برآورد ظرفيت تأسيسات

برآورد ظرفيت تأسيسات

برآورد ظرفيت تأسيسات فشرده سازي هوا Dimensioning compressor insta…
تنظيم سرعت

تنظيم سرعت

تنظيم سرعت ( Speed regulation ) 2-5-2-2 تنظيم سرعت ( Speed …
تصفيه سازي هواي فشرده

تصفيه سازي هواي فشرده

تصفيه سازي هواي فشرده ( Treatment of compressed air ) 2-4-1-1 پ…
کمپرسور هاي جابجايی

کمپرسور هاي جابجايی

 کمپرسور هاي جابجايی Displacement compressors  http://fa.wikipedia.org -1-1     كمپرسور هاي جابجايي بط…
الكتريسيته

الكتريسيته ( Electricity )

الكتريسيته ( Electricity ) 1-5-1 مجموعه اصطلاحات و تعاريف پايه اي ( Basi…
هوا فشرده

هوا فشرده

 هوا فشرده (  Cumpressed Air )  1     بررسي كلي هوا ( Air in ge…
ترموديناميك

ترموديناميك

ترموديناميك ( Thermodynamics ) 1-3-1 اصول عمده ( Main principles …
فيزيك كلي

فيزيك كلي

فيزيك كلي ( Physics General ) 1-1-1 ساختمان ماده ( The str…
كميت ها ، واحدها و نمادها

كميت ها ، واحدها و نمادها

كميت ها ، واحدها و نمادها معرفی برخی از كميت ها ، واحدها و نمادها…
محاسبات

محاسبات

محاسبات محاسبات یک واژه کلی است که به هر یک از انواع پردازش اطل…
اقتصاد در کمپرسور

اقتصاد در کمپرسور

اقتصاد در کمپرسور 4-1 اقتصاد  ( Economy ) 4-1-1 هزينه هاي تو…
برآورد ظرفيت تأسيسات كمپرسور

برآورد ظرفيت تأسيسات كمپرسور

برآورد ظرفيت تأسيسات كمپرسور 3-1 برآورد ظرفيت تأسيسات فشرده سازي هوا (…
راهنمای خرید و فروش کمپرسور

راهنمای خرید و فروش کمپرسورها

راهنمای خرید و فروش کمپرسورها و تجهيزات كمكي 2-1 كمپرسور هاي جابجايي ( …
تئوري کمپرسور

تئوري کمپرسور

تئوري کمپرسور  1-1 فيزيك كلي ) ( Physics General در تئوري کمپ…