پمپ های تخلیه ،استاندارد مورد نیاز برای تمام کمپرسورها

National Foreword

پمپ های تخلیه

پيش گفتار پمپ های تخلیه :

اين استاندارد توسط كميته فني Mce/8 آماده شده است و دست نوشته اي به زبان انگليسي در مورد En 1012 كمپرسورها و پمپهاي تخليه مي باشد .

قسمت 1 :كمپرسورهاي ,1996 كه توسط كميته اروپايي استاندارد كردن (Cen) انتشار يافته است .

-1 En 1012 به عنوان نتيجه اي از بحثهاي بين المللي كه بريتانيا در آن نقش عمده داشته مي باشد .

ارجاع هاي متقابل

پمپ های تخلیه

استاندارد بريتانيا مشابه نشريه اشاره مي كند به :

Bs En 292 ايمني ماشين آلات (مفاهيم كلي ) اصول كلي طراحي

قسمت 1 : 1991 واژه شناسي و روش شناسي اوليه                                  En 292-1: 1991

قسمت :2 اصول فني 1991 و مشخصات                                                   En 292-2 : 1991

Bs En 294 : ايمني ماشين آلات 1992 (فاصله هاي مجاز براي                                   En 294

 جلوگيري از بوجود آمدن مناطق خطر تا اندام فوقاني بتواند به آساني دسترسي پيدا كند )

:Bs En 349 ايمني ماشين آلات ( شكافهاي حداقل براي جلوگيري                               En 349

           از خرد شدن اعضا بدن انسان )

Bs En 60204     ايمني ماشين آلات (تجهيزات ماشيني الكترونيكي ) En 6020

          قسمت :1 مشخصات شرايط كلي

:Bs En Iso 3457          ماشينهاي خاكبري (حفاظها و سپرها )

          تعريفها و مشخصات

Bs 5791          واژه نامه اصطلاحات براي كمپرسورها ، ابزارها و ماشين هاي هوايي .

قسمت :1 عمومي 1979       Iso 3857-1

قسمت :2 كمپرسورهاي 1979   Iso 3857-2

Bs 6413  روغنهاي ماشين ، روغنهاي صنعتي و ماشين هاي مرتبط (Classl)

قسمت :3 طبقه بندي خانواده D (كمپرسورها ) Iso 6743-3a

پمپ های تخلیه

بخش :3.1 <كمپرسور هوا 1988

 :Bs 73 24 براي كاربرد تجهيزات به علائم گرافيك اشاره مي كند(اندكس وخلاصه)Iso 1000 تطابق با اين استاندارد بريتانيايي به خودي خود به معني مصونيت از تعهدات قانوني نيست .

كمپرسورها و  پمپ های تخلیه ( مشخصات ايمني )

پمپ های تخلیه

قسمت : كمپرسورها

اين استاندارد اروپائي بوسيله CEN در 1996-03-13 تاييد شده است . اعضاء CEN با مقررات داخلي CEN / Cenelec مطابقت دارند كه شرايطي را براي ارائه اين استاندارد اروپائي به صورت استاندارد ملي بدون هيچ تغييري قيد كرده اند .

ليستهاي جديد و فهرست مراجع درباره اين استاندردهاي ملي ممكن است به درخواست دبيرخانه مركزي يا هر عضو CEN فراهم شود.

استانداردهاي اروپائي در سه نسخه ( انگليسي ، فارسي ، آلماني ) وجود دارد . نسخه اي به هر زبان ديگر به مسئوليت هر عضوي از CEN به زبان خودش ترجمه شده و خاطر نشان مي كنيم كه دبيرخانه مركزي همان حالت يا وضعيت نسخه هاي رسمي را دارد .

اعضاء CEN از كشورهاي استراليا ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا ، لوكسامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانيا ، سوئد ، سوئيس ، بريتانياي كبير .

BRITISH STANDARD

     BS EN 1012-1: 1997

Compressors And Vacuum

Pumps

Safety Requirements

Part 1. Compressors

The European Standard En 1012-1 : 1996 Has The Status Of A British Standard

Ice 23.140

No Comping Without Bsi Permission Except As Permitted By Copyright Law.

                                                                                                          Bs En 1012-1 : 1997

پمپ های تخلیه

كميته هاي مسئول اين استاندارد بريتانيا ( پمپ های تخلیه )

در آماده كردن اين استاندارد بريتانيا توسط كميته فني Mce /8 ، كمپرسورها ، ابزارهاي هوايي و ماشين هاي هوايي دخالت داشته است كه براساس آن اشخاص زير نماينده شده اند.

شركت هواي فشرده بريتانيا

انجمن كاربران مواد و تجهيزات مهندسي

انجمن مهندسان دريايي

انجمن مهندسي گاز

انجمن مهندسي مكانيك

انجمن مهندسي تاسيسات

انجمن مهندسان Soth Wales

اين استاندارد هوايي

مطابق دستورالعمل

كميسيون مهندسي كه

به مسئوليت انجمن استاندارد انتشار يافته

15 ژانويه 1997

پمپ های تخلیه

BRITISH ESTANDARD               bs en 1012-1: 1997

پمپهاي تخليه و كمپرسورها

شرايط مورد نياز براي ايمني

كمپرسورها . قسمت 1

استاندارد اروپائي en 1012-1:1996 : حالت استاندارد بريتانيا را دارد .

پمپ های تخلیه

پيش گفتار

پمپ های تخلیه

استاندارد اروپائي توسط كميته فني Cen/Tc232 ، ايمني كمپرسور آماده شده است و موسسه آن توسط Sis پشتيباني مي شود .

اين استاندارد اروپائي بصورت استاندارد ملي خواه با انتشار يك متن همانند (مشابه ) يا پشت نويسي در اواخر اكتبر 1996 ارائه شده است و استانداردهاي متضاد بايد در اواخر اكتبر 1996 كنار گذاشته شود. اين استاندارد اروپائي بنا بر دستور (حكم ) داده شده به Cen توسط كميسيون اروپائي و سازمان تجارت آزاد اروپائي تهيه شده است و از شرايط ضروري دستورالعملهاي اتحاديه اروپا حمايت مي كند. در مورد ارتباط با دستورالعملهاي اتحاديه اروپا پيوست Za را كه جزء صحيح (لازم ) اين استاندارداست را ببينيد ، مطابق با مقررات داخلي Cen/Celec ، سازمان استاندارد ملي كشورهاي زير ملزم به تكميل اين استاندارد شده اند شامل : استراليا ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا ، لوكسامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانيا ، سوئد ، سوئيس ، و بريتانيا است .

مسئوليت Cen/Tc182 ، سيستم هاي سرمازا ، تجهيزات ايمني و محيطي و Cen/Tc 234 ، تامين فراورده هاي گازي .

پيوستهاي Za , C ,A اين استاندارد اروپائي مفيد است و پيوست B نرمال است .

پمپ های تخلیه

1 وسعت عملكرد در پمپ های تخلیه

اين استاندارد براي تمام كمپرسورها كاربرد دارد . اين استاندارد خطرات اصلي مربوط به كمپرسورها را فهرست مي كند و شرايط ايمني مناسب با طراحي ، نصب ، بهره برداري ، نگهداري و پياده كردن كمپرسورها در طول مدت كار آن را مشخص مي كند. كمپرسورها براي كاربردهاي ويژه به كار مي روند و بايد مطابق با كاربردهايشان استاندارد خاصي داشته باشند .

اين استاندارد شرايط مورد نياز ايمني براي تمام كمپرسورها و شرايط اضافي براي انواع خاص زير را مشخص مي سازد :

كمپرسور هاي انواع مختلف گاز در پمپ های تخلیه

پمپ های تخلیه ،

–         كمپرسورهاي هواي روغن كاري شده

–         كمپرسورهاي هواي اشباع شده در روغن (Oil – Flooded)

–         كمپرسورهاي هواي بدون روغن

–         كمپرسوهايي كه با گازهاي مضر در تماس هستند (كمپرسورهاي گازي )

–         كمپرسورهايي كه براي اكسيژن به كار مي رود.

–         كمپرسورهايي كه براي حمل استيلن به كار مي رود .

–         كمپرسورهايي كه در دما يا فشار بسيار بالا به كار مي رود.

–         كمپرسورهاي فشار بالا ، بيشتر از 40 Bar .

–         كمپرسورهاي با دماي ورودي پايين ، پايين تر از O°C

انواع ديگر كمپرسورها در پمپ های تخلیه

پمپ های تخلیه ،

–         كمپرسورهاي بزرگ ( بيش از 1000 Kw قدرت ورودي )

–         كمپرسورهاي هواي سبك و كمپرسورهاي Skid – Mounted قابل حمل

–         كمپرسورهايي كه در معرض اتمسفر انفجاري بالقوه قرار دارد .

موارد خاص در  پمپ های تخلیه

–         كمپرسورهاي زير خارج از محدوده اين استاندارد قرار گرفته اند.

–         كمپرسورهايي كه داراي قدرت ورودي محدودي كمتر از 0.5 Kw است .

–         كمپرسورهايي گازي بجز استيلن داراي حداكثر فشار كار مجاز كمتر از 0.5 Bar مي باشد .

–         كمپرسورهاي سرمازا كه براي سيستمهاي سرمازا يا پمپهاي حرارتي شبيه آنچه در En 378 توضيح داده شده است .

2 مراجع نرمال در پمپ های تخلیه

استاندارد اروپائي كه مطابق مراجع تاريخ دار و بدون تاريخ مفاد يا قوانين انتشارات ديگر تهيه شده است اين مراجع نرمال در جاي مناسبي در متن قرار گرفته و نشريه ها از اين به بعد ليست مي شود.

:En 626 ايمني ماشين آلات ( اصول توليدات ماشيني با كاهش خطر جاني ناشي از مواد خطرناك ساتع شده از ماشين آلات )

-1 En 837 فشارسنج ( قسمت :1 فشارسنج لوله بوردون ) (ابعاد ، علم اندازه گيري ، شرايط و آزمايش كردن)

En 953 ايمني ماشين آلات (محافظت از ماشين آلات (گاردهاي ثابت و متحرك )

En 1127-1 ايمني ماشين آلات (آتش سوزي و انفجار ) قسمت 1 : جلوگيري و ممانعت از انفجار

Enu 1070 ايمني ماشين آلات ( واژه شناس )

-En 12076 آواها (كد تست صداي كمپرسورها و پمپهاي تخليه اي ( گريد 2)

En 50014 – لوازم الكتريكي براي اتمسفرهاي بالقوه انفجاري (شرايط كلي )

En 50081-2 سازش پذيري الكترومگنتيك ( تابش كلي ) قسمت ;2 محيط صنعتي

En 50082-2 سازش پذيري الكترو مگنتيك (ايمني كلي ) قسمت :2 محيط صنعتي .

در مورد مراجع تاريخ دار ، اصلاحيه هاي بعدي يا چاپ مجدد انتشاراتي كه براي اين استاندارد اروپائي به كار مي رود فقط با اصلاحيه يا تجديد چاپ به آن اضافه مي شود . در مورد مراجع تاريخ دار جديدترين چاپ نشريه مربوط به كار مي رود .

En 292-1: 1991 ايمني ماشين آلات ( مفاهيم اصلي – اصول كلي طراحي )

قسمت :1 مترولوژي ، واژه شناسي اوليه

En 292-2 1991 ايمني ماشين آلات ( مفاهيم اصلي – اصول كلي طراحي )

قسمت :2 اصول فني و مشخصات

:En 294 ايمني ماشين آلات ( فاصله مجاز براي جلوگيري از ايجاد محوطه خطر تا اعضاء فوقاني بدن به آن دسترسي پيدا كند . )

: En 349 حداقل فاصله براي جلوگيري از خرد شدن بخشهايي از بدن انسان .

En 387 : سيستمهاي سرمازا و پمپهاي حرارتي – تجهيزات پيراموني و ايمني .

: En 418 ايمني ماشين آلات –( تجهيزات توقف فوري )( جنبه هاي عملي )

:En 563 دماي سطوح قابل لمس ( اطلاعات آرگونوميك براي ايجاد مقادير محدود دمايي سطوح داغ )

En 626 : ايمني ماشين آلات ( اصول توليدات ماشيني يا كاهش خطر جاني ناشي از مواد خطرناك ساتع شده از ماشين آلات .

