مکمل راهنمای تعميرات

موتورهای TD 120

برای موتورهای E,F,G. GA

و مشخصات و اطلاعات کارکرد تعميرات

موتور های TD100,TD120A,70

پيشگفتار در مکمل راهنمای تعميرات :

چون از سال 1979 به بعد در موتورهای TD 100 A و TD120A تغيير

 داده شده و بتدريج بتا نام موتورها TD 100,120(B-C-D-E-F-FC-G-GA)

ببازار عرضه گرديده اند .

لذا بمنظور آگاهی از چگونگی تغييرات حاصله با استفاده کتاب (سرويس منوئل ) متمم TD120 و اطلاعيه های کارخانه (سرويس لولتی ها ) اطلاعات موجود برای ترجمه گرديده است .

اميد است اين جزوه مورد استفاده قرار گرفته و مانيز توانسته باشيم قدمی هر چند کوتاه در راه نيل با هداف شرکت که ارائه اطلاعات و آشنا نمودن همکاران عزيز با خصوصيات کاميونهای ولوو و انجام روش تعميرات کارخانه سازنده ميباشد برداشته باشيم .

مشخصات

*****************

نوع طرح موتور TD120E TD120F TD120FC TD120G    

قدرت در 2200 دور در دقيقه  241       243      281         283        240          کيلووات

                                      328      330        382         385       326        اسب بخار

حداکثر گشتاور                    133       133       160           160     126         کيلوگرم متر

تعداد سيلندر ها                     6

قطر داخلی سيلندر             175/130 ميليمتر

جابجاشی پيستون                 150 ميليمتر

حجم کلی سيلندرها                  12 ليتر

نسبت تراکم                        TD120E                1:3/13

TD120G,TD120F                                       1/:2/14

فشار کمپرس در 240 دور در دقيقه                        TD120E                 23 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

فشار کمپرس در 240 دور در دقيقه                 TD120G,TD120F        25 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

ترتيب احتراق                         1،5-3،6-2،4

جهت گردش ميل لنگ (از جلو ميل لنگ )                      جهت گردش عقربه های ساعت

حداکثر دور موتور     TD120E,TD120G                             2450تا 2550 دور در دقيقه

حداکثر دور موتور    TD120GA                                          2300″2400    دور در دقيقه

حداکثر دور موتور     TD120 F                                           2520″:2620  دوردر دقيقه

حداکثر دور موتور        TD120Fe                                       2370″ 2470    دور در دقيقه

دور آرام موتور    TD120GA,TD120G-TD120E                475″525   دور در دقيقه

دور آرام موتور       TD120EC,TD120F                               500″ 560 دور در دقيقه

وزن تقريبی موتور باقلايويل و پوسته فلايويل و استارتر 1060 کيلوگرم

طول و عرض و ارتفاع موتور F12                                           1450،1050  ، 1255 ميليمتر

طول وعرض وارتفاع موتور  N12                                         1385  ، 635    ،1390 ميليمتر

سوپر شارژ (توربوشارژ ) در مکمل راهنمای تعميرات

**********************

                                              TD120G             TD120F              TD120E 

نوع سوپر شارژ                  4LGK                     4LGZ           4LGZ                

حداکثر دور در دقيقه                   87000                       82000                   87000

فشار هوای توليد شده در 200 دور    9/0 تا 1/1                   3/1تا 5/1               15/1  تا 35/1 کيلومتر

در دقيقه                                                                                                برسانتيمتر مربع

شوع روغنکاری سوپر سارژ                                                روغنکاری با فشار روغن موتور

موتور در مکمل راهنمای تعميرات

نوع بوش های سيلندر                                                  بوش قابل تعويض و خنک شونده با آب

قطر داخلی سيلندر                                    17/130              ميليمتر

ضخامت لبه پوش                                      49/13 تا 52/13    ميليمتر

عمق جای لبه پوش سيلندر از                          13 تا          02/13

سطح سيلندر در مکمل راهنمای تعميرات

ارتفاع لبه پوش ها از سطح سيلندر 47/0تا 52/0

ارتفاع سيلندر از مرکز ميل لنگ تا سطح بالای سيلندر 90/463 تا 10/464 ميليمتر

لاستيک ها (اورينگ های ) روی پوش در مکمل راهنمای تعميرات

تعداد اورينگ با لائی برای هر بوش                     1 عدد

قطر داخلی اورينگ با                                       7/142 تا 3/144 ميليمتر

ضخامت اورينگ با                                            5/1 تا 7/1 ميليمتر

تعداد اورينگ های پائين هر بوش                          2 عدد

قطر خارجی  اورينگ های                                   7/153تا 5/154 ميليمتر

ضخامت اورينگ های                                         6/5 تا 8/5 ميليمتر

ارتفاع اورينگ وسط                                            8/10 تا 2/11 ميليمتر

