article, paper, essay, editorial, chapter, disquisition

بار عامل نیروی هادی

بار عامل نیروی هادی

بار عامل نیروی هادی

بار عامل نیروی هادی

بار عامل نیروی هادی

 

5.3.4 بار عامل نیروی هادی

دستگاه های مولد سه فاز برای عملیات ادامه دار در 0.8 PF (عایق) درجه بندی شده اند و می توانند برای مدت زمان های کوتاهی در عامل های نیروی پایین تر، مثل زمانی که موتور را راه می اندازند، کار کنند. بارهای واکنشی ای که باعث به وجود آمدن عامل نیروی هدایت گر می شوند می توانند برای دینام نیروی برانگیختگی فراهم کنند، و اگر این بارها به اندازه کافی بالا باشند، ممکن است باعث شوند ولتاژ دینام بدون کنترل بالا رود و به دینام یا بارها یا امکانات قطع کننده ی محافظتی صدمه بزند.

شکل 41 در صفحه ی 97 نشانگر منحنی نمودار قابلیت نیروی واکنشی (kVAR) دینامی معمولی است. دستورالعملی معقول این است که یک دستگاه مولد می تواند تا 10 درصد قابلیت kVAR اندازه گیری شده ی خود را در بارهای عامل قدرت هدایت گر حمل کند، بدون اینکه آسیب ببیند یا کنترل ولتاژ خروجی را از دست دهد.

معمول ترین منابع عامل نیروی هدایت گر سیستم های UPS هستند که به صورتی خفیف باردار شده اند و فیلتر های ورودی و دستگاه های اصلاح عامل نیرو برای موتور دارند. باردار کردن دستگاه مولد با استفاده از بارهای عامل نیروی عایقی قبل از بارهای عامل نیروی هدایت گر می تواند ثبات را افزایش دهد.

در ضمن، توصیه می شود که خازن های اصلاح عامل نیرو را همراه با بار روشن و خاموش کرد. عموما افزایش سایز دستگاه مولد (کاهش دادن درصد بار غبر خطی) برای رفع این مشکل غیر عملی است.

 

5.3.5 اتصال به زمین سیستم و امکانات ( بار عامل نیروی هادی )

قسمت پایین توضیحی کلی در مورد اتصال به زمین سیستم و امکانات برای مولد های AC می باشد که در مجموعه به صورت دائمی نصب شده اند. در حالی که هدف در این قسمت راهنمایی است، اما توجه به مقررات الکتریکی محلی نیز مهم است.

 

5.3.5.1 اتصال به زمین سیستم (ارث)

اتصال به زمین سیستم (ارث) اتصال به زمین عمدی نقطه ی خنثی مولدی متصل به وای، گوشه ی مولد متصل به دلتا، یا نقطه ی میانی محفظه ی تک فاز مولدی متصل به دلتا است. به طور معمول نقطه خنثی مولدی متصل به وای به زمین متصل می شود و قسمت خنثی (رسانای مدار متصل به زمین) در یک سیستم سه فاز چهار سیمه قرار می گیرد.

سیستم دلتای به زمین وصل شده از گوشه دارای رسانای مدار متصل به زمینی است که خنثی نیست. در ضمن این سیستم دارای پایه ی مهار نشده ای است که باید با رنگ نارنجی کدگذاری شده و به میله ی وسطی یک ابزار سه فازه وصل شود.

 

5.3.5.2 اتصال به زمین کامل ( بار عامل نیروی هادی )

سیستم کامل به زمین متصل شده بدون هیچ آمپدانس به زمین خود خواسته، به طور مستقیم توسط یک رساناگر (رساناگر الکترود اتصال به زمین) به زمین متصل می شود. این روش معمولا در تمامی سیستم های ولتاژ پایین (600 ولت به پایین) که دارای رسانای مدار اتصال به زمینی است (اغلب خنثی) که بارهای L-N را سرو می کند توسط کدهای الکتریکی استفاده و الزامی شده است.

شکل 41. منحنی قابلیت نیروی واکنشی مولد وضعیت عادی معمولی

در سیستم های استندبایی که به صورت کامل به زمین متصل شده اند، اتصال به زمین صحیح عملکردی از ابزار سوئیچ انتقال استفاده شده (خنثی کامل یا خنثی سوئیچ شده) است. به شکل 42 در صفحه ی 99 مراجعه شود.

ترمینال خنثی مولد تولید نیروی کامینز به زمین وصل نشده است. اگر مولد منبع نیروی جداگانه ای باشد (مثل سوئیچ انتقال 4 میله ای)، آن گاه قسمت خنثی باید به زمین متصل شود و یک رسانایی الکترودی اتصال به زمین توسط یک برق کار نصب کننده به سیستم الکترود اتصال به زمین متصل شود.

اگر قسمت خنثی مولد، معمولا در بخش خنثی یک سوئیچ انتقال سه میله ای به قسمت خنثی اتصال به زمین فراهم شده توسط سرویس وصل شود، آن گاه قسمت خنثی مولد نباید در مولد به زمین وصل شود. در این مورد، ممکن است مقررات الکتریکی الزام دارد تابلویی در ذخیره ی سرویس قرار گیرد که نشان گر نقطه ی اتصال قسمت خنثی مولد به زمین باشد.

 

5.3.6 هماهنگ سازی انتخابی ( بار عامل نیروی هادی )

هماهنگ سازی انتخابی، جداسازی مثبت خطای مدار کوتاه در تمامی سطوح جریان خطا است که فقط توسط دستگاهی با جریان بالا که در کنار خطای سمت خط قرار دارد صورت می گیرد. “جداسازی ایراد” یک خطا توسط دستگاه های جریان بالا که در خلاف جریان یک از این دستگاه ها که در نزدیکی خطا قرار دارد منجر به قطع غیر ضروری شاخه های درگیر نشده در خطا در سیستم پخش ی شود و ممکن است باعث شود سیستم اضطراری بی جهت شروع به کار کند.

نقص های نیروی الکتریکی شامل نقص های خارجی مثل خاموشی یا تمام شدن سوخت دستگاه و نقص های داخلی درون سیستم پخش یک ساختمان  باشد، مثل خطای مدار کوتاه یا بار اضافه ای که منجر به باز شدن مدار توسط ابزار محافظ جریان بالا شود.

به دلیل این که قصد از استفاده ی سیستم های مولد اضطراری و استندبای برای حفظ نیرو برای بارهای ضروری انتخاب شده است، سیستم پخش الکتریکی باید به گونه ای طراحی شود که تداوم نیرو را در موقع رخ دادن یک خطا در سیستم به حداکثر برساند. لذا سیستم محافظت جریان بالا باید به صورت انتخابی هماهنگ سازی شود.

محافظت جریان بالا برای امکانات و رساناهایی که بخشی از سیستم نیروی اضطراری یا استندبای هستند، که شامل مولد حاضر در مکان کار نیز می شود، باید مقررات الکتریکی قابل اجرایی را دنبال کنند. با این وجود، در مواردی که سیستم نیروی اضطراری بارهایی را که برای حفظ حیات ضروری هستند را سرو می کند، مثل بیمارستان ها یا آسمان خراش ها، اولویت مهم تر نه حفظ سیستم اضطراری، بلکه باید حفظ تداوم نیرو باشد.

به عنوان مثال، داشتن یک نشان گر هشداری در صورت رخداد بار اضافی یا خطای زمین مناسب تر از داشتن یک جریان شکن مدار باز است که برای محافظت از ابزار به کار می رود، چرا که در غیر این صورت نتیجه از دست رفتن نیروی اضطراری برای بارهایی است که برای حفظ حیات لازم است.

شکل 43. سیستم اتصال به زمین دارای مقاومت پایین معمول برای دستگاه مولدی با ولتاژ میانه و ابزار انتقال بار

شکل 44. پیوندهای اتصال به زمین ابزاری و سیستمی معمول در ابزار سرویس کاربردی

 

بار عامل نیروی هادی / بار عامل نیروی هادی / بار عامل نیروی هادی / بار عامل نیروی هادی / بار عامل نیروی هادی / بار عامل نیروی هادی / بار عامل نیروی هادی / بار عامل نیروی هادی

اتصالات الکتریکی

اتصالات الکتریکی

اتصالات الکتریکی

 

5.3 اتصالات الکتریکی

5.3.1.1 ایزوله سازی لرزش

تمامی دستگاه های مولد در هنگام عملیات عادی دارای لرزش هستند، مساله ای ساده که باید به آن رسیدگی کرد.

دستگاه ها یا به همراه ایزوله ساز های داخلی طراحی شده اند و یا کل مجموعه روی ایزوله گر های فنری سوار شده است تا امکان حرکت را فراهم سازد و لرزش را از ساختمان و یا دیگر سازه ها جدا سازد. ممکن است حرکت های شدید تر نیز بر اثر تغییر بار ناگهانی یا ایجاد نقص و یا در طول شروع به کار یا خاموش شدن به وجود آید.

لذا تمامی اتصالات به دستگاه مولد، چه مکانیکی یا الکتریکی، باید قادر باشند تا حرکات لرزشی و شروع به کار یا پایان کار را جذب نمایند. خروجی نیرو، عملکرد کنترل، سیستم خبر دهی و مدار های اضافی همگی به هدایت کننده های انعطاف پذیر رشته ای و سیم راه های انعطاف پذیر بین دستگاه مولد و ساختمان، سازه ی سوار شده و یا پی نیاز دارند.

با وجود این که تصور می شود کابل های بزرگ سخت انعطاف پذیر باشند ممکن است آن ها نتوانند امکان خم شدن را به میزان لازم فراهم کنند. این مساله در مورد بعضی سیم راه ها، مانند بعضی سیم راه های مایع-سخت که نسبتا انعطاف ناپذیرند، نیز صادق است.

این نکته را نیز در ذهن داشته باشید که کایل ها یا سیم راه ها در راستای طول آن ها قابل فشرده شدن نیستند، لذا انعطاف پذیری در آن بُعد باید توسط طول، انشعاب و یا انحنای کافی فراهم شود.

در ضمن، نقطه های اتصال الکتریکی روی دستگاه مولد–غلاف، رابط فشار قوی، قطعات ترمینال و دیگر نقطه ها به گونه ای طراحی نشده اند که این حرکات و فشار های مربوطه را جذب کنند (این مساله خصوصا در کابل های بزرگ سخت یا سیم راه های سخت “قابل انعطاف” مشهود است). ناتوانی در ایجاد انعطاف پذیری کافی به صدمه خوردن بدنه، سیم رابط، کابل، عایق بندی و یا نقاط اتصال منجر می شود.

نکته: ممکن است اضافه کردن سیم راه یا کابل نرم به سادگی نتواند توانایی کافی در جذب حرکات لرزشی دستگاه مولد را فراهم کند. کابل ها و سیم راه های قابل انعطاف در انعطاف پذیری متفاوت هستند و کشیده یا فشرده نمی شوند. این معضل را می توان با اضافه کردن حداقل یک انحنا بین بدنه خروجی مولد و سازه (کف سیمانی، لوله ی عایق، دیوار و غیره جهت ایجاد فضا برای حرکت های سه بُعدی رفع کرد.

 

5.3.1.2 مناطق لرزه خیز

در مناطقی با ریسک زمین لرزه وجود دارد، رویه های نصب الکتریکی خاص که شامل نصب لرزه خیز ابزار می شود الزامی است. جرم، مرکز گرانش و ابعاد نصب ابزار در شکل های طرح های کلی نشان داده شده است.

 

5.3.1.3 سیم کشی کنترل ( اتصالات الکتریکی )

سیم کشی کنترل AC و DC (به امکانات کنترل راه دور و هشدار دهنده ی راه دور) باید در سیم راه های مجزا از کابل های نیرو کار کنند تا تداخل مدار نیرو را در مدار کنترل به حداقل برسانند. رساناهای رشته ای و بخشی از سیم راه قابل انعطاف باید برای اتصالات دستگاه مورد استفاده قرار گیرند.

 

5.3.1.4 مدار های شاخه اضافی ( اتصالات الکتریکی )

مدار های شاخه باید برای تمامی امکانات اضافه ای که برای عملکرد دستگاه مولد الزامی هستند تعبیه شوند. این مدار ها باید از ترمینال های بار یک سوئیچ انتقال اتوماتیک با از ترمینال های مولد تغذیه شوند. از انواع این امکانات اضافه می توان به پمپ انتقال سوخت، پمپ های سرد کننده برای رادیاتور های دور، و دریچه های موتوری برای تهویه اشاره کرد.

مدار های شاخه ای، که از صفحه ی فرمان نیروی معمول تغذیه می شوند، باید در صورت استفاده از شارژر باتری و هیتر های سرد کننده، برای آن ها فراهم شوند. به شکل 38 مراجعه شود.

 

5.3.2 اتصالات نیروی AC در مولد ( اتصالات الکتریکی )

همتایی مناسب برای تعداد رساناها در هر فاز و اندازه ی آن ها نسبت به ظرفیت های لاگ منتشر شده ی امکانات (مدار شکن ها و سوئیچ های انتقال) پیدا کنید.

باید بر یک دستگاه قطع کننده ی اصلی (قطع کننده ی مدار/سوئیچ) نظارت شود و ترتیبی اتخاذ شود که در صورت باز بودن آژیر هشداری را فعال کند. بعضی فراهم کنندگان سیستم هشداری که “در حالت اتوماتیک نیست” را در زمان باز بودن CB تعبیه کرده اند. گزینه های اتصال در مولد می توانند شامل موارد زیر باشند:

5.3.2.2 سوئیچ قطع سوار بر مولد (محفظه ی قالبی)

اتصالات را می توان به سوئیچ قطع سوار بر مولدی نصب کرد. این امکان در مواردی فراهم است که مولد شامل ابزاری جدا نشدنی از محافظ جریان بالای مولد، مثل “پاور کامند” باشد. سوئیچ به منظور قطع جریان سطح نقص به کار نمی رود، چرا که درجه قطع آن تنها برای جریان های بار کافی است.

5.3.2.3 ترمینال های مولد ( اتصالات الکتریکی )

ممکن است اتصالات به ترمینال های مولدی ایجاد شوند که در آن ها به هیچ مدار شکن سوار بر مولد یا سوئیچ قطع نیاز نیست و خود مولد ابزاری جدا نشدنی از محافظ جریان بالای مولد داشته باشد.

شکل 38. کنترل دستگاه مولد معمول و سیم کشی اضافه

5.3.3 رساناهای نیروی AC ( اتصالات الکتریکی )

خروجی AC دستگاه مولد به رساناهای نصب شده به زمینی اتصال پیدا می کنند که سایز آن ها نسبت به جریان های بار، نوع کاربرد، و مقررات انتخاب شده است. رساناهایی که از ترمینال های مولد به اولین دستگاه جریان بالا وصل می شوند رساناهای بند آور محسوب می شوند، و می توانند مسافت های کوتاه را بدون محافظت مدار کوتاه طی کنند.

یک قطع کننده مدار مولد نیز ممکن است در انتهای بار رساناهای ذخیره مولد قرار گیرند (بطور مثال، قطع کننده های جریان موازی در صفحه ی سوئیچ یا قطع کننده ی اصلی در پنل پخش) و در عین حال نقش محافظت از بار بیش از حد را برای رساناها ایفا کنند.

اگر دستگاه مولد به صورت آکبند مجهز به قطع کننده مدار خط اصلی نیست، جریان پذیری رساناهای فاز AC نصب شده در محل از ترمینال های خروجی مولد به اولین دستگاه جریان بالا باید بدون کاهش دما و یا ارتفاع حداقل برابر با 115 درصد جریان بار کامل اندازه گیری شده باشد.

اگر دستگاه مولد مجهز به پاور کامند باشد ممکن است جریان پذیری رساناها 100 درصد جریان بار کامل اندازه گیری شده باشد. سازنده دستگاه مولد درجه های آمپر خطی دستگاه مولدی خاص در ولتاژ خاص مورد نیاز را مشخص می کند. اگر این میزان مشخص نبود، با استفاده از یکی از فرمول های زیر آن را به دست آورید:

در حالی که:

l LINE = جریان خطی (برحسب آمپر)

kW = میزان کیلووات دستگاه مولد

kVA = میزان kVA دستگاه مولد

V L-L = ولتاژ اندازه گیری شده ی خط به خط

به نمودار های (a) و (b) در شکل 39 در صفحه ی 93 مراجعه کنید. مدت زمان کارکرد رساناهای بندآور مولد به اولین دستگاه جریان بالا باید تا حد ممکن کوتاه باشد (معمولا در حدود 25 تا 50 فوت، 7.5 تا 15 متر).

نکته: اگر مولد به سیم رساناگر مجهز است، ممکن است اندازه ی سیم های رساناگر کوچک تر از آن چه که رساناهای نصب در مکان لازم دارند باشد، چرا که سیم های رساناگر مولد روکش نوع CCXL (یا مشابه آن) دمای بالا دارند که در 125 درجه یا بالاتر درجه بندی شده است.

شکل 39. جریان پذیری سوخت رسان

اگر دستگاه مولد به صورت آکبند مجهز به قطع کننده مدار خط اصلی باشد، جریان پذیری رساناهای فاز AC نصب شده در محل که به ترمینال های بار قطع کننده ی مدار متصل هستند باید برابر یا بیشتر از درجه بندی قطع کننده مدار باشد. به نمودار (c) در شکل 39 در صفحه ی 93 مراجعه کنید.

حداقل جریان پذیری رساناگر خنثی معمولا برابر یا بیشتر از عدم توازن بار تک فاز حداکثری است. در مواردی که بخش زیادی از بار خطی نیست، اندازه ی خنثی باید طبق جریان خنثی باشد ولی از 100 درصد درجه بندی شده کمتر نباشد. جریان پذیری خنثی مولد که توسط تولید نیروی کامینز فراهم می شود با رساناهای فاز برابر است.

نکته: کابل ولتاژ متوسط (بیشتر از 600VAC ) باید دقیقا طبق توصیه های سازنده ی کابل نصب و قطع شود، و توسط کسی انجام شود که این رویه را از طریق آموزش و تمرین تحت نظارت دقیق فرا گرفته باشد.

5.3.3.1 محاسبه های کاهش ولتاژ ( اتصالات الکتریکی )

آمپدانس رساناگر به دلیل مقاومت و واکنش باعث می شود ولتاژ در یک مدار AC کاهش پیدا کند. برای به دست آوردن عملکرد دلخواه ابزار بار، اندازه ی رساناگر ها باید معمولا به گونه ای باشد که ولتاژ بیش از 3 درصد در یک شاخه یا مدار سوخت رسان، یا در کل بیشتر از 5 درصد بین کاهش سرویس و ابزار بار نشود. در هر حالی که محاسبات دقیق پیچیده هستند، با استفاده از رابطه ی زیر مقدار تقریبی نسبتا نزدیکی را می توان به دست آورد:

 

 

محاسبه ی نمونه: درصد کاهش ولتاژ در 500 فوت از کابل مسی 1/0 را در سیمراهی استیلی که باری 3 فاز، 100 kW، 480 ولت را فراهم می کند و عامل نیروی آن 0.91 PF است را حساب کنید.

 

در حالی که:

Z = آمپدانس رساناگر

R =مقاومت رساناگر

X = واکنش رساناگر

L = طول رساناگر به فوت

N = تعداد رساناگرها به ازای هر فاز

pf = عامل نیرو

R = 0.12 اهم/1000 فوت (NEC فصل 9، جدول 9، مقاومت برای رساناگر های مسی AWG در سیمراه استیل)

X = 0.055 اهم/1000 فوت (NEC فصل 9، جدول 9، مقاومت برای رساناگر های مسی AWG در سیمراه استیل)

 

5.3.3.2 عدم توازن باز تک فاز جایز ( اتصالات الکتریکی )

بارهای تک فاز باید تا حد امکان به صورت یکدست بین سه فاز یک دستگاه مولد سه فازه پخش شوند تا از گنجایش درجه بندی شده ی دستگاه (kVA و kW) به طور کامل استفاده شود و عدم توازن ولتاژ را محدود کند. همان گونه که در مثال شکل 40 در صفحه ی 95 نشان داده شده است، می توان از این شکل برای مشخص کردن حداکثر درصد جایز بار تک فاز نامتوازن استفاده کرد.

نیروی تک فاز را میتوان تا 67 درصد درجه بندی سه فاز، تا 200/175 kW در دستگاه های مولد “کامینز پاور جنریشن” بالا برد.

عموما هرچه که دستگاه مولد بزرگ تر باشد، درصد نیروی تک فازی که می توان آنرا به کار برد پایین تر است. شکل 40 در صفحه ی 90 شامل خطوط درصدی تک فاز برای مولد های فریم 4 و فریم 5 سایز متوسط “کامینز پاور جنریشین” است. اندازه ی فریم را با مراجعه به برگه اطلاعات دینام که توسط برگه ی مشخصات دستگاه مولد توصیه شده است تائید کنید. عدم توازن بار تک فاز نباید بیش از 10 درصد شود.

شکل 40. بار تک فاز نامتوازن جایز (مولد معمول سه فازه متعلق به “تولید نیروی کامینز”)

محاسبه ی نمونه: بار تک فاز حداکثری را که می تواند در تقارن بار کلی سه فاز 62 kVA توسط دستگاه مولدی درجه بندی شده در 100kW/125 kVA تولید شود را محاسبه کنید.

 1. بار سه فاز را به عنوان درصدی از درجه بندی kVA مولد پیدا کنید.

درصد بار سه فاز

 1. همانگونه که در شکل 40 توسط فلش ها نشان داده شده است، درصد بار تک فاز جایز را پیدا کنید.
 2. بار حداکثر تک فاز را بیابید:

حداکثر بار تک فاز

 1. همان گونه که نشان داده شده است دقت داشته باشید که جمع بار سه فاز و حداکثر بار تک فاز جایز کمتر از درجه بندی kVA دستگاه مولد است:

62 kVA + 42.5 kVA = 104.5 kVA

و

104.5 kVA ˂ 125 kVA (درجه بندی دستگاه مولد)

نکته: باردهی نامتوازن دستگاه مولد باعث می شود تا بارهای فازی نامتوازن به وجود آیند. سطوح عدم توازن بار که توسط این دستورالعمل ها پیش بینی شده است نباید منجر به صدمه زدن به خود دستگاه مولد شود. با این وجود، ممکن است سطوح مطابق عدم توازن ولتاژ برای بار هایی مثل موتورهای سه فاز قابل قبول باشد.

به دلیل ولتاژهای فاز نامتوازن، بارهای ضروری باید به فازی متصل شوند که رگلاتور ولتاژ، در زمان استفاده از یک فاز به عنوان مرجع، به عنوان ولتاژ مرجع استفاده می کند (L1-L2 به همان گونه که در نمودار دستگاه مولد تعریف شده است).

 

 

اتصالات الکتریکی / اتصالات الکتریکی / اتصالات الکتریکی / اتصالات الکتریکی / اتصالات الکتریکی / اتصالات الکتریکی / اتصالات الکتریکی / اتصالات الکتریکی / اتصالات الکتریکی / اتصالات الکتریکی/ اتصالات الکتریکی

مولد های تکی در برابر مولد های موازی

مولد های تکی در برابر مولد های موازی

مولد های تکی در برابر مولد های موازی

 

5.2.7 مولد های تکی در برابر مولد های موازی :

موازی سازی عملکرد همگام دو یا چند دستگاه مولد متصل به یکدیگر در یک رابط فشار قوی معمول است، تا نیروی بارهای معمول را همان طور که در شکل 36 صفحه ی 82 نشان داده شده است فراهم کند. در تصمیم گیری در مورد نصب مولد های تکی یا چندتایی عوامل متعددی باید در نظر گرفته شوند؛ مثل:

 • قابلیت اطمینان
 • عملکرد
 • هزینه
 • گونه های بار
 • اندازه ی مولد و اتاق
 • کارآمدی
 • تنوع بار
 • انعطاف پذیری

 

مولد های موازی ( مولد های تکی در برابر مولد های موازی )

قابلیت اطمینان عامل اساسی در تصمیم گیری در مورد استفاده از موازی سازی در اکثر کاربردهای اضطراری/استندبای، مثل بیمارستان ها، مراکز کامپیوتری و ایستگاه های پمپاژ است. در این موارد قابلیت اطمینان “تامین نیرو” مهم است چرا که بارهای اتصالی حیاتی می باشند.

در چنین مواردی، استفاده از دستگاه های مولد چندگانه و بار اولویت بندی شده ی سیستم این امکان را می دهد تا بارهای حیاتی تر در ازای بارهای کم اهمیت مصرف شوند. در سیستم هایی که تمامی بارها برای عملکرد مناسب مورد نیاز هستند، دستگاه های مولد اضافی فراهم می شوند تا نقصان یک دستگاه مولد منجر به از کار افتادن امکانات نشود.

موازی سازی معمولا به امکان ترتیب بندی بارها در گام ها، و توانایی ساطع کردن بارها برای ایجاد امکان عملکرد دستگاه مولد در محدوده ی درجه بندی بار در صورت نقص آن نیازمند است. نصب دستگاه چندگانه را باید اندازه گیری کرد تا این امکان برای مولد ایجاد شود که در هنگام بررسی روزمره یا تعمیر از سیستم جدا شود و تامین بار به خطر نیفتد.

در صورتی که مولد ها موازی باشند، عملکرد سیستم نیروی قرار گرفته در محل کار می تواند بیشتر مشابه سرویس کاروری باشد، چرا که مجموع گنجایش دستگاه های مولد نسبت به بارهای انفرادی بسیار بیشتر از گنجایش آن با دستگاه های مولد تکی ای می باشد که با بارهای جدا کار می کنند. به دلیل بالا بودن گنجایش رابط فشار قوی، تاثیر بارهای ناپایداری که توسط بارهای انفرادی بر دستگاه های مولد اعمال می شوند به حداقل می رسد.

( مولد های تکی در برابر مولد های موازی )

هزینه: به طور کلی، دستگاه های مولد موازی شده ی چندگانه بیشتر از یک دستگاه مولد تکی با همان ظرفیت هزینه در بر دارد، مگر اینکه لازمه های گنجایش باعث شود طرح از ماشین هایی استفاده کند که عملکرد آن ها کمتر از 1500 rpm است. هزینه ی یک سیستم باید به عنوان هزینه ی کلی مالکیت محسوب شود و عواملی مثل فضای در دسترس ساختمان، نصب هواكش و لوله های اضافی، نمایه ی کابل ها، لازمه های دنده های سوئیچ و کنترل سیستم برای نصب های چندگانه را نیز در نظر گیرد.

قابلیت اطمینان لازم و منفعتی که این مساله با خود به همراه دارد را باید در برابر هزینه های اضافی در نظر گرفت. هزینه ی نگه داری عاملی کلیدی در دستگاه های مولدی است که با استفاده از طرح های نیروی های اصلی یا مولد های مشترک کار می کنند. با وجود این که ممکن است یک دستگاه بزرگ تکی سرمایه ی بالایی را طلب کند، اما این معضل توسط دیگر عوامل مربوط به هزینه های نصب یک سیستم مولد چندگانه رفع می شود.

نکته: در هنگام ارزیابی هزینه ی کلی مالکیت، اهمیت نصب بر تصمیم گیری در مورد میزان اضافی ای که در سیستم قرار می گیرد تاثیرگذار است. بعضی کدها و استانداردهای محلی نیازمند سرویس دهی دائم به بارهای به دست آمده ی مجاز می باشند و ممکن است ذات حیاتی بعضی وسایل الزام تدارک سرویس هایی این چنینی را به وجود آورد.

اگر دستگاه های مولد موازی شوند، می توان از هزینه ی نگه داری و مدت زمان توقف موقت مربوط به دستگاه های مولد موقتی جلوگیری کرد. این نکات می تواند بر تعداد دستگاه های لازم برای نصب نیز تاثیر گذار باشد.

اندازه ی مولد و محل می توانند عوامل اساسی باشند و استفاده از نصب دستگاه های تکی یا چندگانه را ملزم کنند. دستگاه مولد تکی معمولا بسیار سنگین تر از دستگاه های مشابهی است که در وضعیت های موازی مورد استفاده قرار می گیرند.

برای نصب روی بام یا در مواردی که دستگاه باید به زیرزمین یا مکانی محصور انتقال داده شود، استفاده از چنین مولدی غیر ممکن است، و باید از مولد های کوچک تر و سبک تر استفاده کرد. به هر حال، برای دسترسی و نگه داری باید فضایی بین دستگاه های نصب چندگانه تعبیه شود و این مساله ناگزیرا فضای بیشتری را به ازای هر کیلووات برق ایجاد شده اشغال می کند.

( مولد های تکی در برابر مولد های موازی )

در صورتی که طرح تولید نیرو نیروی بار پایه را تولید می کند یا برای کاهش قیمت ها یا تولید مشترک استفاده می شود، راندمان عاملی بسیار مهم است. معمولا چند کاره بودن سیستم موازی که این امکان را به دستگاه های مولد می دهد تا در بار متناسب و حداکثر بازدهی کار کنند هزینه ی بیشتر نصب ابتدائی را در مواقعی که با نیروی اصلی سروکار داریم در مدت زمان کوتاهی جبران می کند.

بار در تصمیم گیری بر سر نوع نصب لازمه حائز اهمیت است. یک مولد تکی معمولا از نظر اقتصادی بهترین انتخاب برای بارهای کمتر از حدود 2000 کیلووات است، چرا که هزینه ی امکانات کنترل موازی و سوئیچ در مقایسه با هزینه ی مولد بیشتر است.

برای نصب های کوچک ولی ضروری، که در آن محافظت از دو مولد حائز اهمیت است اما استفاده از امکانات موازی به دلیل قیمت آن غیر ممکن است، یک نصب استندبای دو طرفه می تواند گزینه ی مناسب دیگری باشد، چرا که در آن یک مولد به عنوان استندبای برای دیگر مولد عمل می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این طرح به T-011 راهنمای استفاده از سوئیچ ترانسفر مراجعه شود.

برای بار های بزرگ تر، انتخاب پیچیده تر است و در حدود 2-3 MV، گزینه های استفاده از دستگاه های مولد تکی یا چندگانه میسر است. در بالاتر از 3 MV، در اکثر موارد از نصب های مولد چندگانه استفاده می شود.

نکته: با وجود این که مولد تکی در نگاه اول مقرون به صرفه تر است، اما کمترین کاربرد را نیز دارد و ممکن است از نظر هزینه از تاثیر کمتری برخوردار باشد، خصوصا در بارهای جزئی و در زمان هایی که مدت کار دستگاه طولانی مدت می باشد. در موارد استفاده ی نیروی اصلی، ممکن است دستگاه های مولد دیزلی پر سرعت، به دلیل بالاتر بودن بازدهی و پایین تر بودن هزینه ی نگه داری در مقایسه با ماشین های کندتر، هزینه ی چرخه عمر کلی کمتری داشته باشند.

تنوع بار را باید در هرگونه تصمیم گیری در مورد استفاده از مولد در نظر گرفت چرا که خیلی از کاربردها تفاوت چشمگیری در پروفایل بار بین روز و شب و تابستان و زمستان از خود نشان می دهند. ممکن است یک کاربرد تولید بزرگ بار روزانه ی 2-3 MV داشته باشد؛ اما در شب، مگر در استفاده در رویه های متداوم، این امکان وجود دارد که بار تا کمتر از چندصد کیلووات و حتی کمتر از آن افت کند.

نصب یک مولد تکی بزرگ در چنین کاربردی می تواند منجر به ساعت ها کار با بار ضعیف شود، که برای موتور ضرر دارد. نصبی معمول از این نوع ممکن است از چهار مولد 1000 کیلوواتی استفاده کند، و در یک نمایه موازی با این نصب یک مولد 500 کیلوواتی قرار گیرد، به این ترتیب که در بار روزانه سه عدد از چهار دستگاه استفاده شود و در شب تنها استفاده از دستگاه کوچک تر الزامی باشد.

