فیلتراسیون صنایع دارویی و خوراکی شامل کیسه‌های فیلتر، کارتریج‌ها و محفظه‌ها برای فیلتراسیون مایعات و گازهای ارزشمند در کاربردهای صنایع غذایی و نوشیدنی، داروسازی و صنعتی و … می باشد.

فیلتراسیون صنایع دارویی و خوراکی

فیلتراسیون صنایع دارویی و خوراکی

فیلتراسیون صنایع دارویی و خوراکی شامل کیسه‌های فیلتر، کارتریج‌ها و محفظه‌ها برای فیلتراسیون مایعات و گازهای ارزشمند در کاربردهای صنایع غذایی و نوشیدنی، داروسازی و صنعتی و … می باشد. ادامه مطلب