article, paper, essay, editorial, chapter, disquisition

شافت (shaft)
پمپ ها

 راهنمای پمپ pump manual

کتاب راهنمای جامع پمپ (به سفارش موسسه مطالعات بین المللی اطلس کاسپین )

1 سلامت و ایمنی در راهنمای پمپ

1.1  عمومی

این نوشته شامل اطلاعات و دستورالعمل هایی پیرامون ایمنی عمومی است. این نوشته به همراه مرسولات و محموله های بزرگ تجهیزات و وسایل ارائه می گردد و بدین منظور طراحی گردیده که وجود آگاهی و اطلاعات کافی و مناسب پیرامون سلامت و ایمنی اولیه در میان کارکنان مشغول در حوزه بررسی، نصب، راه اندازی و کاربرد و یا نگهداری این تجهیزات را تضمین نماید.

دفترچه راهنمای نصب، عملکرد و نگهداری (دفترچه راهنمای IOM) که به طرف قرارداد ارائه می شود شامل جزئیات و اطلاعات ویژه ای پیرامون ایمنی می باشد و همینطور دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی زیر در رابطه با این موضوع را نیز در بر می گیرد. دفترچه های راهنمای ضمیمه شده به تجهیزات که از سوی جزئی فروشان نیز بایستی در بر دارنده اطلاعات کافی پیرامون موضوع ایمنی و سلامت باشند.

در حالی که دستورالعمل ها، اطلاعات و اصول مربوط به ایمنی و سلامت در حوزه ملی، منطقه ای، محلی و مکانی با دستورالعمل های کلی زیر متفاوت هستند. اما دستورالعمل های ملی، منطقه ای، محلی و مکانی بایستی دنبال و رعایت شوند.

1.1.1 خطر نادیده گرفتن اصول ایمنی در راهنمای پمپ

نادیده گرفتن اصول ایمنی ریسک ایجاد خطر برای کارکنان و وارد آمدن خسارت و آسیب به تجهیزات یا محیط را  افزایش می دهد.

1.1.2 شناسایی اطلاعات و علایم ایمنی و سلامت در راهنمای پمپ

1.1.2.1 مستند سازی در راهنمای پمپ

در این نوشته و دفترجه راهنمای IOM ارائه شده، دستورالعمل های ایمنی که در مورد روش ها یا عملیات ویژه ای اعمال میگردند از طریق کاربرد نمادهای زیر بیان می شوند.

عدم رعایت این دستورالعمل ها می تواند موجب آسیب دیدن کارکنان گردد.

مجموعه پمپ با تجهیزات وابسته بایستی به خوبی جهت تخلیه بار الکتریکی اضافی به زمین متصل شوند.

عدم رعایت این دستورالعمل ها می تواند منجر به  وارد آمدن خسارات و آسیب هایی به تجهیزات گردد.

نظام نمایش اطلاعات مربوط به سلامت و ایمنی در دفترچه های راهنمای ضمیمه تجهیزاتی که بطور جزئی فروخته می شوند بایستی توضیح داده شود.

1.1.2.2 تجهیزات در راهنمای پمپ

هر کجا که لازم است، برچسب های ایمنی به طور مستقیم روی تجهیزات چسبانده می شوند.این موارد عبارتند از:

 • علامت های پیکان برای بیان نمایش جهت صحیح چرخش
 • علائمی برای نمایش اتصالات سیال و …

برچسب ها بایستی در وضعیتی نگهداری شوند که همواره خوانا و قابل استفاده باشند.

1.1.3. فهرست محتوا در راهنمای پمپ

این راهنما شامل بخشهای عمده زیر می باشد :

 • عمومی
 • آموزش و توانمند سازی کارکنان
 • دریافت/ بررسی و رسیدگی
 • نصب و نگهداری مجموعه پمپ
 • به کار اندازی مجموعه پمپ
 • ملاحظات محیطی مربوط به عملکرد مجموعه پمپ

2.1. آموزش و توانمند سازی کارکنان

تمامی وظایف مربوط به رسیدگی، نصب، عملکرد و یا نگهداری که روی تجهیزات انجام می پذیرد بایستی توسط کارکنان توانمند و دارای صلاحیت کافی و مناسب صورت بگیرد. در مواردی که کارکنان دانش و مهارت های مناسب و درخور را ندارند بایستی تحت تعلیم قرار بگیرند تا به میزان مورد نیازی از مهارت و دانش دست بیابند. DANAI طبق درخواست مصرف کننده یا مشتری خدمات آموزشی ارائه می دهد.

مسئولیت تضمین این مطلب که تمامی کارکنان فعال در فعالیت های بررسی، نصب، عملکرد یا نگهداری دارای صلاحیت های زیر هستند، برعهده مشتری می باشد:

 • این که کارکنان تا سطح استاندارد مناسبی آموزش دیده و توانمندی انجام وظایف خود را دارند.
 • اینکه از اطلاعات، دستورالعمل ها و روش های تفصیل یافته پیرامون رسیدگی، نصب، عملکرد و نگهداری در راهنمای IOM و یا هر راهنمای دیگری در تجهیزاتی که به طورجزیی فروخته می شوند آگاهی دارند.
 • اینکه کارکنان از هرگونه دستورات یا دستورالعمل هایی که رسیدگی، نصب، عملکرد و یا نگهداری از تجهیزات را تحت تاثیر قرار می دهند، آگاهی داشته و آنها را به خوبی درک می کنند.
 • اینکه آنها نسبت به هرگونه اصلاحات استاندارد در رابطه با شیوه های بررسی، نصب، عملکرد یا نگهداری که از تجربه کسب شده از کارکرد تجهیزات ناشی می شود آگاهی داشته و آن را درک می کنند.
 • اینکه نسبت به اقداماتی که بایستی در شرایط اضطراری یا غیر عادی صورت پذیرد آگاهی داشته باشند.

1.3 دریافت/ بررسی در راهنمای پمپ

1.3.1 انتقال در راهنمای پمپ

در مورد وظایف مربوط به انتقال و یا بالا بردن قوانین کلی مهندسی و مقررات و اصول عمومی پیرامون ممانعت از بروز حوادث بایستی به دقت مد نظر قرار بگیرد. یک ناظر ماهر و توانمند در تخصص خود بایستی به منظور تحت نظر گرفتن و نظارت بر تمامی وظایف مربوط به انتقال و بالا بردن منصوب گردد.

تجهیزات انتقال بایستی مورد بررسی قرار بگیرد تا مناسب بودن آن برای میزان بار مورد نظر تضمین گردد. امنیت بار مورد نظر در طی انتقال بایستی به درستی تامین گردد تا از تکان خوردن آن جلوگیری گردد.

وزن کلی واحدهای ارسال شده در سند ارسالی ذکر شده است.

1.3.2 تجهیزات بالابر در راهنمای پمپ

اطمینان حاصل نمایید که تمامی تجهیزات بالابر در وضعیت مساعدی قرار داشته و ظرفیت و نوع مناسبی برای این وظیفه دارند. منحصرا از شیوه های ایمن استاندارد بررسی تجهیزات سنگین استفاده نمایید.

هنگام انتخاب جرثقیل مناسب وزن تجهیزات بالابر و نیز تمامی تجهیزات بررسی که تحت پشتیبانی این جرثقیل (میله بالابر، زنجیرها و تسمه ها، پایه ها و…) بایستی به وزن کلی قطعات مورد نظر برای حمل افزوده گردد. مزیت استفاده از جرثقیل توانایی بالابردن ایمن سنگین ترین اقلام است.

وزن کلی محموله های ارسال شده در سند ارسالی ذکر می شود. وزن اقلام اصلی تجهیزات روی طرح GA مجموعه پمپ در دفترچه راهنمای IOM بیان می شود.

در صورتی که تجهیزات بالابر فراهم نشود، تجهیزات بالابر عملگر سایت در صورتی مناسب تلقبی می گردد که :

 • در شرایط مناسب و قابل خدمت رسانی و بهره برداری قرار داشته باشد.
 • برای هدف مورد نظر مناسب است.
 • اندازه و ساختار قابل قبولی دارد.
 • بدون وارد آوردن خسارت به تجهیزات دیگر قابل استفاده می باشد.
 • وزن ایمن قابل حمل آن به اندازه ای باشد که از وزن کلی لازم مورد قبول بیشتر باشد.

1.3.3 اصول و دستورالعمل های مربوط به ایمنی تسمه اتصال

 • اطمینان خاصل نمایید که بار مورد نظر برای بالا بردن با یک تسمه مناسب است. این تسمه یا قلاب در جرثقیل باید به گونه ای باشد که آسیبی به بار و خود تسمه وارد نشود.
 • اطمینان حاصل نمایید که وزن ایمن تسمه مورد استفاده با توجه به روش اتصال تسمه برای بالا بردن بار مناسب است.
 • اطمینان حاصل نمایید که تسمه مورد استفاده در وضعیت خوبی قرار دارد تسمه های آسیب دیده بایستی بی درنگ از چرخه سرویس دهی خارج شوند.
 • اطمینان حاصل نمایید که بار مورد نظر در حین بالا بردن ثابت و دارای توازن خواهد بود. هر جا ممکن است تسمه ها را به نقاط طراحی شده برای بلند کردن متصل نمایید.

1.3.3.1 اتصال تسمه ها/طناب ها به جعبه های شکستننی

به علایم هشدار روی جعبه ها به ویژه موقعیت اتصال تسمه ها و اوزانی که باید جابجا شوند توجه کنید. این هشدارها و علائم امکان یافتن مرکز ثقل (جرم) بار را فراهم می آورد که در جعبه های بسته به راحتی قابل ارزیابی نمی باشد.

شکلی که در بالا سمت و راست نشان داده شده نمونه ای از نشانه گذاری روی جعبه ها به منظور نمایش موقعیت صحیح تسمه ها می باشد. همانطور که در خارج جعبه نشان داده شده است جعبه ها بایستی به همین ترتیب بالا برده شوند.

تصویر سمت چپ بیانگر روش توصیه شده برای اتصال تسمه ها به جعبه ها می باشد. بمنظور محافظت از طرفین جعبه در طی بالا بردن آن بهتر است از پخش کننده های بار استفاده کنید.

