جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

Boeing/NASA-Glenn 01

مطالعه سیستم گاز بی اثر / سیستم تولید اکسیژن (on-board) OBIGGS/OBOGS                           هدف: مرکز تحقیقات Boeing/NASA-Glenn پیشنهاد انعقاد قراردادی را مطرح کرده است.این قرارداد در واقع برنامه ایمنی هوایی ناسا میباشد که به تحقیق در مورد تاثیر استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تفکیک گاز بر افزایش ایمنی هوایی می پردازد. این تحقیق به بررسی تکنولوژیهای مرتبط با […]