En 61310-1 ايمني ماشين آلات ( شامل ، علامت گزاري و بكار گماري ) قسمت :1 شرايط علائم ديداري ، شنيداري و لمس ( Iec 1310-1 : 1995)

En 60204-1 تجهيزات الكتريكي ماشينهاي صنعتي –قسمت :1 شرايط كلي

Iso 3457 ماشين آلات خاك برداري ( حفاظها و پوشش هاي محافظ ) ( تعاريف و شرايط )

Iso 3864 رنگهاي بي خطر و علائم بي خطر

Iso 3857-1 كمپرسورها ، ابزارهاي هوايي و ماشين آلات هوايي ( فهرست لغات ) قسمت :2 كمپرسورها

Iso 4126-1 مقادير ( ارزشهاي ) بي خطر ( قسمت :1 شرايط كلي )

Iso 4871 صوت شناسي ( تشخيص يا بررسي مقدار صداي ايجاد شده ماشين آلات و تجهيزات )

Iso 6743-3a روغن كاري ، روغن صنعتي و محصولات مرتبط (گروه L ) ( طبقه بندي )

قسمت :3a خانواده D ( كمپرسورها ) در پمپ های تخلیه

Iso 6743-3b روغن كاري ، روغن صنعتي و محصولات مرتبط ( گروه L ) (طبقه بندي )

قسمت :3b خانواده D ( كمپرسورهاي گازي و سرمازا ) در پمپ های تخلیه

Iso 7000 نشانه هاي ( سمبولهاي ) گرافيكي براي استفاده در تجهيزات ( ضمايم و سيناپس ها )

Iso / Tr 11688-1 صوت شناسي ( روش هاي توصيه شده براي طراحي كاهش صداي ماشين آلات )

و تجهيزات قسمت :1 طراحي

Iec سمبولها ( نشانه هاي ) گرافيكي به منظور به كارگيري در تجهيزات

تعاريف

در مورد اهداف اين استاندارد تعاريفي Eny 1070 بكار برده شده است . اين تعاريف در مورد كمپرسورهايي كه در زير ليست شده است مورد نياز است و همچنين در مورد استاندارد Iso 3857-1 و Iso 3857-2 .

اين استاندارد به دو بخش تقسيم مي شود :

كمپرسورها –En 1012-1

پمپهاي تخليه –En 1012-2

محتويات

پيش گفتار

1 حيطه عمل

2 مراجع نرمال

3 تعاريف

3.1 تعاريف عمومي

3.2 تعاريف كمپرسورهاي ويژه

4 ليست مشخصه مخاطره آميز كمپرسور

4.0 مقدمه

4.1 خطرهاي مكانيكي

4.2 خطرهاي الكترونيكي

4.3 خطرهاي دمايي ( حرارتي )

4.4 صدا

4.5 خطرهاي ناشي از مواد مصرف شده و

4.6 خطرات ناشي از غفلت از اصول ارگونوميك در طراحي ماشين

4.7 خطرات ناشي از عدم توانايي در ذخيره انرژي ، شكستگي قطعات مكانيكي و اختلالات كاركردي ديگر .

4.8 خطرات ناشي از عدم وجود ايمني يا ايمني به اشتباه قرار گرفته مربوط به وسايل و پيشگيريها

5 شرايط ايمني و پيشگيريهايي براي تمام كمپرسورها

5.1 ايمني مكانيكي

5.2 ايمني الكترونيكي

5.3 ايمني حرارتي

5.4 صدا

5.5 مواد توليد شده ، استفاده شده يا مصرف شده

5.6 قواعد آرگونوميك

5.7 نقص در ذخيره انرژي ، شكستگي قطعات ماشيني و اختلالات كاركردي ديگر

5.8 ايمني مربوط به پيشگيريها و وسايل

6 علامت گذاري ، نشانه ها و اخطار كتبي

6.1 قابليت اجراي عمومي

6.2 شمارشگر

6.3 علائم و هشدارها

7 دستورالعملهاي كاربرد

7.1 قابليت اجراي عمومي

7.2 راهنماي انجام كار

7.3 دفترچه راهنماي سرويس

7.4 ليست قسمتهاي به كار گرفته شده

8 بررسي

8.1 آزمايش فشار

8.2 آزمايش فشار (ثابت ) نشت براي گازهاي پرخطر

8.3 سنجش صدا

8.4 ساختار بررسي

پيوستها

A فهرست كتابهاي (مفيد)

B آتش سوزي و انفجار در سيستم فشار (نرمال)

C (مفيد) ، برچسب ها ، علائم و نشانه ها

Za (مفيد) ، بندهاي استاندارد اروپائي كه به شرايط ضروري يا قوانين ديگر دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا

3.1 تعاريف عمومي در پمپ های تخلیه

3.1.1 كمپرسور در پمپ های تخلیه

ماشيني كه هوا يا گازها يا بخارهايي را با فشاري بالاتر از فشار مدخل، فشرده  مي كند.

يك كمپرسور داراي خود كمپرسور بدون پوشش، حركت دهنده اوليه و ساير وسايل تدارك ديده شده كه براي ايمني كار كمپرسور ضروري مي باشد.

3.1.2 فشار در پمپ های تخلیه

فشار در اين استاندارد به معني فشار موثر كه بصورت ديگر آنرا بيان مي كنند.

توجه : براي فشار واحد بار بكار مي برند . 1 Bar = 100 Kpa

3.1.3 فشار رانش يا خروجي نرمال يا اسمي

فشار مدخل خارجي كمپرسور به همان صورتيكه توليد كننده تعيين كرده است .

3.1.4 حداكثر فشار مجازكار

حداكثر فشار كار كه توسط توليد كننده توضيح داده شده است .

3.1.5 گازها يا بخارهاي مضر

گازهاي يا بخارهايي با مشخصات شيميايي ، راديواكتيو يا بيولوژيك ( مانند قابليت اشتعال ، انفجار ، ناپايداري، گرما زايي( دماي بالا ) ، خوردگي ، محرق ، سمي ، سرطان زا ) كه ممكن است از طريق فعل و انفعالات داخل

كمپرسور يا از طريق انتشار يا فعل وانفعالات محيطي خطراتي را به وجود آورند گازهاي زيان آور ممكن است تركيب گاز با يكي از ويژگيهاي زير باشد .

3.1.7) ) ( Tripping ) آزاد سازي.

3.2 تعاريف كمپرسورهاي خاص

3.2.1 كمپرسور هوا

كمپرسوري كه هوارا فشرده مي كند.

3.2.2 كمپرسورهاي هواي بدون روغن

طراحي كمپرسوري كه در آن هواي فشرده با روغن در ارتباط نيست .

3.2.3 كمپسور هواي روغن كاري شده

طراحي كمپرسوري كه هواي فشرده ممكن است در تماس با روغن باشد اما به استثناء كمپرسورهاي در روغن غوطه خورده باشند .

3.2.4 كمپرسورهاي هواي در روغن غوطه ور

طراحي كمپرسوري كه هواي فشرده و روغن با هم مخلوط شده اند .

3.2.5 كمپرسور گاز

كمپرسوري كه در تماس گازهاي مضر است كه در3.1.6 شرح داده شده است .

3.2.6 كمپرسور اكسيژن

كمپرسوري كه در تماس اكسيژن خالص يا اكسيژن غني شده مركب از بيش از 70 مول در درصد اكسيژن است .

3.2.7 كمپرسور استيلن

كمپرسوري كه در تماس با استيلن است .

3.2.8 كمپرسور فشار بالا

كمپرسوري كه با حداكثر فشار كار مجاز بالاتر از 40 Bar .

3.2.9 كمپرسور فشار پايين

كمپرسوري كه در تماس مدام با موادي بجز هواست دماي ورودي پايين تر از 0°C دارد .

3.2.10 كمپرسور بزرگ

كمپرسوري با قدرت ورودي محو ( Input Shaft Power ) بالاتر از 1000 Kw .

3.2.11 كمپرسور قابل حمل

كمپرسوري كه چرخهايي در زير آن تعبيه شده و بصورت يكسان حمل مي شود .

.4 ليست خطرات كمپرسورهاي خاص

پمپ های تخلیه

4.0 معرفي پمپ های تخلیه

موارد زيان آور كه دو بند 4 ليست مي شود شامل :

– خطرات رايج همه كمپرسورها و همه خطراتي كه در عنوان قابليت پذيرش عمومي آمده است .

– خطراتي كه منحصر به كمپرسورهاي خاص هستند و همچنين آنچه كه در عناوين مرتبط با آن ليست شده است.

4.1 خطرات مكانيكي

پمپ های تخلیه

مراجعه كنيد به شرايط ايمني در پمپ های تخلیه

4.1.1 قابليت كاربرد عمومي

– برش دادن و منفصل كردن  5.1.1.1 , 5.8.2

– تو كشيدن ، تله گزاري يا مانع گزاري       5.1.1.1 , 6.3.1

– اصطكاك يا سايش 5.1.1.1

– تزريق مواد سيال با فشار بالا                            5.1.2.1

– بيرون آوردن قطعات                                             5.1.3

– از دست رفتن ثبات يا استحكام  5.1.4.1

– لغزيدن يا افتادن                                                  5.1.5

4.1.2 كمپرسورهاي بزرگ

– به داخل كشيدن ، مانع گزاري يا حصار گزاري          5.1.1.2

                                                                     7.2.9.4

4.1.3 كمپرسورهاي هواي قابل حمل يا انتقال

– مانع گزاري 7.2.9.1 B , C

– تزريق فشار بالا 7.2.9.1 B , C

– از دست رفتن ثبات 5.1.4.2

                                                                     7.2.9.4

4.2 خطرات الكتريكي در پمپ های تخلیه

4.2.1 قابليت كاربرد عمومي

– اتصال الكتريكي ، مستقيم يا غيرمستقيم                   5.2.1.1

– پديده الكترواستاتيك ( الكتريسيته ساكن )                  5.2.2

– تاثيرات خارجي روي تجهيزات الكتريكي 5.2.3

4.2.2 كمپرسورهاي گازي

جرقه هاي الكتريكي ( Sparks )                              5.2.1.1

4.3 خطرات دمايي در پمپ های تخلیه

4.3.1 قابليت كاربرد عمومي

– سوختگي هاي ناشي از شعله هاي آتش يا انفجار يا احتمال تماس افراد يا مواد يا سطوح دائم يا سرد . 5.3

4.4 صدا در پمپ های تخلیه

4.4.1 كاربرد پذيري عمومي

–  از دست دادن قدرت شنوايي و ممانعت از ايجاد ارتباط 5.4.1 , 7.2.4 H

4.4.2 ساختار محل كمپرسور

– آشفتگي يا مزاحمت هاي محيطي 5.4.2

4.5 خطرات ناشي از مواد مصرف شده و ماده اصلي پردازش شده يا توليد شده .

4.5.1 كاربرد پذيري عمومي   5.5.1 , 7.2.4

– تماس داشتن يا استنشاق مايعات ، گازها ، غبارها ، بخار و گرد و خاك مضر 5.5.3.1 , 7.2.3

– مواد اصلي بيولوژيكي يا ميكروبيولوژيكي  5.5.4

4.5.2 كمپرسورهاي هوا

– آتش گرفتن و انفجار  5.5.3.2 , 5.5.3.3 , 7.3

كمپرسورهاي گاز در پمپ های تخلیه

– واكنش ، انفجار يا تجزيه گازها در داخل كمپرسور

– واكنش گاز پردازش شده يا توليد شده با محيط به علت تراوش

–  پراكندگي گاز توليد شده در محيط  5.5.2.2 C

ليست مراجع Bs En

1012-1 :1997

-Bsi موسسه استانداردهاي بريتانيا

Bsi موسسه اي ملي و مستقل مي باشد كه مسئول آماده سازي استاندارد بريتانيايي است كه ديدگاه بريتانيا را در مورد استانداردها در اروپا نشان مي دهد. آن همچنين داراي اجازه نامه سلطنتي است .

شرايط قرارداد در پمپ های تخلیه

استانداردهاي بريتانيايي به نظر نمي رسد كه داراي تمام قوانين يك قرارداد باشد .

كاربران استانداردهاي بريتانيايي مسئول تقاضاي صحيح خود مي باشند.

بازبيني ها در پمپ های تخلیه

استانداردهاي بريتانيايي با ضمايم يا ويرايش به صورت امروزي در مي آيد .

هدف هميشگي Bsi بهبودكيفيت محصولات و خدمات ماست . ما خوشحال خواهيم شد اگر هر اشتباه با ايهامي در حين استفاده از اين استاندارد بريتانيايي به اطلاع كميته فني اين دبيرخانه مسئول برسانيد ، شما مي توانيد روي كاور : Tel: 0181 9969000 ; Fax : 0181 996 7400 را پيدا كنيد .

خريد استاندارد در پمپ های تخلیه

سفارش خريد همه Bsi ، انتشارات خارجي و بين المللي به خدمات مشتري ، بخشهاي فروش در چيس با اين شماره Tel : 0181 996 7000 ; Fax : 0181 996 7001 ابلاغ شود .

در پاسخ به اين استاندارد بين المللي ، سياست Bsi براي ارائه پياده سازي Bsi آنچه كه طبق اين استاندارد انتشار يافته است ، مگر اينكه طور ديگري درخواست شود .

اطلاعاتي در مورد استانداردها

Bsi اطلاعات وسيعي در مورد استانداردهاي بين المللي و اروپائي و ملي را از طريق كتابخانه ، پايگاه داده اي استاندارد ، خدمات تكنولوژي اطلاعات (Btts) Bsi و كمك فني آن براي خدمات صادر كنندگان با بخش اطلاعات چيس و يك با اين شماره تماس بگيريد : Tel : 0181 996 7001 .

