جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

Boeing/NASA-Glenn 03

دیاگرام ساده شده در شکل 13 تفاوت بین سیستم TALON در ارتش (دارای قابلیت تولید LOX  و LENA) و سیستم تجاری SAFTI را که تنها به تولید LENA میپردازد نشان میدهد . دستگاه جداسازی به شیوه هیبرید یا دوگانه: انواع مختلفی از دستگاههای جداسازی هوا وجود دارند که می توانند به راه های مختلف و […]