بارهای ناپایدار تاثیری مهم بر سایز لازم مولد دارند و در نظر گرفتن تمامی ترکیب های بار های ناپایدار و ثابت در هر گونه محاسباتی لازم است تا از حفظ کیفیت نیرو اطمینان حاصل شود. توجه داشته باشید که بعضی بارها در دستگاه های مولد بار عامل نیروی هادی ایجاد می کنند. این موضوع نیز باید در اندازه دستگاه مولد و ترتیب عملیات سیستم در نظر گرفته شود. ابزار اندازه گیری کاربرد “جن سایز” Cummins در چنین مواردی مفید واقع می شود و از طریق پخش کننده های ما قابل دسترسی است.

انعطاف پذیری در مواردی که امکان تغییر نصب در آینده وجود دارد موضوعی بسیار مهم است. تغییر نصب یک دستگاه مولد تکی معمولا دشوار است، در حالی که در مورد نصب دستگاه متعدد، به شرط این که این امکان در طرح ابتدائی به وجود آمده باشد، دستگاه های دیگر به راحتی اضافه می شوند.

( مولد های تکی در برابر مولد های موازی )

5.2.7.1 خطرات

در ارتباط با عملکرد موازی دستگاه های مولد خطراتی وجود دارد، هم بین دستگاه ها و هم در ذخیره ی کاربردی، و این ریسک ها را باید به دلیل بهره وری دستگاه ها از بین برد. این خطرات عبارتند از:

 • مواردی که در آن باردهی کافی فراهم نشده است و یا بار در سطح بالایی قرار دارد، در صورت از کار افتادن یک مولد، مولدهای دیگر نتوانند بار سیستم را پشتیبانی کنند. باردهی باید همیشه در یک طرح مولد موازی به کار رود و در طول عملیات ظرفیت ذخیره باید در تمامی مواقع با میزان باری که در صورت از کار افتادن مولد قابل پذیرش است تطابق داشته باشد.
 • تمامی مولد ها را نمی توان با هم موازی بست، اگر باید دستگاه های سازندگان مختلف و یا مولدهایی که سایزهای بسیار متفاوتی دارند با هم موازی شوند، قبل از انجام عملیات با یک پخش کننده Cummins در محل مشورت کنید.
 • در صورت موازی شدن با ابزار، مولد عملا بخشی از سیستم کاربردی می شود. اگر عملیات در توازی با ذخیره ی کاربردی مشخص شده است، محافظت بیشتر برای مراقبت از پیوند سیستم کاربردی و مولد لازم است. این محافظت عموما توسط ارائه دهنده ی سرویس کاربردی مشخص و تایید می شود. در صورت استفاده از عملیات موازی همیشه به قوانین و استانداردهای محلی مراجعه کنید.

 

 

 

مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی / مولد های تکی در برابر مولد های موازی

مبدل های نوع خشک

مبدل های نوع خشک

مبدل های نوع خشک

 

5.2.6.1 مبدل های نوع خشک :

دو گروه عمده برای مبدل های خشک وجود دارد، VPI و قالب چسبی.

 

5.2.6.1.1 VPI – بارور شده از طریق فشار مکنده

 

این مبدل نوع خشک رایجی می باشد که در دهه های گذشته ساخته شده است. کلاس عایق بندی استاندارد آن 220 درجه C است، که توان افزایش دما تا 150 درجه C بر وی 30 درجه C محیط را دارد. همچنین می توان پروانه هایی را نیز اضافه کرد که خروجی ظاهری KVA را 33% افزایش می دهد (معمولا به صورت AA/FA در درجه بندی های KVA ثبت می شود). این مبدل خشک ارزان ترین نوع موجود است.

مبدل های خشک کننده متعارف را باید تنها در کاربردهای عملیات ممتد به کار برد. سیم کشی ها، حتی با این که عایق کاری شده اند، در معرض رطوبت قرار می گیرند.

 

5.2.6.1.2 قالب چسبی ( مبدل های نوع خشک )

 

گروه دیگری از مبدل ها از نوع قالب چسبی می باشند. مبدل های قالب چسبی به دو گروه تقسیم بندی می شوند: قالب کامل، و تک قالبی

مبدل های قالب کامل: در یک مبدل قالب کامل هر سیم کشی ای توسط چسب اپوکسی فایبرگلاس پوشانده شده است. این امر با استفاده از یک محفظه ی مکشی برای کشیدن چسب اپوکسی به سمت سیم کشی ها میسر می شود. در نتیجه چسب اپوکسی به عنوان رساناگر عایق ترابرق عمل کرده، و در عین حال در صورت خرابی مدار نیروی مکانیکی قوی تری را ایجاد می کند.

کلاس عایق استاندارد آن 185 درجه C، با افزایش دمای 80 یا 115 درجه C بر روی 30 درجه C محیط است. پروانه هایی را می توان به اختیار به دستگاه اضافه کرد که خروجی ظاهری KVA را در درجه بندی های پایه ای AA تا 50% افزایش می دهد.

مبدل های قالب کامل گران ترین نوع مبدل های خشک می باشند، اما رطوبت برای آن ها مشکلی ایجاد نمی کند، لذا در مصارف انرژی زایی غیر ممتد مناسب می باشند.

مبدل های تک قالبی: این مبدل یکی از طرح های برگرفته شده از مبدل قالب کامل است. به جای استفاده از عایق اپوکسی در هر یک از سیم کشی ها، هسته های اصلی و ثانوی در اپوکسی غوطه ور می شوند، و یک لایه اپوکسی بر روی سطح بیرونی حلقه های اصلی و ثانویه تشکیل می شود. سیم کشی های جدا معمولا مشابه با مبدل های خشک رایج با لاک عایق بندی می شوند.

کلاس عایق بندی استاندارد آن ها 185 درجه C، با افزایش دما تا 100 درجه C بر روی 30 درجه C محیطی است. می توان پروانه ای را در صورت تمایل به دستگاه اضافه کرد که می تواند خروجی KVA را تا 33% افزایش دهد.

 

5.2.6.2 مبدل های پر شده با مایعات ( مبدل های نوع خشک )

مبدل های پر شده با مایعات از روغن به عنوان رساناگر ترابرق بهره می برد. بر خلاف مبدل های خشک رایج، این مبدل ها در برابر رطوبت نفوذ ناپذیر می باشند، چرا که سیم کشی ها کاملا با روغن رساناگر پوشانده شده اند. با این وجود، مبدل های پر شده با مایعات در مصارف داخل ساختمانی به سیستم های محافظت در برابر آنش سوزی نیاز دارند.

 • روغن معدنی
 • سطح دمای مستعد بالا برای آتش سوزی

 

5.2.6.2.1 روغن معدنی ( مبدل های نوع خشک )

ارزان ترین روغن برای پر کردن مبدل روغن معدنی است. مبدل های پر شده با مایعات افزایش دمای استاندارد 55 درجه C بر روی 30 درجه C محیطی دارند. برای 55/65 درجه C گزینه هایی در اختیار است که درجه بندی ظاهری KVA را 12% افزایش می دهد. هم چنین می توان از خنک سازی هوای پر فشار استفاده کرد که افزایش 15 تا 25% در درجه بندی ظاهری KVA را به دنبال دارد.

5.2.6.2.2 سطح دمای مستعد بالا برای آتش سوزی

سازندگان معمولا سیلیکون R-Temp (صنایع بشکه سازی) یا سیلیکون Dow Corning 561 را به عنوان مایعات سطح دمای مستعد بالا برای آتش سوزی پیشنهاد می دهند. EPA این مواد را برای محیط زیست مخاطره آمیز شمرده است و لذا احتمال وارد و خارج شدن آن در بازار زیاد است.

5.2.6.2.3 مبدل های پد دار ( مبدل های نوع خشک )

پد دارها با همان استانداردهایی ساخته می شوند که برای مبدل های سابستیشن استفاده می شود. با این وجود، پد دار ها نوعی خاص از ساخت را به کار می برند. به طور معمول، این بدین معنی است که ساخت آن ها بخش بندی شده و ضد دستکاری است.

رایج ترین کاربرد پد دارها در محیط بیرونی و مناطق غیر محدود شده است، جایی که امکان دسترسی کامل افراد عادی به دستگاه وجود دارد. پد دارها به پروانه خنک کننده مجهز نیستند چرا که پروانه باعث از خنثی شدن خاصیت ضد دستکاری آن می شود. فعلا معمول ترین پد دارها از نوع آکنده از مایع می باشند. این امر بعضی قابلیت های بار اضافه را بدون نیاز به پروانه ممکن می سازد.

علاوه بر طبقه بندی های بالا، انتخاب مبدل نیروی مولد به چندین عامل بستگی دارد:

 • پیکر بندی سیم پیچی
 • درجه بندی
 • وسیله ی سرد کننده
 • تعویض کننده ی شیر
 • امپدانس
 • اتصال

5.2.6.3 پیکر بندی سیم کشی ( مبدل های نوع خشک )

پیکر بندی سیم کشی معمولا با توجه به نیاز به باز گرداندن سیستم الکتریکی به زمین (ارث) ایجاد می شود. سیستم های الکتریکی معمولا در منبع به زمین وصل می شوند و به همین دلیل می توان انتظار داشت سیم کشی مبدل که به عنوان منبع نیرو برای یک سیستم الکتریکی ایفای نقش می کند به یک نقطه بازگشت مجهز باشد. لذا برای یک مبدل گام پایین که در آن بارها از سیم کشی ولتاژ پایین تری تامین می شوند.

انتظار می رود نقطه ی برگشت استار (Wye) متصل شده باشد، با این تصور که نقطه مشترک بین سه سیم کشی به زمین (نقطه ی ستاره) متصل شود. انتظار می رود مبدل گام بالا نیز که در آن بار از یک سیم کشی با سیم کشی ولتاژ بالاتر تامین می شود به استار (Wye) متصل باشد.

در خیلی از مناطق ممکن است یک گروه حامل سیم کشی مبدل به عنوان Dyn11 نشان داده شود، که بر این موضوع دلالت دارد که مبدل دارای دلتایی است که به سیم کشی MV/HV متصل است و یک وای (wye) به سیم کشی با ولتاژ پایین متصل است که دارای نقطه ستاره آماده برای اتصال می باشد.

“11” بر تغییر فاز، سی درجه ای خلاف جهت عقربه های ساعت دلالت دارد، همانند جایگاهی که ساعت 11 بر روی صفحه ی ساعت دارد. دیگر اتصالات معمول YNd11 (وای متصل به سیم کشی MV/HV بدون بار، دلتای متصل به سیم کشی LB همراه با تغییر فاز خلاف عقربه ساعت)، Dyn1 و YNd1 (درست مثل مورد قبل، اما با تغییر فاز جهت عقربه ساعت) و YNyn0 (وای سیم کشی MV/HV و LV با تمامی نقاط خنثی بیرون آورده شده و بدون تغییر فاز) می باشند.

طراحی حرف Z نشانگر سیم کشی زیگزاگ است، در حالی که سه گروه از حروف بر این دلالت دارند که سیم کشی ثالث متناسب است.

گروه های حامل معمول در پایین نمایش داده شده اند.

گروه حامل اتصال سیم کشی ها و رابطه ی فاز فاز دهنده های ولتاژی مربوط به آن ها را شناسایی می کند. این گروه شامل حروف کدی می باشد که اتصال سیم کشی های فاز و شماره ی کدی که جا به جایی فاز را تعریف می کند را مشخص می سازد.

جدول 12. پیکر بندی های سیم کشی

5.2.6.4 درجه بندی ( مبدل های نوع خشک )

مبدل ها معمولا به درجه بندی حداکثری مداوم (CMR) و درجه بندی اضطراری مداوم (CER) مجهز می باشند. انتخاب درجه بندی به سطح انتظار چرخه ی وظیفه ی مبدل و سیستم الکتریکی بستگی دارد. مبدل های درجه بندی CMR معمولا در مقایسه با واحد های درجه بندی CER حجیم تر و گران تر می باشند؛ با این وجود، به دلیل افزایش دمای بیشتر، مبدل های درجه بندی CMR در صورت استفاده از محدودیت های CER طول عمر کمتری خواهند داشت، عموما پیشنهاد می شود برای مولد هایی که به عنوان منبع اصلی انرژی به کار می روند از مبدل های درجه بندی CMR استفاده شود.

مبدل های درجه بندی CER را می توان در کاربردهای استندبای استفاده کرد، به این شرط که از چرخه ی وظیفه مشخص شده توسط سازنده ی مبدل تخطی نشود. مبدل ها با واحد kVA درجه بندی شده اند و افزایش های سودمند در درجه بندی در صورتی امکان پذیر است که مبدل در عامل نیرویی نزدیک به واحد عامل نیرو (1.0) کار کند.

5.2.6.5 عامل سرد کننده

بسیاری از مبدل ها از روغن به عنوان عامل سرد کننده و عایق استفاده می کنند. مبدل های پر از روغن معمولا فشرده تر هستند، اما از مبدل های قالب چسبی عایق هوایی سنگین تر هستند و می توانند شرایط سخت محیطی را تحمل کنند. پروانه ها اغلب به منظور کمک به پراکندن گرما به کار می روند. سرد کننده مبدل به صورت زیر طبقه بندی می شود:

 • روغن طبیعی / هوای طبیعی (ONAN)
 • روغن فشاری / هوای طبیعی (OFAN)
 • روغن فشاری / هوای فشاری (OFAF)

روغن قابل اشتعال است و ممکن است در صورت عدم جلوگیری، آلودگی محیطی شدیدی به بار آورد؛ لذا مبدل های روغنی باید در منطقه ی محدود شده ای نصب شوند که بتواند در حدود 110% کل گنجایش مبدل را در خود بگنجاند. آژیر سطح پایین روغن، هواكش انفجار، دمای سیم کشی و روغن و محافظت از سیستم تشخیص تغییر گاز اغلب در مبدل های سرد شونده با روغن گنجانده می شوند.

5.2.6.6 تعویض کننده ی شیر ( مبدل های نوع خشک )

مبدل ها اغلب در سیم کشی های ولتاژ بالاتر مجهز به شیر هستند تا تنظیم ولتاژ خروجی را میسر کنند. به طور معمول در این حالت مبدل جدا است. مقادیر معمول شیر +/- 5%، +/- 2.5%، و 0 می باشند. تعویض کننده های شیر در مبدل مولد در صورتی می تواند مفید واقع شود که ولتاژ سیستم کاروری در نزدیکی حد بالایی یا پایینی دامنه ی مجاز در حال کار باشد و مولدی هم برای موازی شدن با سیستم مورد نیاز است. تعویض کننده های شیر روی مدار فراهم هستند اما عموما گران قیمت می باشند.

معمولا شرایطی رخ می دهد که در آن شبکه ی HV بسیار بالاتر از ولتاژ سطحی در حال کار است. استفاده از تعویض کننده شیر در مبدل مولد می تواند از افزایش ولتاژ درجه بندی شده ی مولد در مواقعی که در چنین شرایطی در حال حمل است جلوگیری کند.

5.2.6.7 امپدانس ( مبدل های نوع خشک )                                           

در مواقعی که سطوح خطای بالا تخمین زده می شوند، امکان دارد امپدانس افزایشی مبدل راه حلی مقرون به صرقه فراهم آورد، خصوصا در مواردی که زمان کاری محدود است. باید اطمینان حاصل کرد که ازدیاد ولتاژ افزایشی در مبدل باعث نشود که یک مولد در هنگام کار از گستره ی ولتاژ مجاز فراتر رود، یا از تطبیق و همگام سازی ولتاژ جلوگیری کند. اگر انتظار می رود که در هر شرایط کاری ای ولتاژ 5% بیشتر از میزان سطحی باشد با سازنده ی دستگاه مولد مشورت شود.

5.2.6.8 اتصالات ( مبدل های نوع خشک )

نوع اتصال کابلی به هر سیم کشی را باید با در نظر گرفتن کابل های نصب شده انتخاب کرد. این مساله در مدار های ولتاژ بالا که به تکنیک های پایان کار خاصی نیاز است، و مدارهای ولتاژ پایین که کابل های متعددی متصل هستند اهمیت بیشتری پیدا می کند.

یک انتخاب پایه بین جعبه های کابل مرکب و عایق هوایی فراهم است و ترکیب های متعددی را می توان به کار برد تا امکان استفاده از کابل هایی با گستره ی بالاتر و تکنیک های پایان کار بیشتری فراهم شود. ورودی کابل معمولا در زیر قرار دارد؛ اگر ورودی کابل از سمت بالا طراحی شده باشد، باید از ورود رطوبت جلوگیری کرد.

 

 

 

مبدل های نوع خشک / مبدل های نوع خشک / مبدل های نوع خشک / مبدل های نوع خشک / مبدل های نوع خشک / مبدل های نوع خشک / مبدل های نوع خشک / مبدل های نوع خشک / مبدل های نوع خشک

سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج

سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج

سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج

 

5.2.5 سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج :

 

تولید نیروی ولتاژ عادی (MV) و یا ولتاژ بالا (HV) معمولا در جاهایی که درجه بندی نیرو باعث می شود جریان در LV از محدوده های عملی تجاوز کند مورد استفاده واقع می شود. از دیدگاه عملی، این امر هنگامی رخ می دهد که گنجایش سیستم از 4000 آمپر تجاوز کند. این گزینه در زمانی که نیروی باید در نقاطی بسیار دور از دستگاه مولد پخش شود نیز مطلوب است.

مولد های تکی که در سطوحی بالاتر از 2.5 MVA درجه بندی شده اند و مولد های موازی که در سطوح بالای 2 VMA درجه بندی شده اند نمونه های خوبی از ابزارهایی هستند که در کاربردهای MV به طور معمول در نظر گرفته می شوند. دینام های MV در سطوح پایین تر از 1000 کیلووات از نظر اقتصادی به صرفه نیستند. در سطوحی پایین تر از 1000 کیلووات، بهتر است از دستگاهی با ولتاژ پایین همراه با مبدل افزایشی استفاده کرد.

هنگام طراحی تاسیسات MV یا HV، باید به آموزش و صلاحیت پرسنلی که با سیستم سروکار دارند توجه داشت، چرا که کار با این سیستم ها اقدامات احتیاطی و ایمنی بالایی می طلبد.

شکل 33 در صفحه  ی 74 نشان گر طرح مولد ساده ای برای تاسیسات نیروی اصلی است که می تواند مولد های HV/MV تکی یا ترکیبی را به کار بگیرد. سیستمی که به تصویر کشیده شده برای ساده تر شدن تنها یک مبدل بار تکی را نشان داده است؛ با این وجود مبدل های بار اضافی نیز می توانند اضافه شوند.

سیستم های MV/HV معمولا به صورت سه سیمه پیکر بندی می شوند، چرا که بارهای تک فاز به ندرت یافت می شوند. MV/HV خنثی پخش نمی شود و معمولا در محلی تا حد امکان نزدیک به منبع به زمین متصل می شود. امپدانس می تواند به ارتباط زمین-خنثی وارد شود تا شدت جریان خرابی مدار زمین را کاهش دهد، که در این صورت به صورت یک مقاومت یا واکنش گر عمل می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد موضوع اتصال به زمین خنثی به بخش 5.3.5 در صفحه ی 96 مراجعه کنید.

شکل 33. سیستم مولد ساده ی MV/HV برای نیروی اصلی

شکل 34. طرح HV/MV برای مولد های ترکیبی / ذخیره ها و بارهای کاربرد

          شکل 34 در صفحه ی 75 نشان دهنده ی طرح HV/MV برای تاسیساتی بزرگی مثل ساختمانی چند طبقه یا مرکز کامپیوتر است. این طرح کاربردهای متعددی دارد که در حالت وظیفه/استندبای کار می کنند. یک کاربرد و مدار شکن مولدی فشار قوی در این طرح وجود دارند و این دو می توانند به نحوی پیکربندی شوند که موازی سازی بین مولد ها و کاربرد در زمانی که یکی از این ها در حال تامین بار است ممکن شود.

در این گونه مصارف باید دقت کافی در مورد اتصال به زمین به خرج داده شود. در خیلی از موارد امپدانس خنثی یا کنترل ها برای محدود کردن قدرت میدانی دینام در طول خرابی مدار تک فاز مورد نیاز می باشند.

          این سیستمی کاملا قابل قبول است که در سرتاسر جهان رایج است. استفاده از مدار شکن مولدی فشار قوی این اجازه را به مولد ها می دهد تا به صورت خارج از خط موازی شوند. این امر سبب هماهنگ سازی سریع و پذیرش بار می گردد. در ضمن، مولد ها می توانند به صورت خارج از خط آزمایش شده و به رویه های نگه داری و تشخیص خرابی مدار کمک کنند.

          در حالتی که مبدل های زیادی توسط سیستم تغذیه می شوند، باید دقت به کار برد تا از انتخاب طرح مناسب برای محافظت از افزایش بار اطمینان حاصل کرد. در سیستم هایی که رابط فشار قوی حلقه ای را تغذیه می کنند، دقت کافی باید به خرج داد تا از این که ابزار مولد جریان انرژی دهنده ی لازم را بدون هیچ دردسر قطعی دستگاه های محافظ برای سیستم مهیا می کند اطمینان بدست آید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع محافظت ها در برابر جریان بیش از حد و دیگر محافظ های مربوطه به بخش 5.8 مراجعه شود.

شکل 35 در صفحه ی 76 مولدی LV را به شکل می کشد که در مصرفی MV مورد استفاده قرار گرفته است. یک مبدل افزایشی مورد استفاده قرار گرفته است و به مولد استاندارد LV این امکان را داده است تا به جای مولد MV مورد استفاده قرار گیرد. در این مورد، از زوج مولد – مبدل مثل یک مولد MV استفاده شده است.

( سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج )

سیستم های LV و MV باید سیستم های الکتریکی مستقلی قلمداد شوند و توجه به پیکر بندی سیم کشی مبدل امری مهم است، چرا که منبع معمول ایجاد خطا می باشد. سیم کشی دلتا باید برای طرف LV انتخاب شود – این امر به محدود کردن جریان سینوسی سوم کمک می کند و به نقطه ی Y شکل مولد این اجازه را می دهد تا تنها نقطه ی مرجع برای سیستم LV باشد.

سیم کشی MV باید به شکل Y پیکر بندی شود تا به سیستم MV این امکان را دهد تا مرجع مواقع شود و این نی تواند توسط امپدانس به زمین متصل شود. این عملی معمول است ولی بعضی سیستم ها ترتیب های اتصال به زمین دیگری را ملزم می دارند. یک مرجع خوب برای تامین این مسائل استاندارد 142 IEEE است – “رویه های توصیه شده توسط IEEE برای اتصال به زمین سیستم های نیروی صنعتی و تجاری”.

این پیکر بندی با ترکیب های مولد / مبدلی گوناگونی که دارای اندازه های نامتقارن هستند قابل سازگاری است. مبدل هایی با درجه بندی و پیکر بندی های سیم کشی یکسان را می توان با نقاط Y شکل آن ها به صورت مرکب به کار برد.

هنگامی که مبدل هایی با اندازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، نقاط Y شکل آن ها را تنها می توان در زمانی که سازنده ی مبدل عملیات را تایید کند با یکدیگر جفت کرد. هنگامی که مبدل هایی با اندازه های غیر همگن به صورت موازی وصل شوند، تنها یک مبدل خنثی می تواند وصل شود.

5.2.5 انتخاب مبدل مولد ( سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج )

 مبدل های مدل پخش با پیکر بندی های متفاوتی ارائه شده اند. عموما یک مبدل با استفاده از مصرف آن و همچنین عامل سرد کننده ی آن دسته بندی می شود. در همه ی موارد معیارهای طرح برای مبدل ها توسط ANSI C57. 12 تعیین می شود.

بر اساس نوع مصرفی، دو دسته ی وسیع نوع Substation و Padmount وجود دارند.

نوع Substation – مبدلی که در یک دنده ی سوئیچ پدیدار می شود معمولا در سمت اصلی جفتی نزدیک به سوئیچ ولتاژ معمول یا مدار شکن و هم چنین جفتی نزدیک به مدار شکن ولتاژ پایین یا مونتاژ دنده ی سوئیچ در سمت ثانوی است. مبدل Substation باید در ناحیه ای سربسته قرار گیرد که از دسترسی عموم دور باشد.

این امر به این خاطر است که مبدل های نوع Substation در برابر دستکاری مقاوم نیستند و به قسمت های در حال کار، پروانه ها و دیگر قسمت ها اجازه ی دسترسی می دهند. مبدل های نوع Substation را می توان بر اساس عامل سرد کننده ی آن به گروه های بیشتری تقسیم کرد. دو نوع مبدل Substation وجود دارند:

 • نوع خشک
 • پر از مایع

 

 

سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج / سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج / سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج / سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج / سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج / سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج / سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج / سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج / سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج

طرح الکتریکی

طرح الکتریکی

طرح الکتریکی

 

5. طرح الکتریکی :

5.1 مرور

 طرح الکتریکی و طراحی سیستم مولد در محل برای عملکرد درست سیستم و اطمینان به آن امری ضروری است. این بخش طرح نصب مولد و سیستم های الکتریکی مربوط به آن، اینترفیس آن ها با وسیله، و موضوعات مربوط به محافظت بار و مولد را توضیح می دهد. عاملی مهم در درک و آگاهی بخشی در مورد طرح سیستم های الکتریکی نمودار یک خطی مثل شکل 1 در صفحه ی 8 است.

نصب الکتریکی دستگاه مولد و لوازم جانبی آن باید از قوانین الکتریکی وضع شده توسط مقامات بازرسی محلی تبعیت کند. نصب الکتریکی باید توسط برقکار ها یا پیمان کار های ماهر، صلاحیت دار و مجرب انجام شود.

 

5.2 طرح های رایج سیستم های الکتریکی

 این بخش مثال هایی در مورد طرح های رایج سیستم های الکتریکی استفاده شده در مصارف تولید نیروی منطقه ای ولتاژ پایین و متوسط/بالا ارائه می دهد. این بخش شامل توضیحاتی در مورد روش های متفاوت تولید نیرو در ولتاژ متوسط مثل استفاده از مبدل ها در پیکر بندی مولد تکی و چندگانه می شود. با وجود این که ارائه ی همه ی ترکیب ها غیر ممکن است، طرح های ارائه شده در این بخش پر کاربرد هستند.

تعدادی از این طرح های ارائه شده شامل قابلیت های موازی سازی هستند و توضیحی مختصر در مورد مزایا و خطرات مربوط به موازی سازی آورده شده است.

 • اطلاعات بیشتر در مورد موازی سازی مولد ها در راهنمای T-016 کاربرد تولید نیروی Cummins آورده شده است، که در صورت تقاضا قابل دسترسی است.

به دلیل استفاده گسترده از مبدل ها برای تولید نیروی ولتاژ متوسط، ما بخشی در مورد این گونه ابزارها و عواملی که در انتخاب مبدل مناسب دخیل هستند در اینجا گنجانده ایم.

طرح های سیستم الکتریکی بسته به نوع نیاز، و یا عملکردهای اصلی ابزار تولید نیرو در مصرف مورد نظر به طور چشمگیری تفاوت دارند. طرح سیستمی که برای سرویس در مواقع ضروری بهینه شده است معمولا در مورد سرویس قابل قطع شدن بهترین انتخاب نیست و مطمئنا با طرح سیستمی که ممکن است در مصارف نیروی اصلی دیده شود فرق دارد. تفاوت های پیکر بندی های تک خطی به آسانی قابل مشاهده می باشند.

به عنوان مثال، دستگاه های مولد در مصارف اصلی در راس سیستم پخش قرار دارند، در حالی که در مصارف استندبای و به خصوص مصارف ضروری دستگاه های مولد به بارهایی که به سمت انتهای سیستم پخش متمایل هستند متصل می شوند. نقاط انتقال نیرو در کاربردهای اصلی بیشتر در راس پخش قرار می گیرند و مقادیر زیادی بار را همراه با جفت های مدار شکن نوسان می دهند، در حالی که سیستم های ضروری و استندبای اغلب سوئیچ های انتقال قرار گرفته در پایین سیستم را به کار می گیرند.

دیگر تفاوت ها جزئی تر می باشند. محافظت در سیستمی در حالت استندبای به خاطر اطمینان بیشتر به میزان حداقلی می رسد، در حالی که در نیروی اصلی ما بیشتر بر محافظت از تجهیزات تاکید داریم. هماهنگ سازی معمولا مساله ای مهم تر در مصارف ضروری است. در مصارف استندبای دسته بندی بارها بیشتر بر اساس مکان بارها در وسیله انجام می شود، در حالی که در مصارف ضروری، این گروه بندی بر اساس اولویت سرویس صورت می پذیرد.

در هر طرح سیستمی، قوانین و استانداردهای محلی تاثیری چشمگیر بر طرح کلی سیستم، ابزار و دیگر جزئیات مصرفی دارند.

 • باید همیشه قبل از به کار گرفتن هرگونه طرح یا پروژه ی اصلاحی ،در مورد قوانین و استانداردهای محلی مشورت شود.

این بخش قصد دارد ایم نکات اساسی و دیگر جزئیات را بررسی کند تا ایده هایی کلی در مورد طرح سیستم نیرو ارائه کند.

 

5.2.1 راهنمایی های کلی ( طرح الکتریکی )

 به دلیل تفاوت های گسترده بین مصارف، امکانات و شرایط، باید جزئیات سیم کشی و محافظت در برابر جریان بیش از حد سیستم پخش الکتریکی برای تولید نیروی منطقه ای به نقطه نظرات مهندسین واگذار شود. با این وجود، بعضی راهنمایی های کلی در مورد طرح وجود دارد که باید آن ها را در نظر گرفت:

 • طرح پخش الکتریکی برای سیستم های تولید نیروی ضروری منطقه ای باید قطعی را به خاطر مشکلات داخلی ای هم چون بار زیاد و خرابی مدار کاهش دهد. دستگاه های جانبی این طرح هماهنگی گزینشی ابزارهای محافظت در برابر بار بیش از حد را انجام می دهند و در مورد تعداد و مکان ابزار سوئیچ انتقال استفاده شده در سیستم تصمیم گیری می کنند. برای ایجاد محافظت در برابر خرابی مدار نیروی داخلی، ابزار سوئیچ انتقال باید تا حد امکان در نزدیکی ابزار کاربردی بار قرار گیرد.
 • جداسازی فیزیکی سوخت رسان مولد از سوخت رسان معمول سیم کشی برای جلوگیری از تخریب هم زمان در نتیجه ی فاجعه ای محلی مثل آتش سوزی، سیل و یا فشار برشی
 • ابزار سوئیچ انتقال ایزوله ی فرعی تا سوئیچ های انتقال بتوانند بدون خرابی ابزار بار حیاتی نگه داری و تعمیر شوند.
 • تامین ذخیره های باری دائمی یا تسهیل ارتباط با ذخیره ی بار موقت بدون بهم زدن نظم سیم کشی ها، مثل یک سوخت رسان شکن یدک که در مکان مناسبی قرار گرفته است، تا بتوان دستگاه مولد را تحت بارهای زیاد به کار بست.

نکته: ذخیره های باری نصب شده در جلوی رادیاتور دستگاه مولد باید از کف زمین و یا سازه های دیگر ساختمان حمایت شوند، نه از آداپتور کانال یا رادیاتور. ممکن است این اجزاء دستگاه مولد برای تحمل سنگینی یا تیر بازویی ذخیره ی بار طراحی نشده اند.

 • مدارهای بار دهنده یا سیستم های اولویت باری در صورت گنجایش کاهش یافته ی مولد یا از دست رفتن واحدی تکی در سیستم های موازی.
 • محافظت از ابزار و رساناگر ها در برابر آتش سوزی در عملکردهای اساسی، مثل پمپ های آتش، آسانسور در مصارف آتش نشانی، چراغ های برون رفت در موارد تخلیه، پروانه های فشاری یا انتقال دود، سیستم های ارتباطی و …
 • امنیت و دسترسی صفحه ی سوئیچ ها و پنل ها در ابزارهایی با بار بالا، و ابزار سوئیچ انتقال در سیستم پخش مولد منطقه ای
 • آماده سازی ارتباطات مولد های موقت (دستگاه های مولد اجاره ای قابل حمل) برای زمان هایی که دستگاه مولد نصب شده ی دائمی قابلیت کار ندارد و یا قطعی برق طولانی ما را مجبور می کند نیرو را از دیگر بارها (تعیین فضای هوا، …) تامین کنیم.