حقوق چاپ و انتشار در پمپ های تخلیه

حقوق چاپ و انتشار در همه انتشارات Bsi وجود دارد . Bsi همچنين در بريتانيا حق چاپ انتشارات استاندارد بين المللي را در اختيار دارد . بجز مواردي كه در حق چاپ ، اقدامات قانوني كنترل امتيازات و طراحي ها 1988 مجاز شده است ، هيچ اقتباسي چاپ نشده است ، در يك سيستم بازيابي يا به هر شكلي ( الكترونيك ، فتوكپي ، ثبت كردن ) بدون اجازه نامه از پيش نوشته شده Bsi فرستاده شود. اين كار مانع از استفاده آزاد ، در ضمن تكميل استاندارد شامل جزئيات ضروري مانند نشانه ها و اندازه ، نوع يا گريد طراحي ها نمي شود . اگر جزئيات براي هر هدف ديگري بجز تكميل استاندارد بكار برده شود پس مجوز كتبي Bsi اگر مجوز اعطا شود ، شرايط با ضوابط ممكن است شامل پرداختهاي حق امتياز يا اعطاي جواز توافق نامه باشد . جزئيات و توصيه ها ممكن است از مدير حق تاليف ، London W4 4al 389 Chiswick High Road Bsi .

4.5.4 كمپرسورهاي اكسيژن در پمپ های تخلیه :

– واكنش اكسيژن در داخل كمپرسور   5.5.2.3a

– انتخاب نامناسب مواد براي سرويس اكسيژن 5.5.2.3b

– انتخاب نامناسب مواد و طراحي دريچه ها براي سرويس اكسيژن 5.5.2.3c

– عدم سازگاري و پاكسازي 5.5.2.3b

– خروج اكسيژن يا اتمسفر غني شده اكسيژن 5.5.2.3e

4.5.5. كمپرسور استيلن در پمپ های تخلیه :

– تجزيه استيلن 5.5.2.4a,b

– قابليت اشتعال استيلن در تركيب گازي

4.5.6 كمپرسورهاي فشار بالا در پمپ های تخلیه :

– افزايش واكنش گازها ، روغن كاريها و ناخالصي ها در فشار

4.5.7 كمپرسورهاي قابل حمل و بطور سواره حمل شده در پمپ های تخلیه :

– تماس با استنشاق گازهاي مضر 5.5.2.6

– آتش سوزي يا انفجار 5.5.3.4

– دوباره سوخت زدن 5.5.3.4

4.6 خطرات ناشي از ناديده گرفتن اصول آرگونوميك در طراحي ماشين ( دستگاه )

4.6.1 كاربرد پذيري عمومي در پمپ های تخلیه :

– عدم به كارگيري تجهيزات محافظتي كاركنان 7.2.4

– اشتباهات ناشي از موقعيت نامناسب كنترل وسايل و دستگاهها  5.6.1 , 7.2.3

4.6.2 كمپرسورهاي هواي قابل حمل و بطور سواره حمل شده در پمپ های تخلیه :

– ميله هاي مكمل با بارگيري پايين خيلي زياد 5.6.2

4.7 خطرات ناشي از نقص در تهديد كردن انرژي ، شكستگي قطعات ماشين و ديگر بي نظميها كاركردي

4.7.1 قابليت كاربرد پذيري عمومي در پمپ های تخلیه :

–  نقص يا قصور در تدارك انرژي 5.7.1.1

– نقص سيستم كنترل به عنوان مثال راه اندازي غيره منتظره 5.7.1.1

– خطاهاي جاگذاري يا جفت سازي

– شكستگي قطعات ماشين آلات به علت فشار ها يا تنش هاي ديناميك ، فرسودگي و فشار دوره اي

– خطرات ناشي از نشت و تخليه گاز

4.7.2 كمپرسورهاي گازي

شكستگي قطعات ماشين آلات 5.7.2.2

4.7.3 كمپرسورهاي استيلن

شكستگي قطعات ماشين آلات 5.7.2.3

4.7.4 كمپرسورهاي با فشار بالا 5.7.2.4

نشتي

4.7.5 كمپرسورهاي هوا سبك و قابل حمل

– كاهش قدرت ترمز كردن  5.7.2.5b

– افتادن در حين بالا بردن 5.7.2.5a

– تركيدگي لوله ها 7.2.9.1

4.8 خطرات ناشي از وسايل يا پيشگيريهاي ايمني نادرست يا در جاي نامناسب قرار گرفته .

4.8.1 قابليت كاربرد پذيري كلي

– راهنمايي هاي كلي 5.8.2

– وسايل مختلف ايمني  5.8.3.5.8.7

– وسايل راه اندازي و توقف 5.8.1 , 5.6

– وسايل ( شيوه هاي ) جداسازي تدارك انرژي 7.2.3

– وسايل اضطراري5.8.9

– تجهيزات ضروري و لوازم يدكي براي تطبيق با شرايط ايمني 7.3

4.8.2 كمپرسورهاي گازي

– شيوه ي ايمني مختلف مربوطه 5.8.1.2

4.8.3 كمپرسورهاي اكسيژن

– شيوه ي مختلف ايمني مربوطه  5.8.1.3

4.8.4 كمپرسورهاي بزرگ

– تجهيزات ضروري و وسايل يدكي براي تطبيق با شرايط ايمني 5.8.1.4 , 6.3.2

4.8.5 كمپرسورهاي سبك قابل حمل

– برچسب ها و نشانه هاي ايمني 6.3.3

5 پيشگيريها و شرايط مورد نياز براي ايمني تمام انواع كمپرسورها

پمپ های تخلیه

5.1 ايمني مكانيكي در پمپ های تخلیه

5.1.1 برش ، تفكيك ، ترسيم ، تله گذاري ، گيرافتادن ، سايش و اصطحكاك

5.1.1 كاربرد پذيري عمومي

محافظت ( صفحات محافظ ) براي حفاظت در برابر تماس با بخشهاي متحرك كه بايد نصب شود . درمورد مشخصات محافظ ها ( مشخصات محافظ ) 3.22 مربوط با 292-1 را ببينيد  و عبارت 4 از en-292-2, en-953, en-294 .

خطرات برش كردن و تفكيك كردن و اصطكاك و سايش بايد به حداقل برسد قسمت 3.1 و 3.2 en-292-2 را ببينيد .

مدخلهاي اتمسفري و سوراخهاي تفتيشي روي مدخلها بايد با روشهاي محافظتي مجهز شود براي اينكه اشخاص يا اجسام خارجي نتواند در آن وارد شود . ببينيد en 953, en 349, en 294 .

5.1.1.2 كمپرسورهاي بزرگ

سوراخهاي دريچه هاي مدخل گاز و هوا كه به منظور بازرسي داخلي و تعمير توسط افراد در داخل دريچه هاي هوا تعبيه شده با به اسباب يا لوازم همبندسازي ( چفت ) مجهز باشد تا از راه اندازي جلوگيري شود در ضمن سوراخها نبايد كاملا بسته باشد . درها هم بايد قابل بستن باشد .

5.1.2 تزريق مواد سيال

5.1.2.1 قابليت پذيرش عمومي

خطر تزريق مواد سيال به داخل بدن انسان بايد به مواد زير به حداقل برسد .

– طراحي تمام موارد كمكي در محدود كدهاي تجهيزات فشار ، به عنوان مثال كولرها ، شلنگها ، لوله ها ، تفكيك كننده ها ، خاموش كننده ، نردبان قابل حمل مطابق با كدهاي قابل اجرا باشند .

– تست كردن بخشهاي داراي فشار در سمت گازي كمپرسور مطابق با بند فرعي 8.1

– طراحي و حفاظت لوله هاي pipework انتگرالي يا صحيح ، شلنگها و مواردكمكي براي نوسانات مقاوم ، انبساط دمايي و توده هايشان، نيروهاي خارجي قابل پيش بيني ، تاثير مواد شيميايي بيروني (بيگانه )و آلوده .

–  مطمئن شدن از اينكه تمام لوله كشي هايي كه به نظرمي رسد در معرض خطر است حفاظت شده است ، به اندازه كافي حفاظت شده باشد .

– انجام عمل خشك كردن براي اطمينان پيدا كردن از اينكه لوله كش كاملا خشك است و لوازمي مانند مجراهاي آب ، كولرها ، ضربه گير و دريافت كننده هاي هوا . همچنين بندفرعي 7.2 را ببينيد .

5.1.2.2 كمپرسورهاي با فشار بالا

در طراحي با شيوه ها (وسايل ) كاهش فشار و محل دريچه ها (منافذ) بايد ويژگي ها و شتاب گازي تخليه مي شود را بايد در نظر بگيريم .

5.1.3 خارج كردن قطعات

حركت كردن قطعات بايد طوري طراحي و نصب شود يا سوار شود كه در تمام حالات قابل پيش بيني عمليات خروج قطعات اجتناب مي شود.

5.1.4 كاهش مقاومت

5.1.4.1 كاربرد پذيري كلي

كمپرسورها بايد به وسايلي تجهيز شود تا به اندازه كافي ايمن شود .

5.1.4.2 كمپرسورهاي سبك قابل حمل

مركز ثقل بايد به اندازه كافي پايين باشد تا اطمينان پيدا كنند كمپرسور بدون هيچ لغزش يا تكاني در حين كار با توجه به محدوديتهاي توليد كننده كه در دستورالعملها بيان شده است ثابت بماند.

لاستيك هاي كمپرسور بايد طوري توسط توليد كننده ارزيابي شده باشد كه بتواند بزرگترين كمپرسورها را با بالاترين سرعت يدك كشي حمل كند. همه تايرها بايد ساختار مشابه داشته باشند . پايه محافظ يا چرخ اسب سواري (jockey wheel) بايد كاملا به دوصورت حفاظتي و يدك كش قفل شود.

5.1.5 سرخوردن و افتادن

سكوها ، پله ها و نرده ها كه بخشهاي بيروني كمپرسورها هستند بايد طوري قرار گرفته باشند تا به تمام قسمتهايي كه عمليات تعمير و نگهداري معمولي يا بازرسي هاي اپراتورها انجام مي شود دسترسي پيدا كنند.

قرارگيري آنها نبايد با تعمير قطعات تداخل داشته باشد .

سمت باز سكوها تا بيشتر از 1m مرتفع شده است بايد با نرده هاي ايمني كه حدود 600mm , 1050 mm بالاي سكو قرار گرفته محافظت شده است و با پيش تخته اي با ارتفاع حدود 100 mm مجهز شده است . پله ها يا نردبانها بيشتر از چهار پله بايد در دو طرف حفاظ داشته باشد .

پمپ های تخلیه

5.2 ايمني الكتريكي در پمپ های تخلیه

5.2.1 نصب يا راه اندازي الكتريكي

5.2.1.1 كاربرد پذيري عمومي

نصب يا راه اندازي الكتريكي يك كمپرسور بايد مطابق تمام شرايط en60204-1 انجام شود. شيوه هاي محافظتي و تغييرات بايد طوري طراحي شود و اتصال يابد تا مطابق با تمام شرايط (fail-safe) خرابي امن باشد . براي محافظت ولتاژ بيش از حد مدار جريان قوي در بيرون از كمپرسور در نزديكي آن نصب شود در چنين موردي در دفترچه راهنما بايد قيد شود كه كاربر بايد براي نصب حفاظت ولتاژ بيش از حد مدار جريان قوي شرايط لازم را به وجود آورد . وقتيكه كمپرسور با دستگاهها يا تجهيزات الكترونيكي جدا مطابقت نداشته باشد در دفترچه راهنمابايد خاطر نشان شود كه اين دستگاه يا وسيله بايد توسط كاربر تهيه شده باشد .

پمپ های تخلیه

پوشش سيم كشي ها در  پمپ های تخلیه بايد :

–         به قدر كافي ايمن و محافظت شده باشند.

–         نبايد در معرض سطوح گرم باشند.

–         داراي نصب الكترونيكي مناسب باشند.

براي اينكه كمپرسورها در شرايط بالقوه اتمسفر انفجاري نصب شود ، تجهيزات الكتريكي بايد با en50014 انطباق داشته باشد .

5.2.1.2 كمپرسورهاي سبك قابل حمل

باتري ها بايد به طور گروهي به محلها يا نقاط بالابري مجهز شود. آنها بايد طوري نصب شوند كه خطر پاشيدن الكتروليتي بر روي كاركنان و تجهيزات اطراف نباشد.پايانه ها بايد مطابق با 4.11 iso 3457,4.10   .

وسايل حفاظتي جريان بيش از حد برق مناسب بايد در نصب الكترونيكي براي حفاظت سيم كشيها و تجهيزات الكتريكي اين شامل مدار شارژ و استارتر مي باشد .

پمپ های تخلیه

پديده الكترو استاتيك در پمپ های تخلیه

با اتصال زميني همه تركيب ها با وسايل ثابت رسانا ازايجاد بارها يا شارژهاي الكترواستاتيك جلوگيري ميشود اگر خطري براي كاركنان يا امكان وجود منبع اشتعال يا جرقه وجود داشته باشد .

5.2.3 تاثيرات خارجي بر روي تجهيزات الكتريكي

سيستم ايمني و ديگر تجهيزات الكتريكي بايد طوري طراحي و ساخته شود كه در صورت ايجاد اختلالاتي شبيه موارد زير به موارد خطر زا تبديل نشود .

–         ايجاد جريان برق كوتاه ؛

–         ضربه ها يا اثرات خارجي ؛

–         اختلافات در تامين ولتاژ ؛

–         فيلدها يا زمينه هاي الكترومگنتيك (en 50082-en 50081-2) را ببينيد .