ضخامت اورينگ وسط                                        3/2 تا 7/2 ميليمتر

قطر داخلی اورينگ وسط                                     136تا 140 ميليمتر

پيستون ها در مکمل راهنمای تعميرات

**********

جنس پيستون                                             آلپاژ فلزهای سبک و چدن

وزن پيستون                TD120E                 3150    گرم

وزن پيستون                TD120F                  3235   گرم

وزن پيستون                TD120G                3080    گرم

ارتفاع کلی                                                     95/174 تا 45/175 ميليمتر

ارتفاع سر پيستون از سط گژن پين                       15/114 تا 25/114 ميليمتر

لقی پيستون در داخل سيلندر                              12/0  تا 15/0       ميليمتر

علامت جا گذاشتن پيشتون                                 علامت فلش بطرف جلو موتور

قطر محقطه احتراق                      TD120E       83   ميليمتر

قطر محقطه               TD120F-TD120G        79

فاصله سطح پيستون از سطح سيلندر (وقتی در جای خود نصب شده ) 45/0 ميليمتر

رينگ های پيستون در مکمل راهنمای تعميرات

تعداد رينگ های کمپرس                              2 عدد

ضخامت رينگ کمپرس بالا                                362/2 تا 375/2 ميليمتر

ضخامت رنگ کمپرس دوم                                 137/3 تا 150/3  ميليمتر

لقی رينگ کمپرس بالائی در داخل شيار                  06/0 تا 09/0    ميليمتر

فاصله لبه های رينگ کمپرس بالا در داخل سيلندر 175/130 ميليمتری 56/0 تا 79/0 ميليمتر

فاصله لبه های رينگ کمپرس دوم در داخل سيلندر 175/130 ميليمتری 46/0تا 69/0 ميليمتر

تعداد رينگ روغن                                             1عدد

ضخامت رينگ روغن                                         724/4 تا 737/4 ميليمتر

لقی رينگ روغن در داخل شيار                            040/0 تا 073/0

فاصله لبه های رينگ روغن در داخل سيلندر 175/130 ميليمتری 43/0 تا 81/0 ميليمتر

گژن پين ها در مکمل راهنمای تعميرات

*************

لقی گژن بين در داخل بوش شايون            018/0تا 026/0             ميليمتر

لقی گژن بين در داخل سوراخ گزن پين حداکثر    0008/0               ميليمتر

سفت بودن گژن پين در داخل سوراخ آن حداکثر   0004/0               ميليمتر

قطر استاندارد گژن پين                                 55تا004/55           ميليمتر

قطر داخلی پوش گزن پين                             022/55 تا 026/55   ميليمتر

قطر سوراخ گژن پين در روی پيستون                 55تا 008/55         ميليمتر

125                            ارتفاع سرسيلندر

ميل لنگ ويا طاقان ها در مکمل راهنمای تعميرات

(يا طاقانهای ثابت ومتحرک قابل تعويض )

لقی طولی ميل لنگ                                 064/0 تا 320/0    ميليمتر

لقی ياطاقان های ثابت                                073/0 تا 150/0  ميليمتر

بازوهای ثابت ميل لنگ در مکمل راهنمای تعميرات

قطر داخلی ياطاقان استاندارد                                 915/107تا 937/107 ميليمتر

قطر داخلی ياطاقان اندرسايز 254/0 ميليمتر             661/107تا 683/107 ميليمتر

قطر داخلی ياطاقان اندرسايز 508/0 ميليمتر             407/107 تا 429/107 ميليمتر

قطر داخلی ياطاقان اندرسايز 762/0 ميليمتر             152/107تا 175تا 107 ميليمتر

قطر داخلی ياطاقان اندرسايز 016/1 ميليمتر             899/106 تا 921/106 ميليمتر

قطر داخلی ياطاقان اندرسايز 270/1 ميليمتر            645/106تا 667/106 ميليمتر

طول بازوی ثابت ميل لنگ (عرض ياطاقان ثابت )

