جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

Boeing/NASA-Glenn 02

گاز خروجی تا آن لحظه 93% اکسیژن خالص است ، اما زمانی که زیولیت با نیتروژن به طور کامل اشباع شود ،خلوص اکسیژن در تخلیه جریان خروجی به 21% میرسد . در عمل جریان ورودی میبایست به لایه زیولیت یکسان ولی جدا سوئیچ کند پیش از آنکهعمل اشباع صورت پذیرد .این لایه دوم ،جریان خروجی […]