–         اشتباهات اتصال به زمين .

5.3 ايمني حرارتي در پمپ های تخلیه

در صورتيكه دماي پايين يا بالا وسيله پردازش شده ، وسيله سردكننده يا روان كننده  مي تواند براي  كاركنان خطرآفرين باشد اگر از حدوحدود معين بالاتر روند بايد دما كنترل شود و كمپرسور بايد به يك شرايط ايمني برسد.

Pipework (لوله دودكش )  يا قطعات ديگر با يك دماي سطحي خارجي بالاي 70 °c يا پايين -10°c و ممكن است كاركنان آزاد طي عمليات معمول ماشين لمس كنند به همين دليل بايد محافظت شوند كه يا بايد با عايق پوشانده شود يا اينكه داراي يك هشدار دهنده باشد .

لوله هاي pipework با دماي بالا كاملا واضح مطابق با ضميمه c علامت گذاري شود . هر نوع لوله كشي بايد بصورت آزاد باشد تابا تغييرات دما حركت كند و لوله كشي داغ نبايد در تماس با چوب يا مواد قابل اشتعال باشد .

كمپرسورهايي كه در محفظه اي با اتمسفر انفجاري بالقوه نصب شده است بايد دماهاي سطحي محدودي داشته باشد واز هر نوع منبع اشتعالي دور باشد ، en1127-1,en50014  را ببينيد .

پمپ های تخلیه

5.4 صدا در پمپ های تخلیه

5.4.1 قابليت كاربرد پذيري عمومي

در طراحي بايد موارد كاهش صداي iso/tr 11688-1 را مورد توجه قرار دهند .

طراحي بايد طوري باشد كه عمل بهره وري با ظرفيت كامل و مداوم در حداكثر دماي محيطي معين ، به همراه همه درها و پوششهاي اضافي بسته شده امكان پذير باشد .

5.4.2 ساختاراستقرار كمپرسورها

سطح انتشار صدا بايد مطابق شرايط استقرار تجهيزات باشد .

5.5.1 ضربه يا تصادم مايع

اگر مايع حاصل از عمل تزريق ، آستركاري يا چگالش ممكن است نشان داده شود يا شكل داده شود .

تسهيلات عايقي ، نردبانها و خشك كن ها بايد نصب شود.

اگر اين تجهيزات بخشي از كمپرسورنباشد در دفترچه دستورالعمل ذكر مي شود كه اين تجهيزات خارج از كمپرسور نصب شود .

5.5.2 گازها يا مواد اوليه پردازش شده

5.5.2.1 كاربرد پذيري عمومي

انجماد مواد سردكننده، تاثيراتي بر روي مايعات روغن كاري يا جذب شده بعلت دماي پايين محيط در حال فشرده شدن يا از دماي پايين محيط اطراف هنگام راه اندازي ، توقف يا شرايط تخليه بايد از طريق وسايل يا شيوه هاي مناسب جلوگيري شود .

5.5.2.2 كمپرسورهاي گازي

در مورد گازها يا بخارهايي بجز آنچه كه در اين استاندارد بطورخاص با آن سروكار دارند ، بايد در مورد آنها ازطريق افراد متخصص توصيه هاي داده شود و پيشگيريهايي انجام شود.

(A از خطرات ناشي از واكنش گاز داخل كمپرسور پرهيز شود كه از طريق روش هاي زير قابل اجرا است :

– محدود كردن دماي فشرده سازي از طريق طراحي ونصب دستگاه يا وسيله رها سازي براي خارج  كردن سيلندرها يا لوله گذاري يا لوله محافظ (casing) .

– جلوگيري از خطر اشتعال بعنوان مثال سطوح داغ يا اصطكاك .

– انتخاب روان كننده مناسب ويا استفاده از مواد بدون جرقه جفت سازي كه امكان اصطكاك در آن وجود دارد .

– استفاده از موادي مقاوم در برابر فرسودگي ناشي از گاز پردازش شده (توليد شده )

– مرتب سازي اتصالات به طوري كه عمل پاكسازي مناسب سيستم كمپرسور با گاز ساكن انجام شود .

– كاربرد فيلتر يا اقدامات مناسب ديگر براي ممانعت از آلودگي مواد جامد (solid impurities) در گازهاي فشرده

– اطمينان حاصل كردن از اينكه در نصب كمپرسور آزمايش سفتي يا محكمي در اجراي ماموريت يا كميسيون انجام شده است .

(B اگر شرايط بند a انجام نشود يا ناكافي باشد، خطر تجزيه گاز يا انفجار در گاز وجود خواهد داشت سيستم بايد طوري ساخته شود تا از به وجودآمدن فشار جلوگيري شود . اگر اين كار امكان پذيرنباشد ، بايد دردفترچه راهنما قيد شود كه كاركنان به محوطه خطرناك نزديك نشوند.

پمپ های تخلیه

(c از طريق پيشگيريهاي زير مي توان از انتشارات گاز به محيط زيست جلوگيري كرد :

– جلوگيري از نشت گاز هاي مضر يا قابل اشتعال ؛

–  درزگيري دوباره با ايجاد منفذ مابين و يا از طريق وسيله درزگير؛

– كاربرد لايي يا درزگيرمناسب گازهاي توليد شده در فشار يا دماهاي رايج ؛

– خنثي سازي ، رقيق كردن ناحيه مجاز يا تهويه به محوطه اي بي خطر ؛

– انجام پيشگيريهاي لازم براي بكار بردن روان كننده هاي آلوده ، خشك كننده و ته نشست ها .

پمپ های تخلیه

5.5.2.3 كمپرسورهاي اكسيژن در پمپ های تخلیه :

اتمسفر غني شده اكسيژن شرايطي را براي سلامتي و خطرات آتش سوزي در محوطه سيستم ايجاد مي كند و براي ايمني كمپرسورها موارد زير را بايد به حداقل برسانيم :

(a از ايجاد جرقه يا آتش سوزي با استفاده از موارد زير جلوگيري كنيم :

– ازايجاد فاصله ايمني بين قطعات متحرك اطمينان داشته باشيم .

– كيفيت و سايز ذرات و آلودگيهاي موجود در جريان اكسيژن.

– روغن يا گريس در جريان اكسيژن وارد نشود .

– با به حداقل رساندن رطوبت از فرسودگي جلوگيري كنيم .

– از ارتباط بين اكسيژن و مواد قابل اشتعال بخصوص روغن و گريس ممانعت كنيد .

– با استفاده از طراحي و نصب وسيله خاموش كردن دماي خروجي اكسيژن را محدود كنيد .

– سرعت و حركت اكسيژن را درلوله ها كاهش دهيد ؛

– بطور متداول عمل سرد كردن را انجام دهيد .

پمپ های تخلیه

(b با در نظرگرفتن ويژگيهاي زير انتخاب بهتري در مورد مواد كمپرسورهاي اكسيژن خواهيد داشت .

– دماي اشتعال بالا

– هدايت حرارتي بالا

– ظرفيت ويژگي گرماي بالا

– گرماي خاص احتراق پايين

– مقاومت در برابر فرسودگي معمولي

– كيفيت تعيين شده براي سرويس اكسيژن مواد غير آلياژي به عنوان مثال لايي ها يا استيل ها

–  سردكننده ها و روان كننده ها كه در تماس با اكسيژن مي باشند بايد داراي كيفيتي باشندكه درتماس با اكسيژن آتش نگيرند.

پمپ های تخلیه

(c موارد زير درمورد لوله كشي ها و دريچه ها يا سوپاپ ها معين شده است .

– لوله هاي استيل كربن را مي توان بر اساس فشار اكسيژن و سرعت آن بكار برد ، مبتني بر مقادير هستند در صنعت پذيرفته شده است .

– دريچه ها يا سوپاپ ها (valves) بايد به منظور كاهش جريان اصطكاك و جنبش طراحي شود .

– عايق كاري و بدون باركردن سوپاپها (دريچه هاي ) داخل محوطه خطر بطور جزئي انجام شود.

– سوپاپها بايد طوري طراحي شوند تا ميل محورها (spindles) دچار كشندگي (پس نشست ) نشود .

پمپ های تخلیه

(d نگهداري و تميز كردن

– تداركات و وسايل لازم در حين بازرسي و تميز كردن كمپرسور ، شامل پوشش محافظ حرارتي بايد تهيه شود.

ارتباطات بايدطوري تنظيم شود كه پاك كردن كمپرسور را با خشك كردن ، هواي بدون روغن ، يا گاز خنثي بتوان انجام داد .

–     تركيبات لازم براي سرويس اكسيژن بايد بدون ذرات اضافي و زنگ زدگي و بدون روغن و گريس به استثناء روان كننده هاي مورد نياز سرويس اكسيژن باشند .

(e خطرات ناشي از انتشار اكسيژن : هر نوع انتشار گاز ناشي از پاك سازي – تخليه و نشت گاز اكسيژن بدون اينكه خطري براي پرسنل داشته باشد بايد تخليه شود و تدارك لازم براي رقيق سازي انجام شود .

– هواكش زدن هر نوع سيستم روغني بايد از هر نوع تخليه با ظرفيت اكسيژن بالا مجزا شود .

5.5.2.4 كمپرسورهاي استيلن

استيلن قابليت احتراق بالايي دارد و از لحاظ شيميايي گازي ناپايداراست . آن ممكن است فوراتجزيه شده و اين منجر به احتراقي با فشاري كه 11 برابر فشار اوليه بالا مي رود .و يا مي تواند محترق شود با فشاري كه 350 برابر از فشار اوليه بالاتر مي رود.

(a براي محدود كردن خطرات و پيامدهاي ناشي از تجزيه استيلن پيشگيريهاي زير بايد انجام شود.

– ظرفيت يا قدرت هر واحد كمپرس شده را معين مي كند.

– قطر و طول لوله كشي گاز بايدتا حد امكان كوچك باشد.

– ضرورت نصب موانع ايجاد برق با جرقه در مجراهاي ورودي و خروجي سيستم كمپرسور .

پمپ های تخلیه

(b خطر تجزيه بايد با توجه به موارد زير به حداقل برسد :

– با توجه به فشار و دماي استيلن ازمايع شدن آن جلوگيري شود ؛

– باطراحي ، دماي تراكم يا كمپرسور شدن را تا حداكثر 140°c تحت هر شرايط قابل پيش بيني تعيين كنيد.

– با بكار بردن روان كننده هاي مناسب ، سرعت پايين پيستون ، مسدود كردن و پيشگيريهاي لازم براي جلوگيري از آلودگي يا خرده ريزه هاي سفت مي توان ازايجاد نقاط داغ جلوگيري كنيم .

– پيشگيري از وقوع عوامل كاتاليزيس كه عمل تجزيه را تسريع مي كند ، به عنوان مثال زنگ زدن آهن و پوسته پوسته شدگي لوله ها ؛

– بكار گيري موادي كه با استيلن يا هر تركيب ديگر در گاز فرآوري شده يا توليد شده واكنش انجام نمي داد.

(1 مواد ممنوع در پمپ های تخلیه

– مس و آلياژهاي مس با بيش از 70% مس

– شبكه ها يا منافذ فيلتر ، هر نوع آلياژ مس ؛

– نقره يا هر آلياژ نقره ؛

– جيوه

(2 مواد ممنوع با وجود استيلن با ناخالصي هاي آهك و آمونياك  در پمپ های تخلیه :

– آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم

– منيزيم و آلياژهاي آن

– فلز روي و آلياژهاي آن به استثناء برنج

– فقط با لحيمكاري در صورتيكه عرض شكاف كمتراز 0.3mm باشد و لحيم داراي مسي كه بيشتر از37%

نباشد و نقره كه بيشتر 46% نباشد و محتواي مس و نقره باهم كه نبايد بيشتر از 76% باشد.

پمپ های تخلیه

(c براي محدودكردن خطرات ناشي از احتراق استيلن در پمپ های تخلیه ، موارد زير بايد مدنظر قرار گيرد.:

– تراكم گاز در كمپرسور

– محافظت براي ممانعت از وقوع جرقه هاي مكانيكي ، الكترو استاتيك و الكتريكي

– خالي بودن از تخليه بارالكتريكي و وسايل رهايش فشار ، منافذ هواكش ، زهكش ، نشتي

–  اتصالاتي براي پاك كردن كمپرسور با گاز خنثي

پمپ های تخلیه

5.5.2.5 كمپرسورهاي فشار بالا در پمپ های تخلیه

د رمورد كمپرسورهاي متناوب روغن كاري شده با فشار بالا بايد پيشگيريهاي زير مدنظر قرار گيرد.

– طراحي و دماي تراكم پايين و ضريب فشار ملايم (مناسب )

– تعيين دقيق روان كننده

– ادغام فيلترگاز براي جذب ناخالصي هاي واكنشي يا ناخالصي هاي عمل كاتاليزيس را انجام مي دهند.

– اطمينان پيدا كردن از اينكه هر روان كننده تزريق شده به سيلندرها بدون هر گونه حباب هوا باشد .

5.5.2.6 كمپرسورهاي سبك قابل حمل

سيستم تخيله دود ناشي از احتراق موتور بايد طوري هدايت شود تا به طور حداقل كاركنان در معرض دود قرار گيرند.