اندازه استاندارد                                                   975/45 تا 025/46     ميليمتر

عرض بازويا طاقان اورسايز 1/0 تا 2/0ميليمتر              175/46 تا 225/46   ميليمتر

عرض بازويا طاقان اورسايز2/0تا 4/0ميليمتر                375/46 تا 425/46   ميليمتر

عرض بازويا طاقان اورسايز 3/0 تا 6/0ميليمتر              575/46 تا 625/46   ميليمتر

 

ضخامت ياطاقانهای ثابت در مکمل راهنمای تعميرات

اندازه استاندارد                                                     50/2 تا 515/2    ميليمتر

ضخامت باطاقان ثابت اورسايز 254/0 ميليمتر                627/2 تا 642/2  ميليمتر

ضخامت باطاقان ثابت اورسايز 508/0 ميليمتر                754/2 تا 769/2  ميليمتر

ضخامت باطاقان ثابت اورسايز 762/0 ميليمتر                881/2 تا 896/2  ميليمتر

ضخامت باطاقان ثابت اورسايز 016/1 ميليمتر                008/3 تا 023/3  ميليمتر

ضخامت باطاقان ثابت اورسايز 270/1 ميليمتر                135/3 تا 150/3  ميليمتر

بازو های باطاقانهای متحرک در مکمل راهنمای تعميرات

اندازه لقی ياطاقانهای متحرک                          068/0 تا 118/0        ميليمتر

عرض باطاقان متحرک                                      54تا 55                ميليمتر

قطر داخلی باطاقان متحرک استاندارد                 028/92 تا 043/92    ميليمتر

                        قطر داخلی اندرسايز 25/0 ميليمتر                    778/91 تا 793/91    ميليمتر

                        قطر داخلی اندرسايز 5/0 ميليمتر                     528/91 تا 543/91    ميليمتر

                        قطر داخلی اندرسايز 75/0 ميليمتر                    278/91 تا 293/91    ميليمتر

                        قطر داخلی اندرسايز 1ميليمتر                         028/91 تا 043/91    ميليمتر

                        قطر داخلی اندرسايز 25/1 ميليمتر                    778/90 تا 793/90    ميليمتر

 

ضخامت باطاقانهای متحرک در مکمل راهنمای تعميرات

ضخامت استاندارد                                         352/2 تا 362/2        ميليمتر

ضخامت اورسايز 25/0 ميليمتر                          477/2 تا 487/2       ميليمتر

ضخامت اورسايز 50/0 ميليمتر                          602/2 تا 612/2      ميليمتر

ضخامت اورسايز 1   ميليمتر                             852/2 تا 862/2      ميليمتر

ضخامت اور سايز 25/1ميليمتر                          977/2تا 987/2       ميليمتر

شاطويها در مکمل راهنمای تعميرات

***********

شماره های 1 تا 6 که روی هر يک از شاطوتها حک شده در موقع نصب بايستی

روی به جلوی موتور قرار گيرند پوش گژن پين شاطوتها قابل تعويض ميباشند

 وبرای توضيح بيشتر به قسمت گژن بين مراجعه نمائيد.