          ( طرح الکتریکی )

 

5.2.2 لازمه ها ( طرح الکتریکی )

 در سیستم های پیچیده ممکن است ابزاری که سیستم پخش را شکل می دهد تحت تصاحب چندین طرف باشد. تصاحب و مسئولیت عملیات باید به روشنی تعریف شده و از آن پیروی شود (بخش 5.2.9 در صفحه ی 86 را ببینید).

 

 5.2.3 توصیه ها ( طرح الکتریکی )

 • اطلاعات بیشتر در مورد موازی سازی دستگاه های مولد در راهنمای T-016 کاربرد تولید نیروی Cummins مورد بحث قرار گرفته است، که در صورت درخواست قابل دسترسی است. (بخش 5.2 در صفحه ی 67)
 • باید همیشه قبل از پذیرفتن هر طرح یا پروژه ی اصلاحی در مورد قوانین و استانداردهای محلی مشورت صورت گیرد.
 • در زمان بررسی کل هزینه ی تصاحب، اهمیت نصب بر تصمیم در مورد میزان خرج های اضافی که در سیستم انجام شده تاثیر گذار است. بعضی قوانین و استاندارد های محلی سرویس ممتد را در مورد بارهای لازم قانونی الزام می دارند و ذات حیاتی بعضی ابزارها نیز ممکن است چنین قید و شرط های سرویسی مشابهی را الزامی کند. اگر دستگاه های مولد موازی باشند، می توان از هزینه ی نگه داری و زمان خاموشی موقت مربوط به دستگاه های مولد موقت اجتناب کرد. این ملاحظات ممکن است بر تعداد دستگاه های لازم برای نصب نیز تاثیرگذار باشند (بخش 5.2.7 در صفحه ی 82)
 • راه حل مولد تکی، اگر چه در نگاه اول مقرون به صرفه به نظر می رسد، اما کمترین کاربردها را دارد و ممکن است بازدهی کمتری نیز، به خصوص در بارهای جزئی، داشته باشد. در مصارف بار اصلی، ممکن است دستگاه های مولد دیزلی پر سرعت، به دلیل بازدهی بیشتر و هزینه ی نگه داری کمتر در مقایسه با دستگاه های بزرگ تر و سرعت پایین، هزینه ی چرخه ی عمر کلی پایین تری داشته باشند (بخش 5.2.7 در صفحه ی 82)
 • مولد هایی که در کاربردهای کمتر از 5 دقیقه در ماه اتصال موازی شوند، احتیاجی به محافظت در برابر از دست رفتن کاربرد ندارند. با این وجود، خطر صدمه ای که می تواند در صورت رخ دادن خرابی لحظه ای مدار تامین کاربرد رخ دهد را باید بررسی کرد و تصمیمات مناسب در مورد آن صورت گیرد (بخش 5.2.8 در صفحه ی 84).

          

5.2.4 سیستم های ولتاژ پایین معمول ( طرح الکتریکی )

 خیلی از طرح های سیستمی متفاوت انجام پذیر هستند، اما برای دستیابی به قابلیت اطمینان بالاتر، سیستم ها معمولا به گونه ای پیکر بندی می شوند که دستگاه (های) مولد در ولتاژ پایین تری وصل شوند، و تعداد تبدیل ها و مدار شکن های بین دستگاه مولد و باری که باید سرویس داده شود به میزان حداقلی برسد.

معمولا قوانین محلی الزام می دارند که بارهای ضروری از بارهای غیر ضروری جدا شوند، و در سرویس به آن ها حق تقدم داده شود تا  بار زیاد منجر به این شود که بارهای غیر ضروری از مدار خارج شوند، چرا که این امر بیشترین اطمینان در مورد سرویس را در مواجهه با حیاتی ترین بارها در سیستم فراهم می سازد.

در بیشتر موارد یک رساناگر خنثی لازم است، چرا که خیلی از بارها و کنترل آن ها در ولتاژ پایین تک فاز می باشد، و نیاز به رساناگر بازگشت ضروری می گردد. تامل دقیق باید در مواردی هم چون نیاز به سیستم وصل شدن به زمین خنثی و لازمه های سوئیچ خنثی صورت گیرد.

ممکن است این طرح برای کاربردهای نیروی اصلی کوچک مورد استفاده واقع شود.

 شکل 29. دستگاه مولد سرویس دهنده ی بارهای معمول

دستگاه های مولد معمولا مدارشکنی اصلی به همراه دارند که بر روی دستگاه مولد نصب می شود و سرویس دهی به بارها از طریق پنل پخش جدایی که در شکل 29 در صفحه ی 70 نشان داده شده فراهم می شود. مولد ها باید محافظ بار اضافی به همراه داشته باشند، و این محافظ می تواند به صورت های مختلفی ایجاد شود، که یکی از آن ها سوار کردن مدار شکنی بر روی پنل پخش به صورت شکل 29 در صفحه ی 70 است.

محافظت در برابر باز اضافی معمولا به دستگاه های مولد نیاز دارد، اما محافظت از مدار های کوتاه چنین لازمه ای را ندارد (در واقع نیازی به محافظت از مدار کوتاه بین دستگاه مولد و مدار شکن اصلی نیست). اهمیت این موضوع بدین ترتیب است که ممکن است محافظت در دستگاه مولد یا در پنلی دورتر قرار گرفته باشد.

اگر مدار شکن جریان دستگاه مولد حذف شود، هنوز بر طبق قوانین به سوئیچی قطع کننده در دستگاه مولد نیاز است، تا محلی ایزوله را فراهم سازد. به قوانین و استانداردهای محلی در مورد لازمه های قطعی مولد و ایزوله سازی رجوع کنید.

طرح الکتریکی

شکل 30 در صفحه ی 70 کاربردی مشابه با مولد های موازی نشان می دهد که جایگزین دستگاه مولد تکی می شود. در این وضعیت باید دستگاه های مولد به طور دقیق انتخاب شوند تا در اندازه های مختلفی در اختیار باشند و امکان کاهش مصرف سوخت در منطقه را از طریق مقایسه و یافتن گنجایش مناسب ابزار کارکرد با بارهای سیستمی فراهم کرد. ممکن است استفاده از دستگاه های مولد با اندازه های غیر مشابه ترتیب دادن سیستم اتصال به زمین خاصی را نیز الزامی کند. بخش 5.5 را برای یافتن اطلاعات دقیق تر در مورد لازمه های اتصال به زمین ببینید.

شکل 31 در صفحه ی 72 ارائه دهنده ی طرح انتقال نیروی دستگاه تکی معمولی برای یک تامین کاربرد در ولتاژ پایین است، در حالی که می تواند در خیلی از کاربردهای خانگی، تجاری و صنعتی کوچک مورد استفاده قرار بگیرد. یک سوئیچ انتقال خودکار (ATS)، که ممکن است از رساناگر استفاده کند، جریان شکن ها و یا یک مقیاس انتقال dedicate، برای انتقال ذخیره ی الکتریکی به بار از کاربرد به مولد مورد استفاده قرار می گیرد.

مولد سه قطبی و جریان شکن کاربرد یا سوئیچ های فیوز معمولا برای محدود کردن سطح خطای حاضر در ATS به کار می روند. ATS میتواند دستگاهی سه قطبی (پیوسته، خنثی غیر سوئیچی) و یا چهار قطبی (خنثی سوئیچی) باشد. معمولا ابزار ATS چهار قطبی در کاربردهایی که ایزوله کردن ذخیره ی خنثی از مولد خنثی ضروری است مورد استفاده قرار می گیرد.

امکان دارد انتخاب ابزار خنثی سوئیچی به ملاحظات مربوط به ایمنی ربط داشته باشد، و یا به شرایطی که در آن لازم باشد سیستم ابزارهای تشخیص خطای اتصال به زمین را به کار ببرد. باید با تامین کننده ی سرویس کاربرد مشورت شود تا از نوع سیستم اتصال به زمین استفاده شده در سیستم پخش کاربرد که انرژی منطقه ای را تامین می کند اطمینان حاصل شود، و این مساله تایید شود که ترتیب سیستم اتصال به زمین ارائه شده به منطقه ی مشتری مناسب است.

سوئیچ های انتقال نیرو و دستگاه های مولد نباید قبل از این مرور (و تایید کاربرد، در صورتی که توسط قانون محلی الزامی باشد) به سرویس کاربردی متصل شوند.

            شکل 31. مصارف استندبای دستگاه مولد تکی

 

دقت کنید که بعضی قوانین و استانداردهای محلی بر استفاده از سوئیچ های انتقالی متعدد را به دلیل الزام به ایزوله کردن بارهای ضروری از بارهای استندبای تاکید کرده اند. در چنین مواردی، سوئیچ های انتقالی باید در طرف باردار پنل پخش کاربرد قرار بگیرند و دستگاه مولد نیز در صورت عدم امکان نصب بازدارنده ی سوخت رسان برای ابزار ATS بر روی دستگاه، به پنل پخش نیازمند است.

سیستم های بزرگ تر می توانند از چند دستگاه ATS و محافظ که در نزدیکی بارها قرار دارند استفاده کنند. این سیستم ها معمولا نسبت به سیستم های که تنها از یک ATS بزرگ بهره می برند از اطمینان بیشتری برخوردار هستند، چرا که خرابی مدار در سیستم پخش بیشتر در انتهای بار سیستم پخش رخ می دهد و استفاده از چند سوئیچ می تواند به خرابی کمتر سیستم در زمان وقوع خرابی مدار منجر شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و مصارف ATS، به راهنمای T-011 کاربرد تولید نیروی Cummins مراجعه کنید.

شکل 32 در صفحه ی 73 طرحی مناسب با تاسیسات بزرگ تر را نشان می دهد، خصوصا در جایی که ساختمان های متعدد توسط یک مجموعه تاسیسات مولدی تغذیه می شوند. در این سیستم، سه دستگاه ATS مورد استفاده قرار گرفته اند، که با سیستم مولد و کاربرد واحدی تغذیه می شوند. این طرح می تواند در مولد های سه قطبی و جریان شکن های کاربرد یا سوئیچ های فیوزی نیز استفاده شود.

ابزارهای دگرگونی چهار قطبی معمولا با مولد های سه قطبی و جریان شکن کاربرد یا سوئیچ فیوزی استفاده می شوند. هر ATS سنسور خطای کاربرد خودکاری دارد و سیگنال شروع را به سیستم مولد می فرستد و وقتی این سیگنال در محدوده ی تحمل قابل قبولی باشد به ذخیره ی مولد تغییر می کند. این طرح امکان ایجاد سیستم مولد چند کاره ای را فراهم می کند و می تواند با دستگاه های ترکیبی تنظیم شود.

        

 

 

طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی / طرح الکتریکی

ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد

ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد

ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد

 

4.5.8 ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد :

            4.5.8.1 شروع سرد و پذیرش بار

معضلی مهم در مورد طراحی سیستم میزان زمانی است که طول می کشد تا سیستم نیروی استندبای افت نیرو را حس کند، دستگاه مولد را روشن کند، و بار را انتقال دهد. بعضی کدها و استانداردها برای سیستم های نیروی ضروری این مساله را الزامی می دارند که دستگاه مولد قادر باشد تمامی بارهای ضروری را در طول ده ثانیه پس از افت نیرو بردارد.

بعضی سازندگان دستگاه های مولد درجه عملکرد شروع سرد را به درصدی از درجه ی استندبای دستگاه مولد محدود می کنند. این امر تایید کننده ی این مساله است که در خیلی از کاربردها تنها بخشی از کل بار قابل اتصال بار ضروری است (بارهای غیر ضروری می توانند بعدا وصل شوند)، و این که شروع و به دست آوردن پذیرش بار کامل با استفاده از دستگاه های مولد دیزلی امری دشوار است.

معیار طراحی تولید نیروی Cummins در شروع سرد و پذیرش بار، قابلیت دستگاه مولد در شروع و برداشتن تمامی بارهای ضروری تا درجه ی استندبای در طول ده ثانیه پس از افت نیرو است. این سطح از عملکرد با این پیش فرض عملی می شود که دستگاه مولد در شرایط دمای محیطی حداقل 40 درجه فارنهایت (4 درجه سلسیوس) قرار داشته باشد و دستگاه به شوفاژ های سرد کننده مجهز باشد.

این امر باید با نصب دستگاه مولد در یک اتاق و یا محفظه ی گرم محقق شود. در محیط بیرون، پوشش های محافظتی آب و هوا (شامل آن دسته از پوشش ها که به آن ها پوشش چسبناک اطلاق می شود) معمولا عایق کاری نشده اند و لذا گرم نگه داشتن مولد در دماهای محیطی سردتر امری دشوار است.

بیشتر مولد های تولید نیروی Cummins در دماهای پایین تر از 40 درجه فارنهایت (4 درجه سلسیوس)، و حتی تا 25- درجه فارنهایت (32- درجه سلسیوس) شروع به کار می کنند اما قادر نیستند بار را در یک مرحله در طول 10 ثانیه بپذیرند. اگر دستگاه مولدی باید در محفظه ای که گرم نشده و در مکانی با دمای محیطی پایین نصب شود، طراح باید با سازنده مشورت کند.

متصدی دستگاه مسئول بررسی عملیات شوفاژ های سرد کننده ی دستگاه مولد (برای تحقق این امر به آژیر دمای سرد کننده ای که توسط NFPA 110 الزامی شده است احتیاج است) و دستیابی به میزان دلخواه سوخت برای شرایط محیطی است.

دستگاه های مولد در کاربردهای نیروی ضروری باید تمامی بارهای ضروری را ظرف 10 ثانیه پس از افت نیرو بردارند. معمولا شوفاژ های سرد کننده ی موتور، به خصوص در دستگاه های مولد دیزلی، در شرایط محیطی گرم نیز مورد نیاز هستند تا چنین شروطی را بر طرف کنند. NFPA 100 شروط صریحی برای سیستم های سطح 1 (جایی که نقص سیستم می تواند منجر به صدمات جدی و یا حتی مرگ شود) دارد:

 • شوفاژ های سرد کننده مورد نیاز هستند، مگر این که دمای محیطی اتاق مولد به کمتر از 70 درجه فارنهایت (21 درجه سلسیوس) نرسد.
 • اگر دمای محیطی اتاق مولد تا 40 درجه فارنهایت (4 درجه سلسیوس) کاهش پیدا کند، اما به کمتر از آن حد نرسد، به شوفاژ های سرد کننده نیاز است تا از کاهش دمای موتور به کمتر از 90 درجه فارنهایت (32 درجه سلسیوس) جلوگیری کند.
 • عملکرد در دماهای پایین تر تعریف نشده است. (ممکن است دستگاه مولد در دماهای محیطی پایین تر در طول 10 ثانیه شروع به کار نکند، و یا قادر نباشد به سرعت بار را بردارد. در ضمن، ممکن است آژیر های دمای پایین نشانگر مشکل باشند چرا که شوفاژ سرد کننده دمای دستگاه را در سطحی بالا نگه نداشته است تا دستگاه در ده ثانیه شروع به کار کند.)
 • اگر دمای محیط اتاق مولد به زیر 32 درجه فارنهایت (0 درجه سلسیوس) برسد به شوفاژ های باتری نیاز است.
 • به آژیر دمای پایین موتور نیاز است.
 • شوفاژ های سرد کننده و شوفاژ های باتری باید توسط منبع نیروی معمول تامین شوند.

      4.5.8.2 شوفاژ های سرد کننده

به شوفاژ های سرد کننده ی موتور هایی که با ترموستات کنترل می شوند نیاز است تا دستگاه های مولدی که در کاربردهای ضروری و استندبای مورد استفاده قرار می گیرند شروع به کار سریع و پذیرش بار خوبی داشته باشند. باید دانست که شوفاژ سرد کننده معمولا طوری طراحی می شود که موتور را در حد شروع سریع و قابل قبول گرم نگه دارند، نه این که محدوده ی دور دستگاه مولد را گرم نگه دارد.

لذا علاوه بر کار کردن شوفاژ سرد کننده در موتور، هوای محیط دستگاه مولد نیز باید حداقل 40 درجه فارنهایت (10 درجه سلسیوس) باشد. اگر فضای محیط پیرامون دستگاه مولد در این دما باقی نماند، باید به فکر استفاده از گرم کننده های سوختی خاص (برای مولد های دیزلی)، گرم کننده های دینام، گرم کننده های کنترلی، و گرم کننده های باتری بود.

خرابی شوفاژ گرماگیر آبی یا کاهش دمای محیط پیرامون موتور لزوما از شروع به کار موتور جلوگیری نمی کند، اما بر زمانی که در طی آن موتور شروع به کار می کند و سرعت اضافه کردم بار به سیستم نیروی سایت تاثیر گذار است. عملکردهای آژیر دمای پایین موتور معمولا به دستگاه های مولد اضافه می شوند تا متصدیان را از این مشکل احتمالی عملکرد سیستم آگاه کنند.

شوفاژ های گرماگیر آبی ابزاری جهت نگه داری از سیستم هستند، لذا می توان انتظار داشت که عامل گرم کننده باید در طول عمر نصب عوض شود. برای جایگزین کردن عامل گرم کننده بدون تخلیه ی کل سیستم سرد کننده ی موتور، باید از دریچه های ایزوله سازی گرم کننده (یا دیگر ابزارها) استفاده کرد.

شوفاژ های گرماگیر آبی می توانند در دماهای بسیار بالاتری نسبت به خطوط سرد کننده ی موتور کار کنند، لذا استفاده از شلنگ های با کیفیت سیلیکونی، یا شلنگ های تافته جهت جلوگیری از نقص زودرس شلنگ های سرد کننده ی مربوط به شوفاژ گرماگیر آبی مطلوب است.

باید در طرح نصب شوفاژ سرد کننده دقت به خرج داد تا از مدارهای کامل بالا سر در مسیر شلنگ که می تواند توده ی هوا به وجود آورد و در هنگام ایجاد افت باعث داغ کردن بیش از حد دستگاه شود جلوگیری شود.

شوفاژ ای گرم کننده ی موتور معمولا در زمانی که مولد در جریان نیست کار می کنند، لذا باید به منبع نیرویی معمول وصل باشند. شوفاژ باید در زمان شروع به کار دستگاه مولد غیر فعال شود. این امر توسط راه هایی متفاوت، مثل سوئیچ فشار روغن، و یا استدلال کنترل دستگاه مولد، انجام می گیرد.

شکل 28. نصب شوفاژ گرماگیر آبی. به دریچه ی ایزوله کننده ی شوفاژ، نوع شلنگ، و مسیر دریچه توجه شود.

4.5.8.3 شوفاژهای روغنی و سوختی ( ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد )

برای کاربردهایی که در آن ها دستگاه مولد در دماهای محیطی پایین (کمتر از 0 درجه فارنهایت -18درجه سلسیوس) قرار می گیرد، شوفاژ های روغن گریس و خط سوخت، و فیلتر سوخت نیاز است تا از افزایش سوخت جلوگیری شود.

4.5.8.4 شوفاژ های ضد تراکم ( ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد )

برای استفاده هایی که در آن دستگاه مولد در طول استفاده در معرض رطوبت بالا و یا دماهای متفاوت قرار می گیرد، شوفاژ هایی برای مولد و محفظه ی کنترل پیشنهاد می شود تا از تراکم جلوگیری شود. تراکم در محفظه ی کنترل، مدار های کنترل و یا سیم پیچی مولد منجر به فرسایش، خراب شدن مسیرهای مداری و عایق شدن سیم کشی مولد می شود و حتی باعث ایجاد مدار کوتاه و خطای عایق سازی زودهنگام می شود.

4.5.9 مخزن های سوخت (دیزل ها) ( ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد )

            4.5.9.1 مخزن های روزانه

مخزن های نصب شده روی مولد یا در نزدیکی آن ها که دستگاه مولد سوخت خود را از آن ها تامین می کند مخزن های روزانه نامیده می شوند (اگر چه لزوما این مخزن ها حاوی سوخت کافی برای عملیات یک روز نیستند). این مخزن ها برای راحتی کار و یا در زمانی که گرفتن مستقیم انرژی از سیستم ذخیره ی سوخت اصلی قابل اجرا نیست مورد استفاده قرار می گیرند.

فاصله، ارتفاع بالا یا پایین، و یا اندازه ی مخزن اصلی از جمله دلایل استفاده از مخزن های روزانه می باشند.

تمامی موتورهای دیزلی محدودیت هایی در قابلیت بالا بردن سوخت (یا ممنوعیت در کشیدن سوخت)، فشار مبدا سوخت (چه در تامین و چه در بازگشت) و دمای تامین سوخت دارند. سوخت با استفاده از پمپ انتقالی، که توسط یک سیستم خودکار درون مخزن روزانه که مجهز به سنسور های سطح است کنترل می شود، از مخزن اصلی به مخزن روزانه منتقل می شود.

اگر مخزن کوچک باشد، باقیمانده ی سوخت به مخزن سوخت اصلی پمپاژ می شود تا از گرم شدن بیش از حد سوخت جلوگیری شود. به سیستم های سوخت در صفحه ی 115 از بخش 6 مراجعه شود.

            4.5.9.2 مخزن های زیر پایه

این گونه مخزن ها، که معمولا از مخزن های روزانه بزرگترند، یا به گونه ای ساخته می شوند که درون چارچوب پایه ی دستگاه مولد قرار بگیرند و یا طوری طراحی می شوند که بدنه ی دستگاه مولد بتواند بر روی آن سوار شود. این مخزن ها مقدار مشخصی سوخت را در طول ساعات کاری مشخص مثل 12 یا 24 ساعت در مخزن زیر پایه نگه می دارند.

مخزن های زیر پایه معمولا دو جداره هستند، و از مخزنی ثانوی در کنار محفظه ی سوخت به منظور جلوگیری از نشت سوخت استفاده می کنند. خیلی از قوانین محلی این گونه مخزن های بازدارنده ی سوخت ثانوی مثل سازه های دو جداره همراه با نظارت کامل بر محفظه های اصلی و ثانوی را اجباری می کنند.

4.5.10 نصب ایزوله کننده های لرزش ( ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد )

برای کاهش لرزش منتقل شده به ساختمان و یا سازه های نصب شده، دستگاه های مولد معمولا بر روی ایزوله کننده های لرزش نصب می شوند. این ایزوله کننده ها به شکل فنری یا لاستیکی عرضه می شوند، ولی شکل فنری آن ها معمول تر است.

کارایی ایزوله سازی لرزش معمولا 90% به بالا است و معمولا بیشتر از 95% می شود. گنجایش وزن و نصب صحیح برای کارایی بیشتر حیاتی است. در مورد دستگاه های مولد بزرگ تر که مخزن های زیر پایه نیز دارند، ایزوله کننده ها معمولا بین مخزن و سازه ی پایه قرار می گیرند.

4.5.11 ابزار سوئیچ نیرو ( ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد )

انتقال نیرو یا سوئیچ کردن ابزار مثل سوئیچ انتقال و یا دنده ی موازی گر، با وجود این که مربوط به مبحث این راهنما نیستند، بخشی اساسی از سیستم نیروی استندبای می باشند. در این جا اشاره شده است که بر اهمیت تامل و تصمیم گیری زود هنگام در مورد این ابزار در یک پروژه تاکید شود.

طرح سوئیچ نیرو در یک پروژه مستقیما به درجه بندی دستگاه مولد (به “طرح مقدماتی” مراجعه شود)، پیکر بندی کنترل و ابزار های جانبی که ممکن است برای دستگاه مولد مورد نیاز باشند ارتباط پیدا می کند.

برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، به دیگر راهنما های کاربردی مثل “T011 – سیستم های انتقال نیرو” و “T016 – موازی سازی و ابزار سوئیچ موازی گر” مراجعه شود.

4.5.11.1 ابزار لازم برای موازی سازی دستگاه مولد ( ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد )

دستگاه های مولد در کاربردهای متوازی سازی باید به ابزار زیر مجهز شوند تا عملکرد آن ها بهتر شود و از سیستم در برابر خطاهای معمول محافظت شود:

– سد کننده ی موازی سازی جهت محافظت از سیستم برانگیختگی مولد در برابر تاثیرات موازی سازی خارج از فاز.

– از دست رفتگی محافظت میدانی که دستگاه را از سیستم جدا می کند تا از خرابی احتمالی سیستم جلوگیری شود.

– محافظت در برابر نیروی معکوس که دستگاه را از سیستم جدا می کند تا خرابی موتور منجر به وضعیت نیروی معکوس نشود و به دستگاه مولد صدمه نزند، یا بقیه سیستم را از کار نیاندازد.

– کنترل همزمان الکترونیکی که امکان استفاده از همگام ساز های فعال و ابزار تقسیم بار همزمان را فراهم می آورد.

– ابزاری جهت کنترل نیروی خروجی واکنشی دستگاه مولد و تقسیم درست بار با دیگر دستگاه های مولد در حال کار. این امر ممکن است شامل جبران جریان متقابل یا کنترل های کاستی در واکنش شود.

– کنترل کننده ی Var/PF جهت کنترل فعال نیروی خروجی واکنشی دستگاه مولد در مصارف موازی سازی کاربردی (اصلی)

کنترل کننده های ترکیبی پایه رله ای یا رله/پیوسته ابزارهای تکمیلی را برای دستیابی به الزامات ذکر شده را الزامی می کنند.

از دیدگاه سهولت و اطمینان، یک کنترل ترکیبی بر پایه ی ریز پردازنده که تمامی عملکردهای بالا را در بر می گیرد (مثل سیستم کنترل کامندپاور تولید نیروی Cummins) مطلوب است.

4.5.12 نیازهای ابزار اضافی ( ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد )

ممکن است در بعضی مصارف، مثل نیروی اصلی یا ممتد، ولتاژ میانه، موازی سازی کاربردی و دیگر موارد، ابزار اضافی مطلوب و یا مورد نیاز باشد و معمولا به عنوان گزینه ی دلخواه یا سفارش مخصوص در دسترس است. بعضی از این ابزارها عبارتند از:

 • RTDها، ابزار اندازه گیری دمای مقاوم در سیم کشی دینام برای نظارت مستقیم بر دمای سیم کشی
 • ترمیستور در انتهای خمیدگی های دینام برای نظارت بر دمای سیم کشی
 • CTهای متمایز گر جهت نظارت بر خرابی عایق سیم کشی
 • نظارت و محافظت از خطای زمین
 • تف سنج برای اندازه گیری دمای اگزوز
 • سیستم های چرخ دوباره ی بخار مصرف شده توسط محفظه ی میل لنگ موتور

 

 

 

ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد / ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد

پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی

پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی موتورها

پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی

پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی موتورها

پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی موتورها

 

4.5.6 پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی :

          موتورهایی که با مایعات خنک می شوند با استفاده از سیستم های سرمایشی پمپاژی (مخلوطی از آب و ضد یخ) از طریق مسیرهایی در قالب و راس های موتور، به وسیله ی پمپی متصل به موتور، این امر را میسر می سازند. موتور، پمپ و رادیاتور یا مبدل گرمایی مایع به مایع سیستم خنک کننده ی بسته و فشرده سازی شده ای را تشکیل می دهند.

توصیه می شود که در صورت امکان دستگاه مولد این نوع رادیاتور را که در کارخانه نصب می شود برای تهویه و خنک سازی موتور به همراه داشته باشد. این پیکر بندی کمترین هزینه ی سیستمی، بیشترین اتکا پذیری سیستم، و بالاترین عملکرد کلی سیستم را به همراه دارد. علاوه بر این، سازنده ی این دستگاه های مولد می تواند نمونه ی سیستم را آزمایش کند تا عملکرد سیستم را تایید کند.

4.5.6.1 درجه بندی های سیستم های خنک کننده ( پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی )

          بیشتر دستگاه های مولد پاور کامند Cummins درجه بندی اختیاری سیستم خنک کننده را در مدل های رادباتوری که در کارخانه نصب شده اند دارند. سیستم های خنک کننده که برای عملکرد در دمای محیطی 40 تا 50 درجه ی سلسیوس طراحی شده اند همیشه در دسترس هستند. این درجه بندی ها قابلیت محدود کننده ی ایستای بیشینه ای دارند.

نکته: در هنگام مقایسه ی درجه بندی های سیستم های سرد کننده به این توجه داشته باشید که این درجه بندی ها بر اساس دمای محیطی، و نه بر اساس دمای هوای داخل رادیاتور، ارائه شده اند. درجه بندی هوای داخل رادیاتور دمای جریان هوای داخل رادیاتور را محدود کرده و به دمای هوا این امکان را نمی دهد تا به دلیل انرژی گرمایشی موتور و مولد افزایش پیدا کند. سیستم درجه بندی شده بر اساس دمای محیط این افزایش دما را در قابلیت های سرد کنندگی خود شرح می دهد.

4.5.6.2 گزینه های سرد کننده راه دور ( پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی )

          ممکن است در بعضی کاربردها، محدودیت جریان هوا بیش از حد باشد، چرا که معبر ها، به عنوان مثال برای پروانه ی رادیاتوری موتوری به منظور فراهم کردن جریان هوای لازم برای خنک سازی و تهویه، به مدت زیادی کار می کنند. باید در چنین کاربردهایی، و در جایی که صدای پروانه یک معضل شمرده می شود، پیکر بندی ای که شامل رادیاتور راه دور و یا مبدل گرمایی مایع به مایع باشد در نظر گرفته شود.

در این کاربردها، جریان تهویه هوای بزرگ نیز هنوز مورد نیاز است تا گرمای به وجود آمده توسط موتور، مولد، صداکش، لوله های اگزوز و دیگر ابزار را انتقال دهد تا دمای اتاق مولد در سطحی قابل قبول برای کارکرد درست سیستم باقی بماند.

4.5.6.3 رادیاتور راه دور ( پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی )

          برای پیکر بندی رادیاتور راه دور به طراحی سیستمی دقیق نیاز است تا خنک سازی کافی برای موتور صورت پذیرد. باید در مورد جزئیاتی از قبیل محدودیت های راس اصطکاک و ایستای پمپ خنک کننده ی موتور و تخلیه هوا، پر کردن و تخلیه ی مناسب سیستم خنک سازی و جلوگیری از هر گونه نشت ضد یخ دقت کافی شود.

4.5.6.4 مبدل گرمایی ( پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی )

          در پیکر بندی مبدل گرمایی دقت بالا در طراحی سیستمی که امکان خنک کردن مبدل گرمایی را فراهم می کند الزامی است. باید توجه داشت که ممکن است قوانین محلی مربوط به صرفه جویی در آب و مسائل زیست محیطی این امکان را به ما ندهند که از آب لوله کشی شهری به منظور ابزار سرد کردن استفاده شود و اینکه در مناطق زلزله خیز آب می تواند هنگام وقوع زلزله قطع شود.

4.5.7 سیستم های نگه داری سطح روغن گریس ( پیکربندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی )

          ممکن است سیستم های نگه داری روغن گریس در کاربردهایی که در آن دستگاه مولد تحت شرایط نیروی خوبی کار می کند، و یا استندبای بدون توجه که بیشتر از زمان معمول در حال کار باشد، بیشتر مورد پسند باشند. سیستم های نگه داری سطح روغن دفعات تعویض روغن دستگاه مولد را کاهش نمی دهند، مگر این که فیلتر خاصی به سیستم اضافه شود.

لوازم یدکی و گزینه ها

لوازم یدکی و گزینه ها

لوازم یدکی و گزینه ها

 

4.5 لوازم یدکی و گزینه ها :

4.5.1 ایمنی و اعلام کنترل

کنترل پایه رله ای و سیستم های نظارتی موجود در خیلی از دستگاه های مولد می تواند شامل آژیر های خاموشی و هشداری متعددی برای محافظت از موتور/مولد باشد. ابزاری اختیاری جهت کنترل کامل یا اعلام پیام از راه دور در کنار سیستم اندازه گیری AC موجود بر روی دستگاه مورد نیاز است. ابزار اضافه ای نیز در صورت احتیاج به ارتباطات شبکه ای مورد نیاز است، اما این ابزار معمولا قابلیت محدودی دارد. با پدیدار شدن لازمه های کنترل دینام و موتور های الکترونیکی پیچیده علاوه بر سطوح افزایش یافته ی اطلاعات سرویس و تشخیصی، سیستم ها می توانند بر محدودیت توانایی این گونه سیستم های کنترلی غلبه کنند.