1.3.3.2 اتصال تسمه ها/طنابها به مجموعه های پمپ یا اجزای اصلی تجهیزات

روش استاندارد برای اتصال تسمه ها به یک مجموعه پمپ یا بخش اصلی تجهیزات در دفترچه راهنمای IOM پیوست آن به تفضیل بیان شده است.

1.3.3.3 بالابردن مجموعه های پمپ یا اجزای اصلی تجهیزات

به دستورالعمل های مفصل در دفترچه راهنمای IMO مراجعه نمایید.

طی بارگیری و جابجایی تمامی مراحل بستن تسمه ها و بالابردن بایستی توسط کارکنان دارای صلاحیت و با استفاده از تجهیزات بالابر مناسب انجام پذیرد.

شیوه های بلند کردن بار بایستی تمامی جزئیات مربوط به اوزان و ابعاد تجهیزاتی که بایستی بالا برده شوند را در نظر بگیرند.

تسمه ها و دیگر ابزارهای بالابر را برای حفظ سطح مشخصی از زمین به هنگام بلند کردن تنظیم نمایید تا خسارتی به لوله های و دیگر اجزا وارد نشود.

تجهیزات را روی پایه ها یا تیرهایی حفاظت کنید تا تغییر مکان بعدی به منظور نصب یا انبار سازی تسهیل گردد. با فراهم آوردن تعداد کافی از حفاظها و تیرها از خم شدن آنها جلوگیری نمایید. تجهیزات را روی هم انباشته نکنید.

منحصرا از روش استاندارد اتصال تسمه های بالابر به یک مجموعه پمپ یا بخش اصلی تجهیزات استفاده کنید. تحت هیچ شرایطی تسمه ها را به دیگر نقاط ماننده پیچ هی سر سوراخ روی روکش محافظ و … متصل نکنید، چرا که این بخش ها منحصرا به منظور بالا بردن بخش مجزا طراحی می شوند.

هنگام بلند کردن مجموعه مراقب باشید که تسمه ها به لوله ها گیر نکنند.

از زیر بار معلق در هوا عبور نکنید.

1.4 نصب و نگهداری مجموعه پمپ در راهنمای پمپ

1.4.1 دستورالعمل ایمنی عمومیبرای کارکنان بخش نصب و نگهداری

دستورالعملهای ایمنی زیر در رابطه با همه کارکنان شرکت کننده یا حاضر در هر فرآیند نصب یا نگهداری صورت پذیرنده روی تجهیزات عرضه شده اعمال می گردد.

در حالی که دستورالعمل ها، اطلاعات و اصول مربوط به ایمنی و سلامت در حوزه ملی، منطقه ای، محلی و مکانی با دستورالعمل های کلی زیر متفاوت هستند، اما دستورالعمل های ملی، منطقه ای، محلی و مکانی بایستی دنبال و رعایت شوند.

 • تمامی کارکنان شرکت کننده در هر فرآیند نصب یا نگهداری تجهیزات بایستی با دستورالعمل های ایمنی مذکور در IOM و دیگر دفترچه های راهنمای پیوست آشنایی داشته باشند. این دفترچه های راهنما بایستی برای رجوع در دسترس بوده و در نزدیکی تجهیزات نصب شده حاضر باشند.
 • کارکنان بخش نصب یا نگهداری پیش از آغاز کار بایستی به خوبی آموزش دیده و دارای صلاحیت باشند و با بخش های مختلف راهنمای IMO آشنایی داشته باشند. تمامی وظایف مربوط به نصب یا نگهداری تجهیزات بایستی مطابق با اطلاعات، دستورالعمل ها و طرز کارهای مشمول در راهنمای IMO و دیگر دفترچه راهنماهای مرتبط با آنها صورت پذیرد.
 • دستورالعمل های ایمنی مذکور در بخش 1.5.1 دستورالعمل های ایمنی کلی برای اپراتورها، را به هنگام انجام هر یک از وظایف اپراتور به دقت مورد ملاحظه قرار دهید.
 • هرگز تنها کار نکنید. در صورت نیاز از وسایل ایمنی ماننده ماسک یا دستگاه تنفس، طناب ایمنی و … استفاده کنید.
 • کلاه ایمنی و کفش محافظ بپوشید.در صورتی که کار شما پر سر و صدا بوده و یا شرایط آن برای چشم ها و یا دستهایتان زیان آور است از محافظ گوش عینک محافظ و یا دستکش استفاده کنید. اگر در محیط کارتان وجود غبار، بخار و یا گازهای سمی دستگاه تنفسی شما را تحدید می کند حتما باید از ماسک و فیلتر مناسب استفاده کنید.
 • پیش از انجام اقدامات در جهت بلند کردن تجهیزات به بخشهای مناسبی از بخش 1.3 مراجعه نمایید.
 • هنگام جابجایی اجزا طی پیاده سازی و یا جمع کردن آنها اطمینان حاصل نمایید که پمپ بخوبی حفاظت میشود و اجزا باز شده نیز از امنیت کافی برخوردارند.
 • پیش از جوشکاری و یا استفاده از ابزارهای دستی الکتریکی خطر و احتمال آتش سوزی یا انفجار را بررسی کنید.
 • هنگامی که تجهیزاتی در حال کار است تمامی حفاظ ها بایستی متناسب و مطلوب باقی بماند. به دنبال اتمام هر کار و پیش از روشن کردن مجدد تجهیزات اطمینان حاصل نمایید که همه حفاظها به درستی بار دیگر تنظیم می شوند.

جریان الکتریسته میتواند منجر به مرگ شود! پیش از انجام هرگونه اقدامی در جهت نصب یا نگهداری تمامی تجهیزات را در برابر انرژی الکتریکی عایق کنید. این کار بایستی به دقت کنترل و بررسی شود و البته سیستم «جواز آغاز کار» توصیه می شود.

مجموعه پمپ و تجهیزات وابسطه بایستی به خوبی برای تخلیه بار الکتریکی به زمین متصل شوند.

 • پیش از پیاده سازی تمامی لوله های متصل به پمپ را خشک و تخلیه فشار نمایید تا از خطر نشت ناگهانی جلوگیری به عمل آید. چنانچه سیال جابجا شونده ماهیتی خطرناک دارد احتیاط های لازم را انجام دهید. اطمینان حاصل نمایید که فشار پمپ ایزوله شده است. تمامی سوپاپ های مکش، تخلیه و کمکی لوله ها را ببندید.

پیش از شل یا باز کردن اتصالات لوله ها عدم وجود سیالات سمی یا مضر را بررسی نمایید. طبق مقررات محیطی کنونی سیالات سمی یا مضر را جمع آوری و از محیط خارج نمایید تا مانع از به خطر افتادن کار کنان یا محیط گردد.

 • پیش از آغاز کار اطمینان حاصل نمایید که تجهیزات در دمایی معادل با دمای محیط قرار دارند.
 • طی تعویض روغن مراغب باشید چراکه محفظه روغن تحط فشار قرار دارد.
 • در مقابل در محفظه روغن تکه پارچه کهنه ای نگهدارید تا از پاچیده شدن آن به داخل چشمها و پوست جلوگیری شود
 • هنگام باز کردن و تعویض قطعات فرسوده مراقب باشید چرا که آنها لبه های تیزی دارند.
 • در اطراف منطقه کاری حصار مناسبی بکشید بویژه در جایی که حذف تجهیزات پمپاژ کننده موجب به جا ماندن چاه ها و گودال های در سطح زمین می شود.

همه اصول ایمنی طرز کارها و الزامات محلی را دنبال نمایید.

1.4.2 ملاحظات مربوط به ایمنی نصب و نگهداری در راهنمای پمپ

 • طی نصب باید دقت کافی بعمل آید تا تضمین گردد که چیزی در بخش پمپ نیافتاده و یا به جا نمی ماند. چنانچه چیزی داخل بخش پمپ بیافتد بایستی برداشته شده و پمپ بطور کامل بررسی گردد، تا اطمینان حاصل آید که هیچ بخش یا جزء اضافی و یا سستی در داخل باقی نمانده است.

عدم حذف هر جزء بجا مانده منجر به آسیب دیدن بخش پمپ و یا مشین وابسته به آن می شود.

 • نورپردازی مطلوب حائز اهمیت است و پمپ بایستی از تمامی جهات به راحتی قابل دسترس باشد

طی فرآیند و به محض تکمیل فرآیند اتصال لوله های مکش و تخلیه، همترازی و تنظیم بودن پمپ و شفت گرداننده بایستی بار دیگر بررسی گردد. چنانچه اختلاف سطحی در اتصال لوله به وجود آید منجر به عدم توازن شفت شده و لوله بایستی حتما باز و اصلاح گردد تا همترازی و تنظیم شفت پس از بسته شدن مجدد لوله تحت تاثیر قرار نگیرد

 • با حذف پیچهای پایین نگه دارنده پمپ و پینهای متصل کننده (و کلیدهای تنظیم هنگامی که نصب صورت گرفت) جریان لوله را بررسی نموده و حرکت شفت پمپ را ملاحظه کنید. نشان مهرهای مدرج عقربه ای را روی شفت هدایت کننده قرار دهید تا  حرکت شفت پمپ در جهات افقی و عمودی را اندازه گیری نمایید.

چنانچه مقادیری فراتر از حدود تایین شده در دفترچه راهنمای IOM وجود داشته باشد، بایستی تنظیماتی در لوله کشی ها صورت پذیرد. در غیر اینصورت خسارات جدی به پمپ را ناشی خواهد شد.

 • اتصالات را با هم ترکیب نکنید. پس از نصب اولیه و به دنبال خاموش کردن دستگاه بمنظور تعمیر و نگه داری کار کردن لوله را بررسی کنید. تمامی اتصالات را به لحاظ ایمنی و صحت بررسی نمایید.
 • سالم بودن تمامی پیچ های اتصال دهنده و پایین نگه دارنده را پس از نصب و همینطور پس از تکمیل شدن تعمیرات بررسی نمایید.

لوله کشی های ممتد که به روزنه ها و زه کشی های روی پمپ ثابت شده اند بایستی به سمت یک مکان یا محفظه ایمن و مناسب هدایت شوند.

