حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان تفاضلی

615 – حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان تفاضلی       از وسای…

روشهای حفاظت در برابر برقگرفتگی

603- روشهای حفاظت در برابر برقگرفتگی 603-0- پیشگفتار        قسمت 61 ش…

ساختار کلی فصل و اهداف آن

601- ساختار کلی فصل و اهداف آن       هدف کلی این فصل، بحث در …

فصل ششم _ حفاظت در برابر برقگرفتگی

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی 600- پیشگفتار 600-1- ملاحظات ع…

آثار دیگر جریان مستقیم

  534- آثار دیگر جریان مستقیم       هنگام عبور جریانهای با ش…

شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریانهای آستانه ای

525-شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریانهای آستانه ای      نتیجه تلقین م…

مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان

515- مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان یاد آوری- رتبه صدک (percentile Ran…

فصل پنجم _ اثرهای عبور برق از بدن انسان

فصل پنجم اثرهای عبور برق از بدن انسان 500- پیشگفتار 500-1- ملاحظات عموم…

جمع بندی کلی مطالب مربوط به اتصال زمین

4P2 -2-5- جمع بندی کلی مطالب مربوط به اتصال زمین احداث دو الکترو…

نتیجه گیری اولیه

 4P2-2-3- نتیجه گیری اولیه از مطالب گفته شده می توان نتیجه های مقد…

شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پستهای تراسفورماتور

2P2-2- شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پستهای تراسفورما…

IEC

Extract From: IEC  364ELECTRICAL  INSTALLATION  OF BUILDINGS CHAPTER 54…

استاندارهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین

4P1- 4- استاندارهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین…

4P1 _ کلیات

4P1 – 3-0- کلیات      سالهاآزمایش، اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات و مط…

فصل چهارم _ زمین و مقاومت الکتریکی آن

فصل چهارم زمین و مقاومت الکتریکی آن پیوست1- بعضی نکات ناگ…

مقاومتهای الکترودهای کمکی

 491-4-4- مقاومتهای الکترودهای کمکی       از شکل 491-1، نتیجه گیری می …

اندازه گیری شدت جریان

491-3 شرح آزمون 491-3-1- اندازه گیری شدت جریان      شدت جریا…

خطرات خاص ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود

484- خطرات خاص ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود …

گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود زمین

48- گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود زمین 480- کلیات        …

استحکام هادی اتصال زمین

 462- استحکام هادی اتصال زمین      علاوه بر نیروهای مکانیکی…