سیستم های کنترل و نظارت الکترونیک، که اغلب ابزار استاندارد خیلی از دستگاه های مولد هستند، شامل لیست کاملی از آژیر های خاموشی و هشدار دهنده ی ترکیبی هستند تا از ابزار موتور/مولد حفاظت کرده و آژیرها را مخابره کنند. بعضی از این آژیرها می توانند توسط مشتری انتخاب و برنامه ریزی شوند. تمامی آژیرها را می توان در پنل کنترل و یا در مکانی دور از محل به نمایش در آورد. سیستم اعلام از راه دور از طرق مختلفی امکان پذیر می شود:

 1. خروجی های تماس رله ای برای آژیر های معمول یا انفرادی
 2. پنل های اعلامی که به طور اختصاصی برای سیستم های کنترلی طراحی شده اند، و از گونه های مختلف اینترفیس های شبکه نشات می گیرند.
 3. ایجاد ارتباط از طریق شبکه های محلی و یا شبکه ی مودم به مکان های نظارت از راه دور با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای

ممکن است کدها به سطوح مختلفی از اعلام برای گونه های کاربردی متفاوت نیاز داشته باشند. ایمنی عمر ضروری (سطح اول U.S. NFPA 110) یا دیگر استندبای یا موارد اضطراری (سطح دوم U.S. NFPA 110) و کد های برابر، حداقل اعلام لازم برای این گونه کاربرد ها را مشخص می کنند. به کدهای انفرادی در حین عملیات برای لازمه های اعلام رجوع کنید. کنترل پاور کامند از “تولید نیروی Cummins” برای رفع و یا فراتر رفتن از این گونه نیاز ها و دیگر استانداردهای متعدد اضافی طراحی شده اند (به برگه ی مشخصات کنترل پاور کامند برای اطلاعات جزئی تر مراجعه شود).

4.5.2 قطع کننده های مدار خط اصلی ( لوازم یدکی و گزینه ها )

ممکن است قطع کننده های مدار اصلی نوع محفظه ی قالبی و مدار نیرو را در دستگاه های مولد به کار برد. قطع کننده های محفظه ی قالبی معمولا به صورت سوار شده بر دستگاه مولد در دسترس هستند. با این وجود، خیلی از قطع کننده های مدار باید در محفظه ای جدا بر روی دیوار یا ستون نصب شوند. اندازه ی آن ها می تواند از 10 تا 2500 آمپر متغیر باشد و برای سوار شدن بر یک جعبه ی خروجی که مستقیماً به دستگاه مولد وصل است متناسب می باشند.

قطع کننده های مدار نیرو در اندازه های 800 تا 4000 آمپر در دسترس هستند و بزرگتر، دارای عملکرد سریع تر، و به طور چشمگیری از قطع کننده های محفظه ی قالبی گران تر هستند. قطع کننده های مدار نیرو، به دلیل اندازه آن ها و آسیب پذیری شان در برابر صدمات ناشی از لرزش، معمولا به جای سوار شدن بر خود دستگاه، بر روی پنلی که آزادانه مستقر شده و در کنار دستگاه مولد قرار دارد سوار می شوند.

هنگامی که قطع کننده های خط اصلی برای پروژه ای مورد نیاز هستند، مشخصات پروژه باید شامل نوع قطع کننده، نوع واحد خطا، و پایه ی درجه بندی (به صورت ادامه دار یا غیر ادامه دار) باشد. بخش 5 در صفحه ی 67 را به منظور اطلاعات بیشتر در رابطه با انواع قطع کننده های مدار ببینید.

            4.5.2.1 کلید های محفظه ی قالبی

در مواردی که دستگاهی قطع کننده مورد نیاز است اما احتیاجی به محافظت از مولد یا رساناها نیست (این نوع محافظت از طریق AmpSentry یا با استفاده از یک مولد خود برانگیخته قابل دسترسی است)، معمولا کلیدی محفظه قالبی به جای قطع کننده ی مدار استفاده می شود. این کلید ها از تماس ها و مکانیزم تغییر یکسانی در مقایسه با قطع کننده های مدار بهره می برند، اما از حسگر قطع جریان استفاده نمی کنند. کلید مکانی اتصالی و پیچ های سر محور برای ارتباط بار رساناها را نیز فراهم می کند.

            4.5.2.2 محفظه های ورودی ( لوازم یدکی و گزینه ها )

یک محفظه ی ورودی اساسا یک محفظه ی قطع کننده ی مدار بدون CB است. اگر مداری مورد نیاز نباشد، محفظه ی ورودی فضایی اضافی برای ورودی رسانا، مسیر و ارتباط فراهم می کند.

            4.5.2.3 قطع کننده های مداری ترکیبی ( لوازم یدکی و گزینه ها )

قطع کننده های ترکیبی معمولا مورد نیاز هستند و در کارخانه بر روی بیشتر دستگاه های مولد تعبیه می شوند. گزینه های استاندارد موجود دو قطع کننده ی مدار سوار شده (به غیر از بزرگ ترین دینام) هستند. در بعضی دینام ها و genset ها امکان سوار کردن چارچوب قطع کننده ی مدار به دلیل کمبود جا و یا عملی نبودن میسر نیست. به منظور آگاهی از وجود ابزارهای مخصوص با نمایندگان سازنده مشورت کنید.

می توان سفارش های خاص را برای سوار کردن دو یا سه قطع کننده بر روی بعضی مولد ها در نظر گرفت اما معمولا این مساله منجر به ضرورت استفاده از دیواری سوار شده یا یک پنل پخشی که به صورت مستقل ایستا باشد می شود.

            4.5.3 باتری ها و شارژرهای باتری ( لوازم یدکی و گزینه ها )

شاید مهم ترین سیستم فرعی در یک دستگاه مولد سیستم باتری شروع موتور و کنترل دستگاه مولد است. انتخاب و نگهداری درست از باتری ها و شارژر باتری برای داشتن سیستمی قابل اطمینان ضروری است.

این سیستم شامل باتری ها، مکان آن ها، یک شارژر باتری که در طول دوره ی استندبای نیروی آن توسط منبع نیروی الکتریکی تامین می شود و یک دینام شارژر باتری که از موتور نشات می گیرد و باتری ها را به طور مجدد شارژ می کند و انرژی DC را در زمانی که مولد در حال کار است برای سیستم کنترل فراهم می کند می شود.

هنگامی که دستگاه های مولد متوازی هستند، ردیف باتری ها برای دستگاه های انفرادی معمولا به صورت متوازی قرار می گیرند تا نیروی کنترل را برای سیستم متوازی کننده فراهم کنند. همیشه باید با سازنده ی سیستم متوازی سازی مشورت کرد تا سیستم نیروی کنترل موتور متناسب را برای این نوع سرویس مشخص کرد، چرا که ممکن است کاهش ولتاژ ردیف باتری بعضی سیستم های کنترل متوازی را مختل کند و برای ابزارهای متوازی کننده استفاده از باتری هایی که به صورت جداگانه قرار می گیرند الزامی شود.

باتری ها باید تا حد ممکن به دستگاه مولد نزدیک واقع شوند تا مقاومت مدار شروع کننده به حداقل برسد. محل باتری باید امکان سرویس دهی آسان را برای باتری ها فراهم کرده و تماس با آب، گرد و خاک و روغن را به حداقل برساند. چارچوب یک باتری باید هوا رسانی کافی داشته باشد تا گازهای منفجره ای که توسط باتری منتشر می شوند پراکنده شوند.

ردیف باتری باید دور از منبع های گرمایی قرار گیرد، چرا که دمای بالای محیط عمر باتری را کاهش می دهد. قوانین در مناطق زلزله خیز مکان هایی را برای باتری الزام کرده اند که شاخصه هایی خاص به منظور جلوگیری از آزاد شدن الکترولیت ها و ایجاد خسارت طی وقوع یک زمین لرزه دارا می باشند.

طراح سیستم باید نوع سیستم باتری (همانگونه که در پایین شرح داده می شود، معمولا  به اسید-سرب یا نیکاد محدود می شود) و گنجایش آن را مشخص می کند.

گنجایش سیستم باتری مورد نیاز به اندازه ی موتور (جابجایی)، حداقل خنک کننده ی موتور، روغن گریس و دمای مورد انتظار باتری (قسمت ابزار گرمایش استندبای برای دستگاه های مولد را در قسمت های پایینی ببینید)، میزان روانی روغن گریس توصیه شده توسط سازنده ی موتور، و تعداد و مدت دوره های لنگ بستگی دارد. سازنده ی دستگاه مولد باید بر اساس این اطلاعات بتواند توصیه های لازم را ارائه دهد.

باتری های اسید-سربی رایج ترین نوع باتری برای دستگاه های مولد می باشند. این نوع باتری ها از لحاظ اقتصادی نسبتا مقرون به صرفه هستند و سرویس خوبی در شرایط محیطی 0 درجه فارنهایت (-18 درجه سلسیوس) و 100 درجه فارنهایت (38 درجه سلسیوس) ارائه می دهند.

باتری های اسید-سربی می توانند با شارژر های باتری معمولی ای شارژ شوند که ممکن است در نزدیکی دستگاه مولد بر روی دیوار نصب شده باشند و یا در حالت خودکار تغییر انتقال قرار داشته باشند (به شرطی که دستگاه مولد بخشی از سیستم متوازی نباشد). شارژر باید به اندازه ای باشد که بتواند همزمان با برطرف کردن نیازهای نیروی کنترلی سیستم، باتری ها را در حدود 8 ساعت شارژ مجدد کند.

یک باتری اسید-سربی می تواند از نوع تنظیم کننده ی سوپاپی (که بر روی آن “عدم نیاز به حفاظت” نوشته شده است) و یا سلول خیس باشد. باتری هایی که نیاز به مراقبت و نگه داری ندارند در صورت غفلت در نگه داری از آن ها بهتر دوام می آورند.

اما به آسانی باتری های سلول خیس نمی توان آن ها را بررسی و نگه داری کرد. باتری های اسید-سربی تنظیم کننده ی سوپاپی به دلیل قرار داشتن در معرض فشارهای دمایی در برابر صدمات آسیب پذیری بیشتری دارند، و نباید آن ها را به عنوان جایگزینی برای باتری های اسید-سربی هواگیر که به آب رسانی های متعدد نیاز دارند در نظر گرفت. به جای آن، باید شارژر و یا دمای محیط کار بررسی و تصحیح شود.

همه ی باتری های اسید-سربی باید در محل کار قبل از شروع اولیه شارژ شوند. حتی باتری هایی که نیاز به نگه داری ندارند نیز شارژ را به طور نامحدود حفظ نمی کنند. باتری های سلول خیس به اضافه کردن الکترولیت در محل کار نیازمندند و پس از مدت کوتاهی که به الکترولیت متصل شدند 50 درصد شارژ آن ها پر می شود. باید برای استفاده از باتری آب مقطر به کار برد، چرا که بیشتر آب های لوله کشی 500 تا 500 برابر بیشتر از آب مقطر توان رسانایی دارند.

معمولا در سیستم های باتری نیکادی (نیکل-کادمیوم) مشخص شده است چه دمای محیطی برای آن ها شدیدا بالا یا پایین محسوب می شود چرا که عملکرد آن ها کمتر از باتری های اسید-سربی تحت تاثیر دماهای شدید قرار می گیرد. سیستم های باتری نیکادی بسیار گران تر از باتری های اسید-سربی است، اما طول عمر بیشتری دارد.

کاستی بزرگ سیستم های باتری نیکادی این است که دور انداختن آن ها امری مشکل و گران محسوب می شود، چرا که مواد سازنده ی باتری خطرناک هستند.

باتری های نیکاد و اسید-سربی تنظیم کننده ی سوپاپی هر دو به شارژرهای باتری خاصی نیاز دارند تا به سطح شارژ کامل برسند. باید در این شارژرها فیلتر به کار رود تا از “موج های خفیف شارژر” که ممکن است سیستم کنترل مولد و موتور را مختل کنند جلوگیری شود.

            4.5.4 سیستم های اگزوز و صداکش ( لوازم یدکی و گزینه ها )

دو عامل اصلی در انتخاب سیستم های اگزوز و صداکش دخیل هستند؛ سطح صدا، و تعدیل کردن حرکاتی که بین سیستم اگزوز و دستگاه مولد رخ می دهد.

کنترل صدا و ترجیح مصرف کننده عوامل اصلی در انتخاب صداکش می باشند. بدیهی است که انتخاب سیستم اگزوز و صداکش به قرار داشتن دستگاه مولد در داخل یا خارج ساختمان بستگی دارد. سرپوشی بیرون از ساختمان که محافظت در برابر هوا را فراهم سازد همراه با سازنده ی دستگاه مولد باعث می شود انتخاب های متنوعی در مورد سیستم صدا کش در اختیار باشد و معمولا سیستم صداکش بر روی سقف سوار می شود.

انتخاب صداکش بسته به میزان تضعیف صدا می تواند صنعتی، مسکونی و یا حیاتی باشد. سرپوش های آکوستیک معمولا سیستم صداکش داخلی ای به عنوان بسته ی کلی آکوستیک به همراه دارند. برای اطلاعات بیشتر در مورد صدا و سطوح آن به صفحه ی 115 در بخش 6 مراجعه شود.

عاملی کلیدی در ارتباط با کل سیستم اگزوز این است که دستگاه مولد دارای لرزش است، بدین منظور که بسته به نوع ساختاری که در آن قرار گرفته حرکت می کند. لذا یک لوله اگزوز قابل انعطاف در خروجی اگزوز دستگاه مولد الزامی است. سیستم های داخلی که دارای لوله های بلندی هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد صدمه به سیستم اگزوز و هم چنین بخش های اگزوز موتور یا شارژرهای توربینی، امکان گسترش لوله را نیز داشته باشند.

مساله ای دیگر که باید به آن توجه داشت به اندازه گیری دمای گاز اگزوز ارتباط پیدا می کند. سیستم اگزوز موتور باید با ترموکوپول ها و ابزار کنترل تناسب داشته باشد تا به درستی دمای اگزوز موتور را اندازه گیری کند تا بررسی سرویس درست انجام پذیرد و یا عملکرد موتور در سطح بار کافی برای جلوگیری از مشکلات عملکردی مربوط به بار ضعیف تایید شود. ضمیمه ی A در صفحه ی 317 را برای اطلاعات بیشتر بخوانید.

            4.5.5 پوشش (سایبان) ( لوازم یدکی و گزینه ها )

پوشش را می توان به سه نوع تقسیم کرد: پوشش در برابر هوا (که بعضی اوقات به آن پوشش چسبناک گفته می شود)، پوشش صدا، و پوشش جادار.

            4.5.5.1 محافظ در برابر آب و هوا ( لوازم یدکی و گزینه ها )

این نوع پوشش ها که به آن ها پوشش چسبناک نیز اطلاق می شود، می توانند دستگاه مولد را محافظت و ایمن کنند، و معمولا درپوش های قابل قفل شدن دارند. دریچه های به کار رفته یا پنل های دارای سوراخ امکان تهویه و جریان هوای سرد را می دهند. میزان صدای بسیار ناچیزی از این نوع پوشش ها تولید می شود و بعضی اوقات ممکن است صدای لرزش نیز شنیده شود. این نوع پوشش ها گرما را در خود حبس نمی کنند و دما را بالاتر از دمای محیط نمی برند.

            4.5.5.2 پوشش صدا ( لوازم یدکی و گزینه ها )

پوشش های کاهش صدا بر اساس سطوح مشخصی از کاهش صدا و یا درجه ی سطح صدای بیرونی توصیف می شوند. سطوح صدا باید در فاصله ی خاصی مشخص شده و برای مقایسه سطوح صدا همه این میزان صداها باید به پایه ی فاصله ی یکسانی تبدیل شوند. کاهش صدا به فضا و مواد نیاز دارد لذا اطمینان حاصل کنید که طرح کلی به کار رفته ی دستگاه شامل اطلاعات متناسب با پوشش صدا باشد.

در حالی که بعضی از این طرح های پوششی امکان عایق بندی جهت حفظ گرما از خود نشان می دهند، این مساله هدف اصلی طرح نیست. اگر باید در صورت بالاتر رفتن دما از دمای محیط پیرامون از دستگاه مراقبت شود، به پوشش جادار نیاز است.

            4.5.5.3 پوشش جادار ( لوازم یدکی و گزینه ها )

این واژه گستره ی وسیعی از پوشش هایی را که بر اساس سفارش مشتری های انفرادی ساخته شده اند را دربر می گیرد. این پوشش ها معمولا شامل کاهش صدا، ابزار تغییر و بررسی نیرو، صاعقه، سیستم های اطفاء حریق، مخزن سوخت، و دیگر امکانات می شوند.

این نوع پوشش ها به عنوان یک واحد جداگانه و یا به عنوان بخشی از دستگاه که دارای درهای بزرگ و پنل های جدا شونده به منظور دسترسی به سرویس تعبیه شده اند وجود دارند. این پوشش ها را می توان با توانایی عایق سازی و گرمایش به وجود آورد.

4.5.5.4 مناطق ساحلی ( لوازم یدکی و گزینه ها )

          مساله ی دیگری که در ارتباط با پوشش باید به آن توجه داشت قرار داشتن دستگاه در مناطق ساحلی است. منطقه ای ساحلی محدوده ای در فاصله ی شصت مایلی (در حدود 95 کیلومتر) از محیطی با آب شور است. در این مناطق پوشش های استیل، حتی در صورتی که از مخازن سوخت و پایه های پوشانده شده استفاده شود، در برابر فرسایش بر دلیل تاثیرات آب شور آسیب پذیرتر هستند.

در این مناطق استفاده از پوشش های دستگاه مولد آلومینیومی و پوشش های کناری (در صورت امکان) توصیه می شود.

نکته: به دلیل توصیه می شود پوشش های خارجی (به خصوص پوشش صدا) درون ساختمان ها به کار نروند. اول این که پوشش صدا از قابلیت محدود کردن پروانه ی اضافی جهت دستیابی به کاهش صدا از طریق جلوگیری از تهویه استفاده می کند. لذا هیچگونه امکان محدود سازی برای معابر هوا، دریچه ها، و یا دیگر ابزاری که ایجاد محدودیت خواهند کرد باقی نخواهد ماند.

دوم این که سیستم های اگزوز پوشش های خارجی لزوما سیستم های پلمپی نیستند، بدین معنی که به جای بست های لبه آهنی و یا ریسمانی، در این سیستم ها از لولا های انبری و ضد سر خوردگی استفاده شده است. این بست های انبری به اگزوز این امکان را می دهند که به داخل اتاق نفوذ پیدا کند.

 

 

لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها / لوازم یدکی و گزینه ها

کنترل ها

کنترل ها

کنترل ها

 

4.4 کنترل ها 

4.4.1 پایه رله ای

تا چند سال پیش سیستم های کنترلی پایه رله ای در تمامی دستگاه های مولد رایج بودند. آن ها را می توان به گونه ای طراحی کرد که شروع کاملا اتوماتیک و یا دستی را علاوه بر عملکرد های محافظتی اساسی مولد فراهم کنند. امکان دارد آن ها شامل لوازم کافی جهت رفع نیاز به کد محلی برای دستگاه های مولد را نیز داشته باشند.

سیستم های پایه رله ای شروع موتور و کارکرد های عملیاتی، را کنترل کنند و عملکرد های موتور و دینام را جهت یافتن خطاها و یا عملکردهای خارج از محدوده تعیین شده نظارت کنند، و مقیاس ها، اندازه گیری ها و پیام های دستگاه را برای اینترفیس کاربر فراهم کنند. عملکرد هایی همچون کنترل ولتاژ دینام توسط برد مداری AVR جداگانه ای انجام می شوند.

به همین منوال، یک مدار کنترل کننده ی جداگانه کنترل الکترونیکی و دیگر لوازم جانبی دیگر را به کار می اندازد. شاخصه های جانبی متعددی وجود دارد تا عملکرد و کنترل، به منظور اضافه کردن قابلیت عملیاتی برای کارهایی خاص نظیر اینترفیس تجهیزات موازی و نظارت بر عملکرد تجهیزات اضافی مثل مخزن سوخت، خنک کننده یا باتری ها، بهبود یابد.

            شکل 24. پنل اینترفیس کنترل دو سیمی

بعضی دستگاه های مولد سیستم های کنترل وضعیت رله/یکدست پیوندی دارند (شکل 25 در صفحه ی 55 دیده شود). این کنترل ها قابلیت عملیاتی بیشتری را نسبت به سیستم هایی که فقط پایه رله ای هستند فراهم می کنند، اما با این وجود توانایی آن ها  به فراهم سازی اینترفیس های کنترل پیچیده یا عملیاتی پیشرفته محدود است.

            شکل 25. پنل اینترفیس کنترل “شناسایی کننده ی 12”

            4.4.2 پایه الکترونیکی (ریز پردازشگر)

ضرورت های امروزی برای سطح بالایی از عملکرد، قابلیت عملکردی بهبود یافته، کنترل سیستم های پیچیده و اینترفیس های شبکه توانایی های سیستم های کنترلی پایه الکترونیکی را مبرم جلوه می دهد. عمر ریز پردازشگر ها و رایانه ها، توسعه ی کنترل های کاملا ترکیبی که بر پایه ی ریز پردازشگر های الکترونیکی طراحی شده اند را، نظیر مجموعه کنترل های پاور کامند (شکل 26 در صفحه ی 56) از “تولید نیروی Cummins” را فراهم کرده است.

سیستم پاور کامند عملکرد موتور، کنترل دینام و عملکرد های نظارتی یک کنترل پایه رله ای کاملا مجهز را، علاوه بر تنظیم ولتاژ و کنترل الکترونیکی، همراه با خیلی شاخصه ها . قابلیت های اضافی دیگر ترکیب می کند. نظارت کامل بر شاخصه های خروجی الکتریکی، kW، kVA، kVAR، بیشتر یا کمتر از ولتاژ، نیروی معکوس و دیگر موارد، اجازه ی کنترل کامل سیستم تولید نیرو را می دهد.

            شکل 26. سیستم ریز پردازشگر “پاور کامند”

            4.4.3 ابزارهای الکترونیکی “اختیار کامل”

طرح های موتور پیشرفته سیستم های سوخت رسانی، اشتعال یا تزریق پیچیده ای را همراه با نظارت و تنظیم عملکرد فعال به کار می گیرند. این سیستم ها و عملکرد ها برای دستیابی به راندمان سوخت و نشر دود پایین لازم می باشند. موتور هایی که به “اختیار کامل” معروف شده اند، سیستم های ریز پردازشگری به همان مقدار پیچیده نیاز دارند تا این عملکرد ها را به کار انداخته و بر آن ها نظارت کنند.

نسخه ی پیشرفته تری از کنترل پاور کامند از قابلیت کنترل موتور دینامیک همراه با شاخصه ها و قابلیت های عملکردی نسخه ی قبلی بهره می برد، ولی شاخصه های دیری را نیز به همراه دارد (شکل 27 در صفحه ی 56). در دستگاه های مولد، این نوع سیستم کنترل پیشرفته بخشی مهم از مجموعه ی مولد-موتور به شمار می رود و گزینه ای جهت استفاده از سیستم های کنترلی پایه رله ای یا دیگر سیستم ها وجود ندارد.

            شکل 27. الکترونیک اختیار کامل پاور کامند

            4.4.4 گزینه های کنترل ها

ابزار اختیاری برای سیستم های کنترل الکترونیکی شامل همه ی عملکردهای لازم جهت کنترل و نظارت بر متوازی بودن چند دستگاه های مولد با یکدیگر و با کارایی ها (اصلی ها) است. نوع میان رده ی کنترل های قابل ارتقا متوازی سازی نیز در دسترس هستند.

توانایی اینترفیس شبکه ی موجود برای این نوع از کنترل ها می تواند شاخصه ای مهم برای انتخاب ابزار اختیاری به شمار رود. توانایی شبکه نظارت از راه دور و کنترل دستگاه مولد را به همراه ترکیب آن با سیستم های ساخت و خودکار سازی سیستم نیرو فراهم می سازد.

مجموعه رله های اختیاری برای کنترل ابزار های جانبی نیز در دسترس هستند.

موتورها

موتورها

موتورها

 

4.3 موتورها :

4.3.1 دستگاه کنترل سرعت موتورها

4.3.1.1 دستگاه های کنترل سرعت موتور مکانیکی

کنترل سرعت موتور مکانیکی، همان گونه که از نام آن پیداست، سوخت رسانی موتور را بر اساس حسگر مکانیکی RPM موتور از طریق flyweight و یا مکانیزم های مشابه کنترل می کند. این سیستم ها 5-3 درصد کاهش سرعت از وضعیت بدون بار به بار کامل که از طراحی نشات می گیرد را نشان می دهند. این نوع سیستم به طور کلی ارزان ترین نوع است و برای کاربردهایی که در آن ها کاهش فرکانس برای بارهایی که به کار می روند مشکلی پدید نمی آورد مناسب است. بعضی از دستگاه های مولد کنترل سرعت مکانیکی را نیز فراهم آورده اند.

            4.3.1.2 دستگاه های کنترل سرعت موتور الکترونیکی ( موتورها )

کنترل سرعت موتور الکترونیکی در مواردی استفاده می شود که کنترل سرعت همزمان (کاهش صفر) مورد احتیاج است و یا ابزار همزمان سازی و موازی سازی فعال مشخص شده است. RPM موتور معمولا توسط حسگر الکترومغناطیسی اندازه گیری شده و سوخت رسانی موتور با سولنوئید هایی که توسط مدارهای الکترونیکی به دست می آیند کنترل می شود.

این مدارها، خواه کنترل کننده های مستقل باشند و یا بخشی از کنترل کننده دستگاه مولد ریزپردازشگر باشند، الگوریتم های پیچیده ای را جهت حفظ دقیق کنترل سرعت (و همچنین فرکانس) به کار می برند. کنترل سرعت موتور الکترونیکی به دستگاه مولد این امکان را می دهد تا در مواجهه با چند نوبت بار ناپایدار سریع تر از کنترل سرعت موتور مکانیکی ریکاور شود. کنترل سرعت موتور الکترونیکی همیشه باید در مواردی که بار شامل ابزار UPS می شود مورد استفاده قرار گیرد.

موتور های مدرن، خصوصا موتور های دیزلی که سیستم های سوخت رسانی الکترونیکی کاملا خودکاری دارند، تنها با سیستم های کنترل سرعت موتور الکترونیکی فراهم می شوند. تقاضا یا شرایط تنظیم برای دستیابی به راندمان سوخت بهبود یافته، انتشار دود کم، و دیگر مزایا به کنترل دقیقی که توسط این سیستم ها قابل دسترسی است نیازمند است.

            4.3.2 سیستم های شروع موتورها

            4.3.2.1 شروع باتری

سیستم های شروع باتری برای دستگاه های مولد معمولا 12 ولت تا 24 ولت هستند. به طور معمول دستگاه های کوچک تر از سیستم های 12 ولتی و دستگاه های بزرگتر از سیستم های 24 ولتی استفاده می کنند. شکل 21 در صفحه ی 53 نشان گر اتصالات یک شروع کننده ی باتری معمول است. به طریقه ی انتخاب یا اندازه ی باتری و ابزارهای مرتبط که در پایین آمده اند توجه کنید:

 • باتری ها باید گنجایش کافی (CCA، آمپر سرد لنگ) برای فراهم سازی جریان لنگ موتور که در قسمت توصیه های دستگاه مولد در برگه ی مشخصات ارائه شده است داشته باشند. ممکن است باتری ها اسید-سربی یا نیکل-کادمیمی باشند. آن ها باید برای این گونه استفاده ها طراحی شده باشند و توسط مقامات محلی که اختیارات حقوقی دارند تایید شده باشند.
 • دینامی که از موتور نیرو می گیرد و رگلاتور ولتاژ خودکاری داخلی دارد به طور معمول برای شارژ دوباره باتری ها در طول عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.
 • در بیشتر سیستم های نیروی دستگاه مولد، شارژ باتری شناور یدکی، که توسط منبع نیروی معمولی تامین می شود مورد نیاز است تا باتری ها را در زمانی که دستگاه مولد در حال کار نیست پر نگه دارد. شارژهای باتری شناور برای سیستم های استندبای اضطراری لازم هستند.
 • کدها معمولا زمان بیشینه ی شارژ باتری را مشخص می کنند. فرمول ساده ی زیر می تواند برای اندازه گیری شارژرهای یدکی باتری مورد استفاده واقع شود:

آمپر لازم برای باتری در حال شارژ = ( موتورها )

 • اگر دستگاه مولد در معرض دماهای محیطی بسیار سردی قرار بگیرد، ممکن است کدهای محلی جهت حفظ حداقل دمای 50 درجه ای باتری لازم باشد. اطلاعات بیشتر در قسمت لوازم یدکی و گزینه ها (همین بخش)، ابزارهای گرمایش استندبای برای دستگاه های مولد فراهم شده است.
 • دستگاه های مولد استاندارد معمولا شامل کابل های باتری می شوند، و محفظه ی باتری نیز فراهم شده است.

 

4.3.2.2 تغییر مکان باتری های شروع کننده ( موتورها )

اگر باتری ها در فاصله ای دورتر از شروع کننده سوار شده اند که کابل های استاندارد نمی توانند آن را حمایت کنند، کابل ها باید بر اساس این فواصل طراحی شوند. مقاومت کل کابل ها و اتصالات نباید به افت ولتاژ بیش از بین باتری و موتور شروع کننده منجر شود.

توصیه ها در مورد موتور بر این مساله تاکید دارد که مقاومت کل جریان لنگ کابل ها و اتصالات از 0.00075 اهم به ازای سیستم های 12 ولتی و 0.002 اهم به ازای سیستم های 24 ولتی بیشتر نشود. مثال محاسبه ای زیر را ببینید.

محاسبه ی نمونه: یک دستگاه مولد، سیستم شروعی 24-VDC دارد که توسط دو باتری 12 ولتی متصل به مدار تامین می شود (شکل 21 در صفحه ی 53). طول کل کابل 375 اینچ است، که شامل کابل بین باتری ها نیز می شود. شش اتصال کابلی در این مدار وجود دارد. اندازه ی کابل مورد نیاز را در موارد زیر محاسبه کنید:

 1. فرض کنید مقاومت تماس سولنوئید شروع کننده (Rcontact) 0.0002 اهم باشد.
 2. فرض کنید مقاومت هر اتصال کابلی (Rconnection)، که در مجموع شش اتصال می شود، 0.0001 اهم باشد.
 3. بر اساس فرمول:

= 0.002 –  Rconnection –     Rcontact

= 0.002 –   0.0002  – (6×0.00001)

= 0.00174 اهم

 1. به منظور آگاهی از مقاومت کابلی AWG (معیار سیم امریکایی) به شکل 22 در صفحه ی 53 مراجعه کنید. در این مثال، همان طور که با خطوط نشان داده شد، کوچک ترین سایز کابل که قابل استفاده بود 0/1#2 AWG کابل موازی بود.