پیش از جفت سازی فاصله گذار اتصال دهنده (بخش انتقال) به دفترچه راهنمای سازنده کوپلینگ متحرک / اطلاعات / طرح ها و همینطور به راهنمای IOM مراجعه نمایید.

1.5 عملکرد مجموعه پمپ در راهنمای پمپ

1.5.1 دستورالعملهای ایمنی کلی برای اپراتورها

دستورالعمل های ایمنی زیر در رابطه با همه کارکنان شرکت کننده یا حاضر در هر فرآیند نصب یا نگهداری صورت پذیرنده روی تجهیزات عرضه شده اعمال می گردد.

در حالی که دستورالعمل ها، اطلاعات و اصول مربوط به ایمنی و سلامت در حوزه ملی، منطقه ای، محلی و مکانی با دستورالعمل های کلی زیر متفاوت هستند اما دستورالعمل های ملی، منطقه ای، محلی و مکانی بایستی دنبال و رعایت شوند.

 • تمامی کارکنان شرکت کننده در هر فرآیند نصب یا نگهداری تجهیزات بایستی با دستورالعمل های ایمنی مذکور در IOM و دیگر دفترچه های راهنمای پیوست آشنایی داشته باشند. این دفترچه های راهنما بایستی برای رجوع در دسترس بوده و در نزدیکی تجهیزات نصب شده حاضر باشند.
 • کارکنان بخش نصب یا نگهداری پیش از آغاز کار بایستی به خوبی آموزش دیده و دارای صلاحیت باشند و با بخش های مختلف راهنمای IMO آشنایی داشته باشند. تمامی وظایف مربوط به نصب یا نگهداری تجهیزات بایستی مطابق با اطلاعات، دستورالعمل ها و طرز کارهای مشمول در راهنمای IMO و دیگر دفترچه راهنماهای مرتبط با آنها صورت پذیرد.
 • کلاه ایمنی و کفش محافظ بپوشید. در صورتی که کار شما پر سر و صدا بوده و یا شرایط آن برای چشم ها و یا دستهایتان زیان آور است از محافظ گوش عینک محافظ و یا دستکش استفاده کنید. اگر در محیط کارتان وجود غبار، بخار و یا گازهای سمی دستگاه تنفسی شما را تحدید میکند حتما باید از ماسک و فیلتر مناسب استفاده کنید.
 • در حالیکه هیچ وسیله ای کار نمی کند تمامی محافظ ها بایستی کاملا برقرار باشند.
 • از هیچ وسیله ای  خارج از چارچوب پارامترهای عملیاتی پذیرفته شده برای آن استفاده نکنید.
 • تجهیزات بویژه یاطاقان ها و استاتورها را بطور منظم  بررسی نمایید تا در صورت افزایش بیش از حد دما در آنها متوجه گردید.
 • لکه ها و پاشیدگی هر گونه سیال را به سرعت پاکسازی نموده و در صورتی که سیال مورد نظر ماهیت خطرناک دارد هشدارهای لازم را اعمال نمایید.در جهت برطرف کردن دللیل نمایان شدن چنین لکه ها و نشتی هایی اقدام لازم را صورت دهید.

همه اصول ایمنی طرز کارها و الزامات محلی را دنبال نمایید.

1.5.2 ملاحظات مربوط به ایمنی عملیاتی در راهنمای پمپ

عدم باز کردن بستهای نگهدارنده بوش مکانیکی پیش از آغاز به کار پمپ موجب آسیب دیدن بوش مکانیکی و اجزای پمپ خواهد شد.

به مکانهای دکمه های توقف اضطراری پیش از روشن کردن تجهیزات توجه نمایید چراکه در موارد بروز مشکلات عملکردی سریع لازم است تا از  وقوع آسیب احتمالی جلوگیری به عمل آید.

پیش از بکار انداختن پمپ اطمینان حاصل ننمایید که همه سوپاپها و کنترلها در وضعیت آغازین صحیح خود قرار دارند.

1.6 ملاحظات محیطی در راهنمای پمپ

1.6.1 فرآورده های مبتنی بر روغن معدنی در راهنمای پمپ

این فرآورده ها مبتنی بر روغن های روان سازنده بسیار تصفیه شده می باشد که از بخش هایی از نفت که دارای نقطه جوش بالا هستند مشتق می شوند. این فرآورده ها با طیف گسترده ای از غلظت دردسترس بوده و اغلب حاوی افزودنی های ویژه ای هستند. افزودنی هایی که بطور متداول به کار می روند عبارتند از؛ اصلاحگرهای پلیمری غلظت، فشار شدید، ضد فرساینده ها، آنتی اکسیدان ها، فرونشاننده های کف و ضد زنگ ها می باشند. برای اهداف ایمنی وسلامت آنها را می توان بطور مجموع یک گروه تلقی کرد.

در پمپ های DANAI و تجهیزات تابع و کمکی آن اغلب ازانواع مختلفی از روغن ها و گریس ها برای روان سازی یاتاقان ها و انتقال قدرت هیدرولیک و … استفاده می کنند. فهرست هشدارهای زیر را می توان به عنوان راهنمایی برای تجزیه و جابجایی ایمن چنین فرآورده هایی به کار برد.

احتیاط های کلی

 • از تماس مرتب یا طولانی مدت با پوست اجتناب نمایید. لباس وعینک محافظ بپوشید.
 • غبارها یا بخارها را استشمام نکنید.
 • از بلعیدن این فرآورده ها اجتناب نماید. مواد غذایی و نوشیدنی ها را بایستی دور از منطقه ای نگه دارید که این محصولات انبار یا استفاده می شوند.
 • تسهیلات و لوازم شستشوی کافی و مناسب و همینطور عوامل پاک کننده مناسب باید در دسترس باشند.
 • در محیط کار از میزان رطوبت TLV در 5 mg/m2 برای روغن معدنی تجاوز نکنید.
 • پس از مصرف تمامی محفظه ها و درب ظروف حاوی این مواد را ببندید.
 • لکه ها را به سرعت پاک کنید.
 • پیش از جابجایی و استفاده از روغن ها از کرم های محافظ استفاده کنید.
 • برای پاک کردن روغن از روی پوست آن را با آب و صابون بشویید.
 • استفاده از فرچه ناخن کمک موثری است.
 • مواد دستشویی ویژه به پاک کردن دستهای کثیف کمک می کنند.
 • از بنزین، سوخت دیزل، گازوئیل یا هر حلال دیگری استفاده نکنید.
 • از تماس پوست با لباس های روغنی جلوگیری نمایید.
 • پارچه های روغنی را در جیب های خود نگه ندارید.
 • لباس های آلوده خودرا پیش از استفاده مجدد بشویید.

مصرف روغن مصرف شده در راهنمای پمپ

 • روغن مصرف شده را طبق مقررات و اصول محلی جمع آوری و دوباره استفاده کنید.
 • روغن استفاده شده را روی زمین، داخل کانال ها، رودخانه ها یا دریا یا نهرها و جوی ها نریزید.
 • به اطلاعات ایمنی و سلامت ارائه شده از سوی سازنده روغن مورد استفاده مراجعه کنید.
 • همواره برای حذف روغن استفاده شده شرکت مورد قبول و تایید شده ای را استخدام نمایید. اطمینان حاصل نمایید که یادداشت ارسالی برای جمع آوری و استفاده از روغن ازبین رفته بخوبی تکمیل شده رونوشتی از آن برای ارجاع بعدی در دست می باشد.

1.6.2 مصرف تجهیزات فرسوده یا اوراق در راهنمای پمپ

استفاده از تجهیزات یا مواد کهنه، اوراق یا باطله مطابق با طرز کارها و اصول محلی

2 انتقال و انبار کردن در راهنمای پمپ

2.1 انتقال در راهنمای پمپ

احتیاطهای مطرح شونده در رابطه با انتقال به ترتیب زیر فهرست می شود:

 • ماشینهای انتقال بایستی از نظر وزن بار مجاز بررسی شود.
 • پیش از بلند کردن بایستی اطمینان حاصل کرد که ابزار بالا بر و طنابهای سالم و قابل قبولی استفاده خواهد شد. پمپ به کمک طنابها یا تسمه های حلقه گونه ای بسته شده و متعادل نگه داشته می شود. طنابها را نباید حول بخش گردان یا لوله تخلیه پیچید بلکه باید آنها را خارج از محور یاتاقان استاتر یا لوله میانی بست
 • هنگام بلند کردن و انتقال بایستی مراقب بود، از برخورد با تسهیلات و لوله های کمکی و آسیب رساندن به آنها اجتناب نمایید.
 • هنگام ارسال لوله میانی، لوله مکش، لوله تخلیه و لوله تخلیه پمپ را می توان با رزوه تو خالی پوشاند تا مانع از ورود مواد خارجی گردد.

2.2 نگهداری و انبار سازی در راهنمای پمپ

2.2.1 استاندارد در راهنمای پمپ

هنگامی که پمپ ها حمل می شوند سطوح داخلی و خارجی آنها با FS-2 و یا ضد زنگ مشابهی اسپری می شوند.

اگر پوشش یا دیگر روکش خاص پمپ حذف یا برداشته شود این روش به عنوانن محافظی بلند مدت مناسب نیست؛ تنها محافظت استاندارد موثر است، یعنی با ثابت در نظر گرفتن شرایط حداکثر زمان انبار سازی 6 ماه خواهد بود.

2.2.2 انبارسازی میان مدت در راهنمای پمپ

پمپ های سانتریفیوژ که به سرعت پس از ارسال نصب نمی شوند را می توان برای مدتی که به وسیله نگهداری جزئی تعیین می شود انبار نمود.

به منظور جلوگیری از شکل گیری رسوب و زنگ زدگی و خوردگی متعاقب آن، آسیب دیدگی یاتاقان و آلودگی آن، اطاقی خشک در صورت امکان با دمای ثابت و پاکیزه و عاری از تنش بایستی بعنوان فضای انبار سازی انتخاب گردد.