5.5.3 انفجار و آتش سوزي

5.5.3.1 قابليت پذيرش عمومي

گرمكن هاي غوطه ور براي گرم كردن روان كننده ها براي كاهش توان الكتريكي كه بيشتراز 25kw/m2 نباشد بكار مي رود. براي اطلاعات كلي در مورد انفجار و آتش سوزي ببينيد iso 5388 را .

5.5.3.2 كمپرسورهاي هواي دوار غوطه ور در روغن (oil-flooded)

(a طراحي كمپرسورهاي هواي دوار غوطه ور در روغن (oil-flooded) بايد به صورتي باشد كه حداكثر دماي فلانج تحويل (خروج) كمپرسور قبل از اينكه تفكيك كننده هاي روغن در شرايط عادي بيشتر از 110°c نباشد

كمپرسورهاي هواي دوار غوطه ور در روغن (oil-flooded) بايد داراي يك وسيله قطع كردن جريان اتوماتيك باشد تا كمپرسور را از شرايطي كه دماي كمپرسور از حدايمني فراتر رود ،خلاص كند ، وسايل رهاسازي بايد در دمايي كه بيش از 120°c نباشد به كار گرفته شود .

دماي فراتر از 120°c در صورتيكه روان كننده هاي خالص بكار برده شود ، مجاز مي باشد .

(b ميله سنجش دما يا حسگر بايد تا حدامكان به مجراي خروجي قسمت اصلي كمپرسور نزديك باشد .

(c كمپرسور بايد طوري طراحي شود كه روان كننده اي با كيفيت مناسب به همه بخشهاي در حال كار تزريق شود . به عبارت ديگر تحت شرايط كاركرد نرمال به همان اندازه در شرايط غير طبيعي و عدم بكار بردن شرايط ايمني ، به عنوان مثال راه اندازي اشتباه ، توقف اضطراري .

(d فيلترهاي روغن در مدار اصلي براي اطمينان از ذخيره روغن كافي بايد داراي يك مجراي فرعي باشند كه با فشاري متفاوت خاص باز مي شود.

5.5.3.3 كمپرسورهاي هوا روغن كاري شده ( oil-lubricated)

طراحي بايد طوري باشد كه شكل گيري زغال – روغن  (oil-coke) دردريچه خروجي هر مرحله از كمپرس شدن به حداقل برسد و وسايل لازم براي بازرسي و پاك كردن كولر هوا فراهم شود.

دماهاي خروجي زير نبايد وقتيكه روغنهاي كمپرسور به كار برده مي شود تحت شرايط عادي نبايد بالا رود.

–         220°c براي كمپرسورهاي تك مرحله اي با حداكثر فشار مجازي كه بالاتر از 10 bar نباشد.

–         200°c براي كمپرسورهاي تك مرحله اي با حداكثر فشار مجازي بالاتر از 10 bar .

–         180°c براي كمپرسورهاي چندمرحله اي با حداكثر فشاركار مجاز كه بالاتر از 10 bar نباشد .

–         160°c براي كمپرسورهاي چند مرحله اي با حداكثرفشار كار مجاز بالاتراز 10 bar .

در صورتيكه روان كننده هاي خاص استفاده شود و يا پيشگيريهاي خاص براي به حداقل رساندن شكل گيري ذغال روغن (oil-coke) صورت گيرد ، دماهايي بالاتراز موارد مشخص شده بالا هم ممكن است مجاز باشد.

حداكثر ضريب فشار به كار رفته نبايد درهريك از مراحل كمپرس كردن احتراق ايجاد كند .

همچنين ضميمه b در بند فرعي iso6743-3b,iso6743-3a,b.1.2c را ببينيد.

5.5.3.4 كمپرسورهاي هواي سبك قابل حمل ( skid-mounted )

خطر ريزش در هنگام سوخت گيري مجدد احتراق داخلي موتور (engine-driven) كمپرسورهاي هواي قابل حمل يا (skid-mounted) بايد به حداقل برسد . هر نوع ريزش موادي بايد بدون هيچ خطري خشك شود . نقطه سوخت گيري بايد طوري قرارداده شود كه هر نوع ريزش موادي بايد از سطح داغ پاك شود.

5.5.4 ميكروارگانيزها ، مواد بيولوژيكي و ميكرو بيولوژيكي

تسهيلات زه كشي بايد براي جلوگيري از تجمع مايعات راكد كه زمينه رشد ميكرواورگانيزها را فراهم مي سازد، ايجاد شود.

كمپرسورها بايد به صورتي تجزيه شود كه مايعات سيال تغليظ شده را نگهداري كند و همچنين وسايل ايمني مربوطه نيز دردسترس باشد .

5.6 اصول آرگونوميك

 5.6.1 قابليت پذيرش عمومي

وسايل توقف و راه اندازي از لحاظ كاربرد ساده و راحت باشند و به وضوح مطابق با en 418 يا iec 417 علامت گذاري شود . ببينيد ضميمه c .

كنترلهاي دستي و وسايل ديگر بايد به صورتي باشد كه به اپراتور كمك كند تا كارش را انجام دهد و همچنين از اشتباه يا غفلت اپراتور ممانعت كند.

كمپرسورها طراحي و ساخته مي شوند تا كاربرد ايمن و بي خطر كار با سيالات در طي پركردن ، پاكسازي ، تهويه كردن ، اصلاح يا بازيافت و زهي كشي امكان پذير باشد .

5.6.2 كمپرسورهاي سبك قابل حمل ( skid- mounted)

اگر بار روي دو ميله ، در نقطه اي كه بالا مي رود بيشتر از 500 n باشد مكانيزمي براي بالا بردن دوميله ايجاد شود . نقاط سوخت گيري بايد به آساني قابل دسترس باشند.

5.7 نقص تدارك انرژي ، شكستگي قطعات ماشين آلات و ديگر بي نظميهاي كار كردي

پمپ های تخلیه

5.7.1 نقص تدارك انرژي در پمپ های تخلیه

 5.7.1.1 قابليت كاربرد پذيري عمومي در پمپ های تخلیه

در مورد نقص تدارك انرژي اصلي يا كمكي كمپرسور بايد به وسيله يك سيستم ايمني در يك شرايط مناسب و ايمن قرار گيرد .

طراحي سيستم بايد به گونه اي باشد كه در صورت نقص تدارك انرژي يا سيستم كنترل نبايد منجر به ايجاد يك شرايط خطرناك در زمان نقص يا وقتيكه تدارك انرژي دوباره به حالت اول برگردانده شود يا سيستم كنترل دوباره كاركنه ، شود .

5.7.1.2 كمپرسورهاي بزرگ در پمپ های تخلیه

هواي فشرده به منظور اندازه گيري ، كنترل و سيستم هاي ايمني بكار مي رود بايد بطور مناسب براي اين هدف به كار رود .

سيستم هيدروليك كه براي اندازه گيري ، كنترل و ايمني بكار مي رود بايد داراي سيستم فيلتر دو برابر يا مضاعف باشد .

وسيله خاموشي بايد مناسب متوقف كردن كمپرسور در مورد سطح سيالات هيدروليك با كاهش فشار پايين تر از مقدار معين شده باشد ، اگر وسيله خرابي امن موجود نباشد .

5.7.2 شكسته شدن قطعات ماشين آلات در پمپ های تخلیه

كاربرد پذيري عمومي

موادي كه در كمپرسورها بكار مي رود نبايد براي سلامت و ايمني پرسنل خطرناك باشد .

مواد بكار برده شده بايد با روان كننده ها يا ديگر سيالات تعيين شده توسط توليد كننده و همچنين با موادي كه در حال توليد شدن هستند سازگاري داشته باشند .

مواد انتخاب شده بايد داراي استحكام يا مقاومت لازم در برابر شكل پذيري و فرسودگي براي سطح تنش قابل پيش بيني و مقرر شده در حال وقوع باشد .

شكل قطعات تحت فشار متناوب دوره اي بايد براي كاهش تمركز فشار و سطوح (ميزان) فشار انتخاب شود .

درزگيرها با واشرها بايد از موادي ساخته شده باشد كه بتواند بالاترين فشار يا دمايي كه ممكن است با آن مواجه شود را تحمل كند.

5.7.2.2 كمپرسورهاي گاز در پمپ های تخلیه

اگر در اين كمپرسور خطر انفجار يا تجزيه گاز وجود داشته باشد ،‌ كمپرسور بايد طوري ساخته شود تا در برابر فشار يا خطر به وجود آمده مقاومت كند و بايد در مورد آن هشدار داده شود .

در مورد گازهاي احتراقي ، سمي و تجزيه كننده (خورنده ) بايد با بكار بردن احتياط هاي لازم از نشت به داخل جريان سردكننده ها جلوگيري شود . اين كار در مورد تفكيك جريانهاي روغن كمپرسورها با تزريق مستقيم روغن به كار نمي رود .

5.7.2.3 كمپسورهاي استيلن در پمپ های تخلیه

سيستم كمپرسور بايد طوري ساخته شده باشد كه در برابر افزايش فشاري كه منجر به احتراق ناشي ازتجزيه اتفاقي گاز مي شود جلوگيري كند .

احتياط هايي بايد براي جلوگيري از نشت به داخل جريان سرد كننده ها انجام شود .

5.7.2.4 كمپرسورهاي فشار بالا در پمپ های تخلیه

در مورد گازهايي كه تحت فشار بالا قرار ميگيرند احتياط هاي لازم براي جلوگيري از افزايش فشار به وجود آمده ناشي از نشت گاز در سيستم خنك كننده انجام  شود .

5.7.2.5 كمپرسورهاي قابل حمل و نقل ( skid-mounted ) در پمپ های تخلیه

(a كمپرسورهاي قابل حمل بر روي وسايل نقليه سنگين بايد داراي شرايط زير باشد :

– در مورد ماشين آلاتي با وزن ناخالص 750 kg يك دستگاه ترمز دستي بايد براي ترمز كردن موثر مناسب باشد ؛

– در مورد كمپرسورهاي داراي ترمز ، مكانيزم موثري بايد براي كاربرد اتوماتيك كمپرسورها ايجاد شود اگر كمپسور از وسيله نقليه اي كه به آن بكسل شده جواب شود ؛

– در مورد كمپرسورهايي بدون ترمز ، زنجيرهاي ايمني براي اتصال به وسيله نقليه فراهم مي شود .

(b كمپرسور قابل حمل و نقل بايد ترجيحا داراي فقط يك نقطه بالابر باشد . چنگك يا چنگگ هاي بالا برنده بايد  تحمل موارد زير را داشته باشد :

– حداقل بارقائم متوالي دو برابر وزن ناخالص ماشين (ببينيد 5.4.1 )

– هر باري به علت تغيير موقعيت ناشي از تفاوت هايي در توليد انبوه ماشين . اگر فقط يك نقطه بالابر وجود داشته باشد ، اندازه ايمني زوايا يا گوشه هاي كابلها يا زنجيره ها بايد به وضوح در ماشين يا در دفترچه دستورالعمل به آن اشاره شود .

– تحت حداكثر شرايط بار معين شده چنگك يا چنگكهاي بالابر نبايد هيچ تغيير شكل دائمي پيدا كند.

(c محلهاي جهاز بندي بار بايد طوري قرار گيرد تا ايمني لازم را براي ماشيني كه كمپرسور ممكن است بر روي آن حمل شود را تامين كند . آنها بايد مطابق با ضميمه c علامت گذاري شوند.

5.7.3 اشتباهات جفت سازي يا اتصالات در پمپ های تخلیه

طراحي سوپاپ يا دريچه هاي سوپاپ براي كمپرسورها پيستوني بايد طوري انجام شود نتوان هيچ سوپاپ ورودي را در عوض يك سوپاپ خروجي جا داد و اينكه هيچ سوپاپ خروجي به اشتباه سوار نشود .

5.8 وسايل و اندازه گيري هاي مطمئن وابسته

پمپ های تخلیه

5.8.1.1 قابليت كاربرد پذيري عمومي در پمپ های تخلیه

بعد از توقف ايجاد شده توسط وسايل ايمني ، عمل راه اندازي فقط توسط يك عمليات داخلي يك كنترل دستي امكان پذير است .

راه اندازي دستي اختياري اتوماتيك يا از راه دور بعد قطعي برق كوتاه مجازي مي باشد اگر خطر براي پرسنل وجود داشته باشد و يا اگر خرابي ديگر نباشد .

علائم هشدار دهنده منطبق بر ضميمه c كه در آن شرايط راه اندازي از راه دور يا اتوماتيك ممكن است اتفاق بيفتد ممكن است ايجاد شود .

در مورد سيستم كنترل و هشداردهنده كه سطح انرژي پايين دارد و ممكن است بر يكديگر تاثير بگذارد ، توجه خاصي بايد بر اطمينان حاصل كردن از اينكه آنها مطمئنا منتقل شده اند،‌ داشته باشند .