            شکل 21. اتصالات معمول موتور شروع کننده ی الکتریکی (سیستم 24 ولتی نشان داده شده است)

            شکل 22. مقاومت در مقایسه با طول برای اندازه های کابل مختلف AWG

            شکل 23. آرایش معمول لوله ها برای یک شروع کننده ی هوا

            4.3.2.3 شروع کننده ی هوا ( موتورها )

سیستم های شروع موتور هوای فشرده برای بعضی دستگاه های مولد بزرگ تر تعبیه شده اند. ممکن است شروع کننده ی هوا در بعضی کاربردهای نیروی اولیه با فرض این که هوای فشرده فراهم شده است ترجیح داده شود. شکل 23 صفحه ی 54 نشان گر نحوه ی آرایش لوله ها در یک سیستم معمول شروع کننده ی هوا است. موارد زیر باید برای تعیین نیاز ابزارها در زمان نصب سیستم شروع کننده ی هوا در نظر گرفته شود:

 • باید با سازنده ی موتور جهت توصیه های مربوط به اندازه ی شلنگ هوا و حجم حداقلی مورد نیاز مخزن برای هر کدام از لنگ های ثانوی مشورت شود. اندازه ی مخزن به حداقل زمان مورد نیاز لنگ بستگی دارد. تمامی شروع کننده های موجود از “تولید نیروی Cummins” میزان حداکثر درجه ی فشار 150 psig (kPa 1035) را دارا می باشند.
 • مخزن های هوا (گیرنده ها) باید با دریچه ی تخلیه پیچ خروجی، از نوع باریک، متناسب باشد (دیگر گونه ها غیرقابل اطمینان هستند و منبع معمولی هوا نشت می کند). رطوبت می تواند به اجزاء شروع کننده صدمه بزند.
 • همه ی دریچه ها و اجزاء یدکی سیستم باید متناسب با سرویس شروع کننده ی هوای دیزل طراحی شوند.
 • تناسب لوله باید از نوع درزگیر خشک باشد و از درزگیر های نخی درست شده باشد. نوار تفلون توصیه نمی شود، چرا که از شل شدن نخ جلوگیری نمی کند و می تواند منبع خرده ریز هایی باشد که دریچه را مسدود می کنند.

نکته: ممکن است باتری ها با وجود اینکه گنجایش بسیار کمتری دارند برای کنترل موتور و سیستم های نظارتی در هنگام استفاده از شروع کننده ی هوا الزامی باشند.

 

 

موتورها / موتورها / موتورها / موتورها / موتورها

اصول پایه ای و برانگیختگی

اصول پایه ای و برانگیختگی

اصول پایه ای و برانگیختگی

 

4.2.5 اصول پایه ای و برانگیختگی

اطلاع داشتن از اصول پایه ای مولد های AC و سیستم های برانگیختگی مولد در ارتباط با واکنش بارگیری ناپایدار، فعل و انفعال رگلاتور ولتاژ با بار، و واکنش سیستم برانگیختگی نسبت به کاستی های خروجی مولد امری ضروری است.

یک مولد انرژی مکانیکی چرخشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. همان گونه که در شکل 8 در صفحه ی 41 مشخص است، مولد اساسا از یک آرمیچر و یک قسمت نگه دارنده (محور ثابت؟) تشکیل شده است. آرمیچر صفحه ی مولد را حمل می کند (به صورت 4 میله نشان داده شده است)، که توسط موتور به چرخش در می آید.

انرژی صفحه توسط منبع DC، که مولد راه انداز نامیده می شود و به انتهای + و – سیم کشی های صفحه متصل است، فراهم می شود. مولد به گونه ای طراحی شده است که زمانی که موتور آرمیچر را به کار می اندازد، خطوط نیروی میدان مغناطیسی به صورت عمودی در طول سیم کشی های محور ثابت قطع می شوند، و ولتاژ در عامل سیم کشی محور ثابت را به وجود می آورند.

هر زمان که قطبیت تغییر می کند (دوبار در هر گردش در مولد های چهار ستونه) ولتاژ در عامل سیم کشی معکوس می شود. به طور معمول، یک مولد 4 برابر محل سیم کشی بیشتری از آن چه که نشان داده شده است دارد، و احتمال دارد خروجی ای سینوسی، متناوب و یک یا سه مرحله ای داشته باشد.

            شکل 8. بخش متقاطع مولد 4 ستونه (محور ثابت، سیم کشی های محور ثابت، آرمیچر، خطوط مغناطیسی نیرو)

ولتاژ تولید شده در هر عامل سیم کشی به نیروی میدان (که می تواند با تراکم بالاتر خطوط نیرو نشان داده شود)، سرعت قطع عوامل سیم کشی توسط خطوط نیرو (rpm) و طول توده بستگی دارد. لذا به منظور تغییر دادن ولتاژ خروجی مولدی با اندازه و سرعت عملیاتی داده شده، باید قدرت میدان را تغییر داد. این امر توسط رگلاتور ولتاژ که جریان خروجی مولد راه انداز را کنترل می کند انجام می شود.

مولد ها به سیستم های راه انداز خود برانگیخته یا جدا برانگیخته مجهز هستند.

            4.2.5.1 مولدهای خود برانگیخته ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

سیستم برانگیختگی یک مولد خود برانگیخته از طریق استفاده (انشعاب گرفتن) از نیروی خروجی مولد و با استفاده از رگلاتور ولتاژ اتوماتیک (AVR) انجام می شود. رگلاتور ولتاژ و فرکانس خروجی مولد را دریافت می کند، آن ها را با مقادیر توصیه شده مقایسه می کند و سپس خروجی DC تنظیم شده ای را به سیم کشی میدانی مولد راه انداز می فرستد. میدان مولد راه انداز خروجی AC را در آرمیچر راه انداز ایجاد می کند، که بر روی محور در حال چرخش و انرژی دار مولد است.

خروجی مولد راه انداز توسط دیودهای در حال چرخش و بر محور مولد مستقیم شده تا DC را برای آرمیچر اصلی (میدان مولد) فراهم کند. رگلاتور ولتاژ به محض احساس تغییر در ولتاژ و فرکانس خروجی به دلیل تغییر در بار، جریان مولد راه انداز را افزایش یا کاهش می دهد، و لذا قدرت میدانی مولد افزایش یا کاهش پیدا می کند. خروجی مولد مستقیما با نیروی میدانی تناسب دارد. به شکل 9 در صفحه 42 رجوع شد.

به طور معمول سیستم راه انداز یک مولد خود برانگیخته ارزان ترین سیستم موجود از یک تولید کننده است. در صورتی که دستگاه مولد نسبت به نوع کاربرد اندازه متناسبی داشته باشد، این سیستم سرویسی مناسب را در هرگونه شرایط اجرایی ارائه می دهد.

مزیت سیستم خود برانگیخته نسبت به سیستم های جدا برانگیخته این است که سیستم خود برانگیخته به طور ذاتی در برابر شرایط جریان کوتاه متقارن قادر به محافظت از خود است چرا که میدان “افت می کند”. لذا نیازی به یک جریان خط اصلی شکن برای محافظت از مولد و گردانندگان سطح اول پخش نیست و در انتها هزینه ی نصب سیستم پایین تر می آید.

کاستی های سیستم خود برانگیخته عبارتند از:

 • ممکن است انتخاب مولدی بزرگ تر برای فراهم کردن عملکرد شروع موتور قابل قبول تر الزامی باشد.
 • دستگاه های خود برانگیخته برای انرژی رساندن به میدان بر مغناطیسم پس مانده متکی باشد. اگر مغناطیسم پس مانده کافی نباشد، باید با منبع نیروی DC میدان را انرژی دار کرد.
 • ممکن است این سیستم در برابر جریان های معیوب تا آن اندازه مقاومت نکند که قطع کننده های جریان رشته ی پایین را قطع کند.

            شکل 9. مولد خود برانگیخته

            شکل 10. مولد جدا برانگیخته (PMG)

            4.2.5.2 مولدهای جدا برانگیخته ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

سیستم برانگیختگی مولد جدا برانگیخته شبیه سیستم مولد خودبرانگیخته است، با این تفاوت که مولد مغناطیسی دائمی در انتهای محور مولد اصلی به رگلاتور ولتاژ انرژی می رساند. به شکل 10 در صفحه ی 42 مراجعه کنید. جریان برانگیختگی توسط بارهای مولد تحت تاثیر قرار نمیگیرد، چرا که خود منبع مستقلی از نیرو است. مولد قادر است جریان دو یا سه بار درجه دار شده را در حدود ده ثانیه حفظ کند.

به این دلایل، سیستم های برانگیختگی مولد جدا برانگیخته برای مواردی که قابلیت شروع به کار موتور بهتر، کارکرد قابل قبول با بارهای غیر خطی و کارکرد طولانی تر مدار کوتاه مورد نیاز است پیشنهاد می شود. در صورت استفاده از این سیستم برانگیختگی محافظت از مولد در برابر شرایط خرابی مدار ضروری است چرا که مولد ممکن است آن قدر کار کند تا خراب شود.

سیستم کنترل “پاور کامند” همراه با “امپ سنتری” محافظت لازم را با حفظ جریان مدار کوتاه و خاموش کردن دستگاه مولد قبل از صدمه دیدن دینام در هنگامی که خرابی مدار ادامه دار است فراهم می کند. به بخش پنج در صفحه ی 67 به منظور یافتن اطلاعات بیشتر در این مورد مراجعه شود.

            4.2.5.3 بارگذاری ناپایدار ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

یک دستگاه مولد، بدون توجه به نوع سیستم برانگیختگی، از جنبه ی نیروی موتور (kW) و ولت آمپر مولد (kVA) منبع نیروی محدودی است. بدین دلیل، تغییر بار منجر به انحراف ناپایدار در ولتاژ و فرکانس می شود. شدت و طول این انحراف ها اصولا تحت تاثیر شاخصه های بار و اندازه ی دینام نسبت به بار است. یک دستگاه مولد در مقایسه با مبدل کاربردی معمول منبع آمپدانس نسبتا بالایی است.

شرح ولتاژ معمولی در مورد استفاده از بار و قطع آن در شکل 11 صفحه ی 44 نشان داده شده است. در سمت چپ نمودار ولتاژ ثابت بدون بار در سطح 100 درصدی ولتاژ درجه بندی شده تنظیم می شود. هنگامی که باری به کار بسته شود، ولتاژ بلافاصله پایین می آید. رگلاتور ولتاژ کاهش ولتاژ را حس کرده و با افزایش جریان میدانی به منظور جبران کردن ولتاژ درجه بندی شده واکنش نشان می دهد.

زمان بازیابی ولتاژ مدت زمان بین به کار بستن بار و بازگشت ولتاژ به پوشش تنظیم ولتاژ است (به صورت ± 2% نشان داده می شود). به طور معمول، کاهش ولتاژ ابتدائی در زمانی که 100% بار درجه بندی شده ی دستگاه مولد (در  PF0.8) در گام اول متصل است بین 15 تا 45 درصد ولتاژ سطحی است. بازیابی به میزان ولتاژ سطحی بسته به ماهیت بار و طرح دستگاه مولد بین 1 تا 10 ثانیه طول می کشد.

مهم ترین تفاوت بین یک دستگاه مولد و یک دستگاه کاربردی این است که در زمان به کار بردن ناگهانی بار در مورد دستگاه کاربردی، تغییر فرکانس به طور معمول رخ نمی دهد. هنگامی که بارها در مورد یک دستگاه مولد به کار می روند rpm (فرکانس) دستگاه افت می کند. دستگاه باید تغییر در سرعت را متوجه شد و میزان سوخت خود را به طور مجدد تنظیم کند تا در سطح باری جدید خود تنظیم را انجام دهد.

تا زمانی که بار و درجه سوخت متناسب جدیدی به دست آید، فرکانس به جای این که سطحی باشد متفاوت است. به طور معمول، کاهش فرکانس در زمانی که 100% باز درجه بندی شده در گام اول اضافه می شود بین 5 تا 15 درصد فرکانس سطحی کاهش پیدا می کند. ممکن است پروسه ی بازیابی چندین ثانیه طول بکشد.

            شکل 11. شرح ولتاژ معمول در استفاده و قطع بار

نکته: همه ی دستگاه های مولد معمول قادر نیستند 100% بار دفع کننده را در یک مرحله بپذیرند.

عملکرد بین دستگاه های مولد متفاوت است چرا که در شاخصه های رگلاتور ولتاژ، پاسخ دستگاه کنترل سرعت، طرح مکش موتور سیستم سوختی (عادی یا با استفاده از افزون گر) و چگونگی متناسب بودن موتورها و مولد ها تفاوت وجود دارد. هدفی مهم در طراحی دستگاه مولد محدود کردن انحراف ولتاژ و فرکانس به سطوح قابل قبول است.

            4.2.5.4 نمودارهای اشباع مولد ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

نمودارهای اشباع مولد ولتاژ خروجی مولد برای بارهای متفاوت را در حالتی که جریان اصلی سیم کشی میدان تغییر کرده است را نشان می دهند. برای یک مولد معمولی نشان داده شده، منحنی اشباع بدون بار A خط ولتاژ درجه بندی شده ی دستگاه مولد را در حالتی رد می کند که جریان میدان تقریبا 18 آمپر است. به عبارتی دیگر، تقریبا با 18 آمپر جریان میدانی نیاز است تا ولتاژ خروجی درجه بندی شده ی بدون بار حفظ شود.

منحنی اشباع بار کامل B نشانگر این مساله است که در حالتی که نیروی بار کامل 0.8 باشد، مقدار تقریبی 38 آمپر جریان میدانی جهت حفظ ولتاژ خروجی مولد درجه بندی شده لازم است. به شکل 12 در صفحه ی 45 مراجعه شود.

            4.2.5.5 واکنش سیستم برانگیختگی ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

جریان میدان را نمی توان به طور همزمان با واکنش به تغییر بار عوض کرد. رگلاتور، میدان برانگیخته کننده، و میدان اصلی همگی مقادیر زمانی ثابتی دارند که باید اضافه شوند. رگلاتور ولتاژ واکنش نسبتا سریعی دارد، در حالی که میدان اصلی واکنشی بسیار آهسته تر از میدان برانگیخته کننده دارد چرا که چندین برابر بزرگ تر است.

باید به این مساله توجه داشت که واکنش یک سیستم خود برانگیخته تقریبا با واکنش سیستم جدا برانگیخته یکسان است چرا که مقدار ثابت زمان برای میدان های اصلی و برانگیخته کننده عاملی بسیار مهم در این مساله به شمار می روند، و در هر دو سیستم رواج دارند.

نیروی میدانی با در نظر گرفتن تمامی اجزاء سیستم برانگیختگی طراحی می شود تا زمان ریکاوری را بهبود بخشد. این نیرو باید به اندازه باشد که زمان ریکاوری را به حداقل برساند، اما نباید به حدی باشد که منجر به عدم ثبات (فراتر از حد معمول) شده و یا بر موتور (که منبع محدودی از نیرو است) غلبه کند. شکل 13 در صفحه ی 45 را ببینید.

            شکل 12. نمودار اشباع مولد معمول

            شکل 13. شاخصه های واکنش سیستم برانگیختگی

            4.2.5.6 واکنش شروع موتور ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

هنگامی که موتورها آغاز به کار کنند، کاهشی در ولتاژ آغازگر رخ می دهد که اساسا شامل کاهش ولتاژی آنی به علاوه ی کاهش ولتاژی که در نتیجه ی واکنش سیستم برانگیختگی رخ داده می شود. شکل 14 در صفحه ی 46 نشانگر این دو عامل است که با یکدیگر کاهش ولتاژ ناپایدار را نشان می دهند. کاهش ولتاژ آنی حاصل جریان چرخشی قفل شده ی موتور مقاومت واکنشی فرو ناپایدار دستگاه مولد است.

این امر قبل از آنکه سیستم برانگیختگی بتواند با افزایش جریان میدانی  واکنش نشان دهد رخ میدهد و لذا تحت تاثیر توع سیستم برانگیختگی قرار نمی گیرد. ممکن است این کاهش ولتاژ اولیه کاهش ولتاژ های بیشتری را به همراه داشته باشد که توسط عملکرد “همتایی گشتاور” رگلاتور ولتاژ به وجود می آید و ولتاژ را “roll off” می کند تا در صورت کاهش سرعت شدید موتور بار آن را خالی کند.

یک دستگاه مولد باید به صورتی طراحی شود که زمان ریکاوری را بهبود بخشد، و در عین حال از عدم ثبات و یا کار کشیدن بیش از حد از موتور جلوگیری کند.

            4.2.5.7 چرخش قفل شده ی kVA ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

جریان آغازگر موتور (چرخش قفل شده) شش برابر جریان درجه بندی شده است و تا زمانی که موتور به سرعت درجه بندی شده ای که در شکل 15 در صفحه ی 47 نشان داده شده نرسد به طور چشمگیری کاهش پیدا نمی کند. این جریان های “درون شتاب” موتور منجر به کاهش ولتاژ مولد می شوند.

در ضمن، نیروی موتور لازم برای شروع به کار موتور هنگامی که موتور به میزان تقریبی 80 درصد سرعت درجه بندی شده برسد، در میزان سه برابر نیروی درجه بندی شده ی موتور اوج می گیرد. اگر موتور دستگاه سه برابر نیروی درجه بندی شده ی موتور را نداشته باشد، رگلاتور ولتاژ، ولتاژ مولد را “roll off” می کند تا بار موتور دستگاه را تا میزانی خالی کند که بتواند آن را حمل کند.

تا زمانی که گشتاور موتور حین شتاب گرفتن بیشتر از گشتاور بار باشد، موتور قادر است بار را تا آخرین سرعت شتاب دهد.

به طور معمول ریکاوری 90 درصدی ولتاژ درجه بندی شده (81 درصد گشتاور موتور) قابل قبول است چرا که تنها افزایشی نامحسوس در زمان شتاب گیری موتور به وجود می آورد.

            شکل 14. کاهش ولتاژ ناپایدار

            شکل 15. شاخصه های موتور شروع کننده ی طول خطی معمول

            4.2.5.8 افت ولتاژ ادامه دار ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

همان طور که در شکل 16 صفحه ی 48 نشان داده شده است، بعد از کاهش شدید ولتاژ ناپایدار که به مدت نسبتا کوتاهی (معمولا کمتر از 10 دوره اما برابر با چند ثانیه) رخ می دهد، دوره ریکاوری ولتاژ ادامه داری روی می دهد. همانند آن چه که در شکل 17 صفحه ی 48 دیده می شود، بیشینه ی kVA شروع موتور در برگه ی مشخصات دستگاه مولد بیشینه ی kVA ای است که مولد می تواند آن را حفظ کند و در عین حال قادر باشد به 90 درصد ولتاژ درجه بندی شده برگردد.

باید به این نکته توجه داشت که این بیشینه تنها عملکرد ترکیبی مولد، مولد راه انداز و AVR است. عملکرد شروع موتور یک دستگاه مولد علاوه بر خود مولد، به موتور و رگلاتور ولتاژ و سرعت موتور بستگی دارد.

            شکل 16. افت ولتاژ ادامه دار

            شکل 17. نمودار معمول افت ولتاژ ناپایدار مولد NEMA در مقایسه با KVA شروع موتور

            4.2.5.9 واکنش خطا ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

واکنش خطای جریان کوتاه مولد های خودبرانگیخته و جدا برانگیخته متفاوت است. یک مولد خود برانگیخته مولدی با “میدان افت کرده” محسوب می شود چرا که در زمانی که ترمینال های خروجی مولد کوتاه شده اند، (چه کوتاه سازی 3 مرحله ای و یا L-L کوتاه شده در طول مراحل حسی) میدان افت می کند. یک مولد جدا برانگیخته می تواند میدان مولد را حین یک جریان کوتاه حفظ کند چرا که برانگیختگی توسط مولد مغناطیسی دائمی جدایی فراهم می شود.

شکل 18 در صفحه ی 49 نشان گر واکنش جریان مدار کوتاه متقارن سه مرحله ای معمول مولد های خود و جدا برانگیخته است. جریان مدار کوتاه ابتدائی در ظاهر هشت تا ده برابر جریان مولد درجه بندی شده است و عملکردی از واکنش متقابل نیمه پایدار مولد می باشد (1/X”d). برای چند چرخه ی اول (A)، عملا تفاوتی در واکنش بین مولد های خود و جدا برانگیخته وجود ندارد چرا که در زمان محو شدن انرژی میدانی، این دو منحنی کاهش جریان مدار کوتاه یکسانی را دنبال می کنند.

بعد از چند چرخه ی اول (B)، یک مولد خود برانگیخته آنقدر منحنی کاهش مدار کوتاه را ادامه می دهد تا به جریان صفر برسد. یک مولد جدا برانگیخته، به دلیل گرفتن انرژی میدانی خود از منبعی مستقل، می تواند 2.5 تا 3 برابر جریان درجه بندی شده را با به کار گرفتن خطای سه مرحله ای حفظ کند. این میزان جریان را می توان تا ده ثانیه حفظ کرد، بدون اینکه به دینام صدمه ای وارد شود.

شکل 19 در صفحه ی 50 راه دیگری برای نشان دادن تفاوت واکنش به خطاهای سه مرحله ای است. اگر مولد خود برانگیخته باشد، ولتاژ و جریان در زمانی که جریان به بالاتر از خمیدگی منحنی افزایش پیدا کند به صفر می رسد. یک مولد جدا برانگیخته می تواند مدار کوتاه مستقیمی را حفظ کند چرا که برای نیروی برانگیختگی به ولتاژ خروجی مولد نیاز ندارد.

            4.2.5.10 دماهای سیم کشی مدار کوتاه ( اصول پایه ای و برانگیختگی )

مشکلی که باید در حفظ جریان مدار کوتاه به آن توجه داشت این است که مولد ممکن است قبل از اینکه مدار شکن به کار بیفتد تا جلوی خرابی مدار را بگیرد صدمه ببیند. جریان های مدار کوتاه می توانند به سرعت سیم کشی های نگهدارنده ی مولد را بیش از داغ کنند. به عنوان مثال، یک مدار اتصال کوتاه L-N نامتعادل در یک مولد جدا برانگیخته ای که برای حفظ جریان درجه بندی شده ی سه برابر طراحی شده است منجر به ایجاد جریانی 7.5 برابر جریان درجه بندی شده می شود.

در آن سطح از جریان، با فرض این که دمای اولیه ی سیم کشی 155 درجه سلسیوس باشد، در کمتر از پنج دقیقه سیم کشی به 300 درجه سلسیوس می رسد – دمایی که در آن صدمات فوری و دائمی به سیم کشی وارد می شود. یک مدار اتصال کوتاه L-L نامتعادل چند ثانیه بیشتر نیاز دارد تا سیم کشی ها را به دمای 300 درجه سلسیوس برساند، و یک مدار اتصال کوتاه متعادل نیز کمی دیرتر این کار را انجام می دهد. به شکل 20 در صفحه ی 50 و بخش 5.4.3 در صفحه ی 106 مراجعه کنید.

            شکل 18. واکنش متوازن جریان اتصال کوتاه سه مرحله ای

            شکل 19. قابلیت مدار کوتاه

            شکل 20. دماهای تقریبی سیم کشی مدار کوتاه

همان طور که خواننده می تواند از این بخش طولانی از فصل در مورد موارد اصولی و برانگیختگی متوجه شود، تنها دو شکل اساسی سیستم های برانگیختگی بر شاخصه های عملکردی بسیار متنوعی تاثیرگذار هستند. عملکرد ثابت یکنواخت، شرایط ناپایدار، شروع به کار موتور، واکنش به خطا و دیگر موارد توسط این سیستم تحت تاثیر واقع می شوند. این تاثیرات در شاخصه ها اهمیت والایی در بررسی عملکرد سیستم دارند. در پایین خلاصه ای در مورد شاخصه های متمایز کننده ی سیستم های خود و جدا برانگیخته آمده است.

 • خود برانگیخته
  • کاهش ولتاژ بیشتر
  • افت میدان
  • حسگر معمول تک مرحله ای
  • تاب کمتر در برابر بارهای غیر خطی
  • شروع کننده ی موتور ضعیف تر

 

 • جدا برانگیخته
  • کاهش ولتاژ کمتر
  • جریان خطای حفظ شده
  • حسگر RMS سه مرحله ای
  • امنیت بیشتر در برابر بارهای غیر خطی
  • شروع کننده ی موتور بهتر

 

 

اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی / اصول پایه ای و برانگیختگی

انتخاب ابزار آلات

انتخاب ابزار آلات

انتخاب ابزار آلات

 

4- انتخاب ابزار آلات

            4.1 مرور ( انتخاب ابزار آلات )

          هنگامی که در مورد اندازه و ترتیب بار دستگاه های مولد تصمیم گرفته شد، نوبت به انتخاب ابزار آلات مناسب برای کار می رسد.

          این بخش با ابزار آلات مختلف دستگاه مولد جهت نصب کامل و عملی سرو کار دارد. شاخصه های عملکردی، ملاک های انتخاب و ابزار آلات اختیاری مورد نیاز در این بخش مورد بحث قرار می گیرند.

            4.2 دینام ها ( انتخاب ابزار آلات )

            4.2.1 ولتاژ

            4.2.1.1 ولتاژ پایین

          عمدتا نوع استفاده، ولتاژ دستگاه مولد انتخابی را مشخص می کند. در استفاده های ضروری و آماده ی کاربرد، ولتاژ خروجی مولد معمولا به ولتاژ مصرفی بارها ارتباط پیدا می کند. بیشتر ولتاژ ها و پیکر بندی اتصال های استفاده شده صنعتی بین سازنده های دینام به عنوان گزینه هایی استاندارد در دسترس هستند.

ممکن است بعضی ولتاژ ها که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند به تنظیم های خاصی احتیاج داشته باشند که مستلزم زمان فرآوری قابل توجهی برای تولید می باشد. بیشتر دینام ها حداقل تنظیم ولتاژ ± 5% از ولتاژ سطحی مشخص شده را دارا می باشند تا توانایی تطبیق طبق لازمه های محل های خاص را داشته باشند. جدول 59 در صفحه ی 306 را ببینید.

            4.2.1.2 ولتاژ متوسط

          در کاربردهای نیروی اولیه یا بار پایه ای، یا هنگامی که شرایط کاربردی عمومی رسانا هستند، دستگاه های مولد ولتاژ متوسط (بیشتر از 600 ولت) با فرکانس بالاتری مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی، در مواردی که خروجی از یک مولد ولتاژ پایین از 2000 آمپر بیشتر شود، باید از ولتاژ های متوسط استفاده کرد.

عوامل دیگری که منجر به استفاده از ولتاژ های متوسط می شود اندازه/ظرفیت ابزارهای سوئیچ نیرو و میزان رساناهای لازم در برابر ولتاژ پایین می باشند. در حالی که ابزارهای ولتاژ متوسط گران تر می باشند، رساناهای لازم (به ترتیب 10 تا 20 برابر کمتر از ظرفیت آمپر) در صورت ترکیب شدن با سیم راه های کمتر، ساختارهای پشتیبان، و زمان نصب می توانند هزینه ی بالای دینام را جبران کنند.

            4.2.2 عایق سازی و درجه بندی

          به طور کلی، دینام های 20 تا 2000 کیلووات عایق سیم پیچی کلاس F NEMA یا کلاس H دارند. عایق کلاس H برای مقاومت در برابر دماهای بالاتر از کلاس F طراحی شده است. درجه های دینام از لحاظ محدوده های افزایش دمایی اندازه گیری می شوند. عایق های دینام کلاس H درجه بندی خروجی کیلوواتی و کیلوولت آمپری دارند که در محدوده ی کلاس افزایش دمای 80، 105، 125 و 150 درجه ی سانتی گراد بالای دمای محیطی 40 درجه ای باقی می مانند.

دینامی که در محدوده ی 80 درجه ای کار می کند طول عمر بالاتری نسبت به درجه های دمایی بالاتر خواهد داشت. دینام هایی که درجه بندی افزایش دمایی پایین تری برای درجه بندی دستگاه مولد مورد نظر دارند موتور را بهتر به کار می اندازند، کاهش ولتاژ کمتری دارند، توانایی بار غیر خطی یا نامتوازن بیشتری دارند، و توانایی جریان خطای بیشتری نیز از خود نشان می دهند.

بیشتر دستگاه های مولد تولید نیروی Cummins بیشتر از اندازه ی یک مولد در دسترس دارند، که این امر منجر به امکان استفاده شدن در گستره ی وسیعی از کاربرد ها گشته است.

          خیلی از دینام های دستگاه مولدی خاص درجه بندی های متفاوتی مثل 80/105/125 (S,P,C) دارند. این امر بدین معنی است که انتخاب دینام بسته به درجه دستگاه مولد در محدوده ی دمایی متفاوتی عمل می کند، به این صورت که در درجه استندبای، در محدوده ی افزایش دمایی 125 درجه سانتی گراد، در درجه ابتدایی در محدوده ی افزایش دمایی 105 درجه، و در درجه ی دامنه دار در محدوده ی افزایش دمایی 80 درجه باقی می ماند.

            4.2.3 توضیحات مکمل ( انتخاب ابزار آلات )

            4.2.3.1 شرایط محیطی

          در محیط های شور، احتمال ته نشینی سدیم کلرید بر عایق ها، سطوح فلزی عایق نشده (الزاما نه از جنس آهن) و دیگر موارد منجر به دو مساله ی مرتبط به هم می شود: زنگ زدگی و جذب رطوبت که باعث می شود عایق لطمه بخورد. از بین بردن رطوبت از جو محفظه مولد تا حد توان از اهمیت بالایی برخوردار است. این زدودن باید هم در زمان ورود احتمالی رطوبت و هم پس از ورود آن، هنگامی که ممکن است چگالش صورت گیرد انجام پذیرد.

دریچه های باید از نوع ضد باران باشند و مسیری پیچشی با سرعت درون کشی پایین داشته باشند تا ذرات رطوبت در قسمت درون کشی به هم بپیوندند. این امر ته مانده ای از رطوبت را به جا می گذارد و یک صفحه ی فلزی باید از تماس مستقیم آن با انتهای دینام جلوگیری کند. دینام باید این امکان را داشته باشد که هوای مورد نیاز خود را از هوایی که در دستگاه گذر می کند تامین کند، در مسیر صحیحی که از جریان دوباره جلوگیری شود، و نه از هوایی که به طور مستقیم به دستگاه می خورد.

بدین ترتیب، مسیرهای پیچشی اضافی ایجاد شده این فرصتی بیشتر را در اختیار رطوبت قرار می دهند تا قبل از ورود به دینام به هم پیوسته و ته نشین شوند. ممکن است ایجاد مسیرهای پیچشی اضافی میزان جلوگیری از جریان هوا را افزایش دهد و لذا مدل سازی جریان هوا قبل از ساخت و ساز ضروری است.

          محیط محفظه باید دارای گرم کن های محیطی باشد، به اندازه ای که بتواند دمای محفظه را حداقل پنج درجه سلسیوس افزایش دهد و توسط کنترل کننده های دمایی و رطوبتی هدایت شود. در هنگامی که هوا گرم و مرطوب است محفظه موتور را تهویه کنید چرا که این عمل می تواند بدون گرم کردن بیجای محفظه، رطوبت را کاهش دهد.

کنترل تهویه هوا با استفاده از ترکیب کنترل کننده های دمایی و رطوبتی بار گذاری الکتریکی را مقرون به صرفه می کند. گرم کن های ضد چگالش در دینام ها در این گونه استفاده ها اجباری هستند، و باید به یک منبع الکتریکی با اندازه ی مناسب وصل شوند و در شرایطی که چالش رخ می دهد، و مولد بی حرکت است فعال باشند.

          محفظه باید با دریچه های باز کننده ی فنر-مسدود کننده ی موتور متناسب باشد و این دریچه ها باید بلافاصله پس از توقف کار دستگاه بسته شده، و با افزایش غیرعادی دما سازگار باشند. تمامی قسمت های محفظه باید یا گالوانیزه شوند، با پودر پوشش داده شوند، و یا با رنگ ضد نمک پوشیده شوند تا از پوسیدگی جلوگیری شود، و باید توجه خاصی به نقاطی معطوف شود که ممکن است در آن ها رطوبت باقی بماند.

            4.2.3.2 آب در محفظه

          آبی که وارد محفظه می شود نباید در زیر دینام جمع شود، چرا که جریان درون کش هوا باعث افزایش تلاطم زیر دستگاه شده و ممکن است به قطرات آبی که احتمالا به روغن، نفت، مواد خنک کننده و یا نمک آلوده شده اند این امکان را دهد که وارد دستگاه شوند. اگر آب زیر دینام قرار گیرد، صفحه ی محافظی را به دستگاه اضافه کنید تا از کشیده شدن قطرات به جریان درون کش هوای دینام جلوگیری شود.

