حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست6

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی پیوست6- ولتاژ هادی حفاظت…

ضریب K

6P4 -2-3- ضریب K     درباره نقش ضریب K هم در 6P4-1-3 و هم در 6P…

منابع تغذیه

 6P4-2-2-2- منابع تغذیه برای فشار ضعیف دو نوع منبع عمومیت دار…

محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه (Zs) و شدت جریان اتصال کوتاه (Ia)

6P4-2 – محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه (Zs) و شدت جریان اتصال کوتاه…

یاد آوریها

یاد آوریها شناخت کامل فیوزها در این مختصر نمی گنجد. به هم…

آشنایی اولیه با برخی از مشخصه های اصلی فیوزها

6P4-1-2- آشنایی اولیه با برخی از مشخصه های اصلی فیوزها    در …

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 4

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی پیوست 4- محاسبه حداقل جریان اتصال کوت…

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 2 , 3

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی پیوست 2- نحوه تقسیم ولتا…

4 مدار برقگرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده

6P1-4 حالت 4 مدار برقگرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده- انسان- …

فصل ششم _ حفاظت در برابر برقگرفتگی

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی پیوست 1- بحثی توجیهی درب…

سیستم FELV

632- سیستم FELV 632-1- کلیات     در صورتی که برای کارهای عملی…

حفاظت در برابر هردو نوع تماس مستقیم و غیر مستقیم

63-حفاظت در برابر هردو نوع تماس مستقیم و غیر مستقیم 630-پیشگفتار …

حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم یا ایجاد جدایی الکتریکی

 622-5- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم یا ایجاد جدایی الکتریکی …

خطرات استفاده از تجهیزات مختص عایق در محیطهای هادی

622-3-1- خطرات استفاده از تجهیزات مختص عایق در محیطهای هادی   …

همبندی کمکی برای همولتاژ کردن

همبندی کمکی برای همولتاژ کردن 621-6- همبندی کمکی برای همولتاژ…

توزیع هادی خنثا در سیستم IT توصیه نشده است

 621-5-7- توزیع هادی خنثا در سیستم IT توصیه نشده است       در سیستم …

سیستم TT

سیستم TT 621-4- شرایط اختصاصی سیستم TT 621-4-1- وصل بدنه های هادی به …

استفاده از وسایل حفاظتی اضافه جریان

621-3-6- استفاده از وسایل حفاظتی اضافه جریان و جریان تفاضلی در …

سیستم TN

سیستم TN 621-3- شرایط اختصاصی سیستم TN(همه موارد TN-C-S, TN-S,TN-C …

حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از قطع خودکار مدار

(4)- کلاس (Chass III) – III         تجهیزاتی هستند که در آنها حفا…