در هر مورد شرایط جوی نامطلوب تاثیری منفی بر دوره حفاظت بهینه و مناسب خواهند داشت. در موردی که بخش ها در بسته بندی خاصی قرار نداشته و یا از بسته بندی خارج شده اند موارد زیر بایستی رعایت گردد:

در مورد تاثیرات نامطلوب محیطی ماننده هوای مرطوب، دماهایی که بین شب و روز بشدت تغییر می کنند، محیط اسیدی یا قلیایی، خطر آلودگی، درپوش های پمپ ها بایستی بطوری بسته شوند که هوا به داخل پمپ نفوذ نکند.

2.2.3 انبارسازی و نگهداری بلند مدت در راهنمای پمپ

در موردی که انبار سازی طولانی مدت در انبار یا مغازه مشتری یا در منطقه مطرح می شود، یا این که پمپ ها با مسکوت ماندن طولانی تر کارخانه مواجه می شوند یا اینکه پمپ های آماده به کار مورد محافظت قرار می گیرند دستورالعمل های زیر را بایستی در نظر گرفت:

چنانچه پمپ ها پیش از این کار کرده و قطعات آن در تماس با مایع پمپاژ شده بوده است، بایستی پاکسازی شده و پس از خشک کردن با یک محافظ مرطوب شود. به این منظور پیاده سازی و باز کردن بخش هیدرولیک پمپ در اکثر موارد لازم و ضروری می گردد.

 1. i. حفاظت از قطعات براق و استفاده نشده پمپ در راهنمای پمپ

ماننده شفت پمپ، سطوح برآمده درپوش ها، کوپلینگ، اتصالات مجراهای کوچک و …

ما بشدت با استفاده از روغن روان ساز معمولی به عنوان ضد زنگ مخالفت می کنیم. صنعت روغن معدنی برای حفاظت از قطعات براق پمپ ضد زنگ های ویژه ای را تولید کرده است که در ابتدا مایع بوده و بطور دستی با استفاده از فرچه ها و اسپری استفاده می شود. پس از تبخیر حلال پوشش شبیه به واکسی باقی خواهد ماند. این لایه محافظ را می توان با استفاده از حلال ها یا عامل های پاک کننده قلیایی از بین برد

ما ضد زنگ ها را توصیه می کنیم:

برخی از انواع ضد زنگ ها را می توان استفاده کرد که از آن جمله PRETON-R309 یا ضد زنگی با همین مرتبه را می توان نام برد. زمان میانگین محافظت یک سال است. ضد زنگ ها عامل های ممانعت از زنگ زدگی هستند که زنگ زدگی را از بین نمی برند به همین دلیل این لازمه کاربرد اینگونه ضد زنگ هاست که اجزا مورد نظر بایستی تمیز و بدون زنگ زدگی باشند. سطح بخش ها بایستی پیش از کاربرد ضد زنگ به دقت تمیز شده باشد.

 1. ii. حفاظت از فضای داخلی پمپ در راهنمای پمپ

مانند پوشش های پمپ محفظه های پر کننده، فریم یاتاقان ها و غیره

برای این قطعات ضد زنگ مایعی با مبنای روغن معدنی را می توان استفاده کرد که تقریبا غلظتی معادل با 60-70 mm2/s دارد.

1) روکش پمپ، ستون، طبقه بندی مشبک و درپوش تخلیه در راهنمای پمپ

در ابتدا پیش برنده بایستی کاملا پاک شده و سپس ضد زنگ ها به آن آغشته گردند. سپس پوشش پمپ ستون و شبکه را با ضد زنگ اسپری نمایید. بطور کلی عمل حفاظت بایستی هر 6 ماه تکرار گردد.

2) یاتاقان لغزنده پمپ در راهنمای پمپ

ضد زنگ را در میان اتصالات پر کرده و محور یا شفت پمپ را با دست چندین بار بچرخانید (به جهت چرخش توجه داشته باشید). اطمینان حاصل نمایید که تمام شفت و بوش بطور کلی با ضد زنگ پوشیده شده باشد هر شش ماه بایستی در صورت نیاز ضد زنگ را اضافه کرد. به منظور اجتناب از آسیب فرسودگی و فرسایش در هر بخش چرخان یا روتور پمپ را با دست به طور همزمان چرخاند تا به این ترتیب روغن محافظ به سطوح در حال گردش یاتاقان های لرزان نیز برسد.

iii. نگهداری از پمپهای سانتریفیوژ انبار شده در راهنمای پمپ

طبق اشارات سازنده رسوبات بایستی پاک شده و قطعات هر شش ماه تحت اسپری مجدد ضد زنگ قرار بگیرد. چنانچه ضد زنگ طی این دوره تجدید نشود مسئولیت ریسک آن بر عهده انبار دار خواهد بود. بمنظور داشتن ضمانتی برای اجرای کار آمد دستورالعمل های نگهداری، ایجاد برگه های حفظ و نگهداری را توصیه می کنیم.

 3. توضیح در راهنمای پمپ

پمپ TLY به عنوان یک پمپ سانتریفیوژ عمودی، تک مکنده، تک مرحله ای ساخته شد و طرح و ساخت آن مطابق با استاندارد AP1610 , ISO5199 , GB5656 بود. پمپ های سری TLY برای انتقال مایع ماننده مایعات پاک کننده مختلف یا مایعات حاوی ذرات معلق، مایعات دارای دمای بالا یا دمای معتدل، مایعات خورنده یا خنثی و غیره طراحی شده است. از این پمپ می توان در استخرهای سرباز یا محفظه فشار بسته استفاده کرد.

3.1 نماد در راهنمای پمپ

نماد پمپ سانتریفیوژ قابل فرو بردن در آب                نماد پمپ نامسدود قابل فرو بردن در آب

(1) نام مجموعه ها                                            (6) ظرفیت مجاز (m3/h)

(2) نوع پیش برنده:                                           (7) دهانه مجاز (m)

N- پیشبرنده بسته                  o- پیشبرنده نیمه باز               (2)*W- پیشبرنده نامسدود

F- پیشبرنده صفحه ای   E- پیشبرنده باز

(3) قطر انشعاب تخلیه (mm)

(4) قطر پیشبرنده اسمی (mm)

(5) نوع اشتقاقی: براساس دما و نوع درز بندی یا بوش به شرح زیر است.

مکانطیف دمانماد
باز کردن استخرTLY40-2001)TLY40-200xبوش حلقه V
لازم است که گاز روی سطح مایع تفکیک شود.TLY40-200GGTLY40-200GTLY40-200T2)TLY40-200S3)TLY40-200Bبوش بسته بندی
TLY40-200GGMTLY40-200GMTLY40-200Mبوش مکانیکی

نکته: 1) پمپ پایه؛ 2) قابل کاربرد برای شرایط ماده خاص پمپ؛ 3) قابل کاربرد برای حفظ دمای ثابت مایعات.

3.2 طرح پمپ در راهنمای پمپ

3.2.1 هنگامی که حلقه های دارای پوشش در معرض پوشش قرار میگیرند جایگزین می شوند. صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه های تعمیر و قطعات یدکی فرسوده

3.2.2 شفت در روکش پمپ و شبکه های یاتاقان با یاتاقان های تخت محافظت شد؛ یاتاقان رولی، یاتاقان ضد اسطحکاک می باشد که با گریس یا روغن صابون لیتیم روان سازی می شود. هنگامی که مایع در بالاترین دما قرار دارد می توان استارتر یاتاقان را با استفاده از آب خنک کرد. بوش ها و درزبندی ها را میتوان با مایع پمپ شده یا مایع خارجی مبتنی بر رسانه روان سازی کرد.

3.2.3 طبق شرایط میتوان درزبنی یا بوش مکانیکی و یا بسته بندی را انتخاب کرد.

به منظور جلوگیری از تبخیر در مجاورت بوش شفت مقدار آب خنک کننده بایستی در دیتاشیت ثبت شود. عدم چنین کاری می تواند منجر به شکست کلی بوش شفت گردد.

بمنظور تضمین کارکرد قابل اطمینان بوش بندی لغزان مقدار آب پر فشار بایستی در دیتاشیت ثبت گردد. در غیر اینصورت کل بوش بندی لغزان به شکست می انجامد

3.2.4 برای اتصال پمپ به هدایت کننده بایستی از کوپلینگ انعطاف پذیر استفاده کرد: کوپلینگ انعطاف پذیر با فاصله گذار میتواند برای پیاده سازی بوش مکانیکی و یاطاقان مناسب باشد.

جزئیات قطعات پمپ در برش مقطعی و دیتا شیت آن مشهود است.

4 شالوده و نصب

4.1 شالوده بایستی با استفاده از شیب سنج تنظیم سطح گردد. شالوده باید به اندازه کافیمستحکم باشد تا وزن کل پمپ را بدون هیچ اختلالی تحمل کند. به این ترتیب هم در طی کارکردن پمپ و هم در زمان استراحت آن میزان لرزش به حد اقل میرسد و در غیر اینصورت عمر پمپ کاهش میابد.

4.2 نصب

برنامه ریزی وآماده سازی مطلوب موجب نصب سریع آسان و صحیح شده و پمپ میتواند بسرعت از تمامی جهات قابل دسترس قرار بگیرد، ابعاد زیر بایستی مد نظر قرار بگیرد:

ابعاد کلی، اتصالات، موقعیت پیچهای تثبیت کننده و غیره در طرح نصب بیان میشوند

4.2.1 پیش از نصب بایستی تمامی پوششهای مسدود را برداشته و پیچ را بار دیگر محکم کنید تا مانع از شل شدن برخی از پیچها در حین انتقال گردید. (قفل کردن گیره در مهره بازدارنده را نیز شامل میشود)

4.2.2 پس از نصب پمپ در محل خود بایستی عمود بر افقی بودن شفت پمپ را بررسی کنید. روش بررسی پیاده سازی موتور و قراردادن شیب سنج یا تراز روی محور موتور و تنظیم وضعیت پمپ تا جایی است که شیب سنج تراز گردد. چنانچه انحراف زیادی وجود داشته باشد، شالوده بایستی بار دیگر تنظیم شود. به این خاطر که پمپ دارای شفت بلند هر چند انحراف آن از راستای تراز کمترین میزان باشد باز هم میتواند انحراف عمده ای در انتهای پایین تر شفت بوجود آورده و این انحرافات منجر به پوشیدگی بیش از حد، خم شدن شفت و لرزش گردد.