            4.2.3.3 محافظت از سیم پیچی

          در گستره های خاصی از دینام ها، CGT میتواند پردازش محیطی القایی قدرتمندی را به وجود آورد که منجر به محافظت بیشتر از سیم پیچی در برابر رطوبت می شود. این رویه تنها در مورد نگهدارنده ی اصلی قابل اجرا است. این پردازش اضافی منجر به کاهش درجه ای 3 تا 5 درصدی از درجه بندی های دامنه دار اوج (163/150 افزایش) می شود، اگر چه هیچ گونه کاهش درجه ای از این رویه در درجه بندی های دامنه دار اصلی (125/105 افزایش) ایجاد نمی شود.

این پردازش را نباید جایگزینی برای پردازش های محیطی بالا باشد، بلکه باید در کنار آن ها به کار گرفته شود. پرداخت هزینه های اضافی برای این پردازش الزامی است چرا که زمان القا و مواد را افزایش می دهد.

            4.2.3.4 محافظت از قسمت های فلزی بدون محافظ داخلی

          CGT قادر است پردازشی افزون بر سطوح فلزی بدون محافظ داخل دستگاه ارائه کند. این ها شامل میله و بخش های مختلفی می شود که بر روی میله و استوانه ی دستگاه سوار می شوند. این پردازش مشمول هزینه های اضافی می شود.

            4.2.3.5 عملیات

          دستگاه و کنترل های سیستم باید به گونه ای اندازه گیری و برنامه ریزی شوند که دینام در سطح باری مناسبی عمل کند تا از این که سیم کشی به حداقل دمای 100 درجه سلسیوس رسیده و در آن دما بماند اطمینان حاصل شود. این دما باید در سردترین شرایطی دست یابد که در منطقه میتوان با آن مواجه شد. این امر باعث می شود سیم کشی ها در شرایط عاری از رطوبت باقی بمانند و رطوبت از سیم کشی ها دور بماند.

            4.2.3.6 بار غیر خطی

          به دلیل تسلط بارهای غیر خطی بر این مناطق، CGT توصیه می کند که اگر دستگاه های P7x استفاده می شوند، به عنوان PE7 (طرح تولید کار گذاشته ی دستگاه) مشخص شوند. طرح های مولد های PE7 می توانند عوامل بیشینه ی بالاتری که در این کاربرد ها وجود دارند را فراهم کنند. دستگاه باید در درجه بندی کلاس F اندازه گیری شود که منجر به کاهش درجه می شود اما تاثیر گرمایشی و مقاومت واکنشی موثر دستگاه کمتری را به همراه دارد، لذا شکل موجی بهتری را پدید می آورد.

            4.2.3.7 فیلترها

          CGT فیلتر هایی را که نفوذ آب در آن ها یک معضل به شمار می رود را برا کاربرد توصیه نمی کند. فیلترها فقط باید برای از میان برداشتن ذره های خشک به کار روند. فیلترها به سرعت خیس شده و درون کشی هوا را محدود می کنند، و بعد از خاموش شدن، آب موجود در فیلتر جو موجود در دینام را بسیار مرطوب می کند که باعث افزایش رشد کپک می شود.

            4.2.3.8 ساز و کار نگه داری ( انتخاب ابزار آلات )

          برنامه ای ماهیانه بدین صورت اجرا می شود که در آن مولد به مدت چهار ساعت یا بیشتر در دمای کارکردی معمول (سیم کشی حداقل در 100 درجه سلسیوس) قرار گرفته تا سیم کشی ها را در قرار گرفتن در شرایط عاری از رطوبت یاری کند و از شکل گیری کپک جلوگیری کند.

            4.2.4 سیم کشی ها و اتصالات ( انتخاب ابزار آلات )

          مولد ها در سیم کشی ها و پیکر بندی اتصالی گوناگون موجود هستند. آشنایی با بعضی واژگانی که مورد استفاده واقع می شوند ما را در تصمیم گیری در مورد بهترین مولد برای کاربرد خود یاری می کند.

            4.2.4.1 قابل اتصال مجدد ( انتخاب ابزار آلات )

          خیلی از دینام ها با خروجی های انفرادی سیم کشی های جدای مرحله ای طراحی شده اند که می توانند به پیکر بندی های WYE یا دلتا متصل شوند. این دینام ها اغلب دینام های 6 لید نامیده می شوند. دینام های قابل اتصال مجدد اکثرا دارای شش سیم کشی جدا هستند، که هر جفت از آن ها در هر مرحله قرار دارند و می توانند به صورت سری یا موازی، و یا در پیکر بندی های wye یا دلتا به طور مجدد متصل شوند.

این دینام ها قابل اتصال مجدد 12 لیدی نامیده می شوند. این نوع دینام ها عمدتا با هدف قابلیت تنظیم و بازدهی در ساخت تولید می شوند و در کارخانه طبق پیکر بندی های مورد نیاز متصل و آزمایش می شوند.

            4.2.4.2 گستره وسیع ( انتخاب ابزار آلات )

          بعضی دینام ها به گونه ای طراحی شده اند تا گستره ی وسیعی از خروجی های سطحی ولتاژی مثل گستره ی 208 تا 240 یا 190 تا 220 ولت را تنها با تنظیم سطح برانگیختگی تولید کنند. هنگامی که به این دینام ها قابلیت اتصال مجدد نیز اضافه گردد، به آن ها قابل اتصال مجدد گستره وسیع اطلاق می شود.

            4.2.4.3 گستره توسعه یافته ( انتخاب ابزار آلات )

          این اصطلاح در مورد دینام هایی استفاده می شود که گستره ی ولتاژ بالاتری نسبت به دینام های گستره وسیع تولید می کنند. در شرایطی که دینام گستره وسیع 480-416 ولت سطحی تولید می کند، دینام گستره توسعه یافته 480-380 ولت تولید می کند.

            4.2.4.4 گستره محدود ( انتخاب ابزار آلات )

          همان گونه که از نام آن ها پیداست، دینام های گستره محدود قابلیت تنظیم گستره ی ولتاژ سطحی بسیار محدودی دارند (به عنوان مثال 480-440 ولت) و یا به این منظور تولید شده اند که تنها یک ولتاژ سطحی خاص و یا ارتباط مثل 480 ولت WYE تولید کنند.

            4.2.4.5 شروع موتور افزایش یافته ( انتخاب ابزار آلات )

          این واژه جهت توصیف دینام های بزرگ تر و یا دارای ویژگی های سیم کشی خاص است که ظرفیت جریان شروع موتور بالاتری تولید می کنند. با این حال، همان طور که در قبل نیز به آن اشاره شد، قابلیت شروع موتور افزایش یافته نیز از طریق انتخاب دینام محدود کننده ی افزایش دمای کمتر نیز قابل دستیابی است.

 

 

انتخاب ابزار آلات / انتخاب ابزار آلات / انتخاب ابزار آلات / انتخاب ابزار آلات / انتخاب ابزار آلات / انتخاب ابزار آلات / انتخاب ابزار آلات / انتخاب ابزار آلات

انواع تجهیزات روشنایی

انواع تجهیزات روشنایی

انواع تجهیزات روشنایی

 

1-3-3-3- انواع تجهیزات روشنایی

محاسبه ی تجهیزات روشنایی نسبتاً ساده است. مجموع توان لامپ ها یا تجهیزات روشنایی به وات ، یا وات مورد نیاز برای مدارهای روشنایی به اضافه ی وات مورد نیاز برای بالاست ها (تعدیل کننده ی جریان در لامپ به ویژه لامپ های فلورسنت).

انواع معمول روشنایی ها عبارتند از لامپ التهابی–لامپ حبابی که عموماً از رشته های تنگستن استفاده می کند، فلورست–لامپی که توسط بالاست به کار می افتد و از گازهای یونیزه شده استفاده می کند. همچنین برای روشنایی تخلیه گاز و تخلیه مورد استفاده قرار می گیرد – سدیم با فشار پائین و سدیم با فشار بالا و غیره … جدول 3 و 4 صفحه 26 شامل اطلاعات مفیدی در این مورد می باشند.

جدول 3- ضرایب توان انواع تجهیزات روشنایی (استارت و کارکرد)

نوع روشناییضریب توان استارتضریب توان کارکرد
فلورسنت
التهابی
تخلیه با شدت بالا

جدول 4- توان بالاست

2-3-3-3- تجهیزات تهویه ی هوا ( انواع تجهیزات روشنایی )

بارهای تجهیزات تهویه ی هوا عمدتاً با واحد ton بیان می شود. برای تخمین میزان توان مورد نیاز به کیلووات مقدار 2 HP/ton به عنوان میزان تقریبی بار کلی برای یک واحد کوچک محاسبه می شود. در صورتی که نیاز به محاسبه ی دقیق تر سایز و اجزای موتور مورد نیاز در تجهیزات A/C باشد باید تک تک این تجهیزات را به صورت مجزا جمع زده و دیماند فاکتور تجهیزاتی را که باید به صورت همزمان استارت شوند را به دست آورد.

F Demand (t) =Demand/Maximum possible demand

3-3-3-3- تجهیزات موتور ( انواع تجهیزات روشنایی )

انواع گوناگونی از موتورها و تجهیزاتی که به آن ها متصل می شوند وجود دارد که هر کدام از این تجهیزات بر روی ویژگی های استارت و کارکرد موتور تأثیر می گذارد. مباحث بعدی در مورد این تفاوت ها و خصوصیات و تأثیرشان در انتخاب سایز ژنراتور می باشد.

1-3-3-3-3- اینرسی پایین و بالا

لحظه ی اینرسی یک جرم دوار، همانند موتور و تجهیزاتش (بارهایش)، میزان مقاومتش در برابر شتاب ایجاد شده توسط گشتاور استارت موتور می باشد. گشتاور استارت موتور نیاز به قدرت موتور بیشتری نسبت به بار عملکرد دارد. به جای انجام محاسبات معمولاً در همین حد کافی است که تجهیزات را به دو بخش تجهیزات با اینرسی بالا و پایین برای تعیین نیروی مورد نیاز موتور جهت استارت و شتاب دادن به تجهیزات موتور تقسیم کرد.

بنابراین، تجهیزات دارای اینرسی پایین آن هایی هستند که می توانند شتاب داده شوند هنگامی که سرویس فاکتور 5/1 یا کمتر فرض شود، در حالی که تجهیزات با اینرسی بالا آن هایی هستند که سرویس فاکتور بیش از 5/1 در آن ها باید مفروض شود. سرویس فاکتورهای بالاتر همچنین باید برای بارها (تجهیزات) ضربه ای که به صورت مکانیکی نامتعادل هستند مفروض شود. جدول 5 صفحه­ی 26 طبقه بندی تجهیزات معمول را نشان می دهد.

تجهیزات با اینرسی بالاتجهیزات با اینرسی پایین
بالابرهاپمپ های تک و چند سیلندرکمپرسورهای تک و چند سیلندر

سنگ خرد کن ها

کانوایر – ناقل ها (تسمه نقاله)

فن ها و بلوئرهای سانتریفیوژکمپرسورهای چرخشیپمپ های چرخشی و سانتریفیوژ

استثنائاً فن های بزرگ یا پمپ های با هد بلند را در صورت عدم اطمینان جزو تجهیزات با اینرسی بالا حساب کنید.

2-3-3-3-3- بیش از 50 اسب بخار

نتیجه ی یک موتور بزرگ که در خط استارت شده و ژنراتوری که مقاومت ظاهری (امپدانس) پایینی را نشان می دهد،( هنگامی که رتور قفل شده یا در شرایط اولیه ی مقاومت قرار دارد). هجوم بالای جریان، معمولاً 6 برابر جریان کارکرد (رانینگrunning) می باشد. هجوم بالای جریان منجر به افت ولتاژ ژنراتور می شود. این افت ولتاژ متشکل از افت ولتاژ ناپایای لحظه ای و افت ولتاژ ریکاوری می باشد.

افت ولتاژ ناپایای لحظه ای در لحظه ای اتفاق می افتد که موتور به خروجی ژنراتور متصل می شود و تابعی از مقاومت ظاهری نسبی ژنراتور و موتور است. افت ولتاژ لحظه ای، افت ولتاژی است که توسط منحنی های افت ولتاژ که در دیتا شیت آلترناتور چاپ شده پیش بینی شده است. این منحنی های افت پیش بینی می کنند که با فرض ثابت بودن فرکانس باید انتظار چه افت لحظه ای را داشت.

در شرایطی که سرعت موتور به دلیل کیلووات سنگین استارت کاهش یابد، افت ولتاژ ناپایا ممکن است بیشتر به نظر بیاید (هنگامی که خصوصیت هماهنگ ساز گشتاور که از خصوصیات رگلاتور ولتاژ است، جریان القایی آلترناتور را برای بهبود سرعت موتور افزایش می دهد.)

پس از تشخیص افت ولتاژ ناپایای لحظه ای، سیستم القای ژنراتور، با افزایش القا برای ریکاور کردن ولتاژ واکنش می دهد(این عمل با افزایش دور موتور (با فرض اینکه موتور گشتاور مناسب تولید می کند) انجام میشود. گشتاور موتور برای موتورهای القایی متناسب با محذور ولتاژ به کار برده شده است.

شتاب موتور تابعی از تفاوت بین گشتاور موتور و نیازهای گشتاوری بار است. برای جلوگیری از زمان های شتاب بیش از حد و یا استال (Stall) کردن، موتور ژنراتور باید با بیشترین سرعت ممکن به ولتاژ مورد نظر برسد.

شیوه ریکاور شدن ولتاژ ژنراتور تابعی از سایز ژنراتور و موتور، توان موتور (ظرفیت به KW) و میزان نیروی القایی ژنراتور دارد. چند میلی ثانیه پس از افت ولتاژ ناپایا، رگولاتور ولتاژ نیروی ولتاژ زیادی را به القا کننده ی ژنراتور تحمیل می کند که باعث به وجود آمدن میدان جریان ژنراتور عمده ای متناسب با القا کننده می شود.

اجزای ژنراتور طوری طراحی شده اند که کمترین زمان واکنش ممکن را برای ثابت نگه داشتن ولتاژ و جلوگیری از اورلود شدن موتور بدهند. (سیستم های القایی ای که سریع واکنش می دهند یا Stiff هستند در هنگام استارت موتورهای بزرگ ممکن است باعث اوور لود شدن موتور شوند).

بر طبق شدت بار، ژنرتور باید ولتاژ را در سیکل های مختلفی و حداکثر در چند ثانیه ریکاور کند.

برای استارت موتور هم افت ناپایای لحظه ای و هم ریکاوری ولتاژ باید مد نظر قرار گیرند. سایزبندی ژنراتور باید به صورتی باشد که از افت فشار ناپایای اولیه ای که برای پروژه تعریف شده تجاوز نکند و اینکه بتواند به حداقل 90 درصد ولتاژ خروجی هنگامی که روتور کاملاً قفل شده ریکاور کند.

بنابراین موتور می تواند تقریباً 81% گشتاور نامی اش را در هنگام شتاب تولید کند که برای به کار انداختن اکثر تجهیزات کافی است (0.9×0.9=0.81).

در نبود خصوصیات منحصر به فرد هر پروژه، 35% افت ولتاژ استارت برای موقعیت های استارت موتور در نظر گرفته می شود.

انواع گوناگونی از استارترهای کاهنده ی ولتاژ موتور برای کاهش دادن KVA استارت موتور در مواردی که کاهش گشتاور مد نظر باشد قابل استفاده هستند.

کاهش KVA استارت موتور می تواند افت ولتاژ و سایز ژنراتور را کاهش دهد و باعث استارت نرم تری شود.

3-3-3-3-3- شیوه های استارت سه – فاز

چندین متد برای استارت موتورهای سه – فاز همانگونه که در جدول 6 صفحه 28 و ضمیمه ی B توضیح داده شده است وجود دارد. معمول ترین شیوه، استارت مستقیم از طریق خط (ولتاژ کامل) است. الزامات استارت موتور می تواند کاهش یابد ،با بکار بردن کاهنده ی ولتاژ یا استارتر حالت جامد که نتیجه اش نیاز به دستگاه ژنراتور کوچکتر است.

از آنجایی که گشتاور موتور تابعی از ولتاژ ورودی است، هر متدی که ولتاژ موتور را کاهش دهد باعث کاهش گشتاور موتور در حین استارت می شود. این متدهای استارت باید تنها برای بارهای موتور با اینرسی پایین استفاده شود. مگر اینکه مشخص شود که موتور گشتاور مناسب برای شتاب در حین استارت تولید می کند.

به علاوه این شیوه های استارت می تواند سبب تولید جریان ورودی بالا در هنگام انتقال از حالت استارت به حالت کارکرد گردد (چنانچه انتقال قبل از رسیدن موتور به سرعت کار کرد صورت پذیرد).

در صورتی که موتور قبل از انتقال به سرعت نزدیک سرعت کار کرد نرسد ممکن است با افت ولتاژ و فرکانس مواجه شويم.

3.3.3.3.4- درایو فرکانس متغیر

از میان تمام بارهای غیر خطی VFD  ها که برای کنترل سرعت موتورهای القایی به کار می روند بیشترین اختلال را در خروجی ولتاژ ژنراتور به وجود می آورند. در اینگونه مواقع برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد آلترناتور باید از آلترناتورهای با سایز بزرگتر استفاده نمود.

جدول 6- شیوه های استارت ولتاژ پایین

3.3.3.3.5- کد موتورهای NEMA ( انواع تجهیزات روشنایی )

در آمریکای شمالی KVA مناسب استارت موتور توسط کد های استاندارد NEMA مشخص میگردد. به این منظور HP موتور را در عدد NEMA ی مربوطه ضرب کنید

جدول 7- فاکتورهای ضریب NEMA

3.3.3.3.6-طراحی موتور سه فاز

جدول 8 صفحه 31 را ببینید

3.3.3.7-طراحی موتور تک فاز

جدول 9 صفحه 31 را ببینید

 

            3.3.4 شاخصه های بار

            3.3.4.1 ولتاژ بار و دامنه تغییرات فرکانس

          جدول 11 در صفحه ی 24 دامنه ی تغییرات بازه های مختلف در تغییرات ولتاژ و فرکانس را به طور خلاصه ارائه کرده است.

            3.3.4.2 نیروی باز زایشی ( انواع تجهیزات روشنایی )

          در استفاده از دستگاه های مولد بار، مثل آسانسور، جرثقیل، و بالابر، که محرک های مولد موتوری دارند، به بررسی نیروی باز زایشی نیاز است. در این استفاده ها، سرعت پایین آمدن اتاقک آسانسور و یا بالابر توسط مولد موتوری کاهش پیدا می کند که نیروی الکتریک را جهت جذب به منبع “پمپاژ” می کند. منبع کارور معمول به این دلیل که به طور ذاتی منبع نیروی نامحدودی است به آسانی نیروی باز زایشی را جذب می کند.

نیروی تولید شده توسط بار به سادگی دیگر بارها که بار واقعی کارور (اصلی) را کاهش می دهند تحت پوشش قرار می دهد. از سوی دیگر، یک دستگاه مولد منبع نیروی ایزوله ای است که گنجایش محدودی جهت جذب نیروی باز زایشی دارد. جذب نیروی باز زایشی تابعی از اصطکاک موتور اسب بخار در سرعت تعیین شده، اسب بخار پروانه، اصطکاک مولد، و اتلاف اصطکاک هوا و هسته (یعنی نیرویی که برای تثبیت میزان ولتاژ خروجی مولد لازم است) می باشد.

میزان نیروی باز زایشی دستگاه در برگه ی مشخصات توصیه شده ی دستگاه مولد آورده شده است و به طور معمول 10 تا 20 درصد از میزان نیروی دستگاه مولد است. (مولد موتور را به حرکت در می آورد، و انرژی را از طریق اتلاف اصطکاکی جذب می کند.)

            جدول 11. دامنه ی تغییرات معمول ولتاژ و فرکانس

          میزان نامناسب نیروی باز زایشی برای استفاده می تواند به افزایش ناخواسته ی سرعت پایین آمدن آسانسور و افزایش سرعت دستگاه مولد می شود.

نکته: بارهای باز زایشی اضافی می تواند سرعت بیش از حد و از کار افتادگی دستگاه مولد را به بار آورد. ساختمان های کوچکی که در آن ها آسانسور بار اصلی دستگاه مولد است در برابر این مشکل بیشترین آسیب پذیری را دارا هستند.

          به طور کلی، مشکل باز زایش را می توان با اطمینان از این موضوع که بارهای متصل دیگر نیروی باز زایشی را جذب می کنند حل کرد. به عنوان مثال، در ساختمان های کوچکی که آسانسور بار اصلی محسوب می شود، بار نورپردازی باید قبل از بار آسانسور به مولد انتقال یابد. در بعضی موارد به ذخیره های بار اضافی همراه با ابزارهای کنترل ذخیره ی بار نیاز است تا به جذب بارهای باز زایشی کمک شود.

            3.3.4.2.1 عامل نیروی باز (PF)

          القاوری و ظرفیت خازنی جریان های بار AC نقطه ای را ایجاد می کنند که در آن موج جریانی sinusodial از صفر رد می شود تا نقطه ای که در آن موج ولتاژ از صفر رد می شود را تضعیف کرده و یا هدایت کند. بارهای برق پذیر، موتورهای بیش برانگیخته هماهنگ، و دیگر موارد منجر به ایجاد عامل نیروی هدایت گر می شود، که در آن جریان ولتاژ را هدایت می کند.

به طور معمول بیشتر عامل تضعیف نیرو، که در آن جریان ولتاژ را تضعیف می کند، مورد نظر است و از القاوری در جریان به وجود می آید. عامل نیرو کسینوس زاویه ی هدایت یا تضعیف ولتاژ توسط جریان است، که در آن یک دوره ی کامل sinusoidal 360 درجه است. عامل نیرو به طور معمول به عنوان یک رقم اعشاری (0.8) و یا درصد (80%) عنوان می شود. عامل نیرو نسبت kW به kVA است. لذا:

kW = kVA × PF

          دقت داشته باشید که دستگاه های مولد سه مرحله ای برای بارهای 0.8 PF و دستگاه های مولد یک مرحله ای برای بار های 1.0 PF تنظیم شده اند. بارهایی که باعث می شوند عوامل نیرو پایین تر از آن چه باشند که مولد ها بر اساس آن ها تنظیم می شوند ممکن است باعث شوند جن سایز دینام یا دستگاه مولد بزرگ تری را برای سرویس رسانی مناسب به بار توصیه کند.

          ممکن است بارهای واکنشی که عامل هدایت گر نیرو را به وجود می آورند آسیب ایجاد کرده، و به دینام ها و بارها صدمه زده و یا ابزارهای حفاظتی را دچار مشکل کنند. معمول ترین منابع عامل هدایت گر نیرو سیستم های UPS ای هستند که از فیلترهای هماهنگ خطی ورودی استفاده می کنند، و یا دستگاه های اصلاح عامل نیرو (ذخیره های خازنی) می باشند که با موتورها مورد استفاده قرار می گیرند.

بار عامل هدایت گر نیرو باید از دستگاه های مولد جدا باشد. ظرفیت خازنی سیستم منبعی از انگیزش مولد می شود و کاهش کنترل ولتاژ تبدیل به یک معضل می گردد. همیشه خازن های اصلاحی عامل نیرو را همراه با بار از سیستم قطع و به آن وصل کنید. قسمت 5.3.4 را در صفحه ی 96 ببینید.

            3.3.4.3 بارهای تک مرحله ای و توازن بار ( انواع تجهیزات روشنایی )

          بارهای تک مرحله ای باید تا حد امکان به صورت متوازن بین سه مرحله ی دستگاه مولد سه مرحله ای پخش شود تا از گنجایش مولد و عدم توازن محدودیت ولتاژ به خوبی استفاده شود. به عنوان مثال، تنها به 10 درصد عدم توازن باز تک مرحله ای جهت محدود کردن بار متوازن سه مرحله ای به کمتر از 75 درصد از گنجایش تنظیم شده نیاز است.

برای جلوگیری از داغ شدن موتورها و از کار افتادگی زودهنگام عایق سازی در موتور سه مرحله ای، عدم توازن ولتاژ باید در میزان کمتر از 2 درصد باقی بماند.

 

 

انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی / انواع تجهیزات روشنایی

تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور

تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور

تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور

 

3-1- پیش گفتار

تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور :

این بخش بر روی تأثیرات بار الکتریکی بر سایز بندی دستگاه مولد نیروی الکتریکی تمرکز دارد. اهمیت دارد که جدول دقیقی از میزان بار در فاز اولیه ی طراحی پروژه های تولید نیرو تهیه شود، زیرا میزان بار مهم ترین فاکتور در سایزبندی ژنراتور می باشد. در صورتی که اطلاعات بار تمام تجهیزات در ابتدای پروژه مشخص نیست می توان سایزبندی را براساس تخمین بار انجام داد.

این عمل سپس باید با محاسبه مجدد هنگامی که اطلاعات دقیق تر قابل دسترس شوند همراه شود. انواع بارهای مختلف از قبیل موتورها، UPS ها، VFD ها، ابزارهای تصویر برداری پزشکی و پمپ های آتش نشانی تأثیرات قابل توجه و متفاوتی در سایزبندی ژنراتوردارند.

2-3- کاربردها و درجه بندی وظایف ( تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور )

1-2-3- درجه بندی وظیفه دستگاه های مولد نیرو

تعیین میزان باری که باید توسط دستگاه مولد نیروی الکتریکی تأمین شود تابعی از نوع کاربرد و وظیفه ی تعیین شده می باشد. به طور عمده سه نوع وظیفه برای استفاده ی از دستگاه های مولد برق وجود دارد: استندبای، پرایم، کانتینیوس. این طبقه بندی ها در فصل 2 صفحه ی 5 تعریف شده اند.

درجه بندی های دستگاه مولد برق بر طبق این سه نوع طبقه بندی متغیر است. دستگاه مولد نیرویی که در مصارف استندبای استفاده می شود عمدتاً به عنوان سیستم پشتیبان برق رسانی اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و انتظار می رود که مداوماً مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین درجه بندی استندبای بالاترین در بین مولدها است.

از دستگاه های پرایم انتظار می رود تا برای زمانی نامحدود کار کنند و این نوع مولدها منبع اصلی نیرو برای بارهای مختلف می باشند، بنابراین درجه بندی پرایم معمولاً 90% درجه بندی استندبای می باشد. در کاربرد ژنراتورهای با وظیفه ی کانتینیوس، از دستگاه انتظار می رود تا خروجی برای ساعات نامحدود با میزان بار ثابت داشته باشد.

کاربردهایی که در آن عمدتاً دستگاه به صورت موازی با یک سیستم برق رسانی دیگر و به صورت بیس لود (بار پایه) عمل می کند، بنابراین درجه بندی کانتینیوس معمولاً در حدود 70% درجه بندی استندبای می باشد. ظرفیت حمل بار دستگاه ژنراتور تابعی از عمر مورد انتظار یا فواصل بین اورهال می باشد.

2-2-3- کاربردهای اجباری و اختیاری ( تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور )

اساساً کاربردهای دستگاه های مولد نیرو در دو گروه پایه طبقه بندی می شود، آن هایی که توسط کدها و ضوابط قانونی اجباری هستند و آن هایی که توجیهات اقتصادی دارند (معمولاً مرتبط با قابلیت دسترسی یا اعتماد). این طبقه بندی باعث ایجاد انتخاب هایی کاملاً متفاوت در هنگام تصمیم گیری در مورد میزان بار می شود.

1-2-2-3 ملزم شده از طریق قانون ( تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور )

این کاربردها معمولاً آن هایی هستند که معمولاً توسط افراد مسئول، استندبای اورژانسی یا قانوناً اجباری تشخیص داده می شوند و معمولاً در مواردی که امنیت یا حمایت جانی از اهمیت بالایی برخوردارند مورد استفاده هستند.

این گونه از کاربردها ممکن است ذکر شوند در قوانین ساخت و ساز و یا قوانین مرتبط با امنیت جانی افراد و عموماً شامل تجهیزاتی همانند تجهیزات مراقبت سلامت (بیمارستان ها، کلینیک ها) سازه های مرتفع و مکان های تجمع (تئاترها، سالن های اجتماعات، مکان های ورزشی، هتل ها).

معمولاً دستگاه ژنراتور نیروی پشتیبان برای بارهایی همانند چراغ های خروج اضطراری، تهویه، تشخیص حریق وسیستم های هشدار، آسانسورها، پمپ های آتش نشانی، سیستم های ارتباطی امنیت عمومی، و حتی پروسه های صنعتی که قطعی نیرو بر آن سپس به خطر افتادن جان افراد می شود تأمین می کند.

هنگامی که تشخیص داده می شود از دست دادن جریان برق معمول سبب به مخاطره انداختن یا دشوار ساختن عملیات نجات یا مقابله با آتش شود سیستم های قانونی مورد نیاز دیگری اجباری می شوند. برای تشخیص حداقل بار مورد نیاز که توسط ژنراتور تأمین می شود از مقام های مسئول محلی و استانداردهای مربوطه کمک بگیرید.

2-2-2-3- استندبای اختیاری ( تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور )

این نوع از تأسیسات به دلیل حیاتی تر شدن موضوع دسترسی به نیرو رایج تر شده است. اینگونه تأسیسات در ساختمان های تجاری و صنعتی معمولند و نیرو را در جهت مواردی از قبیل گرمایش، سرمایش، پروسه های رد و بدل داده و پروسه های حساس صنعتی تأمین می کنند. استفاده از ژنراتورها اغلب هنگامی که قطعی برق سبب اختلال در پروسه های حساس می شود قابل توجیه است.

3-2-2-3- پرایم و کانتینیوس ( تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور )

کاربرد دستگاه های ژنراتوری که وظایف پرایم و یا کانتینیوس دارند در کشورهای رو به رشد برای مصارف توزیع نیروی متنوع در حال شایع تر شدن است.

فرصت های بسیار زیادی برای مصرف کنندگان و نیز تنوع در دستگاه ها به وجود آمده. قوانین زیست محیطی سخت تر و تغییر و تفاوت در قوانین باعث شده تا منابع تولید نیرو در سدد تولید بارهای متنوع و توزیع متنوع نیرو برای پاسخ به نیازهای مختلفی از قبیل کاهش اوج مصرف و غیره برآیند. مصرف کنندگان منابع نیرو در حال استفاده از تولید نیروی در سایت برای اوج مصرف هستند و فرصت های بدست آمده در تولید نیروی اشتراکی را با هر دو هدف نیرو و گرما دنبال می کنند.

در هر صورت باید این مورد را مد نظر قرار داد که مولدهای نیروی الکتریکی در مقایسه با برق کابلی جزء کوچکی از سیستم تولید نیرو را تشکیل می دهند و خصوصیات تولید بار این ژنراتورها چنانچه سایز ژنراتور به درستی انتخاب نشده باشد تأثیر عمیقی در کیفیت توان تولیدی دارد. با توجه به این که دستگاه های تولید نیرو جزء کوچکی از سیستم تولید نیرو را تشکیل می دهند باید انتظار اختلال در ولتاژ و فرکانس را داشت.

به علاوه هنگامی که بارهای غیرخطی ای که تولید جریان های هارمونیک می کنند متصل شوند سبب اختلال ولتاژ خروجی می شوند.

این اختلالات هنگامی که از مولدهای برق استفاده می شود نسبت به زمانی که از جریان شبکه ی کابلی استفاده می شود بیشتر است و در صورتی که مورد بررسی قرار نگیرد سبب ایجاد گرمای اضافی در ژنراتور و تجهیزات بار می شود.

در نتیجه هنگام تأمین نیرو برای بارهای غیر خطی شبیه کامپیوترها UPS هاو VFD ها ژنرارتورهایی بزرگتر از ژنراتور مورد نیاز برای تأمین بار باید تهیه کرد تا از اختلالات ولتاژ و فرکانس جلوگیری شود و اختلالات هارمونیک کاهش داده شود. امروزه نرم افزارهای سایزبندی ژنراتور امکان انتخاب دقیق ژنراتور برای خرید سیستمی که به اندازه ی کافی برای نیازهای مشتریان بزرگ باشد و از نیازشان بزرگتر نباشد را می دهد.