قطر محل قرار گرفتن بوش گژن بين              300/60 تا 346/60 ميليمتر

قطر محل قرار گرفتن باطاقانهای متحرک         835/96 تا 850/96 ميليمتر

لقی باطاقان متحرک روی بازوب ميل لنگ         15/0 تا 35/0    ميليمتر

فلايويل نصب شده در مکمل راهنمای تعميرات

حداکثر نا صافی مجاز سطح فلايويل که در فاصله 150 ميليمتری محيط آن 15/0 ميليمتر

تعداد دنده های دنده فلايويل

پوسته فلايويل نصب شده در مکمل راهنمای تعميرات

حداکثر پيچيدگی يا انحراف مجاز سطح پوسته فلايويل و سطح تماس با آن با پوسته کلاج

15/0 ميليمتر

حداکثر اختلاف شعاعی مجاز بين پوسته کلاج و پوسته فلايويل 25/0 ميليمتر

ميل سوپاپ در مکمل راهنمای تعميرات

************

تحرک ميل سوپاپ                                  بوسيله دنده

تعدادبوش ها                                          7 عدد

قطر با زوی بوش جلو                                 996/68 تا 015/69 ميليمتر

قطر با زوی بوش دوم                                  621/66 تا 640/66 ميليمتر

قطر با زوی بوش سوم                                 252/64 تا 233/64 ميليمتر

قطر با زوی بوش چهارم                              446/63 تا 456/63 ميليمتر

قطر با زوی بوش پنجم                               058/61 تا 077/61 ميليمتر

قطر با زوی بوش ششم                               271/60 تا 290/60 ميليمتر

قطر با زوی بوش هفتم                               296/56 تا 315/56 ميليمتر

لقی طولی ميل سوپاپ                               05/0تا 13/0 ميليمتر

لقی شعاعی تمام بوشها يکسان است                035/0 تا 079/0 ميليمتر

برای آزمايش و اطمينان از نصب صحيح ميل سوپاپ در حاليکه موتور سرد است و اگر لقی سوپاپ های سيلندر اول را در حال کمپرس و روی T.D.C صفر کرده باشيم و بعد فلايويل را روی 10 درجه بعد از T.D.Cقرار دهيم بايستی سوپاپ هوای سيلندر يک با اندازه 25/0 + 47/4 ميليمتر باز شود .

حداکثر جابجائی سوپاپ      سوپاپ هوا      30/12 ميليمتر

حداکثر جابجائی سوپاپ       سوپاپ دود      23/14 ميليمتر

بوش های ميل سوپاپ در مکمل راهنمای تعميرات

قطر داخلی بوش اول                                    050/69 تا 075/69 ميليمتر

قطر داخلی بوش دوم                                    676/ 66 تا 700/66 ميليمتر

قطر داخلی بوش سوم                                    287/64 تا 312/64ميليمتر

قطر داخلی بوش چهارم                                 500/63 تا 525/63 ميليمتر

قطر داخلی بوش پنجم                                  112/61 تا 137/ 61 ميليمتر

قطر داخلی بوش ششم                                  325/60 تا 350/ 60 ميليمتر

قطر داخلی بوش هفتم                                 350/56 تا 375/56 ميليمتر

دنده های تنظيم جلو در مکمل راهنمای تعميرات

لقی بين دنده های درگير                              03/0 تا 17/0 ميليمتر

قطر داخلی بوش دنده واسطه وسط                   084/92 تا 106/92 ميليمتر

قطر بوش دنده واسطه وسط                            131/92 تا 166/92 ميليمتر

لقی شعاعی دنده واسطه وسط                          025/0 تا 082/0  ميليمتر

لقی محوری دنده واسطه وسط                          05/0 تا 15/0 ميليمتر

 تعداد دندانه های دنده سرميل لنگ                    30عدد

تعداد دندانه های دنده واسطه وسط                     53 عدد

تعداد دندانه های دنده ميل سوپاپ                       60 عدد

تعداد دندانه های دنده پمپ انژکتور                        60عدد

تعداد دندانه های دنده پمپ هيدروليک                          19 عدد

تعداد دندانه های دنده کمپرسور                                   33 عدد

تعداد دندانه های دنده واسط اويل پمپ                          48 عدد

تعداد دندانه های دنده اويل پمپ (پمپ روغن)                  21 عدد

تعداد دندانه های دنده واشر پمپ                                    19 عدد

سوپاپ ها                            سوپاپ هوا                        سوپاپ دود

قطر سر سوپاپ                         54                              50 ميليمتر

قطر دنباله سوساپ                     982/10تا 11                    966/10 تا 984/10 ميليمتر

زاويه لبه سوپاپ                        5/29                              5/44                   درجه

زاويه سيت سوپاپ                      30                                 45                   درجه

لقی سوپاپ                             40/0                              70/0                   ميليمتر

سيت سوپاپ                                  سوپاپ هوا                                     سوپاپ دود

قطر خارجی سيت (A) استاندارد    101/59 تا 120/59              579/56 تا 604/56 ميليمتر

قطر خارجی سيت (A) اور سايز     301/59 تا 320/59              779/56  تا 804/56 ميليمتر

