فیلتر سپراتور به عنوان جدا کننده ی هوا و روغن در سيستم های صنعتی استفاده می شود. برای اين منظور عموما از الياف ميکرو فايبر گلاس در کاغذهای فيلتر سپراتور استفاده می شود. طراحی اين الياف به شکلی می باشد که اجازه ی عبور مولکول های هوا را می دهد، ولی اجازه ی عبور مولکول های روغن را نمی دهد. در واقع مولکول های با فاز گازی از آن عبور می کنند ولی مولکول های با فاز مايع عبور نمی کنند. اين الياف بعد از مدتی اشباع شده و احتياج به تعويض دارند. مدت زمان کار کرد فيلتر سپراتور بستگی به عواملی مانند نوع روغن، فشار کاری، دمای کاری و … بستگی دارد.

خرید فیلتر سپراتور

فیلتر سپراتور به عنوان جدا کننده ی هوا و روغن در سيستم های صنعتی استفاده می شود. برای اين منظور عموما از الياف ميکرو فايبر گلاس در کاغذهای فيلتر سپراتور استفاده می شود. طراحی اين الياف به شکلی می باشد که اجازه ی عبور مولکول های هوا را می دهد، ولی اجازه ی عبور مولکول های روغن را نمی دهد. در واقع مولکول های با فاز گازی از آن عبور می کنند ولی مولکول های با فاز مايع عبور نمی کنند. اين الياف بعد از مدتی اشباع شده و احتياج به تعويض دارند. مدت زمان کار کرد فيلتر سپراتور بستگی به عواملی مانند نوع روغن، فشار کاری، دمای کاری و … بستگی دارد.

 

ادامه مطلب