4.2.3 قطر لوله ها از پیش در مرحله برنامه ریزی و طراحی تعیین شده و فاکتورهای ناشناخته و نامحسوس بسیاری که از دید سازنده پمپ پوشیده مانده مد نظر قرار میگیرد.

سرپوش تخلیه پمپ در برابر نیروی خارجی بیشتر و گشتاور ناشی از وزن لوله و سوپاپ یا انبصاط لوله در نتیجه تغیر دما مقاومت نمیکند.

4.2.4 تجهیزات فرعی یا دستیار برای بررسی ونظارت بر پمپ (تجهیزات اندازه گیری فشار، دما و…) و حفظ عملیات (خنک سازی، تخلیه، درزبندی و …) به کار میرود. گستره حضور این تجهیزات مبتنی بر نیازهای کاربردی و مطرح در حوزه نصب میباشد. برای آگاهی از نوع موقعیت و ابعاد اتصالات فرعی لطفا به شکل نصب مراجعه نمایید.

در صورت عدم موفقیت ابزارهای کمکی یا فرعی (ماننده خنک سازی، گردش) میتواند منجر به بالا رفتن میزان فشار بطور غیر عادی در ابزارهای امنیتی پمپ میگردد که کاربربایستی آنها را نصب نماید(هشدار، خاموش شدن اضطراری یا مشابه آن).

اتصالات را اشتباه نگیرید. پس از کارگذاری لوله ها و همینطور پس از تعمیرات جریان لوله ها را بررسی کنید.

4.2.5 پیچ درپوش لوله بایستی هر از چند گاهی محکم شود.

4.2.6 تمامی حفاظت های امنیتی بایستی پیش از آغاز بکار پمپ صورت پذیرد. از بسته بودن محافظ کوپلینگها اطمینان حاصل نمایید.

4.2.7 فضایی بیش از یک و نیم برابر فاصله از مکنده پمپ تا کف مخزن باید وجود داشته باشد.

5 عملکرد در راهنمای پمپ

5.1 بررسی ایمنی پیش از راه اندازی در راهنمای پمپ

پایین ترین سطح شروع و کار پمپ بایستی مطابق با طرح ابعاد باشد

5.1.1.a در مورد پمپ روان سازی شده با گریس، بایستیگریس روان سازی کافی در استاتر یاطاقان وجود داشته باشد. گریس روانساز بایستی تغریبا نیمی از ظرفیت محفظه یاطاقان را تشکیل دهد.

5.1.1.b درمورد پمپی که با روغن روانسازی شده، استاتر یاطاقان را با نفت سبک (استفاده از هیدروکربن پترولیم، پترولن و پیت آسفالت جایز نمیباشد) پیش از آغاز به کار شستشو داده و اجازه دهید که نفت از پایین خارج شود. سپس روانساز را به سطح میانی روغن یا نفت افزوده مقداری از روانساز را در سطح ثابتی نگه دارید.(گنجایش روانساز را ببینید)

5.1.2 هم محوری کوپلینگ را بررسی کنید

5.1.3 بوش شفت را بررسی کنید.

از طریق روشن کردن آنی هدایت کننده بررسی کنید که راستای گردش پمپ مطابق با راستای نشان داده شده با پیکان جهت گردش باشد. معکوس نمیباشد. پمپ در جهت عقربه های ساعت میگردد.

5.1.5 پیش از اولین راه اندازی در مورد اطلاعات زیر اطمینان حاصل نمایید

 • سرعت موتور
 • طیف مقیاس میزان فشارمناسب برای دهانه تخلیه (H)
 • طیف مقیاس میزان ظرفیت مناسب برای ظرفیت پمپ(Q)
 • اطمینان حاصل نمایید که سوپاپ تخلیه خارجی در صورت وجود باز است و آب تخلیه شونده خارج میشود.

هنگامی که پمپ در دمای بالا بکار میرود لازم است که پیش از آغاز کار گرم شود. اگر گازی با دمای بالا وجود داشته باشد استفاده از آن برای گرم کردن اولیه و سپس استفاده از مایع ای با دمای بالا بهتر است.

این دما طی نیم ساعت فراتر از 50 درجه سانتیگراد نیست و به طور متوازنی افزایش می یابد. از زمان گرم شدن هر دقیقه پمپ را نیمه خنک کنید. اگر دما بیشتر از 150 درجه است این کار را هر 5 دقیقه انجام دهید.

سیستم خنک کننده را برای یاطاقان پیش از گرم شدن باز کنید. در صورتی که بار گرمایی وجود دارد کار سیستم خنک کننده را متوقف نکنید.

هنگامی که پمپ را به راه می اندازید برای خاموش کردن اضطراری آن در صورت کارکرد نا مرتب آمادگی داشته باشید.

5.2 راه اندازی در راهنمای پمپ

5.2.1 از آنجایی که هنگام آغاز بکار پمپ با سوپاپ تخلیه بسته بار کمترین حد خود را دارد به این ترتیب اطمینان حاصل نمایید که پمپ را با سوپاپ تخلیه بسته به راه می اندازید. اما باید توجه داشته باشید که اگر پمپ برای مدت طولانی با سوپاپ بسته به کارادامه دهد دما و فشار بالا رفته و لرزش و ارتعاش رخ خواهد داد به این ترتیب طولانی ترین زمان عملکرد با این شرایط نباید بیش از 30 ثانیه باشد.

5.2.2 هنگامی که درجه دفشار تخلیه نشان میدهد که سوپاپ فشار به مقدار فشار ارزیابی شده رسیده است سوپاپ به تدریج باز شده و مایع پمپ میشود.

5.3 کنترل نقاط عملیاتی در راهنمای پمپ

5.3.1 بازخواندن فشار تخلیه فشار ورودی را تغریبا برابر با دهانه پمپ کاهش میدهد:

در این معادله:

H—دهانه پمپ

P—اختلاف فشار-باز خوانی فشار تخلیه منهای فشار ورودی

چگالی مایع

اطمینان حاصل نمایید که فشار تخلیه نباید کمتر از مقدار فشار طرح باشد که در غیر اینصورت پمپ با کمیت بیشتری کار خواهد کرد، ارتعاش و صدا افزایش می یابد و توانایی خلاء سازی آن نامطلوب میگردد.

5.3.2 تنظیم ظرفیت عملیاتی هماننده مقیاسهای مذکور دهانه پمپ را بر اساس فشار ارزیابی شده محاسبه نمایید. در منحنی زیر ظرفیت عملیای را میتوان به این روش معین کرد(شکل صفحه 16 در متن اصلی)

5.3.3 با به کار انداختن موتور هنگامی که درجه فشار تخلیه نشان میدهد که مقدار فشار به مقدار فشار ارزیابی شده رسیده است سوپاپ تخلیه را به تدریج باز کرده و نشانگر فشار تخلیه را بررسی نموده، جریان تخلیه را تا ظرفیت ارزیابی شده تنظیم نمایید و این کار را زمانی انجام دهید که درجه فشار نشان میدهد که فشار تفاضلی تا مقدار معین شده در منحنی عملکرد پایین می آید.

فشار برابر در روزنه تخلیه با اختلاف فشار موجب افزایش فشار مکش میشود.

5.4 نظارت بر عملکرد در راهنمای پمپ

5.4.1 نظارت و بررسی شرایط عملیاتی امری ضرروری و الزام آور است. باز خوانی آمپر سنج نباید مقداری بیشتر از میزان جریان ارزیابی شده را نشان دهد.

5.4.2 افزایش دمای یاطاقان بایستی مورد بررسی قرار گیرد. دمای عادی یاطاقان باید کمتر از 70 درجه سانتیگراد باشد همینطور باید افزایش دمای بوش روغن نیز مورد ملاحظه قرار گیرد زیرا گرمای تولید شده توسط بوش روغن افزایش دمای یاطاقان را تسریع مینماید.

هنگامی که پمپ در دمای بالایی بکار میرود اطمینان حاصل نمایید که سیستم خنک کننده یاطاقان نیز روشن میشود. پارامترهای فشار و دما نرمال هستند.

5.4.3 چنانچه هنگام کار کردن پمپ متوجه ناهنجاریهایی ماننده سروصدا، ارتعاش و اختلال در فشار یا جریان برق شدید بایستی فوری پمپ را متوقف ساخته ودلایل آن را جویا شوید.

کارکنان بخش عملیات تنها زمانی میتوانند پمپ را تنها بگذارند که پمپ برای مدتی بیش از یک ساعت بطور عادی کار کرده است.

5.5 خاموش کردن در راهنمای پمپ

5.5.1 سوپاپ منفذ تخلیه را ببندید.

5.5.2 موتور را خاموش کنید.

پمپ را زمانی خاموش کنید که سوپاپ تخلیه بطور کامل بسته شده است. سوپاپ تخلیه باید به تدریج بسته شود در غیر اینصورت منجر به تغییر ناگهانی راستای جریان مایع شده و باعث ترکیدگی پمپ در اثر انباشته شدن آب میگردد. مایع بداخل لوله بر میگردد و گردش پمپ معکوس شده و به شل شدن مهره پیش برنده یا پیچ می انجامد.

هنگامی که از پمپ برای دمای بالا استفاده میکنید پس از خاموش کردن هر 20 تا 30 دقیقه آن را نیمه خنک کنید تا دمای پوشش پمپ به 50 درجه سانتیگراد برسد.

پس از خنک شدن منبع آب خنک کننده را قطع نمایید.

5.5.3 رسانه یا ماده پر کننده در پمپ و خط لوله بایستی در صورت خاموش و رها شدن پمپ برای مدت طولانی خشک شود.

6 نگهداری در راهنمای پمپ

6.1 اصول کلی نگهداری پمپ در راهنمای پمپ

6.1.1 چنانچه هنگام کار کردن پمپ متوجه ناهنجاریهایی ماننده سروصدا، ارتعاش و اختلال در فشار یا جریان برق شدید اگر دلیل این مشکلات را متوجه نشدید بایستی فوری پمپ را متوقف ساخته ودلایل آن را جویا شوید.