ضخامت سيت (B)                      7/6 تا 8/6                         4/9 تا 5/9 ميليمتر

محل نصب سيت (C) : استاندارد      59تا 030/59                   500/56 تا 530/56 ميليمتر

محل نصب سيت (C) اورسايز        200/59 تا 230/59               700/56 تا 730/56 ميليمتر

عمق محل نصب سيت (D)           8/8 تا 9/8                           8/10 تا 9/10 ميليمتر

انحنای گوشه های کف جای سيت   5/0 تا 8/0                            5/0 تا 65/0 ميليمتر

(R)

حداقل فاصله بين سر سوپاپ  23/0 تا 63/0                                25/0 تا 65/0 ميليمتر

تا سطح سر سيلندر

گايد سوپاپ در مکمل راهنمای تعميرات

**********

طول گايد سوپاپ هوا                                     82 ميليمتر

طول گايد سپاپ دود                                       66 ميليمتر

قطر خارجی سوپاپ هوا (نصب شده )                   032/11 تا 050/11 ميليمتر

قطر خارجی سوپاپ هوا (نو نصب نشده )             032/11تا 059/11 ميليمتر

قطر خارجی سوپاپ دود (نصب نشده )                032/11 تا 059/11 ميليمتر

ارتفاع گايد از محل نشتن فنر روی سرسيلندر        7/19 ميليمتر

فنر های سوپاپ در مکمل راهنمای تعميرات

طول فنرهای بيرونی سوپاپ در حالت آزاد        73 ميليمتر

طول فنرهای بيرونی سوپاپ تحت فشار 31 تا 40 کيلومتر          54 ميليمتر

طول فنرهای بيرونی سوپاپ تحت فشار 55 تا 70 کيلومتر          40 ميليمتر

طول فنر جمع شده کامل حداکثر                                          37 ميليمتر

طول فنرهای وسط سوپاپ در حالت آزاد                                67 ميليمتر

طول فنرهای وسط سوپاپ تحت فشار 9 تا 18 کيلوگرم              48 ميليمتر

طول فنرهای وسط سوپاپ تحت فشار 16تا 31 کيلوگرم             34 ميليمتر

طول فنر جمع شده کامل حداکثر                                        31 ميليمتر

دستگاه روغنکاری در مکمل راهنمای تعميرات

نوع روغن                                         روغن موتور

غلظت در درجه حرارت پائين تر از 10- درجه سانتيگراد      SAE10,10W/20

غلظت در درجه حرارت بين 10- تا 20+ درجه سانتيگراد      SAE20/20OW,20W/30

غلظت در درجه حرارت بالاتر از 20+درجه سانتيگراد      SAE30,20W/30      

غلظت در ساير درجات حرارت                                        SAE15W/40

مقدار روغن در موقع تعويض روغن بدون فيلتر روغن و خنک کن روغن تقريبا 25 ليتر (5/32)

مقدار روغن در موقع تعويض روغن با فيلتر روغن تقريبا 29 ليتر (5/36)

مقدار روغن در موقع تعويض روغن با فيلتر روغن و خنک کن روغن تقريبا 5/30 ليتر (38)

مقدار روغن بين دو خط حداقل و حداکثر روی درجه تعطين سطح روغن تقريبا 9 ليتر (12)

ارقامی که در پرانتز نوشته شده مربوط به مقدار روغن موتورهای TD120F,TD120OG ميباشد که شماره سريال آنها از 66198 ببالا ميباشد .

پمپ روغن (اويل پمپ )

*******************

نوع                                                                  دنده ای

تعداد دندانه ها                                                    11عدد

لقی محوری دنده ها                                               07/0 تا 15/0 ميليمتر

لقی دنده های درگير                                               15/0 تا 35/0 ميليمتر

تعداد دنده های دنده واسطه                                       48 عدد

قطر شانت دنده واسطه                                              084/92 تا 106/92 ميليمتر

قطر داخلی بوش دنده واسطه                                      131/92 تا 166/92 ميليمتر

لقی شعالی دنده واسطه                                             025/0 تا 082/0 ميليمتر

تعداد دندانه های دنده اويل پمپ                                 21 عدد

فنر سوپاپ فشار روغن در مکمل راهنمای تعميرات

طول فنر بطور آزاد                                                         61 ميليمتر