اگر چه وجود این نرم افزارها (مثلاً Gensize شرکت کامینز) و کمک گرفتن از نماینده ی شرکت فروشنده به خوبی نیازهای مشتریان را مرتفع می کند اما آگاهی از پروسه ی انتخاب ژنراتور مطمعناً سودمند خواهد بود (ضمیمه ی A را ببینید)

علاوه بر میزان بار، فاکتورهای بسیار دیگری نیز در انتخاب سایر مناسب ژنراتور تأثیرگذار هستند: الزامات استارت بارها همانند موتورها و بارهای مکانیکی آن، عدم توازن بارهای تک فاز، بارهای غیر خطی همانند تجهیزاتUPS، محدودیت های افت ولتاژ، بارهای سیکلیک و غیره…

3-3- مفاهیم بارها ( تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور )

1-3-3- مقدمات استارت و زیر بار رفتن

نیروی مورد نیاز بسیاری از انواع بارها (تجهیزات) به صورت قابل توجهی در هنگام استارت بار (تجهیز) نسبت به حالت کار مداوم یکنواخت بیشتر است. (در اکثر بارهای (تجهیزات) موتوری که از نوعی از تجهیزات استارت نرمsoft starter استفاده نمی کنند).

با این حال بارهای دیگر (بارهای غیر خطی همانند UPS ها کامپیوترها، VFDها و بارهای الکترونیک دیگر) باعث اختلافات بیش از حد ژنراتور می شود مگر اینکه ژنراتور با سایز بزرگتری برای تأمین نیروی مورد نظر استفاده شود.

تحت شرایط استارت یا عملکرد در حالت ماکزیمم بار، ناپایایی های ناگهانی بار می تواند سبب اختلاف فرکانس و ولتاژ مضر برای دستگاه های زیر بار شود این اختلاف ولتاژ و فرکانس در بعضی موارد می تواند آنچنان شدید باشد که از استارت موفق دستگاه جلوگیری کند. در حالی که بعضی از تجهیزات توانایی تحمل ناپایایی های کوتاه مدت ولتاژ و فرکانس را دارند، تجهیزات دیگری هستند که نسبت به این اختلالات حساسند.

در بعضی موارد تجهیز ممکن است دستگاه های کنترل محافظتی داشته باشد که باعث خاموش شدن تجهیز در این گونه شرایط شود. تأثیراتی شبیه کم سویی لامپ ها و یا از کار افتادن موقتی بالابرها اگر بحرانی نیست ولی حداقل سبب اختلال موقتی در عملکرد سیستم می شود.

یک تجهیز تولید نیروی الکتریکی علی رغم نوع سیستم القا با توجه به نیروی موتور KW و ولت آمپر ژنراتور KVA ،منبع محدودی از انرژی محسوب می شود. به این دلیل تغییرات بار سبب ایجاد ناپایایی در ولتاژ و فرکانس می شود. شدت و طول این ناپایایی تأثیرپذیر از ویژگی های تجهیز و سایز ژنراتور می باشد. یک دستگاه مولد نیرو نسبت به منابع برق کابلی، منبعی با امپدانس (مقاومت ظاهری) نسبتاً بالا محسوب می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل 4 ص 37 مراجعه کنید.

2-3-3- متصل کردن تجهیزات به صورت پله ای

در بسیاری از کاربردها توصیه می شود که تعداد تجهیزاتی که به ژنراتور متصل می شود و یا باید توسط نیروی تولید شده توسط ژنراتور استارت شود را محدود کرد. این تجهیزات عموماً به صورت پله ای به ژنراتور متصل می شوند تا نیازهای استارت و در نتیجه سایز ژنراتور مورد نیاز کاهش یابد. این عمل نیاز به تجهیزات کنترل بار و سوئیچ هایی برای انتقال بار ژنراتور دارد.

معمولاً برای این هدف از سوئیچ های انتقال چندگانه استفاده می شود. برای متصل کردن تجهیزات در زمان های مختلف با استفاده از تنظیمات استاندارد زمان تأخیر انتقال می توان از سوئیچ های انتقال تکی تنظیم شده استفاده کرد.

وجود چند ثانیه تأخیر توصیه می شود تا به ژنراتور اجازه دهیم ولتاژ و فرکانس را ثابت کند.

این بدان معناست که تجهیزات اورژانسی باید قبل از بقیه تجهیزات به ژنراتور متصل شوند. تجهیزاتی که نیاز به نیروی استارت بیشتری دارند پس از آن متصل می شوند. تجهیزات UPS جزو آخرین تجهیزاتی هستند که به ژنراتور متصل می شوند. چون اینگونه تجهیزات از باطری استفاده می کنند.

با توجه به این پیش زمینه ابتدایی خصوصیات عملکرد تجهیزات در زیر توضیح داده می شود.

 

تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور / تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور / تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور / تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور / تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور / تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور / تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور / تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور/ تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور

چک لیست طراحی اولیه ژنراتور

چک لیست طراحی اولیه ژنراتور

چک لیست طراحی اولیه ژنراتور

 

چک لیست طراحی اولیه ژنراتور :

نوع سیستم :

 • اضطراری
 • استندبای (قانوناً اجباری)
 • استندبای (اختیاری)
 • استندبای (اختیاری)
 • پرایم پاور
 • سیستم های کاهش اوج مصرف
 • سیستم های کاهش بهای انرژی
 • بیس لود (سیستم های تولید نیروی دائمی)

درجه بندی ژنراتورها

 • درجه بندی استندبای
 • درجه بندی پرایم پاور
 • درجه بندی کانتیتیوس (دائم کار)

سایزبندی ژنراتورها

 • تک واحد PF —— KVA ——– KW ——-
 • واحدهای موازی PF ——- KVA ——- KW —— # ——-

ولتاژ و فرکانس ژنراتور

ولتاژ ——– فرکانس ——–

 • تک فاز
 • سه فاز

موقعیت

 • داخلی
 • همسطح زمین
 • بالاتر از سطح زمین
 • پایین تر از سطح زمین
 • خارجی
 • همسطح زمین
 • بر روی پشت بام

آیا دسترسی مستقیم برای نصب / سرویس وجود دارد ؟ بله —- خیر —–

سوخت

 • دیزل
 • گاز طبیعی
 • LPG

سوخت دیزل

 • مخازن روزانه
 • مخازن زیرزمینی
 • مخازن خارجی

سوخت LPG

 • گاز
 • مایع

هوزینگ (محفظه)

 • محافظت در برابر شرایط جوی
 • آکوستیک
 • محافظت در برابر ورود غیرمجاز
 • Drop over
 • مناطق ساحلی

تجهیزات جانبی

 • جعبه تقسیم موازی
 • سوئیچ انتقال اتوماتیک
 • شارژر باتری
 • Network interface
 • آلارم ها و مونیتورهای از راه دور
 • کلید قطع کننده ی مدار
 • واحدهای کنترل موازی
 • لرزه گیر

الزامات خاص آلترناتور

 • درجه بندی کاهش دما 150 C    80 C
 • RTDS یا مقاومت گرمایی ßThermistor

سیستم خنک کاری

 • رادیاتور در محل دستگاه قرار دارد
 • رادیاتور در محل دیگری قرار دارد
ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت

ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت

ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت

 

2-7 – ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت :

انتخاب گاز طبیعی، دیزل یا LPG در سایزبندی و قابل استفاده بودن ژنراتور تأثیر می گذارد

1-7-2- سوخت دیزل ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

 • سوخت دیزل برای تجهیزات استندبای و اضطراری توصیه می گردد. استاندارد
  ASTM D975 NO.2-Dدر رتبه بندی سوخت دیزل برای عملکرد خوب استارت و افزایش طول عمر موتور توصیه می گردد.

ذخیره سازی سوخت در سایت باید فراهم گردد ولی در هر حال مخزن ذخیره ی سوخت نباید بیش از اندازه بزرگ باشد. سوخت دیزل حداکثر تا 2 سال در مخزن دوام می آورد بنابراین مخزن باید براساس گردش سوخت بر طبق جدول زمان بندی و آزمایش سوخت در طی این مدت سایزبندی شود. ممکن است نیاز به افزودن میکروب کش باشد در صورتی که گردش سوخت پایین است و یا شرایط رطوبتی بالا سبب رشد میکروب های سوخت می شود.

میکروب های موجود در سوخت می توانند سبب مسدود شدن فیلتر سوخت و یا آسیب موتور شوند.

 • شرایط آب و هوایی سرد – از استاندارد سوخت Premium NO. 1-Dباید مورد استفاده قرار گیرد در هنگامی که دمای محیطی زیر دمای انجماد می باشد. گرم کردن سوخت ممکن است ضروری باشد برای جلوگیری از مسدود شدن فیلترهای سوخت در دماهای زیر نقطه ی ابر سوخت. تقریباً برای استاندارد 2-D و برای استاندارد NO. 1-D
 • ممکن است شرایط تخلیه قابل استفاده باشد. بخش 2.8 در صفحه 18 را ببینید.

2-7-2- سوخت بیودیزل ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

سوخت بیودیزل از انواع منابع مختلف مثل روغن گیاهان، چربی حیوانات و روغن های خوراکی تولید می شود. به همه ی این سوخت ها اسید متیل استرهای چرب FAME می گویند.

هنگامی که در موتورهای دیزل استفاده می شوند دود، توان و هزینه ی سوخت کاهش پیدا می کند. با وجود کاهش دود تأثیر استفاده این نوع سوخت در انتشار آلاینده های دیگر متفاوت است و سبب کاهش بعضی آلاینده ها و در مقابل افزایش بعضی آلاینده های دیگر می شود.

سوخت بیودیزل یک سوخت جایگزین است بدین معنی که عملکرد و سطح آلاینده های موتور در هنگام استفاده از این سوخت تضمین نمی گردد.

 • مخلوط حداکثر 5% حجم سوخت بیودیزل با سوخت دیزل با کیفیت سبب مشکلات اساسی نمی شود. در صورتی که این میزان بالاتر از 5% باشد می توان انتظار مشکلات جدی را داشت. شرکت کامینز استفاده از مخلوط سوخت بیودیزل را تأیید و یا رد نمی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت کامینز مشورت نمائید.

3-7-2- گاز طبیعی ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

 • برای اکثر سایت ها نیاز به ذخیره سوخت در – سایت نمی باشد.
 • گاز طبیعی در صورت در دسترس بودن و دارا بودن جریان و فشار مناسب انتخابی با صرفه ی اقتصادی است.
 • یک مخزن سوخت LPG حمایتی برای موارد اضطراری می باشد.
 • گاز طبیعی در دستگاه های خاصی قابل استفاده است. در هر حال آنالیز سوخت و مشاوره با سازنده ی موتور برای تعیین کاهش احتمالی توان یا آسیب به موتور به دلیل احتراق ضعیف، بد سوزی به دلیل احتراق انفجاری و یا خوردگی ضروری است.
 • احتراق انفجاری و آسیب به موتور ممکن است به دلیل افزودن موقتی بوتان برای حفظ فشار خط باشد. موتورهای گاز طبیعی نیاز به گاز تمیز، خشک و با کیفیت برای تولید نیرو و اطمینان از طول عمر مفید موتور دارند.
 • پایداری فرکانس ژنراتورهای احتراق جرقه ای به خوبی ژنراتورهای دیزل نیست. پایداری فرکانس مناسب در هنگام تولید نیروی مداوم UPSاهمیت دارد.
 • شرایط آب و هوایی سرد – در دماهای محیطی زیر موتورهای احتراق جرقه ای نسبت به موتورهای دیزل معمولاً راحت تر استارت شده و سریع تر زیر بار می روند.

تذکر: شرکت کامینز پاور لوله کشی گاز طبیعی با فشار بالا را به درون ساختمان توصیه نمی کند. (Psig5 [KPa34]یا بیشتر)

4-7-2- LPG (گاز مایع) ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

 • دسترسی محلی به LPG قبل از انتخاب ژنراتور LPG باید مورد بررسی قرار گیرد.
 • ذخیره ی سوخت در سایت باید تأمین گردد. LPG را می توان به صورت نامحدود ذخیره کرد.
 • پایداری فرکانس موتورهای احتراق جرقه ای به خوبی موتورهای دیزل ژنراتور نیست. این مسأله در هنگام تولید بارهای UPS اهمیت دارد.
 • شرایط آب و هوایی سرد – یا مخزن ذخیره ی LPGباید طوری سایزبندی شود که میزان تبخیر مورد نیاز را در پایین ترین شرایط دمای محیطی محتمل بدهد و یا هیتر تبخیر کننده باید تهیه شود.
 • تذکر: شرکت کامینزپاور لوله کشی کردن LPG فشار بالا ([Kpa138] Psig 20 یا بیشتر) چه به صورت مایع یا گاز را به درون ساختمان توصیه نمی کند.

5-7-2- گازوئیل ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

سوخت گازوئیل به دلیل فراریت و زمان مجاز نگهداری برای ژنراتورهای

استندبای ثابت مناسب نیست.

6-7-2- سوخت های جایگزین ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

به طور کلی موتورهای دیزل امکان کار کردن با سوخت های جایگزین دیگر به شرط دارا بودن روانکاری مناسب را در هنگامی که تأمین سوخت با استاندارد NO.2-Dموقتاً امکان پذیر نباشد را داراست.

استفاده از سوخت های جایگزین ممکن است بر روی پوشش گارانتی عملکرد موتور و تخلیه تأثیر بگذارد.سوخت های جایگزین زیر عموماً در محدوده های توصیه شده قابل قبول می باشند.

 • سوخت دیزل 1-D و 3-D
 • سوخت روغن 2 (سوخت گرمایشی)
 • سوخت توربین هواپیما درجه ی Jet A و Jet A-1 (سوخت جت تجاری)
 • سوخت های توربین های گازی غیر از هواپیما. درجه های 1 GT و NO.2 GT
 • درجه های 1-K و NO. 2-K از کروزین (نفت سفید)

8-2- ملاحظات محیطی ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

مطالب زیر در رابطه با اندازه گیری مسائل محیطی مرتبط با صدا، تخلیه ی اگزوز و ذخیره ی سوخت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل 6 صفحه ی 115 مراجعه کنید.

1-8-2- صدا ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

رفع صداهای مزاحم در صورت مورد نیاز بودن باید در طراحی اولیه مد نظر قرار گیرد. عموماً شیوه های رفع صدای مزاحم هزینه های قابل توجه ای نیاز دارد و فضای مورد نیاز برای تأسیسات را افزایش می دهد. یک سیستم ژنراتور منابع ایجاد صدای بسیاری دارد که شامل فن های خنک کننده صدای موتور، و صدای اگزوز می شود. برای رفع مؤثر صداهای مزاحم تمامی این منابع تولید صدا باید مد نظر قرار گیرند.

در اکثر موارد شیوه ی توصیه شده برای رفع این صداها هدایت صدا به سمتی است که افراد آن را نمی شنوند. استفاده از مافلر (صدا خفه کن) به تنهایی ممکن است در یک موقعیت مکانی مشخص منجر به کاهش صداهای مزاحم نشود. به دلیل ماهیت صدا که در جهت های مختلف پخش می شود، موقعیت جهت و فاصله ی ژنراتور نسبت به لاین ها و مکان هایی که صدا ژنراتور در آن ها مزاحم محسوب می شود باید مورد توجه قرار گیرد.

جدول شماره 2 – لول ها (سطوح) صدا

2-8-2- سطوح صدا و قوانین مربوطه ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

در آمریکای شمالی، قوانین ایالتی و محلی حداکثر سطوح صدا برای مناطق مختلف را مشخص می کند

جدول 2 در صفحه ی 18 بعضی قوانین مربوط به سطح صدا را نشان می دهد.

برای تطبیق با این قوانین نیاز به آگاهی از سطح صدای محیط و نیز سطح صدای تولید شده توسط ژنراتور در حالت زیر بار بودن کامل در آن محیط می باشد.

قوانین مربوط به سطح صدا همچنین برای محافظت از شنوایی کارگران می باشد. افرادی که در اتاق های ژنراتور کار می کنند باید در هنگام کار کردن ژنراتور از محافظ گوش استفاده کنند.

3-8-2- قوانین مربوط به تخلیه ی اگزوز موتور ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

ژنراتورها فارغ از موارد مصرف ممکن است بر طبق قوانین محلی یا ملی تحت شرایط قوانین مربوط به تخلیه ی اگزوز قرار گیرند. جهت مطابقت با این قوانین اغلب نیاز به کسب مجوزهای خاصی می باشد.

بعضی مناطق خاص ممکن است شرایط ویژه ای در استفاده از موتورهای گاز سوز و یا تخلیه ی گازهای اگزوز داشته باشند. حتماً در مرحله ی طراحی این قوانین را چک کنید.

شکل 6 در صفحه ی 19 قوانین تخلیه ی اگزوز EAPرا برای تجهیزات غیر جاده ای نشان می دهد. لطفاً توجه کنید که این ارقام ماکزیمم محدوده بوده و براساس یک تست 5 سیکلی اندازه گیری شده اند و نمایانگر گازهای خروجی در تمامی سطوح بار نیستند. برای آگاهی از میزان گاز خروجی دستگاه تحت بارهای 25%   50%  75%  و 100% با توزیع کننده تماس بگیرید.

همچنین توجه کنید که مقادیر گاز خروجی از اگزوز بر طبق شرایط سایت همانند دما، رطوبت،کیفیت سوخت و غیره متغیر است. فاکتورهای اصلاحی مرتبط ممکن است برای پیش بینی گازهای خروجی مورد نیاز باشد.

4-8-2- قوانین مربوط به ذخیره سازی سوخت ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

طراحی مخزن ذخیره ی سوخت و تأسیسات در مکان های مختلف توسط قوانینی که معمولاً به دو دلیل متفاوت نوشته شده اند کنترل می شود: حفاظت های محیطی و حفاظت در برابر حریق به دلیل وجود این قوانین (ملزم شدن به اجرا و یا معاونت از اجرای این قوانین در مناطق مختلف متفاوت است) ضروری است که از الزامات محلی آگاه شوید.

در آمریکای شمالی، قوانین حفاظت محیطی معمولاً در هر دو سطح فدرال و ایالتی وجود دارد. قوانین متفاوتی برای مخازن ذخیره سوخت در بالا و زیر سطح زمین وجود دارد.

این قوانین شامل طراحی، استانداردهای ساخت، ثبت، تست مخزن و تشخیص نشتی می شود. و همچنین شامل بودجه های مالی تأمین خسارت و جلوگیری از ریخته شدن سوخت در طبیعت می گردد. به صورت کلی معافیت از این قوانین در 2 صورت به مخازت سوخت بالا و زیر سطح زمین اعطا می گردد.

1) ظرفیت مخزن ذخیره 1320 گالن (500 لیتر) و یا کمتر باشد. 2) هیچکدام از مخازن ظرفیتی بیش از 660 گالن (250 لیتر) نداشته باشد. 3) سوخت در تأسیسات مصرف شود (بدون مصرف در مخازن باقی نماند)

شکل 6: EPA CI NSPSبرای موتورهای استیشنری استانداردهای (4205/60 و 4204/60 و 4202/60 و 4201/60)

حتی هنگامی که تأسیسات از رعایت این قوانین معاف می شود باید توجه کرد که مخارج پاکسازی ممکن است بسیار بالا باشد حتی برای مقادیر پایین ریخته شدن سوخت در طبیعت که معمولاً به دلیل نشتی، سرریز سوخت و غیره می باشند.

گرایش عمده در ذخیره سوخت دیزل برای ژنراتورست های در سایت داخلی و خارجی استفاده از مخازن دو جداره با تشخیص نشتی و سیستم حفاظت در برابر سرریز شدن است.

5-8-2- حفاظت در برابر حریق ( ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت )

در منطقه ی آمریکای شمالی قوانین حفاظت در برابر حریق عمدتاً از یکی از استانداردهای سازمان ملی حفاظت در برابر حریق NFPA استفاده می کند.

این استاندارها شامل الزاماتی برای ظرفیت ذخیره ی سوخت در مکان های سربسته سیستم های لوله کشی سوخت، طراحی و تولید مخازن سوخت، موقعیت مخازن سوخت، خاکریزسازی و تدارک شیر تخلیه ی ایمنی می شوند. به استاندارد شماره 37 NFPA بخش نصب موتورهای استیشنری مراجعه کنید. مقامات محل ممکن است قوانین محدود کننده ی بیشتری نیز در این مورد وضع کرده باشند.

 

 

ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت / ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت / ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت / ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت

سایز بندی ژنراتور

سایز بندی ژنراتور

سایز بندی ژنراتور

 

سایز بندی ژنراتور :

ضروری است که جدولی از میزان بار مورد نیاز در اسرع وقت جهت برآورد میزان بودجه ی پروژه تهیه شود. اگر میزان بار تمامی دستگاه ها در ابتدا در پروژه مشخص نباشد می توان بارها را تا زمانی که اطلاعات دقیق تر به دست آید تخمین زد. بار موتورهای بزرگ، UPS ،منابع تولید نیروی مداوم، VDF (درایو فرکانس متغیر)، پمپ های آتش نشانی و تجهیزات تصویربرداری تشخیص پزشکی تأثیر قابل توجهی در سایزبندی ژنراتور دارند و باید به دقت بررسی شوند.

مشخصات دقیق عملکرد گذرا، شیب ولتاژ و فرکانس و زمان های ریکاوری، در طی استارت موتور و پذیرش قطع بار نیز تأثیر قابل توجهی در سایزبندی دارند. فصل 3 در صفحه ی 23 در این منوال که مربوط به محاسبات سایزبندی و انواع اطلاعات مورد نیاز برای گونه های مختلف تجهیزات می باشد را ببینید.

برای تخمین های اولیه یک حساب سرانگشتی محتاطانه کفایت می کند:

موتورها – 2/1 اسب بخار در کیلووات.

(منبع تغذیه برای وقفه) UPS – 40% بزرگتر برای Ø1 و 6 پالس، یا 15% بزرگتر برای 6 پالس با فیلتر ورودی و 12 پالس UPS.

(درایو فرکانس متغیر) VFD – 100% بزرگتر، در صورتی که پهنای باند مدوله سازی شده باشد 40%  بزرگتر.

هنگام زیر بار بردن ژنراتور، تقسیم بارها به مراحل مجزا یا بلوک های بار می تواند تأثیر مطلوبی در سایر ژنراتور مورد نیاز داشته باشد. استفاده از سوئیچ های انتقال متعدد یا ابزارهای دیگر (رله های تأخیری، PLC و غیره…) ضروری است تا اجازه دهد ولتاژ و فرکانس ژنراتور بین مراحل ثابت شود.

بر طبق بار کل (معمولاً بالاتر از kw 500)، موازی کردن ژنراتورها سودمند خواهد بود.

اگر چه عملاً ممکن می باشد اما معمولاً از لحاظ اقتصادی معقول نیست که هنگامی که بار کل kw300 یا کمتر است ژنراتورها را موازی کنیم.

6-2- ملاحظات مکانی ( سایز بندی ژنراتور )

یکی از اولین تصمیمات طراحی مشخص کردن این موضوع است که آیا مکان ژنراتور درون ساختمان است و یا خارج از ساختمان و در یک پناهگاه یا محفظه می باشد.

هزینه های کلی و راحتی نصب سیستم تولید نیرو بستگی مستقیم به چارچوب کلی موقعیت و مکان فیزیکی تمام اجزای سیستم اعم از ژنراتور، مخازن سوخت، داکتهای تهویه و دودکش ها و لوازم دیگر دارد.

برای مکان های داخلی و خارجی به مسائل زیر توجه نمائید:

-حمل و نقل ژنراتور

-موقعیت و مکان تابلوی برق و سوئیچ های انتقال

-مدارهای تقسیم برای گرم کننده ی موتور، شارژ باتری و غیره

-امنیت در برابر سیل، آتش، یخ زدگی و خرابکاری

-جلوگیری از نشت تصادفی سوخت و یا مایعات خنک کننده

-احتمال آسیب همزمان به سرویس های اضطراری و نرمال

-دسترسی آسان جهت تعمیر و نگهداری و یا بازرسی های احتمالی

-دسترسی و فضای مناسب جهت تعمیرات اساسی همانند اورهال یا تعویض قطعات

-دسترسی به (منبع نیرو) load bank جهت تست در صورت نیاز به تعمیرات، آزمایشات دقیق و یا کد (Code).

1-6-2- ملاحظات مربوط به مکان های خارجی ( سایز بندی ژنراتور )

صدای منتشر شده در محیط – ممکن است نیاز به سپرهای (موانع) صوتی باشد. به علاوه افزایش فاصله بین ژنراتور و مناطق حساس به اصوات مزاحم باعث کاهش دریافت اینگونه اصوات می شود. محفظه های صوتی (آکوستیک) اغلب قابل استفاده و در دسترس هستند و ممکن است مورد نیاز باشند برای برآورده کردن انتظارات مشتریان و با رعایت آیین نامه های محلی مربوط به ایجاد اصوات مزاحم.

ممکن است محفظه های محافظت در برابر شرایط جوی همانگونه که از نامشان پیداست برای محافظت از ژنراتورها در برابر شرایط نامساعد جوی مورد نیاز باشد که علاوه بر این دیزل ژنراتور را در خود جای داده و باعث زیبایی ظاهری نیز می شوند.

– استارت و پذیرش بار در طول بازه ی مشخصی از زمان در دمای محیطی پایین نیز ممکن است مسئله ساز باشد. سیستم های اضطراری همانگونه که توسط قوانین (codes) مشخص شده نیاز دارند که دمای محیطی اطراف ژنراتور در سطح پایین نگه داشته شود.

نمونه های این کدها NFPA 110است که نیاز دارد تا حداقل دمای محیطی اطراف ژنراتور  باشد و کد CSA 282 که نیاز دارد تا این دمای حداقل محیطی  باشد. برآورده کردن ضروریات مربوط به دمای پایین توسط یک محفظه ی چسبیده به ژنراتور غیر ممکن یا بسیار دشوار است.

به همین دلیل نیاز به یک محفظه ی عایق در برابر صدا و نیز احتمالاً گرما می باشد. محفظه ای که تنها برای مقاصد صوتی تهیه شده شامل مواد عایق در برابر صداست اما ممکن است مشکل دما را برطرف نکند. پکیج های محفظه ی عایق در برابر صدا، دودکش و گرم کننده ها در صورت نیاز، قابل استفاده و در دسترس هستند.

– سیستم های گرمایشی کمکی متعددی ممکن است مورد نیاز باشد برای استارت و یا بهبود پذیرش بار حتی اگر کاربرد ژنراتور برای موارد اضطراری نباشد. ممکن است گرم کننده هایی برای باطری، موتور و یا حتی روغن مورد نیاز باشد. برای اطلاعات دقیق تر به بخش 8-5-4 در صفحه ی 62 مراجعه کنید.

– گرمایش و بهبود وضعیت سوخت:

در دمای محیطی پایین سوخت دیزل ممکن است جریان مناسب نداشته باشد، ابری شود (CP نقطه ی ابر در یک مایع دمایی است که در آن ذرات جامد حل شده در مایع دیگر محلول نیستند)، و یا فیلتر هوا پمپ ها را مسدود نمایند. سوخت های مخلوط برای رفع این مشکل استفاده می شوند اما گرمایش سوخت ممکن است برای عملکرد مطمئن مورد نیاز باشد.

– نمک موجود در هوا در مناطق ساحلی ممکن است سبب خوردگی فلز در ژنراتورها، مخازن سوخت و پایه های حایل که در محوطه های خارجی نصب شده اند شود. استفاده از محافظ های آلومینیومی مانع از خوردگی و سبب افزایش مقاومت تجهیزات در مناطق ساحلی با فاصله ی تا 60 مایل از آب های شور می شود.

– دسترسی برای سرویس در موارد تعمیرات اساسی، تعویض قطعات (مثلاً رادیاتور یا آلترناتور) و یا اورهال در طراحی محفظه و محل قرارگیری ژنراتور باید مد نظر قرار گیرد.

اگر انجام این تعیمرات اساسی به دلیل ساعات کارکرد بالای دستگاه باشد، آنگاه دسترسی اهمیت بیشتری می یابد و باید دقت بیشتری در زمینه ی طراحی انجام داد. که شامل در پوش ها، دیوارهای قابل جداسازی از محفظه، فضا و تجهیزات لازم در ساختمانی در نزدیکی دیزل ژنراتور برای اورهال می باشد.

– فنس های امنیتی و موانع دید.

– دود اگزوز باید به سمت دیگری از ورودی های ساختمان و دستگاه های تهویه هدایت شود.

-رینگ یا الکترود برق گیر ممکن است مورد نیاز باشد برای هر سیستم.

-حفاظت در برابر رعد و برق

2-6-2- ملاحظات مربوط به مکان های داخلی ( سایز بندی ژنراتور )

– اتاق اختصاص داده شده – برای سیستم های تولید نیروی اضطراری: طبق قوانینی مشخص اتاق ژنراتور تنها باید به همین منظور اختصاص داده شود. همچنین باید به تأثیر جریان هوای مربوط به تهویه بر روی تجهیزات دیگر در همین اتاق همانند تجهیزات گرمایشی ساختمان توجه شود.

– میزان محافظت در برابر حریق – قوانین به صورت مشخصی حداقل 1 یا 2 ساعت مقاومت در برابر آتش سوزی را توصیه می کنند – با مقامات محلی جهت تهیه ی ملزومات مورد نیاز مشورت کنید.

– فضای کاری – فضای کار در اطراف تجهیزات الکتریکی معمولاً توسط قوانین خاصی مشخص شده است. در عمل حداقل باید فاصله ی 3 فوت (1 متر) ی خالی در اطراف هر ژنراتور باشد. آلترناتور باید بدون جابجایی کل دستگاه یا اجزایش قابل تعویض باشد. همچنین قابلیت دسترسی برای تعمیرات اساسی (همانند اورهال یا تعویض قطعات همانند رادیاتور) باید وجود داشته باشد.

انواع سیستم های خنک کاری – توصیه می شود از رادیاتور تهیه شده توسط کارخانه استفاده شود .پروانه ی رادیاتور می تواند در اتاق تولید فشار منفی بالایی کند. بنابراین درهای دسترسی به دستگاه باید به سمت داخل باز شوند یا بادگیر باشند تا در هنگام کار کردن پروانه قابل باز شدن باشند. برای اطلاعات بیشتر بخش 3/6 صفحه ی 134 را ببینید.

– تهویه نیاز به حجم بالایی از هوا دارد. یک طراحی بهینه ی اتاق، هوای ورودی را مستقیماً از خارج گرفته و در جهت دیوار مقابل مستقیماً به خارج از اتاق هدایت می کند. ممکن است به پروانه های تهویه اضافی به عنوان یکی از تجهیزات اختیاری در ژنراتورهایی که دارای مبادله کننده ی گرما یا رادیاتورهای دور از دستگاه ژنراتور می باشند نیاز باشد.

دود موتور – خروجی دود اگزوز باید در حد مقدور بالا باشد تا از بادهای شایع در اطراف ساختمان مصون باشد و نیز به سمت مخالف هوای مکشی ورودی تهویه و نیز ورودی های ساختمان هدایت شود.

ذخیره ی سوخت و لوله کشی – آیین نامه ها و مقررات محلی شیوه های ذخیره ی سوخت در داخل ساختمان را مشخص می کنند و محدودیت هایی برای میزان ذخیره سوخت وضع می کنند. در این زمینه با فروشنده ی محلی ژنراتور کامینز تماس گرفته یا از مقامات محلی اطلاع کسب کنید. برای پر کردن مجدد مخزن سوخت باید دسترسی های لازم در نظر گرفته شود. بخش سوخت در پایین را ببینید.

– توصیه می شود که در سیستم توزیع الکتریکی منبع نیروی موقتی تدارک دیده شود.

– مکان درون ساختمان باید اجازه ی تحویل اولیه ی دستگاه، نصب و سرویس و تعمیرات بعدی را بدهد. مکان مناسب برای ژنراتور در داخل ساختمان با توجه به ملاحظات بالا باید بر روی زمینی در نزدیکی پارکینگ یا دسترسی جاده ای یا یک رمپ سرباز باشد.

