جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

Boeing/NASA-Glenn 07

 به منظور تخمین های مهندسی ، کمیته arac-1  نیاز به 3 اندازه هواپیما را مطرح می کند :  هواپیمای  حمل و نقلی بزرگ ، متوسط و کوچک . این تقسم بندی از دیدگاه بوئینگ 1)    747-400 2)767-300 3)737-800 می باشد . به منظور انجام چنین تحلیل هایی  littom   میزان افزایش و کاهش ، بی اثر […]