جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

Boeing/NASA-Glenn 04

اکسیژن مورد نیاز برای مسافران: توصیف سیستم: در زمان های اضطراری در هنگام پرواز می بایست اکسیژن اضافی برای رفع نیاز مسافران و خدمه پرواز وجود داشته باشد .تا آن ها را از تاثیرات هیپوکسیا حفظ کند . قوانین FAA و JAA بر این استوار است که سیستم اکسیژن مورد نیاز مسافران میبایست پیش از […]