5.8.1.2 كمپرسورهاي گاز در پمپ های تخلیه

وسايل ايمني كه شامل تدارك هشدار دهنده و اگر مناسب باشد ، رها سازي كمپرسور يا قطع كردن ذخيره گاز و جلوگيري از ورود هوا به كمپرسور اگر يكي از شرايط زير به وجود آمد :

–         دماي جريان گاز اصلي در هر مورد و يا دماي سيلندر كه از حداكثر حد مجاز بالاتر رود

–         در صورت كمبود روان كننده كه منجر به نقص روغن كاري سيلندر شود

–         در مورد كمپرسورهاي با قدرت اسمي كه بالاتر از 20 kw است ، فشار روغن كاري فشاري پايين تر از حداقل مقدار مجاز باشد .

–     اگر فشار ورودي گاز احتراقي، بعد از فيلتر ، بتواند پايين تر از فشار اتمسفري بيايد ،‌ پس بايد از ورود هوا با استفاده از وسيله مناسب جلوگيري شود .

5.8.1.3 كمپرسورهاي اكسيژن در پمپ های تخلیه

اگر يكي از شرايط زير بوجود آمد لوازم ايمني بايد به كار انداخته شود و كمپرسور را بايد خاموش كنند يا به شرايط مناسب برسانند :

–         در صورت وجود كمبود تزريق مايع براي روان كردن كمپرسور

–         دماي جريان اصلي گاز در هر مورد يا دماي سيلندر از حداكثر مقدار مجاز بالاتر رود

–         فشار يا جريان آب سرد كننده پايين تر از حداقل مقدار مجاز بيايد

–         فشار روان كننده پايين تر از حداقل مقدار مجاز در ارتباط با كمپرسوربيايد

–         ارتعاش بالاتراز مقداركنوني باشد در كمپرسورهايي با قدرت (توان) ورودي محور بالاتر از 100 kw

5.8.1.4 كمپرسورهاي بزرگ

اگر لازم باشد ، در رابطه با بازرسيها و تعميرات دوره اي ، مي توان از سيستم كنترل وهشدار صرفنظركرد مشروط به اينكه :

–         در هنگام لغو كردن سيستم كنترل سيستم هشدار دهنده روشن است و وقتيكه به حد بي خطر رسيد هشدار داده مي شود .

–         لغو كردن سيستم كنترل توسط علائم قابل رويت نشان داده شود .

–         ابزار كمكي كه به طورخاص نصب شده است بر لغو سيستم كنترل تاثير مي گذارد بعنوان مثال : عملكرد كليد سوئيچ ها .

پمپ های تخلیه

5.8.2 راهنمايي ها در پمپ های تخلیه

تمام قطعات متحرك در داخل پوشش يا محفظه ثابت كمپرسور بسته شود اگر اين كار امكان پذيرنباشد راهنمايي هاي بر جلوگيري از ارتباط با همه قطعات پيستوني و چرخش كه امكان دارد شايد براي پرسنل خطرناك باشد . يك سوراخ بايد در گاردهاي فلايويل ايجاد شود در صورتيكه براي barringover (هدايت كردن ) كمپرسور لازم باشد و همچنين امكان دستيابي به علامت تنظيم زمان را فراهم كند. گاردها بايد به اندازه كافي سفت شود تا در نتيجه تماس با بدن كج نشود . ( ببينيد en 953 )

5.8.3 ابزار فشار شكن

5.8.3.1 كاربرد پذيري كلي

هر فشار معين بدنه كمپرسور وسايل كمكي كه داراي گازي با فشار بالاتر از فشار اتمسفر يك است ، اگر حداكثر فشار كار مجاز آن بالاتر رود بايد با يك وسيله فشار شكن تنظيم شود .

حداكثر فشار كار مجاز نبايد بيشتر از 10% بالاتر رود.

ارزيابي خطر بايد براي مطمئن شدن از اينكه تحت شرايط قابل پيش بيني ، طراحي منجر به حداكثر فشار كار مجاز بدنه هر كمپسور در حال افزايش نخواهد شد .

جريان دراين فشار به شرايط بسيار سخت اندازه وسيله فشارشكن را مشخص مي كند .

لوازم جلوگيري از بالا رفتن از حداكثر فشار كار مجاز بايد :

–         سوپاپ ها يا دريچه هاي فشار شكن يا

–         ديسكهاي انفجار يا

–         وسايل تنظيم فشار كه تاثيرگذاري آنها مي تواند اثبات شود كه علت هر يك از اقدامات زير است .

(a توقف دستگاه محرك اوليه

(b جدا كردن سيستم فشار با استفاده از وسايل قطع كننده يا جدا كننده از دستگاه .

(c سوراخ كردن سوپاپهاي فشار شكن به عنوان سوپاپ سرريز يا سوپاپ تخليه .

وسايل تنظيم فشار عملكرد تخريب امن را بايد داشته باشد و بايد حداقل دو تا از آنها در مقابل تنظيم غيرمجاز محافظت شود .

5.8.3.2 كمپرسورهاي turbo

در ارتباط با كمپرسورهاي با مكش اتمسفر كه بطور انتخابي فشاري بيشتر از 110% حداكثر فشار كار مجاز برسد به كارگيري وسايل كاهش ايمني براي حفاظت فشار خروجي ضروري نمي باشد.

تنظيم فشار شايد با يك وسيله مناسب يا هشدار داده شده انجام شود.

5.8.4 در خواست ايمني فشار و ابزار آزاد كردن يا كاهش تنش قسمت هوا  و گاز فقط مرحله نهايي جابجايي عملي چند مرحله اي كمپرسورها وسيله فشار شكن نيازدارد در صورتيكه مراحل ديگر نمي تواند به تنهايي قطع شود و مشروط به اينكه هر مرحله وقسمت مياني براي حداكثر فشار مجاز مرحله نهايي طراحي شده است.

وسايل ايمني فشار براي كمپرسورهاي دوار با ظرفيت جريان ورودي بيشتراز 300m3/h (83l/s) لازم نيست و بطور انتخابي از حداكثر فشار كار مجاز 1 bar بالاتر نمي رود.

وسايل ايمني فشار براي كمپرسورهاي متناوب نيرو يا توان ورودي كمتر يا مساوي 1 kw و بطور انتخابي قادر به بالاتر رفتن از فشار كار مجاز نمي باشد ، لازم نيست .

5.8.5 كاربرد وسايل فشار شكن در قسمت مياني سردكننده

در مورد تركيب هاي داراي مايع كه ظرفيت آن مي تواند مجزا شود و بطور پنهاني (بالقوه) در ارتباط با افزايش دما يا در بعضي موارد ، افت دما ، پيشگيريها بايد از ايجاد فشار غير مجاز جلوگيري كند.

5.8.6 نصب يا راه اندازي وسايل فشار شكن

ابزار فشار شكن تا حدامكان بطور عملي به سيستمي كه بايد محافظت شود ، نصب شود.

تحت هيچ شرايطي بايد امكان مجزا كردن يك وسيله آزادكردن ( relief device) از سيستم كه بايد محافظت شود باشد .

رفع تنش مستقيم به اتمسفر توصيه مي شود اگربه علت طبيعت يا فشار گاز آزاد شده ، تخليه بايد طوري تنظيم شود كه خطري براي پرسنل و محيط زيست نداشته باشد.

خطوط تخليه فشار شكن بايد اضافه شود به طوري كه نتواند هيچ نوع فشار زيادي را به وسايل فشارشكن منتقل كند .

خطوط تخليه فشارشكن بايد به صورتي طراحي و ساخته شود كه از جمع آوري مايع در هر نقطه اي در سيستم جلوگيري شود .

وسايل فشار شكن بايد براي تعمير و نگهداري در دسترس باشد.

افت فشار در لوله كش بين كمپرسورو ابزار فشار شكن نبايد بيش از 3% فشار ثابت وسيله فشار شكن در زمان تخليه با جريان كامل بالاتر رود .

5.8.7 طراحي و مشخصات وسيله فشار شكن

طراحي و اجراي ويژگيهاي ابزار فشارشكن بايد مطابق iso 4126-1 باشد.

5.8.8 ابزار هشدار دهنده اطلاعاتي

پمپ های تخلیه

نشانگر مناسب فشار بايد براي نمايش فشار در موارد زير فراهم شود :

–         مجراي خروجي پاياني يك كمپرسور

–         هر يك از مرحله مجزاي ديافراگم كمپرسور با حداكثر فشار كار مجاز بالاتر از ,3 bar

–         هر يك از مراحل عملي كمپرسور جايگزين داراي قدرت يا توان ورودي محور بيشتر از 20 kw .

–         سيستم رساندن روان كننده پمپ موجود در كمپرسور داراي قدرت ورود بيشتراز 75 kw  .

در مورد اندازه گيريهاي فشار مكانيكي يا قطر لوله گذاري بيشتراز 63mm و حداكثر فشار كار بيشتر از 10bar ، الگوي ايمني اندازه گيريها بايد مطابق با en 837-1 باشد .

پمپ های تخلیه

5.8.9 توقف اضطراري در پمپ های تخلیه

وقتيكه موقعيت خطرناكي به وجود آيد كه نياز به اقدام عملي با دست باشد توقف اضطراري بايد صورت گيرد .

وسايل توقف اضطراري بايد مطابق با en 50099 , en 418 باشد . ضميمه c را ببينيد . به هر حال ، اگر تجزيه و تحليلي نشان دهد كه وسيله توقف نرمال عملا با شرايط توقف اجباري مطابقت داشته باشد ، اين مسئله مورد قبول است و وسيله توقف بايد متعاقبا علامت گذاري شود .

6 نشانه گذاري ، علائم ، هشدارهاي كتبي

پمپ های تخلیه

6.1 كاربرد پذيري كلي در پمپ های تخلیه

نشانه گذاري ها ، علائم و هشدارهاي كتبي بايد هميشه چسبانده شده و به وضوح قابل رويت باشد .

6.2 صفحه (تابلو ) اطلاعات ( data plate )

6.2.1 مشخصات كمپرسورها بايد حتما در صفحه اطلاعات درج شود كه شامل :

– نام و آدرس توليد كننده

– تاريخ توليد

–         شماره سريال يا شماره دسترو سال

–         حداكثر فشار كار ، ميله (bar) ، در مجراي خروجي كمپرسور

–         قدرت اسمي و ورودي ميل محور ، (kw)

–         سرعت گردش محور ، min-1 ، بعنوان سرعت گردشي محرك اوليه سطح مشترك يا كمپرسور

6.2.2 كمپرسورهاي سبك قابل حمل ( skid-mounted )

پمپ های تخلیه

از نشانه گذاري هاي رايج بر روي تابلو اطلاعات استفاده مي شود :

–         وزن ناخالص كمپرسور ،kg

–         حداكثر بار عمودي بر روي چنگك اتصال ،n

6.3 علائم و هشدارها در پمپ های تخلیه

6.3.1 كاربرد پذيري كلي

در صورت نياز براي اطلاع دادن به سرپرست علامت يا هشدار بايد بكار انداخته شود .(ببينيد ضميمه c)

جهت گردش بايد با استفاده از يك فلش بر روي كمپرسور علامت گذاري شود .(ضميمه c را ببينيد )

6.3.2 كمپرسورهاي بزرگ

در مورد حصارهاي كمپرسورهايي كه داراي سطح بسيار داغ يا بسيار سرد هستند، هشداري كه به راحتي جلب توجه كند را بايد بر روي ورودي نصب كرد.

6.3.3 كمپرسورهاي هواي قابل حمل potable and akid-mounted

پمپ های تخلیه

علائم هشدار دهنده بايد به كمپرسور وصل شود :

–         اينكه كك هاي مجراهاي خروجي كمپرسور نبايد قبل از وصل كردن يك لوله باز شوند .

–         در مورد سطوح داغ

–         به كار انداختن تنها با درها و دريچه هاي بسته

–         علامت گذاري قسمت هاي ورودي براي سوخت ، روغن ، سردكننده ها

–         علامت گذاري فشار تاير معين

–         علامت گذاري قسمتهاي بالا بري و تسمه كشي

در مورد نشانه ها ضميمه c را ببينيد .

7 – دستورالعمل هاي مصرف در پمپ های تخلیه

پمپ های تخلیه

7.1 كاربرد پذيري كلي در پمپ های تخلیه

مداركي در مورد هدف و دلايل استفاده از كمپرسور بايد تهيه شود. آن بايد مراحل راه اندازي موارد ايمني و انطباق را مشخص كند و بايد در مورد اعمال خطرناك شناخته شده ، كاربردهاي نادرست و خطرات باقي مانده هشدار داده شود .

مدارك بايد توسط توليد كننده تنظيم شود. مداركي در مورد سرويس كردن و ساخت همه كمپرسورها بايد همراه دفترچه دستورالعمل به زبان اصلي توليد كننده و ترجمه اي از آن به يكي از زبان هاي رسمي كشورهايي كه در آن كمپرسور به كار برده مي شود.

ترجمه يا توسط توليد كننده يا نماينده مجاز او و يا توسط شخصي كه ماشين آلات را به حوزه زبان مورد بحث معرفي نمايد .

متن بايد ساده، رسا ، كامل باشد و براي پرسنل مسئول كمپرسور مناسب باشد . در رابطه با شرايط اضافي براي دفترچه دستورالعمل بند 5.5 از en 292-2 را ببينيد .

بروشورهاي فروشي كه در مورد ماشين آلات است نبايد دستورالعمل هاي ايمني مصرف را رد كند.

