عوض کردن دنده محرک

ابزار مخصوص : 2267-2276

1-عوض کردن دنده محرک ،اول در پوش سينی جلو را باز کنيد و واتر پمپ را طبق دستورات

کتاب تميرات TD120 گروه 2 صفحه

153-152،78،77 باز کنيد .

2- پيچ نگهدارنده با زوی وسط دنده واسطه را باچار 8/5 بازکرده

 و با ميله و ضربات آرام چکش بازورا بيرون بياوريد . (شکل 41)

3- با ابزار شماه 2276 کونس خارجی بلبرينگ دنده را در داخل

دنده واسطه با پرس طوری جا بزنيد که کونس با تبه جلو دنده

هم سطح شود.

(شکل 42)

4- با ابزار 2267نيمه ديگر بلبرينگ را روی با زوی

وسط دنده واسطه زير پرس جا بزنيد .(شکل 43)

5- بازوی وسط دنده را از قسمت جلو دنده جا زده و زير

 پرس قرا دهيد و نيمه ديگر بلبرينگ ر با ابزار 2267 جا بزنيد .

(شکل 44)

6- اورينگ دنده را درجای خود قرار داده ودنده و بازورا درجای

خود جا ميزنيم و پيچ نگهدارنده دنده را می بنديم

7- در موقع تعويض دنده گرداننده واتر پمپ بايستی واتر پمپ

 کاملا باز کرده و شافت را بيرون بياوريد در غيراينصورت موقع جا

 زدن دنده شافت بطرف داخل خواهد رفت و برای باز کردن و بستن

واتر پمپ بدستورات کتاب تعميرات TD120 مراجعه کنيد .

8- برای نصب واتر وسينی جلو از دستورات کتاب تعميرات

(سرويس منوئل ) TD120 استفاده نمائيد .

توپی سر ميل لنگ در عوض کردن دنده محرک 

بيرون آوردن و نصب مجدد توپی سر ميل لنگ بوسيله جک هيدروليک

ابزار مخصوص : 626-6625-6624-6603-6602-6601-6600-6413

-6222-2671- نصب توپی جلو ميل لنگ بوسيله فشار هيدروليک احتمال

صدمه ديدن کاسه نمد سينی جلو را برطرف ميکند .

در صورتيکه با روش قديم که بايستی توپی را گرم کرده و جا بزنيد احتمال

 بيشتری دارد. که توپی بيش از حد گرم شده و باعث سوختن و خراب شدن

کاسه نمد شود .

بيرون آوردن توپی در عوض کردن دنده محرک

***************

ابزار مخصوص : 6624-6413-6603-6601-6602-6600

را طبق شکل مقابل روی توپی ببنديد و پمپ 6222 به جک

 وصل نموده و توپی را بيرون بياوريد . (شکل 45)

نصب توپی سر ميل لنگ در عوض کردن دنده محرک

ميله 6625 را به ميل لنگ می بنديم و در صورت امکان مقداری

 از مواد فلزی مخصوص (دی سولفيد موليبد ينيوم )

شماره 0- 1161006 به سر ميل لن بپاشيد . (شکل 46)

توپی و ابزار 6626 وجک 2271 را روی ميله قرار داده و مهره آنرا

می بنديم و پمپ 6222 را به جک وصل نموده و توپی را جا ميزنيم .

 (شکل 47)

لوله انتقال روغن (مدل قديم ) در عوض کردن دنده محرک

نصب لوله های انتقال روغن روی موتورهای قبل شماره سريال56818

شماره قطعات جديدئ لوله های انتقال روغن

 نام قطعه                             شماره قطعه                          تعداد            

لوله انتقال روغن                   3-470264                                 1

فلنج                                  7-470262                                 1

واشر لاستيکی                      5-470263                                1

پيچ 16/5 اينج                      1-959793                                2

واشر                                  3-955894                                2

پايه                                   9-470143                                1

پيچ 16/5                            9-942402                             3

بست                                  8-949786                                1

واشر                                   8-955894                               1

ضامن مهره 16/5                   9-945467                               1

تعويض لوله انتقال روغن با لوله جديد

(کارتر باز شده ) در عوض کردن دنده محرک

1- با آچار بوکس 2/1 اينج و آچار 30 لوله انتقال روغن را باز کنيد .

توجه : پيچ هائی را که باز ميکنيد نبايد برای نصب لوله های جديد

 بکار ميکنيد نبايد برای لوله های جديد بکار ببريد .

2- با بوکس 2/1 اينج پايه نگهدارنده لوله را روی سيلندر ببنديد .

(شکل 48)

توجه : پايه را طوری ببنديد که پيچ ها بسمت عقب موتور باشند

يعنی قسمت پهن بست بطرف جلو باشد .

3- لوله انتقال روغن را در داخل فلنج قرار داده وواشر لاستيکی را کمی گريس

 ماليده وروی لوله گذاشته و بايک آچار بوکس 20 ميليمتری لاستيک

 را بداخل فلنج فشار دهيد .(شکل 49)

4- لوله را درجای خود قرار داده و با دست لوله را فشار دهيد

که کاملا ” بانتهای جای خود برسد پيچ های فلنج را بسته

 و در صورت نياز چند ضربه آرام به لوله بزنيد که کاملا در جای خود ببنديد .

5- لوله انتقال روغن را به پمپ روغن (اويل پمپ )ببنديد. (شکل 50)

تذکر : پيچ های جديد را که بلندتر از پيچ های سابق هستند همراه

با واشر ها در جای خود ببنديد ضمنا ” فراموش نکنيد که واشر ها

 تحت حتما ” بايد بسته شوند زيرا اگر آنها را نبنديد پيچ ها به دنده

گرداننده پمپ برخورد خواهد نمود .

6- بوسيله بست لوله انتقال روغن را به

 پايه بست ببنديد (آچار بوکس 2/1 اينج )

                    (شکل 51)

7- با آچار 30 ميليمتری پيچ لوله سيلندر

 را سفت کنيد و پس از اينکه پيچ تا

آخر در جای خود قرار گرفت آنرا با اندازه 120 درجه سفت تر کنيد

(شکل 52)