انباره (آکومولاتور)

7-5 انباره (آکومولاتور) انباره ها ابزاری هستند که به زبان ساده انرژی ر…

صافی ها

صافی ها یک صافی وسیله ای است که از صفحات مشبک سیمی ساخته شده…

انواع فیلترها

سطح پاکیزگی سیال و روش های فیلتراسیون (تصفیه)

سطح پاکیزگی سیال پاگیزگی سیال می تواند طبق استاندارهای SAE،…

فیلترها و صافی ها

7-4 فیلترها و صافی ها 7-4-1 مقدمه یک سیستم هیدرولیک پیشرفته می بایست…

مخزن غیر فشاری

7-3-1 مخزن غیر فشاری همانطور که از نام آن پیداست این مخزن بر اسا…

قطعات فرعی در سیستمهای هیدرولیک

قطعات فرعی در سیستمهای هیدرولیک 7-1 اهداف بعد از مطالعه این ف…

سویچ های حرارت و فشار

6-6 سویچ های حرارت و فشار 6-6-1 سویچ های فشار سویچ فشار…

سوپاپهای سرو

6-4 سوپاپهای سرو 6-4-1 مقدمه سیستم های هیدرولیک، زیر مج…

مدارهای کنترل جریان

مدارهای کنترل جریان (کنترل جریان خروجی- کنترل جریان ورودی) کنترل جریان…

سوپاپهای کنترل جریان

6-3-3 سوپاپهای کنترل جریان سوپاپ کنترل جریان وسیله ای است که برای …

6-3-2 سوپاپهای کنترل فشار

6-3-2 سوپاپهای کنترل فشار ابتدا در مورد اینکه یک سوپاپ کنترل فشار چ…

سوپاپهای کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی

سوپاپهای کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی یکی از روشهای معمول برای تغییر موقعیت قرق…

سوپاپ کاهنده فشار

سوپاپ کاهنده فشار سوپاپ های کاهنده فشار معمولاً جزء سوپاپهای کن…

سوپاپهای کنترل جهت

سوپاپهای کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی یکی از روشهای معمول برای تغییر موقعیت قرق…

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته بطور کلی مدارهای هیدرولیک به…

قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک

قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک 6-1 اهداف بعد از مطالعه این ف…

عملکرد موتور هیدرولیکی

4-5 عملکرد موتور هیدرولیکی عملکرد یک موتور هیدرولیکی به عوا…

هیدور موتورها با چرخش پیوسته

4-4 هیدور موتورها با چرخش پیوسته موتورهای هیدرولیکی با چرخش پیوسته عملگره…

هیدرو موتورها

هیدرو موتورها 4-1 اهداف بعد از مطالعه این فصل، شخص قادر خواهد بود…