طول فنر بطور تحت فشار 5/6 تا 8/6 کيلومتر                        39 ميليمتر

طول فنر بطور تحت فشار 4/8 تا 6/8 کيلومتر                        23 ميليمتر

سوپاپ خنک کننده پيستون در مکمل راهنمای تعميرات

طول فنر بطور آزاد                                                         62 ميليمتر

طول فنر بطور تحت فشار 1/3 تا 3/3 کيلومتر                        41 ميليمتر

طول فنر بطور تحت فشار ¾ تا 6/4                                    33 ميليمتر

سوپاپ فشار فيلتر روغن در مکمل راهنمای تعميرات

طول فنر بطور آزاد                                                         61ميليمتر

طول فنر تحت فشار 3/1 تا 5/1 کيلومتر                                 40 ميليمتر

طول فنر تحت فشار 7/1 تا 9/1 کيلومتر                                  32 ميليمتر

فيلتر روغن در مکمل راهنمای تعميرات

تعداد قطعه يدکی                                                            2 عدد

شماره قطعه يدکی                                                             466634

دستگاه سوخت رسانی در مکمل راهنمای تعميرات

جهت گردش پمپ (از قسمت جلو)                                          جهت گردش عقربه های ساعت

ترتيب فعاليت انژکتورها                                                           1،5-3 ، 6-2،4

درجه گازاويل                                                                         برقی

پمپ انژکتور در مکمل راهنمای تعميرات

**************

TD120 G                TD120F                    TD120E                           

PE6120A            PE6P120A                PE 6P120A            نوع( طرح)

320RS3071        320RS3050                  320RS3032Y                     

تنظيم قبل از نقطه مرگ بالا 1+25 درجه        1+23 درجه                 5/0+25 درجه

قطر پيستون پمپ (المنت ) 12                       12                       12 ميليمتر

فشار تغذيه پمپ 1 تا 5/1                               1تا 5/1                     1تا 5/1 کيلومتر برسانتيمتر مربع

کاورتر (رگولاتور ) RQV250-1100                      PA460                    FA355/2R

                       PA371/2R                      PA460                       FA355/2R

                                                                                            FP?22P9  

پمپ سه گوش  در مکمل راهنمای تعميرات

تذکر : 1- موتورهای TD120 دارای گاورنر بوش از نوع RQV250-1025PA371/2R

ميباشند .

2- موتور های TD120F دارای گاورنر (رگلاتور ) RQV250-1100 PA 611

ميباشد که روی موتورهای شماره 60787 به بعد نصب شده .

3- موتورهای TD120FC دارای گارورنر (رگولاتور) RQV 250 -1025 PA 611

ميباشد که روی موتورهای شماره 60787 به بعد نصب شده .

3- موتورهای TD120FC دارای گاورنر (رگولاتور ) RQV250-1025 PA 611  ميباشد .

انژکتورها در مکمل راهنمای تعميرات

TD120E                          TD120F                          TD120G                          

——— —-                                            ——————                     —————-

نوع انژکتور (فارسونکا ) KBAL117S46/4          KBEL117P7/4             KBEL117P7/4

نوع سوزن انژکتور        DLLA150S762          DLLA150P31               DLLA150P43

شماره انژکتورکامل             852                                        759                       863

فشار بازشدن سوزن انژکتور   230                                       270                      270 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

قطر سوراخ های انژکتور     چهار سوراخ 40/0                  پنج سوراخ 36/0              چهار سوراخ 42/0 ميليمتر

مقدار سوخت (جدول مخصوص ) شماره 70 71                         67                                    60

نوع سوپاپ تنظيم فشار فيلتر                                                                                   PVE53 S5Z

فيلتر گاز اويل در مکمل راهنمای تعميرات

شماره يدکی فيلتر گاز اويل

تعداد فيلتر گاز اويل                                                           2 عدد

دستگاه خنک کننده در مکمل راهنمای تعميرات

باز شدن سوپاپ تنظيم فشار                          43/0 تا 53/0 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

ظرفيت آب را دياتور F12                               50 ليتر

ظرفيت آب رادياتور N12                                 45 ليتر

ترموستات در مکمل راهنمای تعميرات

**********

تعداد                                                       3 عدد

نوع (مارک)                                                 81

شروع باز شدن در درجه حرارت                          79 تا 83 درجه

بازشدن کامل دردرجه حرارت                             89 تا 93 درجه

آزمايش (اينتر کولر ) با فشار                                 7/0 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