پمپ های تخلیه

مدارك تهيه شده بايد متناسب با پيچيدگي كمپرسور باشد و بايد شامل :

(a دفترچه دستوالعمل ، در مورد همه ماشين آلات شامل دستورالعمل هايي هم براي صاحب و اپراتور تهيه شود. دفترچه راهنما بايد هميشه با كمپرسور نگه داشته شود و در دسترس اپراتور باشد.

(b دستورالعمل سرويس ، شامل دستورالعمل هايي براي كارهايي كه بايد توسط پرسنل هاي متخصص انجام شود.

(c ليست قطعات به كار رفته در عمل سرويس

اطلاعات اين اسناد ممكن است در بيشتر از يك سند تنظيم شود.

7.2 دفترچه دستورالعمل

اين سند بايد داراي :

7.2.1 همان اطلاعات روي تابلوي اطلاعات

پمپ های تخلیه

7.2.2 طراحي ها ، نمودارها ، دستورالعمل ها و اطلاعاتي درباره پمپ های تخلیه درباره :

(a نصب و مونتاژ

(b وسيله جداكننده براي جداكردن كمپرسور از منبع الكتريكي

(c به كار انداختن

(d خاموش كردن

(e خارج كردن از عمليات

(f حمل كردن و بالا بردن به عنوان مثال جرم يا وزن كمپرسور يا مجموعه اتصالات اصلي

(g تطابقات و تنظيمات

7.2.5 اطلاعات موثر بر كاربرد

پمپ های تخلیه

(a واسطه ها يا وسايلي كه به آن منظور كمپرسورها در نظر گرفته شده اند.

(b دماهاي ورودي ، مياني و تخليه (خروجي )

(c فشار هاي ورودي ، مياني و تخليه (خروجي )

(d حداكثر ضريب فشار

(e مشخصات روان كننده ها و فيلتر ها در زمينه كيفيت ، كميت و فركانس توصيه شده جايگزيني

(f مشخصات روغنهاي جعبه دنده هيدروليك

(g محدود كردن دماهاي سيستم روان كننده

(h محدود كردن شرايط محيط

(I سرعت حداكثر ، و در صورت امكان ، سرعت حداقل

(j ضرورت تهيه وسايل فشار شكن و ديگر وسايل حفاظتي در مواردي كه آنها به عنوان بخشي از كمپسور تامين نشده اند .

(k هشدار استفاده از كمپرسور در يك اتمسفر بالقوه انفجاري اگر چه كمپرسور بطور خاص براي آن فشار طراحي شده باشد و اگر چنين است اطلاعاتي در مورد هشدارها داده شود .

(l چگونگي تراكم هاي ناخالص كه بطور موثر در برداشته و بطور بي خطر تنظيم شده است .

(m اطلاعاتي در مورد بهره وري كمپرسور ها در دماي محيطي پايين تر از 0°c .

پمپ های تخلیه

– احتياط هايي در مورد اينكه يخ يا برفك مانع كار دستگاه نشود ، خصوصا وسايل فشار شكن، فيلتر هاي هواي ورودي كمپسور و هواي سردكننده ممكن است مسدود شود.

– اقداماتي كه براي جلوگيري ازيخ زدگي سيستمهاي سردكننده آبي، دريچه هاي آبي ، سوپاپ ها و بست ها جلوگيري كند .

–         پيشگيريها براي جلوگيري از يخ زدگي تجمع تراكم ها

–         اقداماتي كه براي حفاظت سيستم كنترل در مقابل توقف دستگاه صورت مي گيرد.

–         ويژگيهاي روان كننده ها براي دماهاي پايين يا اقداماتي كه براي گرم نگه داشتن سيستم روغن كاري انجام مي شود :

7.2.4 اطلاعات به كار انداختن كمپرسور

(a راه اندازي و خاموش كردن

(b كنترلهاي توقف فوري ، موقعيت آنها، عملكرد و كاربرد

(c راهنمايي هايي در مورد يافتن خطاهاي ساده

(d راه اندازي با دريچه ها و درهاي بسته ، اگر كمپرسور براي راه اندازي دراين حالت طراحي شده است .

(e كنترل از راه دور كمپرسور

(f كاربرد علائم يا نشانه (ببينيد ضميمه c )

(g بررسيهاي عادي ، نگهداري و پاكسازي ، مراحلي كه شامل تميز كردن كولرها ، پركردن و جايگزيني قطعات ساده به عنوان مثال فيلترها و فيلترهاي روغني .

(h پيشنهادي براي به كارگيري محافظ هاي شنيداري اگر مناسب باشد.

(I محل سطوح بسيار داغ يا بسيار سرد .

(j خطر استنشاق گازها ، غبارها و بخارهاي خطرناك .

(k خطر شكل گيري كك در لوله كشي خروجي .

(l وسايل لازم براي  حفاظت اپراتور از خطرات ديگر

7.2.5 كناره گيري يا عقب نشيني

اطلاعاتي در مورد عقب نشيني يا دست كشيدن ايمني در en 626 بيان شده است .

7.2.6 در صورت نياز ، شناسائي موقعيت اپراتور

7.2.7 صدا

به شرايط مندرج در 1.7.4f ضميمه en 292-2 , a .

7.2.8 آموزش

شرايط آموزش اپراتورها بايد بيان شود.

7.2.9 دستورالعمل هايي براي انواع خاص كمپرسور

پمپ های تخلیه

علاوه بر دفترچه دستورالعمل در رابطه با انواع كمپرسور بايد داراي اطلاعات زير باشد .

7.2.9.1 كمپرسورهاي سبك قابل حمل portable and skid mounted

(a تمام دستورالعمل هاي لازم براي راه اندازي صحيح ، بازرسي ، بالا بردن و انتقال .

(b هشدار در مورد همه لوله ها (خرطومي) و سرلوله ها بايد مناسب محل مصرف در حداكثر فشار مجاز كمپرسورهاي پرتابل باشد.

(c توصيه هايي در ارتباط با فشار هاي بالاي 7 bar ، لوله هاي تخليه يا خروجي بايد با كابل ايمني متناسب شود.

(d اطلاعاتي در مورد بيشترين حد مجاز خميدگي از حالت افقي .

(e هشدار دادن در مورد مصرف احتراق داخلي موتور روشن كمپرسور در فضاي محدود شده .

(f مواردي قبل از بكسل كردن :

– چرخهاي محافظتي (support stand) بالا برده شود.

– قفلها محكم به بكسل بسته شود .

–         وسليه ايمني نصب شود تا كمپرسور را متوقف كند اگر درهنگام بكسل كردن مشكلي پيش آمد .

–         هادي نور روشن شود.

7.2.9.6 كمپرسورهاي گازي در پمپ های تخلیه

اگر خطر تجزيه گاز يا انفجار داخلي وجود داشته باشد ، و كمپرسور به منظور مقاومت در برابر فشار به وجود آمده ساخته نشده باشد ، در اين مورد هشداري داده شود و محوطه كمپرسور بايد به عنوان محوطه خطر طراحي شود . اطلاعاتي بايد در مورد پاكسازي لوله كشي ها و تجهيزات مربوط داده شود.

7.2.9.3 كمپرسورهاي استيلن

به كاربران بايد توصيه شود تا در سيستم برق گير را براي جلوگيري از انتشار برق در پشت دستگاه نصب نمايند.

7.2.9.4 كمپرسورهاي بزرگ

هشدارهايي بايد در مورد خطرات باز كردن و داخل شدن مجراهاي مكش هوا داده شود .

پمپ های تخلیه

7.3 كتابچه سرويس پمپ های تخلیه

كتابچه سرويس بايد كارهايي را كه بايد پرسنل متخصص انجام دهند را توضيح دهد. اين كار علاوه بر كنترلهاي عادي ، تميزكردن و جايگزيني هايي كه در 7.2.4g بالا قيد شده است ، مي باشد .

پمپ های تخلیه

كتابچه سرويس پمپ های تخلیه بايد شامل :

–         همان اطلاعات تابلو اطلاعات

–         نمودارهاو طرح هاي لازم براي سرويس عادي و تعميرات ساده

–         ليست قطعات و مواد مصرفي كه نياز به بررسي يا جايگزيني دارد

–         دستورالعمل هايي براي تجزيه تحليل نادرست

–         برنامه ريزي براي بازرسي دوره اي و جايگزيني قطعات و موارد مصرفي

–         دستورالعمل هايي براي تعمير يا سرويس عادي و تعميرات ساده به همراه مراحل ايمني مناسب

–         دستورالعمل هايي در مورد چگونگي كار سرويس و آزمايشات بعد از آن كه بطور ايمني در تاسيسات چندگانه انجام خواهدشد .

–         دستورالعمل هايي در مورد چگونگي شروع يا راه اندازي ، توقف و جدا كردن ايمني هر واحد .

–         آدرس نمايندگي يا نمايندگي هاي تعميرو نگهداري مورد تاييد توليد كننده

–         هشدار در مورد اينكه فقط يك اقدام ايمني خارج از عمل سرويس در يك زمان به منظور بازرسي يا نگهداري و تعمير انجام شود.

توجه : علاوه بر كتابچه سرويس كه به همراه همه ماشين آلات ، توليد كننده ، براي همه نمايندگان مجاز خود، براي دادن دستوالعمل هايي به يك زبان تمام مراحل انجام سرويس و تعمير تاسيسات كمپرسور در دسترس خواهد بود.

7.4 ليست قطعات به كار رفته براي سرويس پمپ های تخلیه

توليد كننده بايد ليستي را كه شامل اطلاعاتي در مورد همه قطعات به كار رفته براي سرويس به همراه نشانه هاي واضح و با نشاني حمل دقيق وقطعه كمپرسور را تهيه كنند.

پمپ های تخلیه

8 – تاييد پمپ های تخلیه

8.1 آزمايشات فشار

8.1.1 كاربرد پذيري كلي

قطعات يا دستگاه هايي كه بخش گازي پرفشار و بخش سردكننده پرفشار را در فضاي تراكمي ايجاد ميكند بايد در يك فشا آزمايشي تست شود كه كمتر از موارد پايين نباشد .

-1,5 برابر حداكثر فشار قطعه ريختگي

-1,3 برابر حداكثرفشار كار مجاز قطعات جوش شده آهنگري شده به همراه محاسبه تنش و براي قطعات تحت فشاري بالاي 2000bar .

در مورد كمپرسورهايي كه بطور دسته اي توليد مي شوند و براي عمليات در حداكثر فشار كاري كه بيشتر از 16bar نباشد طراحي شده است ، آزمايش نمونه مجاز مي باشد . به هر حال آزمايش انفرادي براي موارد زير مورد نياز است :

–         پوشش هاي كمپرسور با فشار داخلي سيستم هاي مخزن و نقاله

–         محفظه تخليه گرما

–         سيستمهاي جداكننده روغن

–         مخازن روغن

پمپ های تخلیه

اگر انرژي قطعه يا جزء سازنده از 250 bar litres بالاتر رود.

8.1.2 كمپرسورهاي استيلن

كمپرسورهاي استيلن

قدرت مقاومت كمپرسورهاي استيلن در برابر فشار بالا رفته (elevated pressure) متعاقبا منجر به احتراق مي شود بايد آزمايش شود. ( جدول 1 ببينيد )

جدول 1 . آزمايش فشارها

آزمايش فشار  bar

حداكثر فشار كار مجاز p bar

3.75

12

25

11×p+10

P< o,2

O,2O p<o,4< p=””> </o,4<>

O,4O p< 1,5

1,5O p

8.2 آزمايش محكم بودن در برابر نشت گازهاي پرخطر كمپرسورهاي گاز

مقاومت نشت گاز قسمت هاي تشكيل دهنده كمپرسور و لوله هاي متصل به آن بايد با فشاري بين 1.0 و 1.1 برابر حداكثر فشار كار مجاز آزمايش شود .

آزمايش نشتي با استفاده از گاز خنثي ، هوا يا گاز پردازش شد تحت شرايط راه اندازي انجام شود . آزمايشات ممكن است در طي انجام ماموريت انجام شود .

پمپ های تخلیه

8.3 اندازه گيريهاي صدا در پمپ های تخلیه

تاييد مقدار انتشار صدا بايد مطابق با iso 4874 باشد .

اندازه گيري مقدار صداي انتشار يافته بايد مطابق en 12076 تعيين شود.

