جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

Boeing/NASA-Glenn 06

OBIGGS در زمان بی اثر سازی نیتروژن ، 4 رویکرد کلی برای سیستمOBIGGS مشخص می شود : غشاهای سرامیکی،PSA ، تفکیک برودتی  (cryogenic) ، و سیستم های Hybrid / دوگانه که البته سیستم های Hybrid / دوگانه به غشاهای سرامیکی(CM) یا سیستم هایPSA همراه با انباشت  lox و سرمایش نیز نسبت داده می شود. هدفOBIGGS […]