تسمه ها در مکمل راهنمای تعميرات

***********                              N12                           F12

                                    —————–             ——————-

تسمه پروانه                          1350×50                    1475×50

تعداد پروانه                                                                                    2 عدد

تسمه دينام                               1175×38                      1063×38

تعداد دينام                                                                                     1 عدد

تسمه کمپرسور کولر                       1050×50                         –

تعداد کمپرسور کولر                                                                            1عدد

باشيدگی با فرسودگی قابل قبول در در مکمل راهنمای تعميرات

سرسيلندر تا ارتفاع                           65/124 ميليمتر

سيلندر در مکمل راهنمای تعميرات

سيلندر و پيستون ورنيگ های پيستون وقتی با اندازه 40/0 تا 45/0 ميليمتر سائيدگی پيدا کنند و با مصرف روغن زياد شود (روغن سوزی ) داشته باشد بايستی همگی عوض شوند .

ميل لنگ  در مکمل راهنمای تعميرات

حداکثر پيچيدگی بين با زوی و سطوپا زوی ثابت آخر ميل لنگ                 08/0 ميليمتر

حداکثر اکبر (دوپهنی )مجاز هر با زوی ثابت يا متحرک                          05/0 ميليمتر

حداکثر لقی محوری (طولی )ميل لنگ                                               40/0 ميليمتر

سوپاپ ها  در مکمل راهنمای تعميرات

حداکثر سائيدگی مجاز ميله دنباله سوپاپ                                                  02/0 ميليمتر

حداکثر لقی مجاز بين دنباله سوپاپ و گايدسوپاپ هوا                                  15/0 ميليمتر

حداکثر لقی مجاز بين دنباله سوپاپ و گايد سوپاپ دود                                 25/0 ميليمتر

حداقل نازکی لبه سر سوپاپ هوا                                                              7/1 ميليمتر

حداقل نازکی لبه سر سوپاپ دود                                                            2/1 ميليمتر

سيست سوپاپ ممکن است تا حدی سنگ زده شود که با سوپاپ نو فاصله سر سوپاپ تا سطح سرسيلندر 5/1 ميليمتر باشد .

ميل سوپاپ در مکمل راهنمای تعميرات

*************

حداکثر پيچيدگی مجاز با پوش های شو                        05/0 ميليمتر

حداکثر سائيدگی مجاز بوش ها                                   05/0 ميليمتر

حداکثر لقی محوری (طولی )ميل تا يپيت                      08/0 ميليمتر

اندازه فشار سفت کردن پيچها در در مکمل راهنمای تعميرات

                                                     نيوتن متر                                                    کيلوگرم متر         

پيچ های سر سيلندر                                       160                                                       16

پيچ های ياطاقانهای ثابت                                 340                                                       34

پيچ های ياطاقانهای متحرک                             230                                                    23

پيچ های فلنج جلو ميل سوپاپ                           40                                                         4

پيچ های دنده ميل سوپاپ                                 45                                                       5/4

پيچ های دنده پمپ                                          45                                                       5/4

پيچ های دنده واسطه وسط                                60                                                      6

پيچ های بدنه پمپ روغن (اويل پمپ )                  20                                                         2

پيچ های پايه پمپ روغن (اويل پمپ )                   40                                                         4

پيچ های پايه های ميل انگشتی های سوپاپ            40                                                        4

پيچ های اطراف کارتر                                        17                                                       7/1

پيچ های تخليه روغن کارتر                                 80                                                         8

پيچ های اطراف سينی دنده های جلو                     40                                                         4

پيچ های اگزوز کنار موتور ( منيفولد)                      50                                                        5

پيچ های فلايويل                                              170                                                      17

پيچ های نگهدارنده ضربه گير جلو                      60                                                       6

پيچ های توپی سر ميل لنگ                              550                                                    55

پيچ های پمپ انژکتور (پوش)                        5+85                                                     5/0 + 5/8

مهره های نگهدارنده  انژکتور                           TD120E           20                                                        2

مهره های نگهدارنده انژکتور                            TD120F,G     50                                                        5

پيچ های دنده واسطه واتر پمپ                          60                                                       6