پمپ های تخلیه

8.4 دستورالعمل تاييد در پمپ های تخلیه

ارجاع به بندهاي اين استاندارد يا استانداردهاي ديگر

اندازه گيري

كنترل عملي

كنترل با چشم

موارد ايمني مورد نياز

En 294

En 349

En 953

×

×

×

5.11

برش  تله گذاي

8.1

×

×

5.1.1

تزريق روغن (مايع)

8.1

×

×

5.1.3

خروج قطعات

×

×

5.1.4

مقاومت

×

5.1.5

لغزش و افتادن

En 50014

En 50081-2

En 50082-2

×

×

5.2

ايمني الكتريكي

En 563

En 1127-1

En 50014

×

×

5.3

ايمني دمايي

En 12076

×

5.4

صدا

×

×

5.5.1

شوك مايع

8.2

×

5.5.2

گازها

ضميمه b

×

5.5.3

انفجار و آتش سوزي

×

5.5.4

ذرات ميكرو بيولوژي

En 61310-1

×

×

5.6

آرگونوميك

×

×

5.7.1

تامين انرژي

×

×

5.7.2

شكستگي

×

×

5.7.3

خطاهاي جاسازي

×

5.8.1

سيستم ايمني

En 953

×

×

5.8.2

راهنمايي ها

Iso 4196-1

×

×

×

5.8.3,-4,-5,-6

وسايل فشار شكن

En 837-1

×

×

5.8.8

وسايل هشداردهنده

En 418

En 61310-1

×

×

5.8.9

توقف فوري

ضميمه a (آموزشي)

فهرست كتابها در پمپ های تخلیه

در اين ضميمه اسناد مرجع مختلف براي دادن اطلاعات ليست شده است و به محتواي اين استاندارد مربوط است.

En 286-1 مخازن فشار نسوز ساده كه براي هوا و نيتروژن به كار مي رود .

قسمت :1 طراحي ، توليد و آزمايش پمپ های تخلیه

Igc 9/78 كد طرز كار قواعد استيلن بر اساس محدوده كاري

Igc 10/81 كمپرسورهاي داراي حركت تناوبي يا پيستوني به منظور خدمات اكسيژن – كد طرز كار

Igc 27/93 كمپرسورهاي توربو به منظور خدمات اكسيژن – كد طرزكار

اسناد 27/93,10/81,igc9/78 از انجمن اروپائي صنايع گاز ، خيابان دست آرت ، ترمينال پهن باند 16 ، بروسلز 1040 مي توان بدست آورد .

بخشنامه 79/113/eec

بخشنامه شورا در مورد تخمين قوانين حالت عضوهاي بدن در رابطه با تعيين انتشار صداي تجهيزات و دستگاه پلنت.

بخشنامه 84/533/eec

بخشنامه شورا درمورد تخمين قوانين حالت عضوهاي بدن در رابطه با سطح مجازتوان صداي كمپرسورها

بخشنامه 85/406/eec

بخشنامه شورا 11 جولاي 1985 كه بر اساس بخشنامه پيشرفت فني شورا 84/533/eec در مورد تخمين قوانين حالت اعضا بدن در ارتباط با سطوح مجاز قدرت صدا در كمپرسورها تنظيم شده است .

بخشنامه 89/339/eec

بخشنامه شورا در مورد تخمين قوانين حالات اعضاء بدن در ارتباط با سازگاري الكترومگنتيك

Iso 1217 كمپرسورهاي جايگزين – آزمايشات مورد تاييد

5388 – كمپرسورهاي هواي ثابت – قوانين ايمني و كد طرزكار

Iso 8010 – كمپرسورها به منظور فرايند يا توليد صنعتي – انواع وابسته و پيچي – ويژگيها و صفحات داده اي (اطلاعات) براي طراحي و ساخت آنها.

Iso 8012 كمپرسورها به منظور فرآيند صنعتي – انواع داراي حركت متناوب يا پيستوني – ويژگيها و صفحات داده اي براي طراحي و ساخت

اين استاندارد تحت پوشش جوانب ايمني حمل و نقل جاده اي كه توسط قانون ec تريلرها رسيدگي مي شود قرار نمي گيرد .

اين بخشنامه ها براي كمپرسورهايي بكسل شده براي حمل در بزرگ راهها بكار مي رود :

بخشنامه 85/674/eec

بخشنامه شورا 23 دسامبر 1985 كه با بخشنامه پيشرفت فني شورا 71/320/eec  در مورد تخمين قوانين حالات اعضا در ارتباط با وسايل ترمز گيري انواع خاص وسايط نقليه موتوري و تريلرها .

بخشنامه 71/320/eec

بخشنامه شورا 71/320/eec در مورد تخمين قواعد حالت اعضا بدن در ارتباط با ابزار ترمزگيري اقلام خاص وسايط نقليه موتوري و تريلرها

ضميمه b (اصلي)

پمپ های تخلیه

آتش سوزي و انفجار در سيستم فشار در پمپ های تخلیه

B.1 كمپرسورهاي روغن كاري شده (oil-lubricated)

b.1.1 بطور كلي قابل قبول است كه آتش سوزي در سيستمهاي كمپرسورهاي هواي روغن كاري شده به ايجاد پس مانده هاي روغني تنزل يافته (oil-coke) كك روغن بستگي دارد . دستورالعملهايي بايد براي اطمينان از اينكه كيفيت روغن و پاك سازي سيستم حفظ شده است داده شود.

b.1.2 بالا رفتن دماي تحويل و بعد اشكال يا فرمهاي كك با درجه بالاتر ، اگر يك كمپرسور هوا خنك (air-cooled) بطور نادرست قرار گرفته باشد يا محدوديتهايي براي گردش مواد سيال سردكننده وجود داشته باشد .

فاكتورهايي كه شكل گيري كك را تحت تاثير قرار مي دهد در قسمت زير ليست شده است .

(a نوع و كيفيت روغن به كار برده شده . دمايي كه در آن عمل اكسيد اسيدن قابل توجهي به وقوع مي پيوندد.

(b مقدار يا ضريب تغذيه روغن بيش ازاندازه شكل گيري پس مانده ها را افزايش مي دهد.

(c زمان پرتو دهي روغن

ذرات جامدي كه با مكش هوا فرو برده شده اند باعث سفت شدن روغن مي شوند و عبور آنرا از قسمت گرم سيستم تحويل با تاخير انجام مي شود و زمان اكسيد اسيدن را افزايش داده و سپس موجب افزايش شكل گيري پس مانده ها مي شود.

(d دما

كاهش دماي هوا بوسيله يك خنك كننده هواي خاص تا 80°c كار خوبي است در صورتيكه هر مخزن فشاري يا سيستم لوله كشي در پاياب كمپرسور قرار داده شده اند.

در رابطه با كمپرسورهايي با سيلندر آب خنك ، توصيه مي شود كه از آب معدني يا تصفيه شده براي ممانعت از كاهش خنكي در نتيجه ايجاد پس مانده استفاده شود . نقص در سرما دهي آب ميتواند منجر به افزايش سريع دمايي بالاتر از سطح مورد نياز ماشين ها مي شود كه دليل اصلي شروع آتش سوزي است در صورتيكه لايه كوك در محوطه گرم به اندازه كافي ضخيم باشد  در صورت نقص دريچه ها هم دما بالا مي رود و شرايط خطرناكي را بوجود خواهد آمد .

b.1.3 وجود ذرات يا مواد خاص مي تواند تاثير كاتاليزيس داشته باشد بعنوان مثال اكسيد آهن (زنگ آهن) .

b.1.4 براي ممانعت از بوجود آمدن افزايش دما، احتمال آتش سوزي سيلندر ، كمپرسور روغن كاري شده چند مرحله اي بايد  با يك فرايند صحيح بدون بار شود به عبارت ديگر از مرحله فشار بالاي متمايل به پايين .مراحل متضاد(وارونه ) انجام شود ، به عنوان نمونه از دماي پايين به بالا .

b.1.5 انسداد روغن گاهي در گيربكس چرخ دنده ها با سرعت خط گام بالا اتفاق مي افتد . اين كار در بعضي موارد منجر به داغ شدن روغن و در نتيجه آتش سوزي مي شود . بدون روغن كردن داخل لوله كشي دنده اي (gear casing ) و ديگر تجهيزات فاضلابي بايد براي جلوگيري كردن از اين كار انجام شود .هر نوع فضايي مانند روغندان ، گيربكس كه در آن خطر غبار يا بخار روغن باشد مي تواند منجر به انفجار شود ، بايد به وسايل فشار شكن براي پايين آوردن افزايش (فشاري) كه منجر به انفجار مي شود.

پمپ های تخلیه

b.2 كمپرسورهاي غوطه ور در روغن (oil-flooded) در پمپ های تخلیه

تجربه نشان مي دهد كه كمپرسورهاي هواي چرخشي غوطه ور در روغن بطور صحيح روغن كاري شده و نگهداري مي شوند و عاري از هر نوع خطري هستند .به هرحال ، بطور غير عادي دماي بسيار بالاي سيستم روغن ، اكسيد اسيدن روغن را به همراه خطر جانبي آنرا افزايش مي دهد .

افزايش غلظت روغن  در زمان شروع سرما ، فيلترهاي روغن متراكم يا نقص فني در دريچه ها منجر به كمبود روغن مي شود .

b.2.2 آزمايشات لابراتواري و تجربه اي كه خاطر نشان مي كند كه سه فاكتور براي جلوگيري از خطر وقوع آتش سوزي داراي اهميت است .

–         طراحي

–         انتخاب روغن

–         راه اندازي و تعمير و نگهداري كمپرسورها

b.2.3 نكات زيرداراي اهميت خاصي است .

(a تغييرات كامل و منظم روغن

(b مطمئن شدن ازاينكه سيستم خنك كننده روغن تميز نگه داشته شود و وسايل حفاظتي روشن نگه داشته شود .

(c فرانگه ي مصرف روغن

ضميمه c ( آموزشي )

برچسب ها ، علائم ، نشانه ها

استاندارد معادل و عدد ثبت شده

رنگ

ارجاع

نمادها

Iso 7000-0419

زمينه : نشانه آبي : سفيد

الزامي : دفترچه دستورالعمل را بخوانيد.

c.1

Iso-3864

En 61310-1

زمينه : نشانه آبي : سفيد

عمل اجباري : براي محافظت از گوشها پوشاندن آنها اجباري است .

c.2

زمينه سفيد

نوار دايره : قرمز

نشانه سياه

ممنوع : توقف كنيد

c.3

استاندارد معادل و عدد ثبت شده

رنگ

ارجاع

نماد

زمينه : سفيد

نوار دايره : قرمز

نماد : سياه

ممنوع : كمپرسورهاي قابل حمل را با درها و حصارهاي بسته به كار نيندازيد .

c.4

زمينه : سفيد

نوار دايره : قرمز

نماد : سياه

ممنوع : شير را قبل از اينكه لوله هوا اتصال داده نشده ، باز نكنيد.

c.5

Iso 7000-0017

زمينه : زرد

نوار مثلثي : سياه

نماد : سياه

احتياط : واحد از دور كنترل شود و ممكن است بدون هشدار روشن شود.

c.6

استاندارد معادل و عدد ثبت شده

رنگ

ارجاع

نمادها

زمينه: زرد

نوار مثلثي : سياه

نشانه : سياه

احتياط : خطر دماي بالا

c.7

زمينه : زرد

نوار مثلثي : سياه

نشانه : سياه

احتياط : در حال تعمير

c.8

زمينه : زرد

نوار مثلثي : سياه

نشانه : سياه

احتياط : خطر خروج گازهاي داغ و مضر به محيط كاري

c.9

استاندارد معادل

رنگ

مرجع

نماد

En 61310-1

زمينه : زرد

نوار مثلثي : سياه

نما : سياه

احتياط : خطر دماي پايين

c.10

En 61310-1

Iso 3864

زمينه : زرد

نوار مثلثي : سياه

نما : سياه

احتياط : خطر برق گرفتگي

c.11

Iec 417-5007

وسيله روشن كردن

c.12

Iec 417-5008

وسيله خاموش كردن

c.13

Iec 417-5010

وسيله خاموش و روشن كردن

c.14

استاندارد مشابه وشماره ثبت شده

رنگ

ارجاع

نمادها

En 418

رنگ قرمز (نوع قارچي ، شستي روي زمينه زرد )

وسيله توقف اضطراي

c.15

En 418

Iec 417-5008

علامت سفيد و قرمز شستي قارچي شكل روي يك زمينه زرد

وسيله توقف تركيبي و توقف فوري

c.16

Iso 7000-004

علامت : سياه

جهت گردش

c.17

Iso 7000-0245

علامت : سياه

پر از سوخت

c.18

Iso 7000-0248

علامت : سياه

پر از روغن

c.19

Iso 7000-0524

علامت : سياه

پر از ماده سرد كننده

c.20

Iso 7000-1368

علامت: سياه

نقطه بالا رونده

c.21

ضميمه za( حاوي اطلاعات ) در پمپ های تخلیه

بندهاي اين استاندارد اروپائي شرايط ضروري يا ديگر شرايط بخشنامه اروپائي را مورد خطاب قرار مي دهد . اين استاندارد اروپائي تحت فرماني كه كميسيون اروپائي و انجمن تجارت آزاد اروپا و شرايط اصلي حمايت هاي بخشنامه 89/392/eec اروپائي ايمني ماشين آلات كه به cen داده شده تهيه شده است .

هشدار : شرايط و ديگر بخشنامه هاي اروپائي ممكن است در مورد محصولاتي كه در محدوده اين استاندارد قرار مي گيرند بكار برده شود.

بندهاي پايين اين استاندارد براي تاييد شرايط بخشنامه بالا مي باشد .

–         شرايط و پيشگيريهاي ايمني بند 5 براي همه كمپرسورها است .

پذيرش بند 5 اين استاندارد يكي از روشهاي انطباق با شرايط خاص مورد نياز بخشنامه مربوط به قوانين efta را ارائه مي دهد .

پمپ های تخلیه