6.1.2 تراز و تنظیم بودن کوپلینگ را حداقل سالی یک بار بررسی نمایید و در صورت نیاز بار دگر آنرا تنظیم کنید

6.1.3 تجهیزات فرعی و کمکی را در طی کار بررسی و نظارت کنید:

درجه ها: فشار، دما و آمپرسنج در بازه های منظم

خنک سازی: جریان و دما در راهنمای پمپ

تخلیه/ درزبندی: فشار، دما، کمیت در راهنمای پمپ

6.1.4 پمپهای آماده به کار بایستی در بازه های منظمی روشن شوند تا از آمادگی آنها برای ارائه خدمات فوری اطمینان حاصل آید. طی مدتی که پمپ برای مدتی طولانی خاموش میماند بایستی خشک شده و مورد حفاظت قرار بگیرد.

6.1.5 هر گونه زوال در عملکرد پمپ که ناشی از تغییر یا پوشش لوله ها نباشد احتمالا ناشی از پوشش یا روکش اجزا داخلی پمپ میباشد.

پمپ بایستی از سرویس خارج شده و تعمیر گردد

6.1.6 توصیه میشود که داده های عملیاتی و همینطور اطلاعات مربوط به روغن کاری، تعمیرات و غیره در یک گزارش عملیاتی ثبت گردد.

6.2 نگهداری- بوش یا درزبندی شفت در راهنمای پمپ

6.2.1 پرکردن/ ماده پر کننده در راهنمای پمپ

 • مایع ماده میانی پمپ پیش از ترک کارخانه بخوبی پر شده است. چنانچه پمپ طی 12 هفته در محل عملیات خود برای اولین بار روشن نشود بایستی ماده پر کننده اولیه و اصلی آن استخراج شده و با ماده جدیدی جایگزین گردد.
 • پیش از راه اندازی ماده پرکننده، شستن محور شفت و پرکردن خلاء و همینطور بازرسی سطح محور شفت بمنظور بررسی نرمال بودن و جهش سطح آن مطرح میشود که اختلاف مجاز آن به شرح زیر است:

جهندگی: 0.05mm

زبری سطح:3.2 در راهنمای پمپ

 • برای پر کردن مجدد ماده پر کننده باید کافی باشد.
 • هنگام که حلقه های پر کننده به درون حفره یا خلاء ماده پر کننده فشرده میشوند بطور متقابل 90 درجه بین بخشهای باز برنده حلقه های پر کننده نوسان و تناوب دارد. حفره ورودی مایع درزبند نباید مسدود گردد.

6.2.2 درزبند یا بوش مکانیکی در راهنمای پمپ

 • عمومی: در صورتی که شفت مکانیکی خروج رسانه یا ماده میانی منتشر شده را درزبندی نماید توسط دو سطح حلقه ای که اطراف آن بطور برابر مسطح شده بازداشته میشود که به کمک نیروی فنر و فشار مایع به هم فشرده میشوند. حلقه های درزبند(گردان و ایستا)به کمک درزبندهای اتصال دهنده (حلقه های O) به اجزای مجاور پمپ که بطور همزمان بعنوان یاطاقان الستیک نیز عمل میکنند در مقابل بخشهای مجاور پمپ قرار میگیرند.
 • شرایط

به منظور طی فرآیند عملکرد پمپ به دور از هرگونه اشکالی، داشتن ضخامتی از یک مایع بین سطوح لغزان امری ضروری است و به این ترتیب شرایط زیر بایستی برای رسانه یا ماده میانی به کار رفته صدق نماید.

–         ویژگیهای روانسازی کافی

–         داشتن دمای تبخیری بالاتر از دمای کار

–         عدم وجود ناخالصی در بخش حلقه لغزان

اگر تسهیلات فرعی و کمکی مانند :

–         تخلیه

–         انسداد

–         خنک سازی

–         گرم کردن

–         تفکیک/فیلتر چرخانه(در مورد یک رسانه ناخالص)

برای رسیدن به شرایط عملیاتی ،جزئیات معین در دیتاشیت و طرح نصب پمپ  بایستی مد نظر قرار گیرد.

شکست یکی از وسایل فرعی و کمکی می تواند موجب افزایش دمای سطح پوشش تا سطح غیر قابل قبولی شود. در صورت لزوم تجهیزات را با سیستم های ایمنی مناسب پشتیبانی نمایید( مانند بررسی دمای کنترلی با دکمه خاموش اضطراری).

 • نگهداری در راهنمای پمپ

نگهداری از درزبند یا بوش مکانیکی به کنترل چکه یا نشتی، دما و در صورت لزوم به تسهیلات فرعی و کمکی محدود می گردد.

نشتی اندک درزبند مکانیکی عادی تلقی می شود. ولی اظهار بیاناتی با توجه به نشت بوش مکانیکی غیر ممکن است چراکه مقدار نشتی مبتنی بر عوامل مختلفی است ( مانند اندازه، ماده یا جنس، مایع پمپ شده، دما و غیره). در مورد میزان نشتی بسیار زیاد، ممکن است جفت حلقه ها نیز نشت کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعات آسیب دیده بایستی تعویض گردند. بوش های ثانویه بایستی طی هر جمع بندی جایگزین گردند، حلقه های درزبند چرخان و ثابت نیز باید با هم تعویض شوند.

6.3 روانسازی یا روغن کاری در راهنمای پمپ

6.3.1 یاطاقان با گریس در راهنمای پمپ

 • یاطاقان های ضد اصطحکاک با گریس روانسازی شدند در حالی که ناخالصی در گریس وجود ندارد. معمولا گریس صابون لیتیم (GB/T7324-87) بکار میرود
 • هر 4 ماه یکبار در صورت کارکردن پمپ آن را تجدید روانسازی نمایید، مقدار گریس حدود نیمی از محفظه پوشش یاطاقان می باشد. (تغریبا 40 تا 60  میلی لیتر)، میتوان با استفاده از توده گریس روی پوشش یاطاقان آن را بار دیگر روانسازی نمود.
 • دمای شبکه یاطاقان، طیف دما واقدامات مربوط به مصرف را به شرح زیر بررسی کنید
دمای شبکه یاطاقاناقدامات
عملکرد عادی
اخطار
خاموش

6.3.2 یاطاقان با سیستم روغن لغزنده در راهنمای پمپ

پمپهای سانترفیوژ اغلب تحت فشار شدید ناشی از عملکرد ممتد و نیروهای شدید پرتوی و محوری قرار دارند. بنابراین کیفیت مناسب و بالای روغن یکی از نیازهای اولیه عمر طولانی یاطاقان و عملکرد عاری از اشکال میباشد. این روغن نباید حاوی ذرات خارجی و یا اسیدهای شستشو باشد. حد اقل نیاز های روغن های روانساز مناسب در DIN 51524 مشخص شده است.

به این ترتیب تمامی عرضه کنندگان روغنهای روانساز در تلاش هستند که محصولات خود را براین اساس طبقه بندی نمایند و محصولی را ارائه نمایند که از این استانداردها پیروی نماید.

شکست در زمینه روانسازی و روغن کاری (مثلا از طریق عدم نگه داری، استفاده از روانسازهایی با کیفیت نا مناسب، نشتی و …) میتواند موجب بالا رفتن دمای سطح پوشش پمپ تا میزان غیر قابل قبولی شود. در صورت لزوم تجهیزات را با سیستم های ایمنی مناسب پشتیبانی نمایید( مانند بررسی دمای کنترلی با دکمه خاموش اضطراری).

6.3.2.1 غلظت روغن یا نفت در راهنمای پمپ

از انجا که در یاطاقانهای ضد اصطحکاک خود گرمایش یاطاقان در نتیجه پر شدن نقش مهمی را ایفا میکند و از آنجایی که از سوی دیگر غلظت روغنی معادل باحداقلmm2/s12 در دمای عملیاتی یاطاقان برای لایه روانساز مناسب کافی مناسب است غلظت روغن بایستی بترتیب زیر انتخاب شود:

نقطه  اشتعالغلظت kinmm2/sISOدما
حداقلطبقه غلظتحلقه خارجیمخزن
2545VG46
3665VG68

هنگامی که حین عملکرد تحت شرایط سخت(دمای محیط بالا، بار زیاد یاطاقان و …) در نقطه اندازه گیری معینی دمای بالاتری مشهود میگردد باید از روغنی با کلاس غلظت ISOVG68 استفاده شود. حداکثر مقادیر مجاز معین شده در جدول 10 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. در صورت بروز نوسانات قابل ملاحظه با شرکت ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. بعلاوه توصیه میکنیم که تجدید روانسازی را تحت دماهای شدید یاطاقان و طبق توضیح مذکور در بازه های متغییر 6 ماهه انجام دهید.

6.3.2.2 بازه ها و مقدار روغن را تغییر دهید.

در مورد اولین راه اندازی یا پیاده سازی و جمع بندی مجدد همه روغن را پس از 10 تا 15 ساعت کار پمپ تعویض نمایید. چنانچه آلودگی با ذرات خارجی و آب میزان اندکی میباشد میتوان بازه زمانی تعویض روغن را به 12 ماه تغییر داد. (جدول صفحه 20 متن اصلی)

دما را در نقاط اندازه گیری بطور منظم بررسی نمایید.

6.3.2.3 روانسازهای مناسب با نامهای تجاری مختلف

روانسازی مناسب و کارآمد برای ایمنی عملیاتی پمپهای سانترفیوژ بسیار مهم است. اگر روانسازهای مناسب بطور صحیح بکار برده شوند عملکرد بهینه دست می یابیم و مشکلات و پیامدهای آن طی عملکرد پمپ بوجود نمی آید. جدول ارائه شده با ضمیمه کردن دستورالعمل های عملیاتی روانسازهایی را معرفی می کند که برای روانسازی پمپهای سانترفیوژ توصیه میشود که برای دمای محیط صفر تا 40 درجه سانتی گراد مناسب هستند.

روانسازها بترتیب الفبا فهرست شده اند که جایگاه آنها دلیل بر کیفیت آنها نیست (جدول صفحه 10 متن اصلی)

6.3.2.4 مرکز شیشه قابل دید در صورت وجود بیانگر حداقل سطح روغن لازم در استاتر یاطاقان میباشد. وقتی که پمپ کار نمیکند سطح روغن بالاتر قرار می گیرد؛ در حین عملکرد پمپ سطح روغن نسبت به مرکز شیشه پایین میرود.

