واژه نامه فارسی- انگلیسی 1

واژه نامه فارسی- انگلیسی الف اتصال زمین                       …

تعریفها و فرهنگ لغات 7

T TELV                                                                                TELV یاد آوری: تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای TELV شرحی داده نشده است. TELV-…

تعریفها و فرهنگ لغات 6

O مانع                                         obstacle  قسمتی است که مانع از تماس مست…

تعریفها و فرهنگ لغات 5

G Ground(USA) earth I تماس غیر مستقیم                                   …

تعریفها و فرهنگ لغات 4

 D تماس مستقیم                                                        …

تعریفها و فرهنگ لغات 3

کتاکت (قطعه)                                          (contact(piece یکی از قطعات هادی که یک کتاکت…

تعریفها و فرهنگ لغات 2

C Cable                                                                       insulated cable  کابل عایق مجموعه ای است متشکل از : یک یا…

تعریفها- فرهنگ لغات- نشانه های ترسیمی

فصل اول تعریفها- فرهنگ لغات- نشانه های ترسیمی بخش اول- تعریف…

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها تاریخچه ای کوتاه دربار…

آشنایی با اتوماسيون صنعتی

اتوماسيون صنعتی امروزه هدف تمامی صنایع افزایش راندمان و تولی…