دقت کنید که تجهیزات سنگین ممکن است نیاز به جابجایی یا تعمیرات اساسی داشته باشند. همچنین تهیه و تحویل سوخت، روغن و غیره را در نظر بگیرید.

سیستم سوخت رسانی اغلب به همراه مخازن سوخت پمپ ها و خطوط انتقال و غیره طراحی می گردند اما تعویض روانکارهای صنعتی و خنک کننده ها ممکن است دشوار شود اگر مواد ذکر شده درون بشکه تحویل شود.

تجهیزات نصب شده روی سقف نیاز به ملاحظات ساختاری دارند. لرزش و ذخیره / تحویل سوخت در اینگونه تجهیزاتی ممکن است مشکل ساز شوند.

مکان های درونی عموماً نیاز به اتاق اختصاص داده شده ای دارند که ضد حریق باشد.

تأمین جریان هوا برای اتاق داخلی ممکن است مشکل باشد. خفه کننده های آتش در داکت های اتاق های داخلی عموماً مجاز نیستند. اتاق ها دارای دو دیواره ی خارجی روبروی هم هستند که جریان هوای ورودی از روی ژنراتور عبور کرده و پس از برخورد با رادیاتور در انتهای مقابل اتاق از محوطه تخلیه می شود.

تأسیسات ژنراتور اغلب باید شرابط آب و هوایی مختلفی را تجربه کنند. اگر چه ژنراتورها طوری طراحی شده اند که در شرایط مختلف آب و هوایی عملکرد بهینه ای داشته باشند ملاحظات خاصی را برای شرایط بد جوی باید در نظر گرفت.

1-2-6-2- محیط های ساحلی ( سایز بندی ژنراتور )

 • نمک موجود در هوا و میعان به دلیل رطوبت بالا نیاز به توجه و دقت بیشتری دارد
 • گرم کننده های آلترناتور در محیط های مرطوب ضروری است. لازم به تذکر است که کار گرم کننده های آلترناتور دور نگه داشتن رطوبت از آلترناتور است و تنها وظیفه شان تنها تأمین هوای خنک نیست.
 • جلوگیری از انباشته شدن آب در اطراف ژنراتور ضروری است. طراحی تجهیزات منحرف کننده انباشت آب برای عملکرد مطمئن و عمر ژنراتور ضروری است.

لطفاً به بخش 4.2.3.1 در صفحه ی 38 مراجعه کنید.

2-2-6-2 محیط های خشک و غبار آلود ( سایز بندی ژنراتور )

اتاق ژنراتور باید در مقابل شن و گرد و خاک محافظت شود. گرد و خاک و ذرات شن تهدیدی برای عملکرد و نگهداری ژنراتور محسوب می گردند. اقدامات احتیاطی همانند فیلترهای غربال گری برای هوای سیستم تهویه توصیه می گردد. این عمل مانع از تأثیر سند بلاست “Sand blast” که علتش وجود ذرات شن موجود در هوای عبوری از روی ژنراتور و رادیاتور است می گردد.

لازم به ذکر است که چنین فیلترهایی باعث محدودیت هایی در میزان جریان هوا می گردد و به همین جهت به منافذ بزرگتری برای جریان هوای ورودی و خروجی نیاز می باشد. محدودیت های کلی، که شامل فیلترها هم می شود، باید پایین تر از سطح کلی محدودیت ها که در اطلاعات تکنیکی دستگاه ذکر شده باشد. بخش 10-5-6 در صفحه ی 192 را ببینید.

 • در صورت نصب فیلتر بر روی سیستم های تهویه سیستم ای برای تشخیص فیلترهای مسدود شده و مانیتور کردن شرایط باید موجود باشد. نشانگرهای افت فشار را برای این منظور می توان بر روی سیستم تهویه نصب کرد. راه حل های دیگر نیز قابل قبول می باشد.
 • فاصله و تعداد تیغه های رادیاتور در محیط های پر گرد و غبار مهم می باشد. تعداد زیاد تیغه در هر اینچ برای هوای پر گرد و غبار و دارای شن و ماسه غیر قابل قبول است. ذرات شن و ماسه به راحتی در رادیاتورهای با فضای کم بین تیغه ها گیر کرده و باعث تأثیر منفی بر عملکرد رادیاتور می شود. فاصله ی بیشتر بین تیغه ها به ذرات شن و گرد و غبار اجازه می دهد تا بدون به دام افتادن عبور کنند.
 • سیستم باید طوری طراحی شود که قابلیت 115% خنک کاری برای جبران افت عملکرد را دارا باشد. پس از تمیز کردن بر طبق توصیه ی سازنده باید 100% ظرفیت رادیاتورها قابل استفاده شود، این امر به ویژه در محیط های با گرد و خاک و غبار زیاد اهمیت دارد.

3-2-6-2- ارتفاع ( سایز بندی ژنراتور )

 • ارتفاع بالا سبب کاهش چگالی هوا می شود. این چگالی کم تر باعث کاهش عملکرد موتور آلترناتور، سیستم خنک کاری و غیره … می شود.
 • آلترناتورهای با ولتاي متوسط یا بالا ممکن است محدودیت استفاده تا ارتفاع خاصی برای جلوگیری از تخلیه ی کرونا داشته باشند.

برای اطلاع بیشتر از شرایط در محل نصب دستگاه خود با توزیع کننده ی محلی شرکت کامینز تماس بگیرید.

 

 

 

سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور / سایز بندی ژنراتور

انواع و دسته بندی های سیستم ها

انواع و دسته بندی های سیستم ها

انواع و دسته بندی های سیستم ها

 

3-2-3- انواع و دسته بندی های سیستم ها :

سیستم های تولید نیروی در سایت توسط نوع و دسته بندی تجهیزات تولید کننده طبقه بندی می شوند. تجهیزات تولید کننده به استندبای، ثابت و مداوم (کانینیوس) دسته بندی می شوند. تعریف این دسته بندی ها برای درک اینکه چه هنگام از این تجهیزات استفاده می شود مهم است. لطفاً به راهنمای دسته بندی ها در ادامه مراجعه کنید. نوع سیستم تولید کننده ی جریان در سایت و دسته ی مناسب برای استفاده بر طبق کاربرد مشخص می شود.

4-2-2- سیستم های اضطراری

سیستم های اضطراری معمولاً برای امنیت جامعه مورد نیاز است و نصب آن توسط قانون اجباری است. این سیستم ها عموماً برای تأمین نیرو و روشنایی برای مدت کوتاه بوده و سه هدف را دنبال می کنند: تخلیه ی ایمن ساختمان ها، سیستم های مراقبتی حیاتی بیمارستان ها و تجهیزات حساس برای افراد آسیب پذیر، تجهیزات و سیستم های حساس ارتباطی.

معمولاً الزامات قانونی حداقل بار مورد نیاز تجهیزات را مشخص می کند.

1-4-2-2-سیستم های استندبای قانوناً مورد نیاز (اجباری)

نصب اینگونه سیستم ها جهت حفظ امنیت مردم اجباراً توسط قانون انجام می شود.

مقصود اینگونه سیستم ها عموماً تأمین نیرو و روشنایی برای مدتی کوتاه در مکان هایی است که نیاز به جلوگیری از خطر یا تسهیل عملیات مقابله با آتش می باشد.

معمولاً الزامات قانونی حداقل بار مورد نیاز تجهیزات را مشخص می کند.

2-4-2-2- سیستم های استندبای اختیاری

اینگونه سیستم ها معمولاً در مکان هایی نصب می شود که امنیت مردم در مخاطره نیست اما قطع شدن برق سبب آسیب های اقتصادی یا بازده، وقفه در یک پروسه ی حساس، دردسر یا زحمت می شود. اینگونه سیستم ها معمولاً در مراکز داده، مزارع، ساختمان های صنعتی یا تجاری، یا ساختمان های مسکونی نصب می شوند. مالک سیستم اجازه ی انتخاب بار سیستم را دارد.

در اینگونه مصارف علاوه بر مولدهای جریان برق استندبای جهت تأمین برق در مواقع قطعی گهگاه از سیستم های تولید برق ثابت نیز استفاده می شود.

3-4-2-2- پرایم پاور ( انواع و دسته بندی های سیستم ها )

تأسیسات پرایم پاور از مولدهای در سایت (ثابت) در نبود خطوط انتقال الکتریسیته استفاده می کند عموماً در محل هایی که خطوط انتقال قابل دسترس نیستند. یک سیستم پرایم پاور ساده حداقل از دو دستگاه مولد نیروی برق و یک سوئیچ انتقال برای جابه جایی زیر بار رفتن دستگاه ها استفاده می کند. یکی از دستگاه ها دائماً زیر بار است و دیگری به عنوان دستگاه جایگزین در صورت نقص یا تعمیر و نگهداری استفاده می شود.

یک زمان سنج تغییر دهنده درون سوئیچ انتقال، ژنراتور زیر بار را در فاصله های زمانی از پیش تعیین شده تغییر می دهد.

4-4-2-2- کاهش اوج مصرف (peak shaving)

تأسیسات کاهش اوج مصرف از مولدهای در سایت (ثابت) برای کاهش استفاده از جریان الکتریسیته با هدف کاهش هزینه های انرژی الکتریکی بهره می برد. سیستم های کاهش اوج مصرف برای استارت و کار کردن در زمان های مقتضی نیاز به یک کنترل کننده دارد، هدف این سیستم ها برطرف کردن نیاز مصرف کننده در زمان اوج مصرف است. مولدهایی که برای اهداف استندبای نصب می شوند نیز همچنین ممکن است برای کاهش اوج مصرف به کار روند.

5-4-2-2- کاهش بهای انرژی (rate curtailment)

تأسیساتی که در جهت کاهش بهای انرژی کار می کنند از مولدهای در سایت (ثابت) مطابق با توافقات انجام شده در مورد نرخ بهای انرژی الکتریکی با شبکه ی برق رسانی کابلی استفاده می کنند. در جهت مبادله ی انرژی، مصرف کننده توافق می کند که ژانراتورهای خود را با میزان بار (KW) مشخص در زمان مشخص استارت کرده و به شبکه برق بدهد. این میزان نباید از زمان مشخصی در سال تجاوز کند. تأسیسات استندبای نیز گهگاه برای این مقاصد استفاده می شوند.

6-4-2-2- تأسیسات تولید نیروی دائمی (Continuous base load)

تأسیسات تولید نیروی دائمی از مولدهای در سایت (ثابت) برای تولید میزان ثابتی از نیرو (kw) عمدتاً از طریق ارتباط متقابل با شبکه ی برق رسانی کابلی استفاده می کنند. اینگونه تأسیسات معمولاً تحت مالکیت یا کنترل شبکه ی برق رسانی کابلی عمل می کنند.

7-4-2-2- تولید نیروی مشارکتی (co – Generation)

در تولید نیروی مشارکتی اغلب از تأسیسات تولید نیروی دائمی استفاده می شود. به بیان ساده تولید نیروی مشارکتی استفاده کردن از هر دو تولید نیروی مستقیم و گرمای تلف شده برای جایگزینی انرژی تأمین شده توسط شبکه ی برق رسانی کابلی است. گرمای تلف شده گرفته می شود و یا مستقیماً استفاده می شود و یا تبدیل به الکتریسیته می شود.

جدول شماره 1- دسته بندی و انواع سیستم

شکل 1- نمودار یک خطی یک سیستم توزیع الکتریکی متداول

3-2- نمودار یک خطی ( انواع و دسته بندی های سیستم ها )

یک نمودار سیستم الکتریکی یک خطی عنصر مهمی برای درک کردن سیستم و ترتیب اتصالات است. این نمودار به ویژه می تواند برای انتقال دادن اطلاعات مربوطه در زمان برنامه ریزی، نصب، استارت (شروع به کار دستگاه) و سرویس کردن دستگاه ضروری و حیاتی باشد.

اینگونه نمودارها اجزای اصلی همانند ژنراتورها، تجهیزات انتقال نیرو ، رله های محافظ، حفاظت در برابر جریان بیش از حد و شمای کلی اتصالات را به تصویر می کشند.

نمودار یک خطی باید در اولین فرصت ممکن در طول پروسه ی برنامه ریزی برای پروژه آماده شود تا به طراحی سیستم کمک کند. شکل 1 در صفحه ی ……….. نمونه ی متداولی از نمودار یک خطی از یک سیستم تولید نیروی ابتدایی است.

4-2- راهنمایی هایی برای دسته بندی (میزان) نیرو در دستگاه مولد برق

دسته بندی های نیرو برای مولدهای جریان برق توسط سازنده ی مطابق با استاندارد ISO 8528انتشار می یابند. این دسته بندی ها حداکثر شرایط بار مجاز در یک دستگاه مولد نیرو را مشخص می کنند. در صورتی که ژنراتور بر طبق این دسته بندی ها مورد استفاده قرار گیرد عملکرد و عمر (زمان بین تعمیرات (اورهال ها)) قابل قبولی خواهد داشت. برای به دست آوردن دمای نرمال و احتراق مناسب سوخت مهم است که دستگاه مولد برق با حداقل بار قابل قبول برای سیستم کار کند. شرکت کامینز توصیه می کند که دستگاه مولد برق با حداقل 30% از توان نامی اش کار کند.

جداول ذیل انواع دسته بندی های نیروی مورد استفاده توسط مولدهای برق کامینز را توضیح می دهد شکل های 2 تا 5 سطوح بار (P1,P2,P3, etc) و زمانی را در سطوح بار (T1,T2,T3, etc) قابل قبول تحت دسته بندی های مختلف نشان می دهد.

1-4-2- درجه بندی توان (میزان نیرو) در ژنراتورهای استندبای

دسته بندی نیرو در ژنراتورهای استندبای برای تجهیزات تولید نیروی اضطراری در مواردی که نیرو برای زمانی مشخص از قطع برق تأمین می شود استفاده می شود. این گونه ژنراتورها توانایی کارکرد اورلود مداوم را ندارند.

این دسته بندی برای تجهیزاتی که توسط یک منبع قابل اعتماد نیرودهی می شوند کاربرد دارد.

این دسته بندی کاربرد دارد برای بارهای متغیر با ضریب بار متوسط 70 درصد در 24 ساعت و درجه بندی استندبای برای حداکثر 200 ساعت کارکرد در هر سال.در تجهیزاتی که عملکرد دستگاه از 200 ساعت در سال تجاوز کند از درجه بندی های پرایم پاور باید استفاده گردد.

درجه بندی استندبای تنها برای موارد اضطراری و در دستگاه های استندبای که ژنراتور به عنوان پشتیبان نیروی برق کابلی استفاده می شود کاربرد دارد.

هیچگونه عملکرد موازی مداوم در این درجه بندی ها مجاز نیست. برای تجهیزاتی که نیاز به عملکرد موازی و مداوم دارند استفاده از درجه بندی های پرایم پاور یا بار پایه (Base Load) توصیه می گردد.

2-4-2- درجه بندی توان دستگاه های پرایم

درجه بندی پرایم پاور برای تأمین نیروی الکتریکی در نبود نیروی الکتریکی کابلی کاربرد دارد.

میزان ساعت مجاز کار کرد در سال برای تجهیزات بار متغیر نامحدود است اما برای تجهیزات بار ثابت همانگونه که در پایین توضیح داده شده محدود می باشد (مطابق استاندارد ISO 8528)

1-2-4-2- توان دستگاه های پرایم با زمان کارکرد نامحدود

دستاه های پرایم پاور برای زیر بار بودن در سال برای ساعت های نامحدود با بار متغیر قابل استفاده است. تجهیزاتی که نیاز به هر گونه عملکرد موازی با بار ثابت دارند تابع محدودیت زمان کارکرد می باشند. در تجهیزات با بار متغیر میانگین ضریب بار نباید از 70 درصد درجه بندی (میزان) پرایم پاور تجاوز کند.

2-2-4-2- توان دستگاه های پرایم با زمان کار کرد محدود

پرایم پاور برای ساعت کارکرد محدودی در سال در تجهیزات بار ثابت همانند موارد وقفه، قطع بار، کاهش مصرف و کارکردهای (تجهیزات) دیگری که شامل عملکرد موازی می باشند قابل استفاده است.

زمان کارکرد کلی در پرایم پاورهای با زمان کارکرد محدود نباید از 500 ساعت در سال تجاوز کند. هر گونه تجهیزی که نیاز به عملکرد ژنراتور بیش از 500 ساعت در سال را دارد باید از ژنراتور Base Load(بار پایه) استفاده کند.

3-4-2- درجه بندی توان در دستگاه های بیس لود (بار پایه) (درجه بندی توان مداوم)

درجه بندی توان دستگاه های بیس لود برای تأمین توان مداوم و کارکرد دستگاه با توان 100% در طول مدت نامحدود قابل استفاده است.

دستگاه ها در این درجه بندی توانایی کارکرد با بار بیش از حد (اورلود) به مدت طولانی را ندارند. ژنراتورهای بیس لود به صورت موازی با منابع نیروی کاملی با میزان بار ثابت برای زمان طولانی عمل می کنند.

 

 

انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها / انواع و دسته بندی های سیستم ها

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

 

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور :

هشدار!

این کتاب تنها برای اهداف اطلاع رسانی تهیه شده و به هیچ وجه جامع نیست. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت کامینز مشورت کنید. فروش محصولات توصیف شده در این منبع منوط به شرایط و سیاست های فروش شرکت کامینز می باشد. این منبع به هیچ وجه به معنای عقد قرارداد با کسی نمی باشد. تنها منبع حقوقی قابل ارجاع برای هر خریداری قرارداد منعقد شده بین خریدار و شرکت کامینز می باشد.

هیچ گونه ضمانتی اعم از تلویجی یا تصریحی شامل ضمانت تناسب دستگاه برای اهدافی خاص، ضمانت در شیوه ی معامله یا استفاده از دستگاه برای صنعتی خاص بر طبق اطلاعات این کتاب داده نمی شود.

هر مشتری از جهت طراحی و عملکرد سیستم ساختمان خود مسئول است. ما تعهد نمی دهیم که خصوصیات محصولات شرکت کامینز برای اهداف شما مناسب باشد.

شرکت کامینز در موارد آسیب ناشی از بی دقتی یا هر گونه تصادف منجر به خسارت یا آسیب جدی به دستگاه مسئول نیست .

1- معرفی

1-1- پیشگفتار

جهان روز به روز به انرژی الکتریکی وابسته تر می شود. منابع نیروی الکتریکی تقریباً برای تمام دستگاه ها حیاتی هستند و یک منبع الکتریکی قابل اعتماد برای اماکن و تجهیزاتی رو به رشد امروزه ضروری است. اماکنی همانند ساختمان های بزرگ اداری و کارخانه ها، تأسیسات ارتباط از راه دور، مراکز داده و اطلاعات، وا ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی نیازمند انرژی الکتریکی 24 ساعته در هفت روز هفته بدون قطعی هستند.

ازدیاد مداوم کامپیوتر در پردازش داده ها، کنترل پروسه ها، سیستم های حمایتی حیاتی و ارتباطات جهانی که همگی نیاز به جریان الکتریکی لاینقطع دارند به این نیاز روز افزون دامن می زند.

علاوه بر ضرورت قابل اعتماد بودن انگیزهای اقتصادی فراینده ای نیز ضرورت نصب مولدهای انرژی ثابت را ایجاب می کند. در نتیجه شاهد نصب شدن دستگاه های مولد انرژی در ساختمان های جدید و نیز به روز کردن تجهیزات می باشیم. این مولدها برق اضطراری را در شرایط قطعی برق تأمین کرده و نیز در صورتی که قوانین محلی منطقه اجازه دهند باعث کاهش هزینه ی برق خواهند شد.

به دلیل نقش پر اهمیت شان مولدهای الکتریکی باید شخصی سازی شده و به شیوه ای به کار بروند که انرژی الکتریکی را به میزان کیفیت و کمیت مورد نیاز تأمین کنند.

تأمین انرژی الکتریکی برای جوامعی که قابلیت دسترسی به شبکه ی برق سراسری را ندارند و نیز سایت هایی که به دلایلی در برحه ای از زمان دسترسی به این شبکه را ندارند امروزه به جای یک امر تجملی تبدیل به یک ضرورت شده است.

هدف از استفاده از نیروی برق در سایت (ژنراتور ثابت) on–site power هر چه که باشد قابل اعتماد بودن تجهیزات ژانراتور و هزینه ی تولید نیرو از نخستین دغدغه های مصرف کنندگان است. هدف از این کتاب راهنمایی کردن طراحان سیستم در انتخاب تجهیزات مناسب برای تأسیسات مشخص و طراحی تأسیسات به گونه ای است که نیازهای سیستم را برآورده کند.

2-1- درباره ی این کتاب ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

این کتاب به بحث در مورد مشخصات و کاربردهای دیزل ژنراتورهای احتراق جرقه ای ثابت، خنک شونده با مایع می پردازد. این کتاب شامل هفت فصل اصلی: طراحی اولیه، تأثیر بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور، انتخاب تجهیزات، طراحی الکتریکی، طراحی مکانیکی و ضمایم می باشد.

فصل طراحی اولیه به بحث در مورد الزامات اولیه برای یک پروژه ی دستگاه مولد برق می پردازد. نیازهای تجهیزاتی و تأسیساتی بر طبق دلایل نیاز به ژنراتور و کاربرد مورد نظر آن متفاوت است. در هنگام طراحی تأسیسات یک دستگاه مولد برق بازبینی و فهم درست این دلایل به عنوان نقطه ی آغازی در طراحی و انتخاب تجهیزات مفید است.

فصل تأثیر بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور به بحث در مورد انواع مختلف بار الکتریکی ویژگی هایشان و تأثیرشان در سایزبندی دستگاه مولد برق، عملکرد و انتخاب تجهیزات می پردازد و همچنین شامل موضوع مفاهیم بار می باشد.

فصل انتخاب تجهیزات به بحث در مورد اجزای اصلی یک دستگاه مولد برق و تجهیزات مرتبط، عملکردها و ارتباط متقابل آن ها و معیارهای انتخابشان می پردازد. همچنین به طور مفصل به ویژگی های کاربردی، معیارهای انتخاب و تجهیزات اختیاری مورد نیاز می پردازد.

طراحی الکتریکی شامل مباحثی در طراحی تأسیسات ژنراتور و سیستم های الکتریکی مرتبط، وجه مشترکشان با تأسیسات و نیز بارها و موضوعات مرتبط با محافظت از ژنراتور می باشد. طراحی الکتریکی سیستم ژنراتورهای ثابت برای عملکرد مناسب سیستم و قابلیت اعتماد آن حیاتی است.

طراحی مکانیکی شامل مباحثی در طراحی مکانیکی دستگاه مولد برق و سیستم های مکانیکی مرتبط و وجه مشترکشان و یا تأسیسات می باشد. طراحی مکانیکی سیستم های مولد برق ثابت برای عملکرد مناسب سیستم و قابل اعتماد بودنش ضروری است.

موضوعات این بخش شامل فونداسیون و پایه، سیستم های اگزوز، سیستم های خنک کاری، تهویه، سیستم های سوخت رسانی، کاهش صدا محافظت در برابر آتش سوزی و اتاق تجهیزات می باشد.

بخش ضمایم شامل موضوعات مفید متعددی از جمله نگاهی کلی به Gensize می باشد.

این کتاب نحوه ی استفاده از ژنراتورهای ثابت را توضیح می دهد. این کتاب کاربرد ژنراتورهای ثابت را برای مقاصدی که نیاز به ژنراتورهای متحرک هست که عموماً برای این نوع مقاصد تولید نشده اند توضیح نمی دهد. شرکت کامینز CPG هیچگونه استفاده متحرک از محصولات خود را مگر در مواردی که به صورت خاص برای این مقاصد تهیه و تست شده اند را توصیه نمی کند.

در صورت تمایل توزیع کنندگان و یا مشتریان شرکت کامینز برای استفاده از ژنراتورهای ثابت در مقاصد متحرک دیگر، این عمل باید پس از آنالیزهای گسترده، آزمایشات و گفتگو با مصرف کننده ی نهایی و با در نظر گرفتن محدودیت ها در طراحی، استفاده و عمر مفید ژنراتور انجام شود.

به این دلیل که شرکت کامینز ویژگی های محصولاتش را در مواجهه با شرايط متحرک تأیید نمی کند این تصمیم با مسئولیت و رضایت خود مشتری گرفته می شود. مشتری ها در قبال طراحی و عملکرد تأسیسات خود مسئول هستند.

3-1-منوال های مرتبط و کاربرد های آن ها ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

 تأسیسات هر دستگاه مولد برق نیاز به تجهیزاتی برای انتقال نیرو دارد که عبارتند از سوئیچ های انتقال و یا جعبه تقسیم موازی. سیستم مناسب برای کار و به کار بردن صحیح آن برای عملکرد ایمن و مطمئن ضروری است. کتاب پیش رو جنبه های مرتبط با سیستم های برق اضطراری و استندبای را مورد بحث قرار می دهد.

به این دلیل که کتاب پیش رو تصمیاتی را که در مراحل اولیه ی پروسه ی طراحی گرفته می شوند را نیز در بر دارد این مراحل باید همگام با مراحل این کتاب مورد بازنگری قرار گیرد.

کتابچه ی راهنمای T-O11 (سیستم های انتقال نیروی اتوماتیک)، بسیاری از سیستم ها از چند منبع نیرو برای افزایش ضریب اطمینان سیستم نیروی الکتریکی استفاده می کنند. این منابع شامل سرویس های تأمین برق اصلی و سرویس های مولد جریان برق برای مواقع بحران می شوند. کتابچه ی T-O11 انواع متفاوتی از سیستم های انتقال نیروی قابل دسترس و چگونگی استفاده از آن ها را توضیح می دهد.

توجه دقیق به سیستم های سوئیچ نیرو در ابتدای یک پروژه طراح را قادر به انتخاب با صرفه ترین و مطمئن ترین نوع سرویس برای تجهیزات می سازد.

کتابچه ی راهنمای T-O16(جعبه تقسیم موازی) – تجهیزات موازی باعث می شود دو یا چند دستگاه مولد نیرو با همدیگر همانند یک مجموعه ی بزرگتر عمل کنند. این عمل از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است به ویژه هنگامی که بار کلی از 1000 KWبیشتر باشد.

تصمیم در مورد موازی کردن دستگاه ها باید در مراحل اولیه گرفته شود. مخصوصاً اگر فاکتور فضای مورد نیاز و طرح توسعه از فاکتورهای تأثیرگذار باشند.

کتابچه ی راهنمای T-O30 – (مولدهای نیروی خنک شونده ی با مایع) – تجهیزات مولد نیرو برق اضطراری را در موارد قطعی تأمین می کنند و باعث کاهش هزینه ی برق در مناطقی که سیاست های محلی اجازه می دهند می شود.

به دلیل نقش با اهمیت شان مولدهای نیرو باید دارای ویژگی ها و کاربردهایی باشند به گونه ای که توانایی تأمین نیروی الکتریی را با کیفیت و میزان مورد نیاز داشته باشند. T-O30 اطلاعات مورد نیاز را به طراحان سیستم و تجهیزات در انتخاب تجهیزات متناسب با یک کاربرد خاص می دهد.

4-1- امنیت ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

امنیت باید از موضوعات ابتدایی مورد توجه مهندسین باشد. امنیت دو جنبه دارد:

عملکرد ايمن خود دستگاه و ملحقاتش و عملکرد قابل اعتماد سیستم. عملکرد قابل اعتماد سیستم به امنیت مرتبط است زیرا تجهیزاتی که بر زندگی و مرگ افراد تأثیرگذار هستند. (همانند سیستم های کنترل علایم حیاتی در بیمارستان، چراغ های خروجی اضطراری، تهویه ساختمان ها، آسانسورها، پمپ های حریق، امنیت و ارتباطات) وابسته به دستگاه مولد نیرو می باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون های حریق در آمریکای شمالی، مرکزی و اروپا به بخش مرجع تکنیکال مراجعه کنید. استانداردها و قوانین این مرجع مرتباً در حال به روز شدن می باشد و همواره نیاز به بازبینی مداوم دارد. پیروی از تمام قوانین کاربردی وظیفه ی مهندس طراح تجهیزات می باشد. ابتدائاً از پیروی از تمام قوانین محلی و دولتی اطمینان حاصل کنید.

نکته: با وجود اینکه اطلاعات موجود در این کتاب و کتاب های مشابه دقیق و مفید هستند، اما جایگزین تشخیص حرفه ای یک مهندس طراح با تجربه نمی شوند. مصرف کننده شخصاً باید تشخیص دهد که آیا سیستم اضطراری / استندبادی انتخاب شده مطابق نیازهایش هست یا نه.

2- طراحی اولیه ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

1-2- پیشگفتار

در طراحی تأسیسات برای یک دستگاه مولد برق باید تجهیزات و تأسیسات را مد نظر قرار داد. این تجهیزات بنابر دلایل نیاز به دستگاه ژنراتور تولید برق و استفاده ی مورد نظر آن دستگاه متغیرند.

بازبینی و فهم این دلایل نقطه ی شروع مناسبی برای طراحی سیستم و انتخاب تجهیزات می باشد.

2-2- پیش نیازهای نیرو

1-2-2- نیازهای اولیه

نیاز به تولید برق اضطراری و استندبای معمولاً توسط نصب اجباری دستگاه

تولید نیروی برق برآورده می شود تا یا ملزومات (پیش نیازهای) قانونی ساختمان اجرا شود و یا ریسک های اقتصادی منوط به قطع برق از بین برود.

نصب اجباری برق اضطراری و استندبای از قوانین ساختمانی فدرال یا قوانین حکومتی تبعیت می کند. توجیه نصب دستگاه های مولد بر طبق این قوانین، جلوگیری از خطرهای جانی برای ساکنین می باشد. ضرورت نصب داوطلبانه ی دستگاه های استندبای برای مقاصد اقتصادی و یا به دلیل از ترس از دست دادن سرویس ها، داده ها و یا سایر دارایی های با ارزش توجیه می شود.

نصب داوطلبانه و اجباری معمولاً به دلیل کاهش هزینه های استفاده از شبکه ی برق رسانی می باشد.

2-2-2- نیازهای خاص ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

بسیاری از مصارف خاص نیاز به نصب مولد جریان برق دارند، بعضی از این مصارف عبارتند از: روشنایی: روشنایی چراغ های خروجی در موارد تخلیه ی اضطراری ساختمان، علایم خروجی نورانی، چراغ های امنیتی، روسنایی اتاق عمل، چراغ های گرم کن، روشنایی ماشین بالابر، روشنایی اتاق ژنراتور و غیره.

کنترل نیرو: کنترل نیرو برای دیگ های بخار، کمپرسورهای هوا، و تجهیزات دیگری که عملکردهای حساس دارند.

حمل و نقل: بالابرهای مورد استفاده آتش نشانی.

سیستم های مکانیکی: فن های کنترل دود و فشار و سیستم تخلیه ی فاضلاب و غیره…

گرمایش: گرمایش در پروسه های حساس

سرمادهی: بانک های خون، نگهداری مواد غذایی و غیره…

تولید: تأمین نیرو در پروسه های حساس در آزمایشگاه ها و پروسه های تولید دارو و …

تهویه ی فضا: خنک سازی در اتاق تجهیزات کامپیوتر، سرمادهی و گرمایش برای افراد آسیب پذیر، تهویه ی فضاهای پر خطر، تخلیه ی آلاینده ها یا آلودگی های بیولوژیکی و …

محافظت در برابر حریق: پمپ های آتش نشانی ، آلارم های هشدار و آگاهی دهنده.

پردازش داده ها: سیستم های UPS و خنک کننده برای جلوگیری از دست دادن داده ها، از دست دادن حافظه و نقص در برنامه.

سیستم های مراقبتی حیاتی: بیمارستان ها، اتاق های پرستاری، و تجهیزات مراقبتی دیگر

سیستم های ارتباطی: سرویس های تلفن اورژانس، پلیس، آتش نشانی و غیره.

 

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور / کتاب راهنمای دیزل ژنراتور