فصل هشتم _ افت ولتاژ در مدارها

پیوست1- نحوه محاسبه افت ولتاژ در یک خط با نقاط متعدد برداشت نی…

فصل هشتم _ افت ولتاژ در مدارها

فصل هشتم افت ولتاژ در مدارها 433-800- پیشگفتار 800-1- ملاحظ…

فصل هفتم_حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان_پیوست 4

 فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان پیوست 4- حداقل سطح مقط…

فصل هفتم _ حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان_پیوست 3

فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان پیوست 3- انتخاب و محا…

فصل هفتم_حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان_پیوست 2

 فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان پیوست 2- انتخاب و محاسب…

ضریب بار (Ioad factor)

 7P1-3- ضریب بار (Ioad factor)    خارج قسمت توان میانگین یک د…

فصل هفتم _ حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان پیوست1- مفاهیم و تعریف…

حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان

718- حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان    هر یک از فازها ب…

اثر دینامیکی جریان اتصال کوتاه

717-2- اثر دینامیکی جریان اتصال کوتاه     برای قضاوت درباره اثار مکانی…

حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار

 716-4- حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار با نیت جلوگیری از بی ب…

7-15- انتخاب و محاسبه عملی مدارها

715- انتخاب و محاسبه عملی مدارها با توجه به جریان مجاز و لزو…

7-13- شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها

 713- شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها (continuous current…

711-3- تعیین g برای مدارهای پریز

711-3- تعیین g برای مدارهای پریز     برآورد توان پریزها در …

7-11- شدت جریان طرح

 711- شدت جریان طرح                                  design current 711-0- کلیات      طبق تعری…

حفاظت در برابر اضافه بار

71- حفاظت در برابر اضافه بار 710- کلیات     برای طرح یک مدار الکتریکی، …

فصل هفتم _ حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان 700- پیشگفتار 700-1-…

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 10

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی  پیوست 10- بررسی سیستمها…

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 9

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی پیوست 9- استفاده از وسایل حفاظتی جریا…

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 8

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی  پیوست 8- حفاظت در برابر ب…

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 7

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی پیوست 7- خطراتی که در اثر پاره شدن ها…