيک باشد ،احتياج به روغنکاری ندارد.درپمپ های کوچک که نياز به گشتارو کمی دارد از آن استفاده می شود .

2- کوپلينگ انعطاف پذير فنری (grid coupling)

ازدوتوپی تشکيل شده که برروی آنها شيارهای افقی وجود دارد ويکی بر روی شافت پمپ و ديگری بر روی شافت الکتروموتور نصب می شود اين دو hub بوسيله فنر به هم متصل می شوندکه فنر برروی شيارها قرار می گيرد کوپل بوسيله همين فنر از شافت موتور به شافت پمپ منتقل می شود . يک در پوش فنر را در بر گرفته و آنرا در داخل شيارها نگاه می دارد و به عنوان مخزن ذخيره گريس عمل می کند .

Grid coupling برای پمپ های متوسط و کوچک استفاده می شود علارغم ارزان بودن اين نوع، موارد استفاده ازآنها بسيارکم باشد که علت آن را می توان در خرابی سريع درصورت فقدان روغنکاری ذکر کرد .

3- کوپلينگ زنجيری :

از دو hub با لبه های دندانه دار(محل قرار گرفتن زنجيرها) تشکيل شده است که روی شافت پمپ و الکتروموتور نصب می شوداتصال بوسيله زنجيری که روی دندانه ها می افتدحاصل می شود وکوپل بوسيله ميله ها و مهره های زنجيرمنتقل می شود .

ب) کوپلينگ انعطاف پذير متريالی

کوپلينگ هايی هستند که انعطاف پذيری آنها به خاطر موادی است که در ساختمان آنها به کار رفته است قطعه انعطاف پذير در اين کوپلينگها ممکن است از فلز يا پلاستيک باشد.

1-jaw coupling

ازدو hub تشکيل شده که برروی آن زائده هايی وجود داردکه اين زائده ها توسط يک ماده انعطاف پذيرپرمی شود

قسمت انعطاف پذير می تواند يک پارچه باشد يا دو تکه جنس اين ماده انعطاف پذير می تواند از مواد مختلفی از قبيل لاستيک و urethane باشد .

کوپلينگ ها

Jaw coupling برای پمپ های کوچک و متوسط استفاده می شود .

2- rubber coupling

قسمت انعطاف پذير استفاده شده در اين نوع کوپلينگها rubber  می باشد . بر روی hub سمت پمپ يا موتور حفره هايی وجود دارد که rubber ها در داخل آن قرار می گيرند با بستن پيچهای متصل به rubber ,rubber انبساط حجمی پيدا می کند و کاملا حفره را پر می کند اگر ماده انعطاف پذير خراب شود کوپلينگ روی تيغه های فلزی کار می کند در پمپهای بزرگ از اين نوع کوپلينگ استفاده ميشود گاهی اوقات در پمپهای کوچک و متوسط هم از آنها استفاده می شود .

3-metallic dick coupling

اين نوع کوپلينگ گشتاور را بوسيله نيروی کششی بين پيچ های شافت پمپ و موتور منتقل می کند با استفاده از خاصيت انعطاف پذيری که از تغيير طول مواد بين پيچ ها بدست می آيد،هم محوری صورت می گيرد اين کوپلينگها می توانند کاملا از فلز باشند و احتياج به روغنکاری ندارند. ديسکهامعمولا پيوسته و يکپارچه هستند اما می توانند چندتکه باشند.دربيشترمواردبه جای استفاده ازيک ديسک ضخيم ازچند ديسک نازک استفاده می شود.