بررسی سطح روغن. افت ناگهانی سطح روغن می تواند بیانگر نشتی باشد. عملیات را متوقف ساخته و واحد را بررسی کنید. دلیل این امر میتواند تنظیم سطح روغن در میزانی بسیار بالا باشد.

6.3.2.5 تعویض روغن در راهنمای پمپ

هشدار: روغن روانسازی میتواند موجب بروز حساسیت پوستی و التهاب چشم شود. تمام نکات ایمنی لازم که از سوی سازنده ذکر شده را رعایت نمایید.

برای تعویض روغن به ترتیب زیر عمل کنید:

 1. پمپ را خاموش کنید
 2. یک سینی در زیر گذرگاه روغن بگذارید تا تمام روغن را بطور ایمن خارج و جمع آوری کنید.(موقعیت منافذ محل عبور روغن و اندازه آن در طرح نصب یا برگه ابعاد مشخص شده است)
 3. سرپوش پیچی را برداشته و روغن را خشک کنید . بار دیگر سرپوش را محکم ببندید
 4. شبکه بندی یاطاقان را طبق توضیحات با روغن جدید پر کنید.

!!! استفاده از روغن مصرف شده بایستی مطابق با مقررات و اصول قانونی صورت پذیرد. به هیچ وجه داخل فاضل آب نریزید.

6.3.2.6 پر کردن روغن با مخزن دارای سطح ثابت در راهنمای پمپ

پیچ نگه دارنده را شل کرده و بطری روغن را از مخزن سطح ثابت خارج کنید. سرپوش پر کردن روغن در بالای استاتر یاطاقان را بردارید. بین استاتر یاطاقان را با روغن پر کنید تا جایی که پوشش یا مخزن  سطح ثابت شروع به بالا آمدن کند. سپس بطری رابا همان نوع روغن پر کرده و آن را فشار دهید تا روی پوشش یا لوله محافظ مخزن سطح ثابت متوقف شود. این روش را تا پر شدن حداقل دو سوم مخزن ادامه داده و سپس با پیچ نگه دارنده آنرا محکم کنید. سرپوش پر کردن مخزن را پیچیده و محکم کنید . میزان روغن داخل بطری را به دفعات بررسی کرده و در صورت لزوم باز هم آنرا پر کنید.

اصول کار محفظه سطح ثابت در راهنمای پمپ

هنگامی که سطح روغن در شبکه بندی یاطاقان افت میکند منفذ منتهی به بطری مملو از روغن آزاد میشود. روغن از بطری منبع جاری میشود تا اینکه روغن داخل محفظه به سطح قبلی خود میرسد و روزنه منتهی به بطری منبع با سطح روغن پر میشود.

تنظیم سطح روغن در راهنمای پمپ

مخزن سطح ثابت در کارخانه و پیش از انتقال تنظیم میشود اما پیش از کاربرد باید آنرا بررسی کرد. چناچه تنظیم سطح روغن ضرورت یافت بطری را از مخزن روغن برداشته و تنظیم کننده سطح را از بطری پایینی بردارید. در صورت لزوم بازوی متقاطع را بالا و پایین کرده، با قفل کردن امنیت آنرا تضمین کنید و سپس تنظیم کننده و بطری را جتیگزین نمایید. سطح جدید را بررسی نموده و در صورت نیاز بار دیگر آنرا تنظیم نمایید.

7 پیاده کردن و سوار کردن مجدد در راهنمای پمپ

هنگام باز و بسته کردن یک پمپ توصیه میشود که تمامی قطعات یدکی لازم پیش از صرف کردن وقت بخوبی تهیه شود. هنگام سفارش قطعات یدکی ضروری است که توضیح دقیقی درمورد قطعه، شماره آن، نوع پمپ و شماره سریال ارائه شود.

7.1 پیاده یا باز کردن در راهنمای پمپ

پیشاز پیاده کردن پمپ بایستی با طرح ساختاری پمپ آشنایی داشته و علامت شناسایی روی قطعات پیاده شده را استخراج کنید و نباید به سطح لوازم آسیبی برسانید. در صورت نیاز به ضربه زدن با چکش میتوان از چکش چوبی یا پتک سربی استفاده نمود. روند زیر طرز پیاده سازی پمپ می باشد

 • کار مقدماتی
 • سوپاپهای تخلیه ومکنده را بسته و از عدم باز شدن نا خواسته آنها اطمینان حاصل کنید
 • اجازه ذهید که پمپهای داغ پیش از پیاده سازی خنک شوند
 • هدایت کننده را جدا کنید تا پمپ روشن نشود

با هدایت کننده الکتریکی: جریان باقی مانده را حذف نمایید(فیوزهای امنیتی را جدا کنید). اتصالهای الکتریکی توسط یک برق کار قطع شده اند.

 • پمپ را خشک کنید (مکان پیچ آنرا در طرح نصب پمپ ببینید)

خشک کردن پمپ از سیالات سمی منفجره، داغ و یا به هر حال خطرناک نبایستی منجر به  خطر افتادن اپراتورها و محیط گردد شرایط قانونی این کار را مد نظر قرار دهید.

در صورتی که پمپ رسانای سمی و یا خطرناکی را منتشر میسازد بایستی به دقت تخلیه شده خارج آن پاک شده و به لحاظ پرتو های رادیو اکتیو بررسی و پاکسازی گردد.

چنانچه پمپ برای تعمیر به کارخانه سازنده فرستاده میشود پیش از انتقال بایستی تمیز و پاکسازی شده باشد. بررسی معتبری که کاملا ایمن باشد نیز بایستی صورت پذیرد.

کارکنان بخش خدمات بایستی مراقب باشند که علی رقم این، حتی در مورد تخلیه و پاکسازی نیز ممکن است ذرات و مقادیری از سیال به بیرون نشت کند.

 • محافظ کوپلینگ را برداشته و دو طرف کوپلینگ را جدا و فاصله گذار را خارج کنید
 • موتور و شبکه بندی موتور را خارج کنید
 • هر گونه ابزار و لوله های فرعی و کمکی را باز کنید
 • روغن را از شبکه بندی های یاطاقان باز کنید

استفاده از روغن مصرف شده مطابق با اصول قانونی است. هرگز آنرا داخل فاضل آب نریزید.

 • پیاده سازی یاطاقان در راهنمای پمپ

در مورد درزبند یا بوش مکانیکی: بمنظور جلوگیری از آسیب دیگی اجزا درزبندی شفت میله های مجموعه درزبند مکانیکی کارتریج در پوشش درزبند را شل کرده و آنها را بسمت شیار محور شفت کشیده ودوباره محکم کنید. صفحات  کوچک بخش امنیتی محور شفت را بباز کنید

 • نیمه سمت پمپ در کوپلینگ را بردارید
 • کلید را بردارید. سطح شفت را پاک کرده و روغن کاری نمایید.

 

برای جلوگیری از آسیب دیدن یاطاقن ها و یا شیار مرکزی شفت از یک کشنده مناسب استفاده کرده و با یک صفحه از شیار آن محافظت نمایید یاطاقانها در هیچ صورتی نباید در معرض فشار یا تنش قرار بگیرند

یاطاقان روان سازی شده با روغن

 • پیچهای دارای سوکتهای شش ضلعی را از پوشش یاطاقان باز کرده و پوشش را به همراه بوش لابیرنت از شفت جدا کنید.
 • در صورت وجود مهره شفت را نیز باز کنید
 • اتصال بسته شده با پیچ را نیز بردارید(پیچهای دارای سوکت شش ضلعی بین مهره تنظیم و محور یاطاقان و مهره تنظیم کننده را نیز باز کنید که طی انجام این کار روتور به اندازه چند میلیمتر پایین می آید)
 • پیچهای دارای سوکت شش ضلعی را از حلقه باز کرده و آن را جدا کنید
 • محور یاطاقان در بر گیرنده یاطاقانهای ضد اصطحکاک را از استاتر یاطاقان خارج کنید
 • چنانچه قصد دارید یاطاقانهای ضد اصطحکاک را جایگزین یا تعویض نمایید: مهره ایمنی یاطاقان را باز کرده و با احتیاط به طوری که به تغذیه کننده روغن آسیبی نرد یاطاقان ها را از محور آن به سمت خارج فشار دهید
 • کلیدی که محور یاطاقان را هدایت میکند بردارید پیچهای دارای سر شش ضلعی را که استاتر یاطاقان را محکم میکنند شل کرده و این بخش را با پیچهای جک به خارج از مکان آن در صفحه موتور فشار داده و آنرا بردارید.

یاطاقان روان سازی شده با گریس در راهنمای پمپ

 • شوینده نگهدارنده را باز کرده، پیچ یاطاقان را باز کنید و وارد آوردن ضربه به انتهای شفت در سمت موتور آن را جدا کنید و دو یاطاقان ضد اصطحکاک را از استاتر یاطاقان بردارید.
 • پیاده سازی درزبند یا بوش شفت

پیاده سازی بسته بندی نرم در راهنمای پمپ

 • پیچهای شش ضلعی محکم کننده گلند را باز کرده و گلند را جدا کنید
 • حلقه های بسته بندی گلند و حلقه از محفظف درزبندی شفت جدا کنید

پیاده سازی درزبند مکانیکی نوع کارتریج

اطمینان حاصل نمایید که لوازم یدکی مجموعه در پوشش درزبند به سمت شکاف محور شفت رانده شده و محکم میشود

 • پیچهای محافظ را از پوشش درزبند مکانیکی باز کنید
 • پوشش درزبند و محور شفت را شل کرده و درزبند مکانیکی کارتریج را بطور کامل و با دقت از شفت بیرون بیاورید. پس از شل کردن و حرکت دادن لوازم مجموعه به خارج از شیار محور شفت میتوان بوش مکانیکی را به بخشهای مجزای آن تفکیک کرد.

هشدار: پوشش درزبند مکانیکی تحت فشار فنرهای داخلی قرار دارد

 • پیاده سازی بخش پمپ هیدرولیک

بخش پمپ هیدرولیک را می توان به صورت افقی پیاده نمود

 • پوشش پمپ را بردارید
 • پیش برنده و سپس خود پیش برنده جدا کنید

در رابطه با پمپهایی که در دمای بالا کار میکنند پس از ایجاد لغزش برای شل یا تثبیت کردن، پیچ پیشبرنده را باز کنید که دیگر به شرایط اولیه باز نمیگردد

پس از استفاده اسلیپ اسپایدر برای شل یا تثبیت کردن، پیچ پیشبرنده را باز کنید که دیگر به شرایط اولیه باز نمیگردد.

پس از جمع کردن مجدد اسلیپ اسپایدر را روی پیچ پیش برنده قرار دهید.

 • پیچی که پوشش پمپ را به لوله محافظ متصل میسازد باز کرده و سپس پوشش پمپ را جدا کنید
 • لوله پشتیبان، شبکه میانی، محور شفت، بوش شفت و محور متصل کننده شفت را بترتیب بردارید

توجه داشته باشید که به محور متصل کننده شفت با چکش ضربه نزنید تا شفت خم نشود.

تمام قطعات پمپ بایستی تمیز شده و با استفاده از یک ضد زنگ بر روی سطوح آنها که از فولاد یا استیل ضد زنگ ساخته نشذه اند برای انبار سازی کوتاه مدت آماده شوند. و شفت پمپ بدقت و با احتیاط برخورد کرده و در صورت امکان شفت را بصورت عمودی آویخته و انبار کنید تا صاف بودن آن حفظ شود

7.2  بازرسی قطعات در راهنمای پمپ

تمامی قطعات مشکوک را بررسی نموده و در صورت آسیب دیدگی آنها را تعمیر یا تعویض نمایید.

 • پاکسازی پیشبرنده در راهنمای پمپ

پیشبرنده را به لحاظ خوردگی و یا زنگ زدگی بررسی نموده و در صورت لزوم آنرا تعویض نمایید. زدودگیهای این پیشبرنده را بررسی نمایید. اگر زدودگی ها به مزان حداکثر یا فراتر از آن رسیده اند، پیشبرنده و حلقه های ثابت را در صورت ضرورت تناسب با پیش برنده جدید تعویض کنید. هنگامی که عملکرد پمپ به زیر استاندارد قابل قبول سیستم افت میکند یا از حداکثر زدودگیهای توصیه شده فراتر رفته یا به آن رسیده است بخشهای حلقه سایش را تعویض نمایید. زدودگی مجاز بین پیش برنده/ حلق سایش پیش برنده و حلقه سایش ثابت در جدول زیر داده شده است

حداکثر زدودگیزدودگی طرحسرپوش دما
0.9-1.5 mm0.3-0.6 mm
1.5-2.1 mm0.5-0.7mm
 • بازرسی شفت در راهنمای پمپ

شفت را تمیز کرده و آنرا روی رولرهای سالمی در محل یاطاقان قرار داده و جایگاه محور شفت را پایین آورده یا با روزنه مرکزی در هر انتهای شفت آنرا پشتیبانی کنید. فرسایش شفت در سطوح مماس را بررسی نمایید. بازخوانی نشانگر کلی مطابق با جدول زیر است:

فرسایش طرحفرسایش حداکثر
0.030mm0.075mm

اگر میزان فرسایش خارج از محدوده مجاز می باشد با سازنده مشورت کنید. اگر پمپ در دمای بالاتر از 100 درجه سانتیگراد کار میکند شفت را نمیتوان صاف کرد.

 • بازرسی درزبند شفت در راهنمای پمپ

درزبند مکانیکی در راهنمای پمپ

 • وجوه مقابل حلقه های درزبندی نباید نشانی از خراشیدگی داشته باشند. حلقه های درزبند گردان و ثابت که خراشیده یا ترک برداشته اند را بعنوان یک واحد تعویض نموده و هرگز یک حلقه منحصر را جایگزین نکنید.

محور شفت را از لحاظ کامل بودن کیفیت سطح بویژه در محل بخش چرخان بررسی نمایید و در صورت لزوم آن را تجدید کنید.

 • روند جمع بندی باید بسیار دقیق و تحت شرایط بهداشتی شدید صورت پذیرد.قطعات درزبند به هیچ وجه نباید در معرض فشار یا تنش قرار بگیرند (خطر شکستگی). سطوح درزبند را نباید با روغن یا گریس روانسازی کرد چراکه این کار مانع از شناسایی سیال درزبندی شده در عملیات شده و منجر به شکست و گرم شدن بیش از حد میشود. لایه های محافظ را دقیقا پیش از جمع بندی از قطعات جدید جدا کنید

یادآوری: درزبند مکانیکی کارتریج بایستی بعنوان واحدی کامل جایگزین شود. برای تعمیرات درزبند آسیب دیده کارتریج باید به کارخانه یا یکی از مراکز سرویس دهی سازنده منتقل گردد

بسته بندی نرم در راهنمای پمپ

 • شیارهای محور حفاظتی شفت را بررسی نموده . چنانچه قطر جدید بیش از یک میلیمتر زیر اندازه ارزیابی شده نیست آنرا بار دیگر ماشین کنید. حلقه های بسته بندی را با قطر جدید تطبیق دهید
 • بازرسی یاطاقان در راهنمای پمپ

یاطاقان ضد اصطحکاک

 • یاطاقان ضد اصطحکاک را با نفت سبک بشویید در صورت پیاده سازی عمده یا آسیب دیدگی آنرا جایگزین کنید

یادآوری: در مورد بلبرینگهای زاویه دار تعویض شده فقط از یاطاقان های جفت استفاده کنید. هرگز یک یاطاقان از یک بخش را بتنهایی تعویض نکنید. شماره طرح یاطاقان در فهرست قطعات پمپ بیان میشود

یاطاقان میانی در راهنمای پمپ

 • سطوح  درگیر یاطاقان و محور یاطاقان را بررسی نمایید بوش یاطاقان و محور یاطاقان در صورت فرسایش  ناهموار تعویض نمایید؛ این درصورتی است که منفذ یاطاقان بصورت بیضی یا بادامی شکل فرض شده است یا زدودگی به میزان صد در صد بیشتر شده باشد.

8 جمع آوری مجدد در راهنمای پمپ

تمامی قطعات را پیش از بستن مجدد بشویید قطعات آسیب دیده را پیاده یا تعویض کنید و پس از روان سازی با استفاده از روغن روانساز طبق روش معکوس پیاده سازی سوار کنید. اما باید توجه داشته باشید که:

 • طبق ترتیب نشانه شناسایی پمپ را بشکل اولیه آن دوباره سوار کنید
 • هنگام سوار کردن یاطاقان رولینگ شفت را با دست بچرخانید و آنرا از لحاظ وجود سرو صداها یا خراشیدگیهای غیر عادی بررسی نمایید. اگر چنین مواردی وجود دارد دلایل آن را یافته و آن را حذف نموده یا برای جمع آوری مجدد این قطعات را پیاده کنید
 • با چرخاندن پمپ به کمک دست پس از جمع آوری وجود نا هنجاری را بررسی کنید.
 • پس از جمع آوری باید بررسی کنید که مبادا اجزای اضافی باقی مانده باشند . اگر اجزایی از پمپپ باقی مانده باشد منجر به سوء عملکرد مجموعه شده و بایستی مجموعه را بار دیگر پیاده و سوار کرد
 • درز بند بوش را باید روی سطوح لبه دار سرپوش تخلیه، سیفون و وان قرار داد
 • لوله فرعی یا کمکی را بار دیگر سوار کنید نوار کوپلینگ را با نوار درزبند روی وان محکم کنید

تنظیم زدودگی محوری شفت:

پیشبرنده را نباید بین پوشش محفظه و پوشش روکش با فاصله ای برابر قرار داد. روش تنظیم محوری به شرح زیر میباشد:

پمپ را بطور عمودی معلق کرده و سپس با بلند کردن کل روتور با پیچهای جک و پیچهای محکم کننده و سپس قرار دادن کل روتر روی زمین می توانیم فاصله  Lبین دو موقعیت را از طریق پیچ و گردشها بدست آورد. در نهایت با بالا بردن کل روتور به فاصله L/2 روتور در جایگاه طرح قرار میگیرد.

پس از تنظیم این بخش شفت به راحتی به اطراف میچرخد.

9 تفکیک و تحلیل اشتباهات در راهنمای پمپ

مشکلاتدلایلپیشنهادات
گرم شدن غیر عادی یاطاقان1) استفاده بیش از حد از گریس روانساز یا نامطلوب بودن گریس2) زیاد بودن میزان روغن یا کمبود روغن3) روی یاطاقان شکافهایی وجود دارد1) 6.3.1 را ببینید2)6.3.2 را ببینید3) یاطاقان را تعویض کنید
ارتعاش و لرزش بیش از حد1)میزان عمود بودن پس از جمع بندی خارج از حد تحمل است2)فرسایش درزبندی یاطاقان3)خم شدن شفت4)ماده خارجی در اطراف پیشبرنده رسوب کرده یا پیش برنده گیر کرده است5) روی یاطاقان شکافهایی وجود دارد1)برای رسیدن به وضعیت عمود کافی تنظیمات انجام دهید2) درزبندی یاطاقان را تعویض یا تنظیم نمایید3) شفت را تنظیم کنید4) ماده خازجی را بزدایید5) یاطاقان را تعویض کنید
فشار تخلیه کاهش مییابد و جریان کافی نیست1) سرعت پیشبرنده و کانال جریان پایین است2)حلقه درزبندی روکش پمپ آسیب دیده3)مکنده رسوب کرده4)تغییر غلظت مایع1)پیشبرنده را تعویض نموده یا آن را اصلاح دهید2)حلقه درزبندی را تعویض کنید3)ماده رسوب کرده را بزدایید4)بایستی غلظت مشخصی را حفظ نمایید زیرا قطر دهانه و جریان با افزایش غلظت مایع کاهش می یابد
اضافه بار موتور1)جریان ارسال شده از مقدار مشخصی فراتر میرود2) اصطحکاک بین پیش برنده و حلقه درزبندی محفظه پمپجریان خروجی را کاهش دهیداصطحکاک شدید یاطاقان و رولینگ و زدودگی یاطاقان به سبب خم شدن شفت به خوبی تنظیم نمی شود این مشکل بایستی بر طرف گردد